En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

Steps to Lifes Föreläsningar om Framtiden

Möte 51: De två Måltiderna

___________________________________________________________________________

Tidernas största Besvikelse

Det är väldigt tråkigt att ha gjort sig redo att fara någonstans och sedan få motorstopp, eller på annat sätt hindras i sina föresatser. Jesus berättade om tio unga kvinnor, som planerat att gå på en bröllopsfest, men fem av dem stängdes ute. Han sade, att likadant blir det med himmelriket. Värre skuffelse går knappast att tänka sig. Det kommer att finnas sådana, som går igenom hela livet i tron, att de skall bli frälsta. Men när slutet kommer, blir de inte frälsta.

Matteusevangeliet 25:1Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 2 Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. 3 De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. 4 De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. 5 Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade. 6 Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom. 7 Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. 8 De oförståndiga sade till de förståndiga: Ge oss av er olja! Våra lampor slocknar. 9 De förståndiga svarade: Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå i stället till dem som säljer och köp. 10 Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. 11 Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss! 12 Men han svarade: Amen {sannerligen} säger jag er: Jag känner er inte. 13 Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.

Så Jesus sade, att det kommer att finnas personer, som hela livet förväntat sig att de skulle komma till himmelen, men när avresan sker, slår den bittraste besvikelse till. Så här kommer det faktiskt att bli med mångas planer för himmelriket. De kommer inte att släppas in. Orsaken är, förstår Du, att inträde där är förenat med vissa krav.

Angående hälften av de tio jungfrurna, sade Jesus, att de inte hade tillräckligt med olja. Olja var förstås en symbol, ja, hela berättelsen är symbolisk. Uppenbarelseboken lyfter fram samma sanning. Det kommer att finnas personer, som kommer att vilja bli insläppta på ett bröllop, men inte bli det. Andra, däremot, kommer att bli insläppta. Nu skall vi ta reda på, vilka det är, som får komma in.

Kallade till Bröllopet

Uppenbarelseboken 19:1Sedan hörde jag liksom en mäktig röst från en stor skara i himlen säga: ’Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud, 2 ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden med sin otukt, och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod.’ 3 Än en gång sade de: ’Halleluja!’ Och röken från henne stiger upp i evigheternas evigheter. 4 Och de tjugofyra äldste och de fyra väsendena föll ner och tillbad Gud som sitter på tronen. De sade: ’Amen. Halleluja!’ 5 Och från tronen kom det en röst som sade: ’Prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, både små och stora.’ 6 Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska, och de sade: ’Halleluja! Herren vår Gud, den Allsmäktige, har blivit konung. 7 Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo. 8 Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg.’ Linnetyget är de heligas rättfärdighet. 9 Och ängeln sade till mig: ’Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.’ Och han tillade: ’Dessa Guds ord är sanna.’”

Observera, att det skall bli en vigsel. Den kommer att följas av en bröllopsfest, som människor kommer att bege sig till. De kommer att bli kallade dit. De kommer både att bli inbjudna och insläppta. Vilka är de? Jo, här står det att det är bruden. Vidare heter det, att hon gjort sig redo. Vem är bruden? Aposteln Paulus är glasklar på den punkten. Paulus skriver till församlingen.

Andra Korintierbrevet 11:2eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus.

Paulus säger till församlingen: ”Jag har trolovat er med en enda man”. Vem är alltså hustrun eller bruden? Det är församlingen. Det är församlingen, som ställs fram fulländad och segrande.

Bruden

Aposteln Paulus talar om det här igen. Han talar om bruden, som går in till bröllopsfesten. Hans beskrivning lyder så här:

Efésierbrevet 5:25Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, 26 för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet. 27 Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara.

Han fortsätter genom att säga: ”Vad jag egentligen talar om, är Kristus och församlingen.” Så församlingen, som är fullkomlig, utan fläck i sin helighet, den församlingen är beredd att möta Jesus vid Hans återkomst till världen. Detta är församlingen, vars medlemmar släpps in till festmåltiden.

Uppenbarelseboken 19:8Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg.’ Linnetyget är de heligas rättfärdighet.” Den beredda församlingen, de till bröllopsmåltiden inbjudna gästerna, är iförda skinande linnetyg. De är skrudade i rena dräkter.

I Skriften står vitt för renhet. Vitt avbildar Kristi sinnelag, vilket ingjuts i alla, som tror på Honom och följer Honom. Det skinande, rena linnetyget föreställer Kristi rättfärdiga sinnelag, som skänks till de förberedda.

Med andra ord är det här en församling, som inte bara har rättfärdigats. Det är inte en församling, som bara bekänner sina synder. Det är inte en församling, som bara säger: Jag vill bli förlåten. Nej, i tillägg till att ha ångrat sina synder, har de här personerna också vänt sina synder ryggen. De har bekänt sina synder inför Översteprästen i den himmelska helgedomen och själva blivit helgade eller gjorts heliga.

I Andra Tessalonikerbrevet skriver aposteln Paulus om det. Lägg märke till, hur han sätter likhetstecken mellan helgelse och att vara redo att ta emot evigt liv.

Andra Tessalonikerbrevet 2:13Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen.

Hebréerbrevet 12:14Sträva efter… helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren.

Helgelse och helighet är samma sak. Båda orden kommer från ett och samma ord på grekiska.

I Apostlagärningarna talar aposteln Paulus om samma ämne. Där talar han till en hednisk kung om vägen till frälsning. Den hedniske kungen vill, att Paulus också skall avlägga sitt vittnesbörd inför en kung av judisk börd. Aposteln Paulus talar sålunda inför en hel samling hedningar, och han riktar sig särskilt till en åhörare, kung Agrippa. Han talar om sitt möte med Jesus på vägen till Damaskus och det, som Herren uppenbarade för honom då.

Apostlagärningarna 26:15Jag sade: Vem är du, Herre? Och Herren svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer. 16 Men stig upp och stå på fötterna! Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig, 17 när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig, 18 för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.

Såg Du det: Man får sin arvslott, när man helgas genom tro på Gud! Helgelse hänger därför väldigt nära samman med inbjudan till festmåltiden efter vigseln. Faktum är, att utan helgelse kommer ingen in på festen. I Matteusevangeliet 22 talade Jesus om bröllopsdräkten, och de i Uppenbarelseboken 19 omnämnda personerna hade på sig bröllopsdräkten.

Olämplig för Festen

Matteusevangeliet 22 nämner en man, som ville gå på bröllopet, men inte godkändes på grund av sin klädsel. Men de frälsta kommer att vara iförda bröllopskläderna. Kläderna står för deras karaktär. I hela Bibeln läser vi, att ens karaktär avgör ens öde. Det framgår av Bergspredikan, att Jesus lärde ut detta upprepade gånger. Förvisso avgör karaktären ens öde. Men det vill inte folk tro på i dag. De vill tro på, att man kan bekänna sig till kristendomens religion, och sedan leva ett laglöst liv som Djävulen själv. Bara man bekänner sina synder, blir man nämligen frälst.

Vänner, Bibeln skjuter detta slags religion i sank. Om just Du vill bli frälst, räcker det inte med att bekänna Dina synder. Du måste ångra Dina synder, ja, ångra dem så intensivt, att Du vänder dem ryggen. Med andra ord måste Du helt göra upp med Din syndiga livsstil.

Käre vän, leker Du kristen? Låtsas Du bara vara religiös? Om Du inte är av det rätta virket, kommer Du, likt de oförståndiga jungfrurna, att avvisas. Eller är Du äkta vara? De frälsta kommer att motta Guds sigill. De kommer att få märket på Guds godkännande och beskydd.

Uppenbarelseboken 14:5… ty de står fläckfria framför Guds tron” {King James Version; i Svenska Folk-Bibeln 98 fattas de tre avslutande orden. Övers. anm.}.

De har på sig bröllopskläderna. De står fläckfria framför Guds tron, deras karaktär harmonierar med Kristi karaktär.

Den kristna religionen är inte invecklad. I själva verket sade Jesus, att den går att summera med två enkla grundsatser. ”Om Du älskar Gud av hela Ditt hjärta, själ och sinne {grundsats 1}, och om Du älskar Din nästa såsom Dig själv {grundsats 2}”, sade Jesus, ”då blir Du fullkomnad.” Det här är, vad fullkomlighet handlar om. Fullkomligheten bor i hjärtat. Älskar Du Gud mest av allt? Älskar Du Din nästa som Dig själv? Eller är Du självisk och beslutsamt går Dina egna vägar, även om Du härigenom bryter mot Guds bud?

Ett ohyggligt Kalaserande

Om Du blir inbjuden till denna måltid, måste Du ha på Dig bröllopskläderna. Det tragiska med det stora flertalet i världen är, att de inte kommer in till måltiden. Det läser vi på flera ställen i Uppenbarelseboken. De kommer att bli huvudpersoner vid en annan måltid. Den saken skall vi se på härnäst.

I Uppenbarelseboken 19:1-9 såg vi, att det blir en bröllopsmåltid, en vigselfest. En välsignelse uttalas över alla de inbjudna. Om Du blir bjuden till vigselmåltiden, får Du evigt liv. Du får ingå i Guds rike. Du hamnar i himmelen. Du kommer att få uppleva all den salighet, lycka och glädje, som utlovas de rättfärdiga överallt i Bibeln. Olyckligtvis meddelar Bibeln med klarspråk, att flertalet här i världen inte kommer att kallas till festen. Det stora flertalet kommer att kallas till en annan fest, och Bibeln är sanningsenlig, även om den meddelar tråkigheter.

Uppenbarelseboken 19:11Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. 12 Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. 13 Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är ’Guds Ord’. 14 De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg. 15 Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken med, och han skall styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. 16 Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: ’Konungarnas Konung och herrarnas Herre.’”

Här beskrivs Jesu återkomst. Det sägs, att Han kommer för att strida och det tänker Han göra mot världens länder och folk. Det sägs, att Han kommer att slå dem. Varför skall Jesus slå folken, när Han vid Sin återkomst anländer som krigare? Varför måste allt detta ske?

Uppenbarelseboken 19:17Och jag såg en ängel stå i solen, och han ropade med hög röst till alla fåglar, som flyger högst uppe på himlen: ’Kom och samlas till Guds stora måltid”.

Här har vi den andra måltiden. Till den här måltiden kommer resten av världens människor att komma. De har nämligen inte bjudits in till Lammets måltid, som vi nyss läste om. Den här måltiden är annorlunda. Vi talar om den andra måltiden. Lägg nu märke till de inbjudna och deras matsedel.

Uppenbarelseboken 19:17… ’Kom och samlas till Guds stora måltid (han talar till fåglarna i skyn), 18 så skall ni få äta kött av kungar och härförare och mäktiga män, kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, små och stora.’”

Var uppmärksam på, att här talas om alla, som då lever på Jorden {och inte blir frälsta}.

Uppenbarelseboken 19:19Och jag såg vilddjuret (det vill säga den antikristna makten) och jordens kungar och deras härar samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. 20 Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför vilddjuret och genom dessa tecken vilselett dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel. 21 De andra dödades med ryttarens svärd, som går ut ur hans mun, och alla fåglarna åt sig mätta av deras kött.

Här har vi den andra måltiden. Hur går människorna under? Det står skrivet: ”alla människor”, ”kött av alla människor, fria och slavar, små och stora.’” De blir dödade och fåglarna äter deras kött. Detta blir fåglarnas måltid, där de äter köttet åt dem, som krigar mot Kristus vid Hans återkomst.

Bedragna av Vilddjuret

Varför kommer de att kriga mot Kristus? Vilken orsak kan de ha till det?

Uppenbarelseboken 19:20… vilselett dem som hade tagit emot vilddjurets märke”.

Du förstår, vid Jesu återkomst kommer det övervägande antalet av världens befolkning att tillbedja Anti-Krist, inte Kristus. De kommer att ha tillbett Frälsarens värste motståndare. De har inbillats, att han är Kristus. Så när Kristus återvänder, betraktar de Honom som en inkräktare, en fiende. Då samlas Anti-Krists styrkor, för att försöka att betvinga den verklige Kristus. Dock går det icke, att kämpa emot och besegra sin Skapare, som danat allting i universum och håller stjärnorna och galaxerna på plats i deras tilldelade banor. Ingen kan kämpa emot Honom!

Personerna, som tillbett vilddjursmakten, den antikristna makten, har vid det laget blivit Kristi fiender. Likväl tror de, att de varit Hans tillbedjare. De tror, att de upplevt en fantastisk kristen väckelse.

Uppenbarelseboken 13:8Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning.

Uppenbarelseboken 18:23och ingen lampas sken skall längre lysa i dig. Och ljudet från brud och brudgum skall aldrig mer höras i dig. Dina köpmän var jordens stormän, ty genom din svartkonst blev alla folk vilseledda.

För övrigt blir de vilseledda genom mirakel. Uppenbarelseboken förklarar om och om igen, att det sista släktets människor kommer att vilseledas därför att de tror något på grund av vad de ser och hör. De grundar sin tro på underverk. Men, vänner, när man har med Djävulen att göra, möter man ett övernaturligt väsen, som kan utföra underverk. Uppenbarelseboken gör det utomordentligt klart och tydligt, att Djävulen kan utföra underverk.

Uppenbarelseboken 16:13Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken (det vill säga underverk), och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag.

Bibeln talar klarspråk: Djävulen är i stånd till, att utföra mirakel, övernaturliga saker och ting, som vi inte finner någon förklaring till.

Andra Korintierbrevet 11:13Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. 14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.

Alltså blir dessa personer vilseledda genom underverk. De blir vilseledda genom förkunnare och helare, som kan utföra stora tecken och under. I Matteusevangeliet 24:24 sade Jesus, att det skulle uppträda falska Kristusgestalter och falska profeter samt att dessa skulle utföra stora tecken och under för att, om möjligt, bedra även de utvalda. Vad blir följden av, att världens folk leds vilse?

Uppenbarelseboken 13:3… Hela jorden förundrade sig över vilddjuret (det vill säga makten Anti-Krist) och följde efter det”.

Uppenbarelseboken 13:14Genom de tecken (det vill säga de underverk) det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde.

Guds Ord – vårt Skydd

Människorna kommer att vilseföras genom de onda, sataniska andarnas mirakel (Uppenbarelseboken 19:20). De lyssnar i detta nu till demoners spetsfundigheter, när dessa uppträder som änglar från himmelen. De tror på de mirakel, tecken och under, som de ser.

Käre vän, det är förbluffande och tragiskt, hur millioner, ja, antagligen hundratals millioner människor i dag, över hela världen, redan tror på allt, som tycks vara ett mirakel. Om någon påstår, att något oförklarligt är av himmelskt ursprung och ett mirakel, tror folk på det – även om det hela strider mot Guds Ord. Redan i dag ser vi andar, som påstår sig vara andar och änglar från Gud, lära människor att överträda Guds lag.

En ängel från himmelen skulle aldrig lära någon, att bryta mot Guds lag (se Jesaja 8:20 {i King James Version börjar versen så här: ”Till lagen och till vittnesbördet”. Övers. anm.}). Varje ande, ängel, eller kraft, som lär folk att överträda Guds lag, är en ond ande. Vederbörande må ha ljus, makt och förmågan, att utföra underverk, men lyssnar Du till och tror på ett sådant övernaturligt väsen, kommer Du att förlora Din själ. Bibeln manar oss nämligen till, att pröva varje mirakel, som vi ser. Vi måste pröva miraklen med Bibeln som måttstock.

Hur skall Du göra, min vän? Du kommer säkerligen att få se obestridliga mirakel och underverk samt helanden av alla de slag. Dock betyder inte det, att de nödvändigtvis är från Herren, ty Djävulen kommer att utföra underverk, för att bedra världen i den yttersta tiden.

Med Bibeln i hand måste Du avgöra, vilken Du skall tro på och följa. Vilket blir Ditt val? Tänker Du blint tro på underverk, eller ämnar Du leva med Bibeln som karta och kompass?