En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

Steps to Lifes Föreläsningar om Framtiden

Möte 8: Från Död till Liv, Del 1

___________________________________________________________________________

Första Moseboken 1:1I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

I Bibeln står det skrivet, att Gud skapade himmelen och Jorden och att Han hade en avsikt med det. Höjdpunkten under Guds skapande var danandet av mannen och kvinnan.

Första Moseboken 1:26Gud sade: ’Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.’ 27 Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

Gud skapade människan till Sin avbild, med förmågan att tänka, att uppfinna och att fatta beslut. Hon blev en moralisk varelse med valförmåga. Och Gud skänkte henne herravälde över Jorden – människan blev förvaltare av denna del av Guds universum. Men eftersom hon var en moralisk varelse med valförmåga, ville Gud prova människans trohet, innan Han tänkte ge henne ett bestående herravälde. Gud hade bara fred, lycka och hennes självförverkligande i tankarna för människan – fruktan, besvikelse och död ingick inte i planerna. För att det positiva skulle uppfyllas, måste män och kvinnor vara pålitliga, så Gud förelade mänskligheten ett enkelt förbud.

Första Moseboken 2:16:Och HERREN Gud gav mannen denna befallning: ’Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, 17 men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö.’”

Sorgligt nog svek människan i sitt prov, och döden – livets stora förbannelse – blev följden härav. Utan Gud, Livgivaren och livets Upphov, skulle det bara förekomma död. Romarbrevet 6:23a Ty syndens lön är döden”.

Människan, skapad till Guds avbild, blev nu lik Satan till naturen – hon blev självisk, grym, trampade på andras rättigheter, otacksam och olydig mot sin Skapare.

Efésierbrevet 2:3Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra.

Ett andra Tillfälle ges

Men Gud lämnade oss icke i vår knipa. Han tillhandahöll förlossning genom Sin enfödde Son Jesus Kristus, för att alla som var villiga att tro på och följa Honom skulle få leva igen, såsom Gud avsåg från begynnelsen.

Efésierbrevet 2:4Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, 5 också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta.

Romarbrevet 6:23b men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Johannesevangeliet 3:16Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

Jesus kom till Jorden, för att återköpa mänskosläktet. Hela Gamla Testamentets tid handlade om, att förbereda folk på Messias’ ankomst. I Jesu dagar kallades Gamla Testamentet för ”Skrifterna” – Nya Testamentet hade ännu inte skrivits. Jesus sade i Johannesevangeliet 5:39:Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig.

Gamla Testamentet förde med sig frälsning till dem, som läste och trodde på det, eftersom Skriften pekade fram emot Jesus. Profetia efter profetia pekade fram emot Jesus, så att de skulle stå redo att ta emot Honom. Gamla Testamentet förutsade och beskrev Hans verk. Det förutskickade staden, där Han skulle födas. Det förutsade det exakta året för Hans dop, likaså året för Hans död, plus månaden, dagen och timmen för Hans korsfästelse! Det här är förbluffande, spännande profetior – ja, när vi talar om det hemliga uppryckandet, skall jag utifrån Gamla Testamentet visa Er en entydig profetia om Jesu dop och död – den förutskickade året för båda händelserna. Den föreläsningen skall Ni inte missa. Om Ni undrat över, huruvida Kristus verkligen var Messias, besök morgondagens möte.

Livgivaren försmådd

Johannesevangeliet 1:10Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. 11 Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. 12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.

Varför försmåddes Jesus?

Då Jesus kom till världen, var folk religiösa – synnerligen religiösa. Det förekom många religiösa trospunkter, motstridiga grupper och skolor. Där fanns fariséerna och sadducéerna och andra religiösa grupper, som troget studerade Bibeln. Många fariséer hade lärt sig Moseböckerna utantill ord för ord, ja, somliga hade lagt på minnet hela Bibeln, som skrivits fram till dess. Man hade religiösa skolor och teologie doktorer. Man hade talrika böcker om Bibeln och religiös filosofi. Man hade dyra synagogor och många ritualer och gott om formella böner – men på något vis förkastade man Jesus, då Han kom. Jag undrar, varför?

Skälet var, att man inte förstått profetiorna, eller Skrifterna, rätt. Satan hade varit strängt upptagen med, att verka genom deras religiösa lärare för att göra människorna förvirrade och därmed inte redo för Kristi kommelse. I stället försmådde man Honom. Satan hade gjort så, att folket gripit tag i profetiorna om Kristi återkomst och tillämpat dem på Hans första kommelse. Man använde Bibeln och citerade ur den – till exempel texten om, att Messias skall regera från hav till hav – men man använde Skriften felaktigt. Närhelst vi brukar ett Skriftställe på det viset, och således tolkar och tillämpar det så att andra delar av Skrifterna förkastas – då har vi brukat det felaktigt. Bibeln skall stämma överens med sig själv.

Andra Petrusbrevet 3:16och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv – något som också sker med de övriga Skrifterna.

Satans Listighet mot oss i Dag

De, som inte lärt sig, genom personligt studium och den Helige Andes bistånd, allt det Bibeln säger om ett ämne, tar ofta Bibelverser ur deras sammanhang och vrider och vänder på dem så, att de ges en annan innebörd, än den av Gud avsedda. Det går icke att tolka Bibeln så, att det ena Skriftstället skorrar mot det andra, men det gjorde de religiösa ledarna på Jesu tid.

I Jesu dagar lyckades Satan förleda människor med vanligt förekommande lärosatser, som tillämpade Jesu återkomst på Hans första ankomst. I dag har Satan, såsom framgår av kommande föreläsningar, gjort raka motsatsen – han har tagit tydliga förutsägelser om Jesu första kommelse och tillämpat dem på Hans återkomst. Utfallet är detsamma i båda fallen – människor blir förvillade och oförberedda på Kristi andra ankomst. Härigenom går de mot sin eviga död.

Andra Korintierbrevet 11:13Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. 14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.

Så grundligt hade Satan förtrollat människors sinnen, att till och med Jesu lärjungar var påverkade av samtidens vitt spridda läror. Efter tre år tillsammans med Jesus famlade de fortfarande delvis i blindo beträffande Kristi verksamhet på grund av det, som de hört sägas så länge. De väntade sig, att Kristus skulle regera som världslig styresman för att besegra romarna och befria folket. Men Jesus kom för att befria människorna från synden, inte från romarna. Han hade kommit för att dö för dem. Syndens lön eller straff är döden, men Jesus anlände för att ta på Sig straffet Själv, så att vi skulle kunna erhålla evigt liv.

Men så fullständigt fastfjättrade vid tankarna på världslig storhet, omtyckthet och framgång var också lärjungarna, att de aldrig fullt och fast förlikade sig med den verkliga avsikten med Jesu ankomst – att befria dem från synden, så att de finge leva för alltid. Jesus försökte styra deras tankar från ett rike i denna världen till himmelens rike.

Johannesevangeliet 14:1 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. 2 I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? 3 Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är.

Jesus sade: ”I min Faders hus finns många rum.” Vi har egentligen inget att leva för i detta liv. Här finns det inga verkliga skatter, och om ändå så vore fallet, hur skulle de kunna bestå?

Detta liv är fullt av sorg, besvikelse, missräkningar, lidande, ensamhet – och även när man uppnår något stort, hur länge består det? ”Nej”, sade Jesus, ”det här livet är inte vad jag kom för att skänka – det liv jag kom för att återställa var det liv, som människan åtnjöt i begynnelsen, då det inte förekom några sorger eller besvikelser.”

”Ja”, sade Jesus, ”alla de profetior Ni har läst om mig är sanna – men somliga av dem gäller min återkomst och andra min första ankomst. Ni måste läsa Bibeln riktigt och inte inflika Era egna tankar, utan låta Skriften förklara sig själv med hjälp av den Helige Ande.”

Jag skall komma tillbaka”, sade Jesus. ”Detta är den belöning Ni skall se fram emot och leva för.” Kristi återkomst blev sålunda det stora hoppet för Nya Testamentets skribenter.

Titusbrevet 2:13 medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. 14 Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.

Kristi återkomst var apostlarnas hopp – deras hopp kretsade inte kring detta liv. Alla lärjungarna utom en dog martyrdöden, och denne ende landsförvisades till ön Patmos. Deras hopp var förankrat i Jesu andra ankomst. Det är vad de förkunnade och skrev om. Bibeln nämner Kristi återkomst hundratals gånger. Det är utomordentligt många gånger, alltför många för att förbises. Man kan inte tro på Bibeln utan att tro på Jesu andra ankomst, ty den är Bibelförfattarnas klarast lysande hopp.

I dag tror inte längre många bekännande Bibeltrogna på Kristi återkomst! Ändå är den andra ankomsten själva kulmen på alla profetior.

Det hemliga Uppryckandet

I dag talar många hellre om det hemliga uppryckandet, än om den andra ankomsten. Ändå återfinns inte ordet ”uppryckande” i Bibeln. Visste Ni om det? Många känner inte till den saken. Det har hänt att personer blivit förargade, därför att den andra ankomsten förklarats och ordet uppryckande ej använts. Dock använder vi här Bibelns eget ordval. Om man talar om Kristi andra ankomst, använder man Bibelns språk.

Uppryckandet är inte det stora ämnet i Nya Testamentet. Talet om uppryckandet är ett uttryck för självupptagenhet. Vi skall ryckas upp. Men Kristi återkomst handlar om vad Han skall göra: Han skall anlända, och det är själva kärnan i Nya Testamentets profetior. Alltså skall vi icke forska om uppryckandet i kväll, utan om Kristi andra ankomst. Emellertid passar uppryckandet in i den, något vi strax skall betrakta. Nå, jag framhåller följande: Om Du tror på uppryckandet, men inte på Kristi återkomst, har Du missförstått en sak. Kom ihåg vad vi sagt: Närhelst ett Skriftställe tolkas på så sätt, att någon annan entydig lära i Bibeln ogiltigförklaras, vrider och vänder man på det på fel sätt. Vad än sanningen är beträffande uppryckandet, är alltså en sak klar: Den får ej skymma sanningen om den andra ankomsten, ty denna är den röda tråden i Nya Testamentet. I detta studium skall vi gå igenom Bibelns rättframma undervisning om Kristi återkomst och de dödas uppståndelse.

Hur kommer Jesus?

Apostlagärningarna 1:9Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. 10 Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. 11 Och de sade: ’Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.’”

Hur uppsteg Jesus till himmelen? Han lyftes bokstavligen uppåt, medan lärjungarna såg på. Och hur skall Han komma igen? ”På samma sätt”. Kommer människor att se Honom? Man kommer att se Honom anlända precis som lärjungarna såg Honom fara.

Uppenbarelseboken 1:7Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen.

Märk, att det inte bara är de rättfärdiga som ser Honom komma, utan varje öga.

Matteusevangeliet 24:30Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Blir Jesu Ankomst hemlig?

Dessa texter passar knappast ihop med en ”hemlig” ankomst. Säger Jesus något om en hemlig ankomst? Matteusevangeliet 24:23:Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg. 26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. 27 Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara.

Vad menade Jesus, då Han sade att Han skulle komma som en ”tjuv”? Andra Petrusbrevet 3:10: Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till.

Den blir som en Tjuvs nattliga Inbrott

Jesu undervisning att Han skall komma som en tjuv, är en av texterna som kan förvrängas, och har förvrängts, så att allt det, som Bibeln säger om den andra ankomsten, förvanskats, ja, ödelagts. Jesus menade, att Han skall komma överraskande som en tjuv – inte att det skall ske hemligen. Det är inte alltid som en tjuv om natten är tyst av sig – han kan binda sina offer, hålla dem som gisslan, och så vidare – men en sak försöker han att göra, och det är att överraska sina offer. Han ger ingen förvarning. På samma sätt kommer världen att reagera på Jesu andra ankomst – människorna kommer att bli tagna på sängen.

Matteusevangeliet 24:37Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 38 Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara.

Måste man stå där överraskad och oförberedd? Första Tessalonikerbrevet 5:2:Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: ’Fred och trygghet’, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.