En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

Steps to Lifes Föreläsningar om Framtiden

Möte 52: Det är dags att bestämma sig

___________________________________________________________________________

I detta liv måste vi fatta många beslut. En del gånger har vi inte så mycket tid på oss för att fatta ett avgörande, eftersom vi redan vidtagit förberedande beslut och så står vi plötsligt där och måste bestämma oss. Likadant är det inom passagerarflyget: Före start måste piloten fatta många förberedande beslut.

Du har antagligen sett utskrifter av väderleksprognoser åt piloten. Checklistor måste gås igenom och instrument kontrolleras. Allt detta inbegriper många förberedande åtgärder. Men så efter en stund, när planet rullar nedför startbanan, stundar ögonblicket för ett slutgiltigt avgörande.

När det avgörandet fattas, hinns det inte med ytterligare förberedelser. Antingen lyfter planet eller avbryts starten. Går något fel, försöker man att få planet av banan och rätta till felet. Under livets alla skeden inträffar det ögonblick, när vi måste fatta slutgiltiga avgöranden.

Bibeln erkänner detta faktum och har mycket att säga om det. Ett av Bibelns uttalanden om dessa slutgiltiga avgöranden lyder, att när man fattar ett sådant beslut, är man sällan medveten om det. Gud har ordnat det så, att vi kan fatta våra beslut med ledning av vår egen inställning i frågan. Vi skall inte behöva ta hänsyn till yttre omständigheter.

Det förekommer ett flertal berättelser i Bibeln, där något liknande inträffar. Exempelvis ser vi i Apostlagärningarna 24:25 aposteln Paulus tala med den hedniske kungen Felix. Denne Felix var en ond man, men i likhet med alla andra onda personer, fick han erbjudande om frälsning. Under förutsättning att Felix ville ångra sina synder och bli omvänd, var Herren villig att förlåta honom hans synder och ge honom ett nytt tillfälle. Därmed skulle han kunna få evigt liv genom Hans Sons, Jesu, offer.

Apostlagärningarna 24:25Men då Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen, blev Felix förskräckt och sade: ’Gå din väg för den här gången. När jag får tid skall jag kalla på dig.’”

Felix blev övertygad om sin egen ondska och behovet av, att ångra sina synder. Han bara måste vända sig bort från synden och följa Herren. Dock älskade han sina synder så mycket, att han ville njuta av dem ett litet tag till. Många i denna värld har en eller flera skötesynder, som de älskar. De vet, att de inte får komma till himmelen, om de fortsätter att begå dessa synder. Ändå säger de: Jag tänker njuta av dem ett litet tag till och sedan tänker jag vända om ifrån dem. När jag får tid, skall jag upphöra med dem. De delar Felix’ inställning. Han sade: Det är inte lägligt för mig just nu, att förbereda mig på domen. Det finns sådant, som jag vill göra först.

Sista Chansen att bli frälst

Vet Du vad? Det här var Felix’ sista tillfälle att bli frälst. Han fattade sitt slutgiltiga avgörande just då. Om Du blir frälst, kommer Du därför inte att råka Felix i himmelen. I stället kommer Du att se honom ute i eldsjön, medan Du är i säkerhet inne i Guds stad. Han bommade målet och avstod med flit från sin sista chans att vinna evigt liv, därför att han ville klänga sig fast vid sina skötesynder ett tag till. Han ville inte bli beredd på domen just då.

Bibeln talar om en annan ond man, som också fick möjlighet att bli frälst. Guds barmhärtighet och tålamod övergår vårt förstånd. Den här mannen var en av de hemskaste personerna i historien, likväl vädjade Paulus till honom: Grip Ditt sista tillfälle!

Nero lät det hela vara och förspillde därmed sitt sista tillfälle. Flera fick han inte. Paulus talar om sitt möte med kejsar Nero. ”När jag försvarade mig första gången kom ingen till min hjälp, utan alla övergav mig. Måtte inte detta tillräknas dem. Men Herren hjälpte mig och gav mig kraft, för att jag skulle fullfölja förkunnelsen och alla folk få höra den. Så blev jag räddad ur lejonets gap” {Andra Timoteusbrevet 4:16-17}.

Nero vågade inte döda aposteln Paulus den gången. Då han lyssnade till Paulus’ budskap, kände han övertygelsen vila så tungt på samvetet, att han inte kunde döma honom till döden. Senare gjorde Nero det. Men den gången lät han bli, att ta tillvara på sin sista möjlighet till frälsning.

Bibeln berättar om många, som lät bli, att tillvarata sin sista möjlighet till frälsning. En gång berättade Jesus om den rike mannen och Lasarus i Lukasevangeliet 16:19-31. Den rike mannen trodde att han ingick i den sanna församlingen och att han en dag skulle bli frälst. I Jesu berättelse gick mannen miste om frälsningen och hade dessutom slarvat bort sitt sista tillfälle till frälsning. Alla behöver tänka allvarligt på detta faktum. Var och en av oss får, någon gång, ett sista tillfälle att ta emot frälsningen. Tar vi inte emot frälsningen då, kommer vi aldrig att göra det.

Ordspråksboken 1:24Ni vägrade lyssna när jag ropade och ingen brydde sig om att jag räckte ut min hand, 25 ni förkastade alla mina råd och ville ej veta av mina varningar. 26 Därför skall också jag le när olycka drabbar er, och håna er när förskräckelse kommer över er, 27 när förskräckelse kommer som ett oväder och olycka närmar sig som en storm, när nöd och ångest drabbar er. 28 Då skall de ropa till mig utan att få svar, de skall söka mig utan att finna mig. 29 Eftersom de hatade kunskap och inte ville frukta HERREN, 30 eftersom de inte ville veta av mitt råd och föraktade alla mina varningar, 31 därför skall de äta sina gärningars frukt och mättas av sina onda planer. 32 Ty de oförståndigas avfällighet skall döda dem och dårarnas sorglöshet förgöra dem. 33 Men den som hör mig skall bo i trygghet utan att behöva frukta något ont.’”

Herren säger: Ni vände Er bort ifrån Mig. Ni vägrade att lyssna och därför kommer Ni att skörda de bittra frukterna av Era egna handlingar.

Dags att bli frälst

Jesaja 55:6Sök HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. 7 Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse.

Tiden för frälsning förlängs inte i evigt. Den är begränsad och om Du fortsätter att säga nej, har Du till sist vänt Herren ryggen för gott.

Vi lever under den tid i historien, när detta besannas. Det gäller både enskilda och hela världen. Alla människor kommer att fatta sitt beslut. De kommer att fatta ett sista beslut, att ta den ena eller den andra vägen. Hela världen kommer att delas upp i två grupper. Grupperna kommer att gå att identifiera genom varsitt särskilt märke, vilket framgått av tidigare studier.

Eftersom vår tid är så ödesmättad – människorna kommer att välja mellan evigt liv och evig död – tillkännagav Gud särskilda budskap i Bibeln till oss, det sista släktet.

Särskilda Budskap till det sista Släktet

De särskilda budskapen till Jordens sista släkte ges i symbolisk form i Uppenbarelseboken 14:6-12. De här symboliska budskapen liknas vid änglar flygande högst uppe på himlen och det sägs, att budskapen skall nå ut till varenda person i hela världen. Om ett ögonblick skall vi se, vad det innebär, att antingen godta eller förkasta de tre änglarnas budskap.

Den förste Ängeln

Uppenbarelseboken 14:6Och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. 7 Han sade med hög röst: ’Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna.’”

Den förste ängelns budskap innehåller flera väsentliga delar. Först och främst står det skrivet, att ängeln har ett evigt evangelium att förkunna för alla, som bor på Jorden. Ingenting, utom vår Herre Jesu Kristi evangelium, kan frälsa Dig, min vän. Endast Jesus kan säga: Frälsning vinns enbart genom Mitt namn. Aposteln sade, att det inte finns något annat namn, som givits åt människor, varigenom vi kan bli frälsta {se Apostlagärningarna 4:12}.

Vad är evangeliet? Ja, evangeliet är tudelat. Du kan själv läsa om det i Romarbrevet, Galaterbrevet och i berättelserna om Jesus. Den första delen utgörs av Kristi blod, som renar personen från syndens skuld och ger förlåtelse. Det räcker dock inte med, att bli förlåten. Det räcker inte med, att {symboliskt} dricka blodet. Man måste också äta brödet, det vill säga låta Kristi liv komma in i en och behärska sinne och kropp.

Det här talade Jesus om i Johannesevangeliet 6. Vi tar emot Hans liv, genom att ta emot den Helige Ande och låta Honom ta död på den köttsliga eller syndfulla naturen, såsom Paulus sade i Romarbrevet 6:2. Vi skall dö bort ifrån synden. De, som tillhör Kristus, har korsfäst köttet med dess begär och lidelser, sade Paulus till galaterna {se Galaterbrevet 5:24}.

Käre vän, har Du gjort den erfarenheten? Har Du upplevt evangeliets kraft? Oavsett vad Du må ha upplevt; oavsett hur mycket Du vet; oavsett vad Du gör, kommer Du att lida skeppsbrott i tron, såvida inte Du tagit emot den Helige Ande och är död inför syndens lockelse samt följer Herren Jesus Kristus lydaktigt.

Evangeliet är inte bara en rad trospunkter på ett papper; evangeliet är ett sätt att leva på. Genom evangeliets livsstil tar man emot den Helige Ande. Sedan lever och vandrar man i ett nytt liv, i samklang med Guds lag. I Första Johannesbrevet 3, Johannesevangeliet 8 och i Romarbrevet 8 kan Du läsa om evangeliets alla delar och kraft till frälsning. Du måste motta evangeliets alla delar, om Du skall överleva i den sista tiden.

Få kommer att överleva i den sista tiden. Den väldiga massan kommer att vilseledas och gå förlorad, eftersom den hellre tror på mirakel och sina ögons vittnesbörd, än på Guds Heliga Ord. Den förste ängelns budskap handlar dock inte bara om evangeliet. Budskapet utgör också ett tillkännagivande om, att samtidigt som evangeliet förkunnas, pågår Guds dom. Gud håller på att döma världen.

Min vän, vi lever under den tid, när det här sker. Särskilt viktigt att förstå, när det gäller domen, är hur man själv kommer att dömas. I Jakobsbrevet 2 heter det, att vi skall dömas enligt frihetens lag. Samma textavsnitt visar klart och tydligt, vad det här är för någon lag. Brevets författare anför det sjätte och det sjunde budet och det är enligt den lagen, frihetens lag, som vi skall dömas.

Det är inte så svårt att förstå, varför de Tio Buden kallas för frihetens lag. Om alla bara ville hålla det åttonde budet, som lyder: ”Du skall inte stjäla”, skulle alla vara fria. Ingen skulle behöva låsa huset, bilen, eller något annat – om det inte funnes några tjuvar i världen. Guds lag medför frihet.

Domen

Guds lag utgör grunden, själva rättesnöret, i domen. I domen kommer just Ditt liv att jämföras med Guds lag. Är Ditt liv i samklang med Guds lag eller ej? Huruvida den gör det, kommer att avgöra Ditt eviga öde. Denna sanning om domen framställde Jesus otvetydigt.

I domen betraktas Ditt liv i ljuset från Guds lag. Om Ditt liv harmonierar med Guds lag, kommer Du att motta frälsningens fria gåva. Men om Ditt liv krockar med Guds lag, såsom i Uppenbarelseboken 22:15, då kommer Du att få stå utanför staden. Då blir Du inte frälst det lilla minsta.

Vi lever under den mest överväldigande, allvarliga tiden i världens historia, när människornas liv håller på att jämföras med Guds lag. Den fråga, som ställs i himmelen, lyder: Är den här personens liv i samklang med Guds lag eller ej?

Den andre Ängeln

Den förste ängeln och hans budskap följs av den andre ängeln och hans budskap. Gud visste i förväg, att det stora flertalet människor i denna värld skulle komma att befinnas vara skyldiga, att de inte skulle leva i samklang och endräkt med Hans lag och Han förutskickar, vad som skall ske. Detta skrevs för nästan två årtusenden sedan, men det inträffar i vår tid.

Uppenbarelseboken 14:8Ännu en annan ängel följde efter, och han sade: ’Fallet, fallet är det stora Babylon, som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin.’”

Vad eller vem är Babylon? Skriften kallar Babylon för kvinna. I Bibelns profetior står en kvinna för en församling, såsom vi sett många gånger under dessa föredrag. Vårt påstående bekräftas av Andra Korintierbrevet 11, Jeremia 6, Höga Visan och Efésierbrevet 5 samt av många andra Skriftställen. Men Babylon är ingen ren församling, Babylon är en sköka, en fallen församling. Babylon kallas också för stad. Denna stad styr över Jordens kungar. Den här staden, den här församlingen, den här kvinnan, den här skökan, kallas för den makt, som styr över länderna och ger alla folk att dricka av sitt vin, det vill säga sina lärosatser. Här talas det förstås om andligt vin, så vad är andligt vin? Slå upp Jesaja 29 i Ditt Gamla Testamente. Där säger Bibeln Dig, vad andligt vin är.

Jesaja 29:9Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. … 13 Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. 14 Se, därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå, skall förmörkas.

Andligt vin innefattar, att man lär människor att tillbedja Gud, att tjäna Gud enligt inlärda människobud. Detta är Babylons vin. Och om Du dricker av och rättar Dig efter detta vin, kommer Du helt säkert att drabbas av Guds vrede. I Matteusevangeliet 15 sade nämligen Jesus, att människor upphäver Guds bud för mänskliga stadgars skull. De säger sig hålla Guds bud. Men genom att lyda människors bud eller traditioner, bryter de mot Guds bud. Man kan inte hålla båda. Vad sker, om man håller människors bud?

Uppenbarelseboken 18:1Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från honom. 2 Och han ropade med stark röst och sade: ’Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. 3 Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx.’ 4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: ’Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

Ett fruktansvärt tillstånd i den religiösa världen beskrivs här. Vi ser av dessa verser, att det här vinet (människors traditioner, eller bud) fått dem att synda mot Herren. Angående Babylon, säger Skriften: ”’Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

Nu vet Du, vad synd är. Synd (Första Johannesbrevet 3:4) är detsamma som att bryta mot Guds lag. Det är detsamma som att överträda Hans lag. Genom att lyda människors stadgar, överträder man Guds bud. Om man fortsätter att besöka en församling eller grupp personer, som med flit överträder något av de Tio Buden, kommer man till sist att synda tillsammans med dem. Om man deltar i deras synd, kommer man också att tillsammans med dem drabbas av Guds plågor, som kommer att tömmas ut över Babylon. Detta framgår av Uppenbarelseboken 15 och 16.

Den tredje Ängeln

Om nu den andre ängelns varning inte skulle vara nog, för att väcka folk, kommer det en varning till. Denna sista varning kommer att skilja agnarna från vetet. Den kommer att dela in hela den religiösa världen i två klasser. Denna sista varning utfärdas av den tredje ängeln i:

Uppenbarelseboken 14:9En annan ängel, den tredje, följde dem och sade med stark röst: ’Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, 10 han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. 11 Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. 12 I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.’”

Lägg märke till, att den tredje ängeln varnar människorna för, att tillbedja den antikristna makten. Anti-Krists organisation är lika med makten vilddjuret i Uppenbarelseboken 13:1-10, liksom makten det lilla hornet i Danielsboken 7 och laglöshetens människa i Andra Tessalonikerbrevet 2. I det här budskapet utfärdas det även ett förbud mot, att tillbedja Anti-Krists bild och att ta emot Anti-Krists märke. Den antikristna maktens identifikationsmärke beskrivs ingående i Danielsboken 7:25. Anti-Krist skulle sätta sig i sinnet, att förändra heliga tider och lagar. Enligt Bibeln, kommer de som tar emot detta märke, att drabbas av Guds vrede. Gud tömmer inte ut Sin vrede över någon utan orsak, och här kommer Han att ha all orsak till det: Anti-Krists märke innefattar översiktlig överträdelse av Guds lag.

Romarbrevet 2:8 visar glasklart, att de som drabbas av Guds vrede, lyder orättfärdigheten. Guds vrede drabbar ingalunda dem, som gör det rätta och lyder Guds Ord. För att en person skall drabbas av Guds vrede, måste vederbörande först lyda orättfärdigheten. Men vad är orättfärdighet?

Första Johannesbrevet 5:17All orättfärdighet är synd”.

Att lyda orättfärdigheten innebär, att synda och synd är överträdelse av lagen, enligt Första Johannesbrevet 3:4. Om man jämför dessa två texter med varandra, inser man snabbt, att mottagandet av vilddjurets märke innefattar synd mot Gud, genom överträdelse av Hans lag. Läs de Tio Buden i Andra Moseboken 20:3-17. Ta reda på, vad de säger om tid. Se sedan, hur dagens religiösa värld avsiktligt handlar, som om Guds heliga tider och lagar skulle ha ändrats.

Det går inte att förändra något, som Gud har givit. Det går inte att justera något, som Gud har givit. Bibeln säger, att vi icke skall förändra eller lägga till eller dra ifrån något från det, som Gud har gjort. Annars kommer vi att befinnas vara lögnare {se Uppenbarelseboken 22:18-19}.

Sist i den tredje ängelns budskap finner vi en slående kontrast mellan de personer, som tar emot vilddjurets märke och dem, som lyssnar till budskapet och blir frälsta. Vilka är dessa lyckliga individer och hur beskrivs de?

Uppenbarelseboken 14:12I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.’”

På nytt blir vi påminda, sanningen stirrar oss i vitögat i Uppenbarelseboken 14:12. Förlorarna vid tidens slut bryter mot Guds lag. De, som godtas och får det eviga livets gåva samt släpps in genom stadens portar, håller Guds bud.

Uppenbarelseboken bekräftar detta. Frågan är: Vad tänker Du göra med de här upplysningarna? Tänker Du godta dem, ångra Dina synder och säga: Herre, skapa ett nytt hjärta i mig? Du väljer själv.