En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

De tre änglarnas budskap

Av Lennart Wiberg

Betydelsen av förkunnelsen av de tre änglarnas budskap i Upp 14:6-12 kan inte överskattas. Resultatet av denna förkunnelseär de två fullmogna skördarna, säden (Guds barn) och vinskörden (de ogudaktiga),vilket framgår av verserna 14-20. Verserna 14-20 visar attJesus kommer tillbaka hit till jorden först när säden och vinskörden är fullmogna.

Det är alltså först när de tre änglarnas budskap förkunnats i sin fullhet över hela jorden, dvs utan inskränkningar eller felaktigheter, som Jesus kommer tillbaka.Därför måste Guds sista församling förstå och förkunna detta budskap. Den första och den tredje ängelns budskap skall förkunnas med ” hög röst” (v 7 och v 9), vilket innebär att alla skall höra det. Budskapen skall förkunnas med hög röst från deras början fram till slutet på nådens tid.

Den första ängelns budskap

De tre änglarnas budskap börjar med”ett evigt evangelium” (vers 6) som skulle förkunnas för ” alla folk och stammar och språk och folkslag” (vers 6). Evangeliet är ”evigt” . Det innebär att samma evangelium som frälste Abraham frälser oss. Bibeln visar oss vad evangeliet är. ”Jesu, hans (Faderns) sons, blod renar oss från all synd” , om vi av hjärtat ”bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet” (1Joh 1:7, 9). Mycket få människor vet vad som står i Bibeln. Deras uppfattning om evangeliet är oftast vad de ser i våra liv. Om de ser att evangeliet har förvandlat våra liv kan det avgöra om de själva vill ha det. Matt 1:21 lär oss att Jesus frälser människor”från deras synder”, inte i dem, så att de kan få evigt liv.

Den undersökande domen
Alla protestantiska samfund är överens om förlåtelse genom Jesu död för vår skull. Det var sanningen för vår tid under Martin Luthers tid och världen behövde få veta det då. Men vi sjundedagsadventister har mer att förkunna. ” Ett evigt evangelium” i Upp 14:6 förklaras först i vers 7. Här framgår att det eviga evangeliet bland annat innehåller den undersökande domen. ” Stunden för hans dom har kommit innebär enligt den grekiska grundtexten att denna dom pågår nu, inte någon gång i framtiden. Domen har alltså pågått så länge detta budskap gått ut, dvs ända sedan 1844 (jämför Daniel 7 och 8-9). Då kan det här inte handla om den verkställande dom som kommer senare, i samband med Jesu återkomst (se v 18-20).De två viktigaste grekiska orden för dom är krisis och krima. Krisisbeskriver domstolshandlingen (undersökningen), medan krimabeskriverdomstolsutslaget. I v 7 är det krisis.Den undersökande domen, som härtalas om, är alltså en del av det eviga evangeliet.

Somliga av oss är mycket rädda för den undersökande domen, men Jesus älskar oss så mycket – lika mycket som Fadern – att han dog för oss (1 Kor 15:3). Jesus är också vår försvarare (1 Joh 2:1). Om vi överlämnar oss helt och fullt till Jesus dag efter dag och låter honom förbli i oss genom sin Ande behöver vi inte vara rädda (se Joh 15:1-6).

Förlåtelse och helgelse
Evangeliet, som betyder glädjebudskapet, är inte begränsat till förlåtelsen, utan innefattar även helgelsen, den helige Andes verk i hjärtat (seEf5:25-27,Tit 3:5,Hebr 10:10,1 Joh 1:9).

Sabbaten
Det eviga evangeliet i Upp 14:6-7 talar också om lydnad för sabbaten, den sjunde dagen, genom den helige Andes kraft. Uppmaningen att ” tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna” (v 7) är en direkt hänvisning till det fjärde budet i 2 Mos 20:11: ”På sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. ” Att ” tillbe” Skaparen innebär alltså att hålla sabbaten helig (när man fått kunskap om sabbatsbudet).

Lydnad för Tio Guds Bud
Att ” frukta Gud” (v 7) är den tredje delen av det eviga evangeliet. Här handlar det om lydnad för Tio Guds Bud i sin helhet, genom Guds kraft: ”Gud har kommit för att sätta er på prov och för att ni skall frukta honom, såatt ni inte syndar. ” ( 2 Mos 20:20, se även 5 Mos 6:2).

Hälsolagarna
Det eviga evangeliets fjärde del handlar om att ” ge honom (Gud) äran” (v 7).Guds barn förhärligar och ärar Gud när de som hans representanter bär rik frukt, genom hans nåd: ” Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.” (Joh 15:8, se ävenMatt 5:16). Att ge Gud äran innebär bland annat lydnad för hälsolagarna: ” Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. ” (1 Kor 10:31, se även 1 Kor 6:19-20).

Den andra ängelns budskap

Den andra ängeln i Upp 14:8 förkunnar att ”Fallet, fallet är det stora Babylon” eftersom Babylon ”har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin” . För att förstå vad detta symboliska ”stora Babylon” betyder måste vi gå tillbaka till dess avbild i Gamla Testamentet, det bokstavliga Babylon. ”Det stora Babylon” (jämför Dan 4:27) var Israels huvudfiende under Daniels tid.Det invaderade hela Israel, förstörde Salomos tempel med dess försoningstjänst och förde bort Guds folk i fångenskap (se Daniel 1:1,2).I Upp 14:8 symboliserar det andliga Babylon på liknande sätt Guds sista församlings huvudfiende. Existensen av det andliga Babylon innebär då existensen av ett andligt Israel, Guds sanna församling (Rom 2:28-29, Gal 3:28-29).

Otukts vredesvin
Det andliga Babylon är ”fallet” på grund av ”sin otukts vredesvin” . Detta berusande vin symboliserar falsk lära (se Ords 20:1, Luk 5:37-39) .” Otukts vredesvin” innebär att Babylon ingått ett otillåtet förhållande till världen genom att ta till sig hedniska läror. Sådana läror gör det svårare att förstå sanningen, och därmed också svårare att helt övervinna synden så att vi kan få evigt liv (se Joh8:31-36).

Bibeln och endast Bibeln
Guds sista församling kännetecknas av att den håller fast vid Bibeln och endast Bibeln när det gäller alla läror och allareformer (GC, s 595).Den har tagit emot den första ängelns budskap i sin helhet. Det andliga Babylon har däremot förkastat hela eller delar av den första ängelns budskap.

Det andliga Babylon
Babylons andliga fall i Upp 14:8 kan inte bara handla om påvemakten, eftersom påvemakten varit andligt fallen i många århundradenföre 1844 när den andra ängelns budskap först förkunnades (se GC, s 383). Men de protestantiska samfund som 1844 förkastade hela eller delar av den första ängelns budskap har blivit en del av det stora Babylon. Dessa ” skökor” har ärvt falska läror från sin ” moder” påvemakten (se Upp 17:5).Protestantiska samfund som kom till först efter1844, men som vägrat ta emot de tre änglarnas budskap, är en del av det andliga Babylon. I sammanhanget är det viktigt att veta att om ljus och sanning finns inom räckhåll så förkastar vi det om vi inte lyssnar på det eller läser det ochdärförinte tar emot det (se GC, s 597). Ordet ” Babylon”, som betyder ” förvirring” eller ” förbistring” (1 Mos 11:9), är en passande benämning på de bekännande kristna samfund somär uppdelade i nästan otaliga sekter med läror som avsevärt skiljer sig från varandra.

Att inte tro på Guds Ord
Det andliga Babylon avbildas av det bokstavliga Babel i 1 Mos 11:4,9. Gud lovar i 1 Mos 9:8-17 att världens befolkning aldrig mer skall utplånas genom vatten (som det skedde på Noas tid).Men de som byggde på Babels torn trodde inte på det (se PP, s 119). För att skydda sig själva försökte de bygga ett torn som var mycket högre än de nivåer som vattnet nådde när mänskligheten utplånades på Noas tid. På liknande sätt är det många i det andliga Babylon som vägrar tro på de tre änglarnas budskap (se Upp 14:6-12).Men Gud kräver att vi tar emot allt ljus från honom om vi skall kunna vara hans barn (Rom 14:23, 2 Kor 2:9).

Att bygga i egen kraft
Ännu en viktig lärdom vi kan dra av byggandet av det bokstavliga Babel och dess torn i 1 Mos 11:4 är att de som byggde gjorde deti egen kraft. De försökte alltså att bygga utan att Gud var med. På liknande sätt försöker det andliga Babylon formalistiskt”bygga” i egen kraft, inte i den helige Andes kraft.De av Guds barn som befinner sig i det andliga Babylon riskerar att besmittas avde många i Babylon som försöker leva det kristna livet i egen kraft (vilket alltid leder till undergång).Flera av det andliga Babylons läror”uppmuntrar” också till detta, t ex en gång frälst alltid frälst, botgöring, barndop, Jesus tog på sig Adams natur före syndafallet (så att Jesus inte kan vara vårt exempel i lydnad) och läran att vi syndar ända till Jesu återkomst.

Att tvinga andra på sin tro
Det bokstavliga och det andliga Babylons tredje misstag är att försöka tvinga på människorna sin tro, se Dan 3 och Upp 13-14.

Dra ut från Babylon
Av kärlek till de av Guds barn som nu befinner sig i det andliga Babylon, och som lever upp till det ljus de fått, ber Gud dem ”gå ut från henne”(Babylon) och förena sig med Guds sista kvarleva som beskrivs i Upp 12:17, ”så att ni inte tar del ihennes(Babylons) synder ochdrabbas av hennes plågor” (Upp18:1-5). Precis som det bokstavliga Babylon på Daniels tid gick under när det fyllt sina missgärningars mått (Dan 5:25-30) kommer det andliga Babylonatt gå under av samma skäl under de sju sista plågorna (Upp 16:17-21, 18:1-24).

Förlåtelse och kraft till lydnad
Det är en stortröst för alla som kämpar trons kampatt ”vi har ju inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som varit frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. ” (Hebr 4:15, 16).

Den tredje ängelns budskap

Den tredje ängeln i Upp 14:9-12 varnar för att” tillbe vilddjuret och dess bild och ta dess(vilddjurets) märke” (v 9). Den grupp som vägrar att göra detta beskrivs som de som ” håller Guds bud och bevarar tron på Jesus” (v 12). ”Tron på Jesus” innebär en levande tro på att Jesus tog på sig våra synder när han dog för oss på Golgata kors (1 Petr 2:24). Han blev behandlad på det sätt som vi förtjänar att bli behandlade för att vi skall kunna få syndernas förlåtelse.Men samtidigt med syndernas förlåtelse skänker Gud oss kraft att lyda honom.

Jesu tro
Det som i vissa biblar översatts till ” tron på Jesus” i Upp 14:12 har i andra biblar översatts till ” Jesu tro” (se t ex Reformationsbibeln och King James Bible). Enligt den grekiska grundtexten är båda översättningarna korrekta. Och båda översättningarna skall tillämpas i denna vers. Men vad innebär det då att Guds sista församling ” håller Guds bud och bevarar Jesu tro (v 12)? Det lär oss att Jesus segrade över synden genom tronpå Faderns kraft och att Guds sista församling skall ha samma tro -”Jesu tro” - om de skall segra över synden på samma sätt som Jesus gjorde. Upp 3:21 upprepar att denna församling ” segrarliksom jag (Jesus) själv har segrat”. Jesus kan frälsa oss från syndens makt, dvs ge oss kraft att hålla Guds bud helt och fullt.

Inte Abrahams tro
Det bör understrykas att det inte står attGuds sista församling har Abrahams tro, trots att Abraham genom tron är en fader till alla som tror på Jesus (Rom 4:9-12). Jesu tro ligger på en högre nivå.Vad innebär då Jesu tro? Två uttalanden när Jesus hängde på korset – hans största prövning – visar det.” Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? ” (Matt 27:46). Fadern dolde sig helt för Jesus. Mänskligt att döma kunde inte Jesus se bortanför graven. Men hans tro tog över, trots att alla yttre omständigheter sade att Jesus aldrig mer skulle få se Fadern. Jesus dog med orden ” det är fullbordat” (Joh 19:30). Dessa ord visar att Jesus dog i tro på att han uppfyllt Gamla Testamentetsprofetior och skulle uppstå på tredje dagen.

Guds församling måste komma närmare Gud
Guds sista församling skall utsättas för förföljelse som till slut blir svårare än någon förföljelse Guds folk tidigare utsatts för (se Dan 12:1, Upp 13:7-8, 11-18). För att Guds sista församling skall kunna klara av denna förföljelse, då allt jordiskt stöd slutligen skall ryckas bort från dem, måste de ha ” Jesu tro”. De som har en svag tro nu kommer inte att automatiskt få denna starka tro när den svåra förföljelsen bryter ut. Gud uppmanar nu sitt folk att komma så nära honom i Ordet och bönen, sedan de helt överlåtit sig, att de får ” Jesu tro”, så att de inte avfaller. De som tillhör Guds sista församling och följer honom i allt går på en stig som blir smalare och smalare medan deras tro i motsvarande grad blir starkare och starkare (2T, s 594-597). Till slut har Gud en kvarleva där alla har ” Jesu tro”.

Första gången i Bibelns historia
Det är viktigt att veta att Guds sista församling inte kan få syndernas förlåtelse under de sju sista plågorna (se Upp 15:5-8). Ingen människa kan då genom tron ” komma in i templet” (v 8), dvsGuds tempel i himlen, och få tillträde till nådens tron. Mänskligt att döma borde Guds folk ha större behov av förlåtelse under den sista svåra förföljelsen, under de sju sista plågorna, när Satans frestelser är som allra störst, än innan Jesu präst- och medlartjänst upphör i det allra heligaste. Det måste vara en helt unik orsak till att de inte kan fåsyndernas förlåtelseunder dennaförföljelse. Svaret får vi i Upp 14:12 (och Upp 12:17) –”de håller Guds bud”. Detta är första gången i Bibelns historia som en hel grupp håller Guds bud. Tidigare har det bara gällt individer som Josef, Daniel, Johannes Döparen osv.

Gud skall krossa Satan under våra fötter
1 Mos 3:15 säger att kvinnans avkomma” skall krossa ditt (ormens = Satans) huvud”. Vi vet att detta fick en uppfyllelse när Jesus dog på Golgata kors (Joh 12:31-33). Men i Rom 16:19 skriver Paulus årtionden efter Golgata att han vill attkristna skall vara” förståndiga när det gäller det goda och oskyldiga när det gäller det onda”. Han fortsätter med att i vers 20 skriva att ” fridens Gud skall snart krossa Satan under era fötter”.Detta är en direkt hänvisning till 1 Mos 3:15.

Guds sista församling skall vara Guds redskap när det gäller det slutliga krossandet av Satans huvudgenom lydnad för Guds lag(Golgata var naturligtvis också en del av detta). Sedan den stora striden började har Satan påstått att Guds lag inte kan hållas (DA, s 29, 761). Han medger att enskilda individer har gjort det, men säger också att de är undantag som bekräftar regeln att Guds lag inte kan hållas. Han påstår också att Jesus hade en annan mänsklig natur än den vi har och därför inte kan vara vårt exempel i lydnad. Dessutom säger han att Jesus var Gud när han gick här på jorden och därför hade fördelar som vi inte har. Satan kräver att få se hela Guds folk hålla Guds lag för att bli motbevisad – och det skall han få se.

Enkla redskap
I slutstriden skall Gud främst använda enkla redskap. De kommer att förberedas för slutstriden genom den helige Andes smörjelse snarare än genom universitetsutbildning.Dehar syndat ”halva sitt liv”men har, genom den helige Ande, trots det övervunnit synden. De är trons och bönens människor. Det är genom dessa som Gud en gång för alla skall motbevisa Satans anklagelser mot Gud att Guds lag inte kan hållas. När Jesu prästtjänst upphör har de för alltid slutat att synda (se Upp 14:1-5). De har segrat genom ” Jesu tro”.

De har slutligen stängt sina hjärtan
De som förkastar de tre änglarnas budskap i slutstriden stänger sina hjärtan slutgiltigt för Gud. Därför kommer de heller inte att gå till Gud och söka syndernas förlåtelse i Jesu namn under de sju sista plågorna. Varken de goda eller de onda kommer alltså att bekänna sina synder inför Gud under de sju sista plågorna. Därför utför inte Kristus någon prästtjänst under den tid dessa plågor inträffar.

Sabbatsdagen eller söndagen
Som vi såg uppmanarden första ängeln (Upp 14:7)till att tillbeSkaparen, som innebär att man helgar sabbatsdagen, skapelsens minne.De som i slutstriden vägrar att tillbe Skaparen kommer i stället att tillbe vilddjuret och ta dess märke. Detta märke är söndagen - motsatsen till sabbatsdagen(Upp 14:9). De som i slutstriden förkastar sabbatsdagen för att i stället hålla söndagen helig skall drabbas avde sju sista plågorna (v 10-11) och gå miste om det eviga livet.

Guds sigill
Den grupp som under den sista tiden tillber Skaparen, och som Gud skall beskyddafrån att drabbas av de sju sista plågorna, framställs i Upp 7:1-8 som de som tar Guds sigill. (Detta får inte förväxlas med det evangeliska sigillet – den helige Ande - som alla sanna kristna alltid har fått vid sin omvändelse, se Ef 4:30). Rom 4:11 visar att ” sigill” och ” tecken” är samma sak. (I vissa översättningar står det ”bekräftelse” i denna vers, men enligt grundtexten skall det vara ”sigill” här, se tex 1917 års översättning och Reformationsbibeln). I Hes 20:12 och 20 framgår det tydligt att sabbaten är ett ”tecken” mellan Gud och hans folk. Guds ändtidssigill är alltså hans sabbat. Strax före Jesu återkomst skall hela mänskligheten ta antingen Guds sigill (tecken, märke) eller vilddjurets märke (Upp 14:9-12). Även här framgår det alltså tydligt att vilddjurets märke är söndagen.

Kärleken till Jesus
Det val som människor gör i dag, eller någon annan dag, när det gäller vilodagen visar om de ingått ett kärleksförhållande till Jesus Kristus eller inte. ” Om ni älskar mig (Jesus)håller ni mina bud”–inklusive sabbatsbudet (Joh 14:15, se även v 21 och 23). Den som fått mycket förlåtet av Gud genom Jesu död, uppståndelse och medlartjänst kommer att älska Gud mycket och lyda honom även under svåra yttre omständigheter (se Luk 7:41-48).

Pannan eller handen
Den grupp som tar Guds sigill på sina ” pannor” (Upp 7:3) gör det på grund av religiös övertygelse (”pannor”symboliserar förståndet). De är helt överlåtna till Gud. De skall beskyddas av Gud från att förgås av de sju sista plågorna (Upp 7:1-3), som beskrivs i Upp 16. Den andra gruppen kommer att ta vilddjurets märke på sin ” panna” eller på sin ” hand” (Upp 14:9).” Hand” symboliserar handling för att vinna personliga fördelar utan religiös övertygelse. Alla som kommer att ta vilddjurets märke i slutstridenskall förgås av de sju sista plågorna (Upp 14:9-12).(Ännu har ingen tagit detta märke).

Förberedelse nu
Den tid kan vara mycket nära när hela mänskligheten skall ställas inför valet mellan att tillbe Gud eller tillbe vilddjuret genom att ta Guds sigill eller ta vilddjurets märke. Eftersom Guds folk då skall utsättas för svåra förföljelser måste de förbereda sig för detta, så att de inte riskerar att avfalla, genom att komma Herren närmare i dag.

”Må fridens Gud helga er helt och fullt. Må hela er ande, själ och kropp bevaras fläckfria när vår Herre Jesus Kristus återkommer.” (1 Tess 5:23).

GC = Great Controversy av Ellen White
DA = Desire of Ages av Ellen White
PP = Patriarchs and Prophets av Ellen White
2T = Testimonies for the Church, del 2, av Ellen White