En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

Steps to Lifes Föreläsningar om Framtiden

Möte 49: De två Märkena

___________________________________________________________________________

Dödens Märke

I nationalsocialisternas Europa måste judarna, som bodde i av Adolf Hitlers parti kuvade länder, fästa ett märke på sina kläder. De måste sätta på sig en armbindel, eller sy fast Davidsstjärnan på kläderna, så att de kunde identifieras som judar. Genom ett märke går det att identifiera ett föremål, eller en person.

Som vi vet, skulle märket för millioner judar visa sig vara ett dödens märke. Märket lät dem bli igenkända som judar och det lät dem, i sin tur, föras till koncentrationsläger. Porten till koncentrationslägret var ofta porten till döden.

Enligt Bibeln, kommer också Gud att sätta ett märke på människor. Det står skrivet, att någon gång i framtiden kommer Gud att skicka ut en underrättelseofficer – en ängel – som skall sätta ett märke på vissa människor. Om dessa människor tar emot märket, kommer de att räddas undan vid Jordens undergång. Bibeln talar klartspråk på den här punkten och Du kan läsa om det i Jesu egna ord. (Se Andra Timoteusbrevet 3:1-5 och Matteusevangeliet 24:12.)

När vi närmar oss slutet på världshistorien, säger Bibeln att ondskan skall tillta. Det har den redan gjort. Många kan minnas den tid, då man inte behövde gå igenom en säkerhetskontroll, för att stiga ombord på ett flygplan. Sådant som flygplanskapningar föresvävade ingen. Många kan minnas den tid, då våra barn inte sköt ihjäl varandra på skolorna. Vi upplevde inte heller dödsskjutningar från förbipasserande bilar och allt annat elände, som nu präglar vardagen.

Utan tvivel stegras ondskan väldigt snabbt i vår värld. Hesekiel 9 beskriver en tid full av ondska överallt, men på den tiden kommer Gud att sätta ett befrielsens märke på Sitt folk.

Hesekiel 9:4HERREN sade till honom: ’Gå mitt igenom Jerusalems stad och sätt ett tecken på pannan på de män som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs därinne.’”

Uppenbarelseboken avslöjar för oss, att vid tidens slut kommer varje människa i hela världen att bli märkt. Dock kommer inte varje människa i hela världen att bli märkt med samma märke. Det skall förekomma två märken, och vid tidens slut kommer varje människa i hela världen att få det ena eller det andra märket.

Somliga kommer att få befrielsens märke. De kommer att undslippa allt det ohyggliga, som Uppenbarelseboken säger skall drabba världen. Men det kommer att finnas andra personer, ja, stordelen av Jordens befolkning, som kommer att få undergångens märke. Och om man tar emot det märket, då är man dömd till evig förtappelse. Man undgår inte att bli utplånad för gott. Undergångens märke är Anti-Krists märke. Uppenbarelseboken kallar Anti-Krists märke för ”vilddjurets märke”.

Befrielsens Märke

Först skall vi titta på befrielsens märke. Det märket vill vi förstås ha! Uppenbarelseboken beskriver, hur ett befrielsens märke sätts på vissa individer före Jordens undergång.

Uppenbarelseboken 7:1Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar, så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd. 2 Och jag såg också en annan ängel med den levande Gudens sigill stiga upp från öster. Han ropade med hög röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet: 3 ’Skada inte jorden eller havet eller träden, förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänare, på deras pannor.’”

Därefter beskrivs de, som tar emot befrielsens märke, eller Guds sigill. Om just Du får märket, hamnar Du i paradiset. Observera det, som först sägs om dem, vilka tar emot befrielsens märke, eller sigill. Märkets mottagare sägs vara tjänare (egentligen trälar). I dag skulle vi kalla dem för Guds slavar. Varför ges de denna beteckning?

Den, vars Tjänare Ni är

Jo, en träl är en person med en herre över sig. Personen i fråga lyder sin herre. Och de enda personer, som får befrielsens märke, är de, som är Herren lydiga. Se nu, vad Bibeln säger om betydelsen av lydnad.

I Hebréerbrevet 5:9 talas det om Jesus Kristus, och där läser vi: ”Och när han hade fullkomnats, blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom”. Alltså blir Jesus upphovet, eller källan, till evig frälsning för Dig, förutsatt att Du lyder Honom.

Även aposteln Petrus hade något att säga om detta. Han skriver så här till kristna, som är Guds tjänare:

Första Petrusbrevet 1:13Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som skall komma er till del, när Jesus Kristus uppenbaras. 14 Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. 15 Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. 16 Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig.

Petrus skriver till kristna och till dem säger han: ”Ni skall inte uppföra Er som Ni gjorde, innan Ni blev kristna. Ni skall vara lydiga barn. Ni skall vara heliga personer.”

Gå bort ifrån mig!

I Matteusevangeliet 7 talade Jesus om vikten av lydnad. Han drog fram i ljuset det sorgliga faktumet, att det i den yttersta tiden skulle förekomma många kristna, som trodde att de skulle bli frälsta, men vars olydnad skulle orsaka deras eviga undergång. De var inga trogna undersåtar åt himmelens regering. Ja, Jesus sade faktiskt:

Matteusevangeliet 7:21Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Kom detta ihåg: Dessa personer påstår sig vara kristna. De hävdar, att Jesus är deras Herre. Emellertid säger Han: ”Jag känner Er inte. Ni är laglösa. Ni är trolösa undersåtar. Jag kan inte kännas vid Er som Mina. Jag har aldrig känt Er. Ni tillhör inte Mig.” Tänk Dig vilken chock det skall bli för personer, som säger: ”Jag har utfört underverk i Ditt namn. Jag har drivit ut onda andar i Ditt namn. Jag har gjort många storverk i Ditt namn.” Dock sade Jesus: ”Just Din olydnad bevisar, att Du inte är en av Mina trogna undersåtar. Du hör inte till Mig. Gå bort!” Vilken utomordentligt förfärlig chock! Alltså förstår vi av Matteusevangeliet 7, Första Petrusbrevet 1 och Hebréerbrevet 5 vikten av lydnad. Olydiga kristna bekännare kan därför inte kallas för Guds tjänare och trälar.

Lydnad mot Gud medför ett helgat sinnelag; och i Efésierbrevet beskrivs församlingen, som är redo för världens slut, som helig och utan fläck. I Hebréerbrevet 12:14 stryker aposteln under betydelsen av lydnad med dubbla streck. Han säger nämligen, att utan helgelse kommer ingen att se Herren.

Det första vi nu känner till om dem, som tar emot befrielsens tecken, frälsningens märke, vid tidens slut, är att de är Guds tjänare. Vi läste det i Uppenbarelseboken 7 och 14. De är Guds trälar. Med andra ord är de lydiga, och som följd av sin lydnad, utvecklar de ett helgat sinnelag.

Skrivet på Pannan

I Uppenbarelseboken 7 heter det, att de här människorna är beseglade. Följande vers beskriver dem mera detaljerat:

Uppenbarelseboken 14:1… hans {Jesu} och hans Faders (Gud Faderns) namn skrivna på sina pannor.

Vad handlar det här om? Vad innebär det, att de har Faderns namn skrivet i pannan? Från Första Moseboken och hela vägen till Bibelns slutrader, utgör upprepade gånger en persons namn en sinnebild på vederbörandes sinnelag eller karaktär.

När vi läser om Guds namn, ser vi att det är en symbol på Hans karaktär. Det sade, när allt kommer omkring, Herren Själv till Mose.

Andra Moseboken 34:5Då steg HERREN ner i molnskyn och ställde sig där nära intill honom och ropade ut HERRENS namn. 6 Och HERREN gick förbi honom där han stod och ropade: ’HERREN! HERREN! – en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning, 7 som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld, men som inte låter någon bli ostraffad utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen och barnbarnen, ja, tredje och fjärde släktledet.’”

Enligt Skriften, står således en persons namn för personens karaktär eller sinnelag. Guds karaktär utmärks av barmhärtighet, rättvisa och sanning. Detta är Hans namn i ett nötskal. Hurdant är Guds sinnelag? Hurdant är Jesu Kristi sinnelag?

I Hebréerbrevet 1 kan vi läsa ett samtal mellan Gud Fadern och Gud Sonen om karaktärsfrågor. En persons karaktär har att göra med, vad personen gillar och ogillar; vad personen tror på och inte tror på. En persons karaktär är alltså en bild på, hur personen är, hur han eller hon tänker.

Älskar Du detsamma, som Jesus älskar?

Bibelavsnittet i Hebréerbrevet 1 säger mycket om Guds och Hans Sons, Jesu Kristi, karaktärer.

Hebréerbrevet 1:8Men om Sonen säger han (här talar Fadern om Sonen): Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira. 9 Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.

Beträffande Jesus Kristus, står det skrivet: ”Du älskar rättfärdighet. Rättens spira är ditt rikes spira.” Vad är rättfärdighet? Har Du undrat över det? Vad innebär det, att vara rättfärdig? Här står det, att Jesus Kristus älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet.

Älskar Du detsamma, som Jesus älskar? Och hatar Du detsamma, som Jesus hatar? Vad betyder det, att älska rättfärdighet?

Psaltaren 119:172Min tunga prisar ditt ord, ty alla dina bud är rättfärdiga.

Alla Guds bud är rättfärdiga.

Hatar Du detsamma, som Jesus hatar?

Vad är laglöshet? Jo, laglöshet är synd (se Första Johannesbrevet 3:4). Detta är, vad Jesus hatar. Han hatar synden, eller brott mot Guds lag. De människor, som erhåller befrielsens märke, kommer att ha Faderns namn och Hans karaktär skrivna i pannan. De kommer att älska rättfärdighet – det vill säga lydnad mot Guds Tio Bud – och de kommer att hata laglöshet – det vill säga brott mot Guds Tio Bud.

Dessa personer beskrivs mera ingående i Uppenbarelseboken 14:1-5. Till sist heter det, att de är fläckfria. Tala om beskrivning! De utgör en hel samling personer, som står ”fläckfria framför Guds tron.”

Vad innebär det, att vara oskyldig? Vad innebär det, att stå fläckfri ”framför Guds tron”? Jo, det innebär, att vara oskyldig eller att stå fläckfri gentemot Guds styre, eller att leva enligt Hans vilja och välde. Att vara oskyldig, att stå fläckfri, gentemot Guds styre innebär, att man nogsamt lyder samtliga Guds budord.

Fläckfria framför Gud

Lukas talar om två personer, som var fläckfria. De var Johannes Döparens föräldrar.

Lukas 1:6De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter.” {I King James Version heter det, att de ”vandrade fläckfritt enligt alla Herrens bud och föreskrifter.” Ordet ”oförvitlig” betyder ”oklanderlig”. Se Elias Wessén, Våra Ord, sidan 311. Esselte Herzogs, Nacka, 1979. Övers. anm.}

Vem är rättfärdig inför Gud, vem är oklanderlig, oförvitlig och fläckfri? Jo, var och en, som vandrar enligt Guds bud, i enlighet med Hans lagar. Sådana kommer att få befrielsens märke. Skulle Du göra det? Om Du vill kvalificera Dig för denna ära, måste Du ångra och vända ryggen åt all synd. Du måste vandra enligt och leva i samklang med Guds lag, i harmoni med Hans bud. Just Du måste vara fläckfri, för att motta det i Uppenbarelseboken 7 och 14 nyss beskrivna befrielsens tecken. Jämför nu dagens ondska med den, som Bibeln säger skulle råda i den yttersta tiden. Då inser Du lätt, att vi lever omedelbart före historiens slut. Det överväldigande flertalet människor i världen kommer inte att ta emot befrielsens märke. De kommer att tecknas med ödeläggelsens undergångsmärke.

Bibelns profetior gör oss alltså medvetna om, att det stora flertalet av världens invånare inte kommer att tecknas med befrielsens och frälsningens märke. Vi inser nu, att den stora majoriteten kommer att erhålla ödeläggelsens tecken, alldeles som man gjorde på Noas tid.

Uppenbarelseboken 14:9En annan ängel, den tredje, följde dem och sade med hög röst: ’Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, 10 han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. 11 Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. 12 I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.’”

Anti-Krists Märke

Detta märke är Anti-Krists märke och ges till de människor, som tillber den antikristna makten och dess bild. Vad innebär det, att man tillber någon eller något? Det innebär, att man är lydig mot den personen, den gruppen, eller den makten. Likt en tjänare, underordnar man sig en herre. Detta framgår av, att vederbörande lyder Anti-Krists lagar och detta märke är Anti-Krists eller makten vilddjurets igenkänningsmärke. Läs själv beskrivningen på detta i Uppenbarelseboken 13:1-10.

Särskilt utmärkande för den antikristna makten är, enligt Danielsboken 7:25, att den försöker att förändra heliga tider och lagar. {Heliga tider och lagar är okränkbara tider och lagar. Sådana får alltså inte överträdas, än mindre förändras. Övers. anm.} Tar Du emot Anti-Krists ID-märke, utsätter Du Dig själv för Guds vrede. Vad är då så hemskt med det här märket? Jo, det är ett laglöshetens märke. Så här beskriver Skriften det:

Romarbrevet 2:6Han skall ge var och en efter hans gärningar: 7 evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, 8 men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. 9 Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken”.

Observera: Sådana, som lyder orättfärdigheten, kommer att drabbas av Guds vrede. De, som tar emot Anti-Krists märke och sålunda gör gemensam sak med makten vilddjuret, kommer att drabbas av Guds vrede (se Uppenbarelseboken 14:9-12). Så nu vet vi, att det här märket får man för att man lyder orättfärdigheten.

Vad innebär det, att man lyder orättfärdigheten? Vad är orättfärdighet? Bibeln talar klarspråk om orättfärdighet.

Första Johannesbrevet 5:17All orättfärdighet är synd”.

Att lyda orättfärdigheten, att ta emot Anti-Krists märke, att ta emot vilddjurets märke, innebär att lyda orättfärdigheten, eller helt enkelt att synda. Det är därför, som dessa personer kommer att drabbas av Guds vrede. De vare sig ångrar eller vänder ryggen åt sina synder, utan fortsätter med sina överträdelser av Guds Tio Bud.

Här måste vi ta reda på, vad synd är. Bibeln berättar för oss, vad synd är.

Första Johannesbrevet 3:4Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen.

Att lyda orättfärdigheten innebär således, att lyda synden eller att bryta mot Guds lag. Därför vet vi, att tar man emot Anti-Krists märke, har man överträtt Guds lag. Man har medvetet brutit emot eller ett flera av de Tio Buden. Aposteln Jakob säger som bekant, att man bara behöver bryta mot ett. Om just Du har brutit mot ett, har Du överträtt lagen. De Tio Buden är ju inte tio lagar, utan en lag, såsom Gud sade till Mose i Andra Moseboken 24.

Drabbas Du av Guds Vrede?

Tar Du emot det här märket, ådrar Du Dig alltså Guds vrede. Märket är ett tecken på synd, överträdelse av Guds lag. Märket är ett tecken på avsiktlig, medveten orättfärdighet. I den yttersta tiden kommer detta ödeläggelsens märke att påtvingas människorna genom tyranniska lagar (se Uppenbarelseboken 13:14-17) och nästan hela världen kommer att fås att tro, att man tillber Kristus Själv. I stället kommer man att tillbedja och lyda Anti-Krist. Bedrägeriet kommer att vara nästan fulländat: Man verkar tillbedja Kristus, men gör det inte. Anti-Krist har dem i sin lilla ask.

Hur går det att se skillnad? Det går att se skillnad så här: Lär man ut, att vi skall lyda hela Guds lag i Andra Moseboken 20:3-17? Lär man ut, att vi skall hålla alla buden, eller att vi får bryta mot ett eller flera?

Ja, folk kommer att tro sig tillbedja och lyda Kristus, när de i själva verket tillber och lyder Anti-Krist. De kommer att vara vilseförda och detta bedrägeri kommer att grundlura nästan hela världen. Det läser vi i Uppenbarelseboken 12:9; 13:8; 16; 18:23 och 19:20.

Bedrägeriet medför, att man tillber Anti-Krists makt i tron att man tillber Kristus. Bedrägeriet medför, att man tror sig vara delaktig av en stor religiös väckelse. Bedrägeriet kommer att dupera praktiskt taget alla människor. Du ser, i den yttersta tiden går det inte att förlita sig på personers förmåga att utföra underverk. Enligt Uppenbarelseboken, kommer djävlarna att utföra underverk i den yttersta tiden.

Det enda sättet man kan ta reda på, vilket märke man kommer att ta emot, är att hålla sig till Bibeln och fråga sig: ”Följer jag Guds Ord?”. De enda, som inte får undergångens märke, vilddjurets märke eller Anti-Krists märke, beskrivs i Uppenbarelseboken 14:12. Där heter det nämligen, att de håller Guds bud.

Ser Du det: Samma utmärkande kännedrag, samma identifieringsmärke! De, som håller Guds bud, kommer att få Guds sigill. De, som bryter mot Guds bud, kommer att få Anti-Krists märke. För enkelhets skull kan vi säga så här: De, som håller, eller lyder, Guds bud i den yttersta tiden, kommer att få ett befrielsens märke, ett trygghetens märke. De kommer inte att behöva oroas över plågor, vedermödor och de katastrofer, som kommer att ramma resten av världen. Men de, som inte ångrar sina synder och vänder dem ryggen, kommer att få ett undergångens märke, vilddjurets märke.

Det är därför som Uppenbarelseboken beskriver de frälsta som de, vilka segrar. De beskrivs aldrig bara som de, vilka bekänner sina synder. Nej, de segrar över sina synder (se Uppenbarelseboken 2; 3 och 21). Det är de, som segrar över synden i tillägg till att de bekänner, ångrar och överger sina synder, som kommer att bli frälsta.

De, som inte ångrar och överger sina synder, utan fortsätter att leva i synd och överträder ett eller flera av Guds bud, kommer att ta emot Anti-Krists märke, undergångens ödeläggande märke. Visst är det hela väldigt enkelt? Om vi lyder Guds lag, som står skriven i Andra Moseboken 20:3-17, kan vi rätteligen sägas hålla Guds lag. Då kommer vi att få befrielsens märke (se Uppenbarelseboken 14:12). Men om vi fortsätter med, att överträda Guds bud, om vi inte ångrar och överger den livsstilen, kommer vi att få ödeläggelsens undergångsmärke.

Uppenbarelseboken 22:14Saliga är de som handlar enligt hans bud. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. 15 Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning.” {Början på vers 14 är från King James Version. Övers. anm.}

De kunde ha varit trygga innanför Murarna

Här talar Bibeln om flera sorters överträdare av buden och det står skrivet, att de befinner sig utanför murarna. Här talar Bibeln om dem, som lyder Guds bud, och det står skrivet, att de befinner sig innanför murarna.

Dessa är de två märkena under den sista tiden: De lydigas märke, respektive de olydigas märke. Varenda människa i hela världen kommer att ta emot det ena av de två märkena. Vilket märke kommer Du att ta emot? Du bestämmer själv.