En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

Steps to Lifes Föreläsningar om Framtiden

Möte 7: Domen och Anti-Krist

___________________________________________________________________________

I profetian, som återfinns i Danielsboken 7, visar Herren världshistoriens förlopp från det forntida Babylons dagar till världens slut. Daniel använde djur för att symbolisera världsväldena, nämligen ett lejon för Babylon, en björn för Medien-Persien och en leopard för Grekland. Det fjärde väldet, Rom, var så starkt och brutalt, att Daniel kallade det för ett ”fruktansvärt och starkt” djur, ty han kände inte till något verkligt djur, att beskriva det med. Detta djur hade tio horn. Vad betyder de tio hornen?

Danielsboken 7:24aDe tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket”.

Lägg på minnet, att ”kungar” är lika med ”riken” i profetior. Märk också, att de tio kungarna eller rikena ”skall” uppstå. Dessa riken förekom inte i början av detta djurs existens. Kom ihåg, att i Danielsboken 2 förutsades det att Rom inte skulle erövras av en enda makt, utan att det skulle splittras upp i olika delar. Här anger profetian det precisa antalet delar, som Rom skulle splittras upp i. Denna förutsägelse är förbluffande, ty av ett tjugotal stridande grupper, var det blott och bart tio skilda stammar som slutligen fick en kaka var av Romarrikets territorium. Delningen skedde mellan 351 och 476 e.Kr.

De tio indelningarna var frankerna (Frankrike), anglosaxerna, (Stor-Britannien), alemannerna (Tyskland), sveverna (Portugal), västgoterna (Spanien), burgunderna (Södra Frankrike), lombarderna (Schweiz), östgoterna (i området för Grekland och senare Italien), herulerna (Italien) och vandalerna (Norra Afrika).

Nu vill jag, att Ni lägger märke till något, som allvarligt oroade Daniel. Efter framträdandet av de tio hornen, dök det upp ytterligare ett.

Anti-Krists Makt uppträder efter Romarrikets Sönderfall

Danielsboken 7:8Men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn som stötte bort tre av de förra hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt.

När vi studerar Uppenbarelseboken, kommer vi att se att beskrivningen av det lilla hornet stämmer in exakt på den antikristna makt, som skulle framträda någon gång före Jesu rikes upprättande. Vissa tror att den här makten skall framträda efter det hemliga uppryckandet, andra före; somliga tror att denna makt redan har framträtt, och en del tror att den redan finns här. Visst kan somliga fara ut i spekulationer, när de talar om Anti-Krist. Jag bryr mig inte om spekulationer, utan om sanningen. Gör inte Ni det?

När vi granskar Uppenbarelseboken och jämför vad den säger med profetiorna i det här kapitlet, får vi alla dessa frågor besvarade och när vi är färdiga, kommer Ni att känna till sanningen utan minsta tvivel. Uppenbarelseboken lämnar inte utrymme för gissningar. Vi kommer inte att finna alla svar i kväll, men väl lägga grunden till en riktig förståelse.

Först vill jag ha sagt, att det är svårt att finna en mera gudshatande makt, än det gamla Romarriket, som vi studerat. Kejsaren i Rom påstod sig vara gudomlig och befallde, att alla skulle tillbe honom. Han förföljde de kristna. Han dikterade, vad människorna skulle tro på. Men nu förutskickar Bibeln, att en ny makt skulle göra sammalunda under det kristna tidevarvet. Till att börja med observerar vi, var den antikristna makten skulle uppstå:

Danielsboken 7:8aMen medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn”.

Det lilla hornet sköt upp var då? Mellan de tio hornen. Det skulle skjuta upp någonstans inom Romarrikets territorium. Betänk, för det andra, vad denna makt skulle göra:

Danielsboken 7:24De tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket, och efter dem skall en annan uppstå som skall vara olik de förra och som skall slå ner tre kungar.

Observera dessa punkter:

1. Han skulle tala skrytsamt mot den Högste. Paulus vidareutvecklar det här i Andra Tessalonikerbrevet 2.

Andra Tessalonikerbrevet 2:3Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram”.

Likt Rom fordom, skulle denna makt göra anspråk på Guds särskilt gynnade ställning. Han skulle rent av hävda sig stå över Gud, ty han skulle komma att mena sig ha makt att förändra Guds lag. (Endast en med större myndighet kan ändra på någon annans lagar.) Så märker vi två andra, utmärkande drag för den antikristna makten. Återvänd med mig till Danielsboken 7 och observera andra identifierande tecken.

Danielsboken 7:25Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid.

2. Han skulle komma att förfölja den Högstes heliga. Nu vill jag ställa Er en fråga att fundera över. Skulle denna makt kunna förfölja Guds heliga, om de redan vore i himmelen? De tre judarna fick gå igenom en del prövningar, och det är tänkbart att en del av Guds folk kommer att få gå igenom en del prövningar, innan Jesus anländer.

3. Han skulle föresätta sig, att ändra på heliga tider och lagar. Med det förstås självfallet nog Guds tider och lagar, ty det är Honom som han bekämpar.

Gud kommer till Undsättning

Såsom vi har sett upprepade gånger, har det stora provet för Guds folk alltid varit att välja mellan människors religiösa lagar och seder och Guds religiösa lagar och seder. Det valet ställdes de tre hebréerna i Danielsboken 3 inför. När vilddjurets avbild upprättas i Uppenbarelseboken 13, kommer detta ånyo att bli provet. Vilken tänker vi frukta och lyda, när det beträffar religiös tro och utövning? Det har alltid Guds folks prov gått ut på.

Det överväldigande flertalet av världens innevånare kommer att följa den antikristna maktens ledarskap. I Bibeln heter det, att: ”Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det(Uppenbarelseboken 13:3). Endast en liten mänskorest kommer att vara Gud trogen. Mot dessa kommer den antikristna makten att vända sin vrede.

Uppenbarelseboken 12:17I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd.

Märk följande vers: Även om den antikristna makten sätter sig upp emot Gud och Hans folk, kommer Gud till deras undsättning. Gud kommer att inrätta Sitt rike, och sedan skall Han döma den antikristna makten och dem, som blint följt den antikristna makten.

Danielsboken 7:26Men dom skall hållas, och hans välde skall tas ifrån honom och han skall fördärvas och förgöras i grund. 27 Men riket, makten och väldet över alla riken under himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden skall tjäna och lyda det.’”

Den stora frågan i dag är densamma som på Jesu tid: Vem tänker Du tjäna, vem tänker Du lyda? Under den sista tiden kommer de flesta i världen att följa och lyda Anti-Krist, i tron att de följer och lyder Kristus. Bibeln och bara Bibeln visar oss, hur vi skall kunna skilja mellan den sanne Kristus och Anti-Krist.

På grund av Sin kärlek till Dig, har Gud berett en utväg åt Dig som skydd mot Anti-Krist. Samtidigt kan Du utveckla ett förhållande till Jesus, genom att förstå Hans profetior. Då slipper Du att bli fördömd under den sista tiden. I stället blir Du inräknad ibland Hans heliga.