En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

Steps to Lifes Föreläsningar om Framtiden

Möte 45: Harmagedon

___________________________________________________________________________

Somliga menar, att den kristne skulle släpa på ett tungt kors. På sätt och vis har de rätt. Jesus sade: ”’Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig(Matteusevangeliet 16:24). Att ta på sig sitt kors i Jesu efterföljd, innefattar två saker. För det första är det ett tungt kors, att segra över synden och att ändra på gamla vanor. Vi måste ”korsfästa” våra gamla, syndiga lidelser och begär (Galaterbrevet 5:24). Detta känns som rena ”korsfästelsen”, ty vi trivs så med vårt invanda levnadssätt. För det andra är det ett tungt kors, att få släkt och vänner emot sig, för att man följer Kristus.

Matteusevangeliet 10:34Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. 35 Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, 36 och en man får sina egna till fiender. 37 Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. 38 Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. 39 Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det.

Således måste den kristne bära på två kors. Föreställ Er den unge man, som är slav under droger. Med hjälp av Guds kraft söker han nu, att bli kvitt sin last. Han måste korsfästa kroppens sug efter narkotika, och detta kors är fruktansvärt tungt att släpa på. Föreställ Er sedan kvinnan, vars make är arg, bitsk och hotar med skiljsmässa, eftersom hon bestämt sig för att helighålla Herrens Sabbatsdag. Detta är också ett betungande kors.

Dock är inte det kristna livet enbart fullt av kors, som trycker ned den troende. Till att börja med, innebär det ett kors, men därefter ordnar Kristus ett nytt levnadssätt åt oss. Det levnadssättet är mycket mera tillfredsställande och upplyftande, än någonting annat.

Johannesevangeliet 15:11Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig.

Johannesevangeliet 14:27Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

Sätter Gud samman Korset?

Gud älskar oss. Han vill se oss lyckliga. Ja, Han skulle helst aldrig se någon släpa på ett kors. De kors, som vi måste stå ut med, har inte Gud sammanfogat. De är en följd av synden. Våra nedärvda synder och dem, som vi själva lagt oss till med, är följden av åratals, ja, hela mansåldrars allt längre vandrande bort ifrån Gud. Det är, till exempel, inte Gud, som gjort en person till narkoman och bundit fast vederbörande vid den lasten. Gud önskar heller inte den kristnes alltför vanliga kors, som beror på släkt och vänners motstånd. Detta kors uppkommer genom Satans försåtliga inflytande över tankar och känslor hos män och kvinnor, som inte styrs av Guds Ande.

För många innebär det ett kors, att helighålla Sabbaten, men Gud skapade aldrig det korset heller. Sabbaten är i sig inget kors.

Första Johannesbrevet 5:3Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.

I Sabbaten är det inte inbyggt något kors. Korset uppstår för att världen motsätter sig Gud och har valt, att göra Guds vilodag till en dag för arbete eller nöjen, i stället för en dag för tillbedjan och tjänande av Gud. När vi helgar Sabbatsdagen, innebär det alltså ett kors. Men Gud gjorde inte det korset – det gjorde världen.

Varje människa måste välja mellan världen och Gud, och när vi väljer Gud, går världen emot oss. Detta medför, i sin tur, prövningar och motgångar. Kom dock ihåg, att prövningar och motgångar inte kommer från Gud, de kommer från Djävulen.

Alla Kristna har Kors att bära på

Matteusevangeliet 16:24 ”’Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.

Gud skapar inte våra kors. Han vill inte, att vi skall ha några kors. Ändå säger Han klart och tydligt, att varje troende måste bära på ett kors. Det är Satan, som skapar korsen, ty han är, på sätt och vis, ”denna världens furste(Johannesevangeliet 14:30), och han låter ingen följa Kristus utan det starkaste motstånd. Alla, som följer Kristus, kommer att stöta på patrull. Ingen, som är ovillig att möta motstånd, kommer att bli frälst. Den saken gör Jesus glasklar. Vi måste avgöra, huruvida det eviga livet är värt uppoffringarna. Vi måste beräkna kostnaderna, innan vi följer Mästaren.

Andra Timoteusbrevet 3:12Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas.

Förföljelserna, prövningarna och förförelserna är icke från Gud. De är från Satan och världen. Likväl drabbar de alla, som följer Gud.

Matteusevangeliet 18:7Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer.

Vi släpar inte ensamma på Korset

Ja, den kristne har ett kors att bära på. Detta beror på världens motstånd och nödvändigheten av, att korsfästa köttets lidelser och begär. Dock är inte den kristnes liv ett enda långt korssläpande. Många gånger kan korset först te sig tungt, men Kristus bar på korset på vägen till Golgata, och Han hjälper oss att bära det nu. Med Kristi kraft, kan även den svagaste axla det tyngsta kors. I egen kraft skulle den starkaste säcka ihop under bördan, men med oket samtidigt liggande på Frälsaren, finner även den svagaste bördan allt lättare och mer glädjerik att bära ju längre han är en kristen.

Matteusevangeliet 11:28Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. 29 Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. 30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.

Mera Fröjd, än Bedrövelse

Kristus hjälper oss med, att bära de kors, som vi måste axla. Ändå består kristenlivet av långt mycket mer, än korsbärande, ty ju längre vi följer Kristus, desto härligare och mera berikande blir det.

Galaterbrevet 5:22Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 23 trohet”.

Psaltaren 16:11Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.

Följer vi Herren, vandrar vi längs den sanna glädjens och lyckans stig. Han skapade våra liv. Han lade ned en aptit på livet i oss. Han skapade våra önskningar, våra smaklökar, våra känslor och Han vet, hur Han bäst skall tillfredsställa våra behov. Han danade hela skapelsen, med dess färggranna fåglar, som fyller luften med musik. Han danade de väldoftande blommorna, som fyller dal och ängar. Han danade bergen, sjöarna och de böljande fälten. Han danade allt detta, för att Han älskar oss.

Det finns ett kors att bära på. Korset märks tydligast i början av det kristna livet på grund av världens motstånd och de fula ovanor, som vi lagt oss till med. Dock blir korset lättare och skaver mindre mot våra skuldror längs vägen mot paradiset.

Ett Kors för den Kristne, ett tyngre Kors för den Icke-kristne

Bara för att den kristne måste bära på sitt kors efter Jesus, får vi inte tro, att det därför inte förekommer några kors i världen. I själva verket har världsliga människor det mycket värre, än religiösa människor. Tro inte för ett ögonblick, att det är en dans på rosor och lugna gatan för den, som följer Satan. Den enda skillnaden är den, att medan vi följer Satan, slår smärtan och lidandet till, oavsett våra val. Den belastning, som Satan utsätter oss för, är betydligt större, än den från Kristi kors.

Vid Vägskälet

Varje person har att välja mellan två vägar. Den ena är Kristi väg, med ett kors i början. Svårigheterna blir dock uthärdligare i takt med tiden. Längs Kristi väg förekommer det fröjd och frid, och vägen slutar i det eviga livets land.

Den andra vägen är Satans väg. Den börjar med bekvämlighet, nöjen, guld och gröna skogar. Satans väg är den breda aveny, som flertalet väljer. Dock innebär den allt större vanskligheter. Satan är en grym slavdrivare. Hans väg kantas av sjukdom, hjärtesmärta och förtvivlan, och den slutar i den eviga dödens utplåning.

Var och en måste färdas längs endera av de två vägarna. Var och en tjänar antingen Gud eller Satan. Det finns ingen gärdsgård emellan dem, som vi kan sitta neutrala på. Satan driver på sina trälar. Om vi inte står under Guds kontroll, behärskar Satan oss. Vi tjänar endera av dem, det är omöjligt att tjäna båda.

Matteusevangeliet 6:24Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

”Men”, invänder någon, ”jag vill inte välja mellan att följa Gud hela vägen, eller att följa Satan. I vägen för Gud ligger det ett kors och det gillar jag inte, men jag vill heller inte tjäna Satan.” Nå, Du behöver inte göra något val. Valet har redan gjorts för Dig. Du föddes med en försvagad natur, som är som gjord för att Du skall tjäna Satan och vara medborgare i hans rike. Det är orsaken till, att så många följer Satan. De föddes med benägenhet för synd, och det är inte särskilt ansträngande, att kvarstå i hans tjänst. Satan är denna världens furste.

Romarbrevet 5:12Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom synden över alla människor, eftersom alla hade syndat.

Stigen ligger redan snitslad för oss

Om Du föddes i Sverige, föddes Du som invånare i detta land. Du föddes med vissa rättigheter och skyldigheter. Du föddes med skyldigheten, att betala skatt och med rätten till frihet. Du behövde inte välja det levnadssättet. Skulle Du vilja bli medborgare i ett annat land, måste Du välja. Detta innebär en bestämd handling och ett avgjort val för Dig.

Om Du föddes i Sverige, växte Du upp med detta lands sedvänjor, språk och särdrag. Du behövde aldrig svära landet trohet, eller fatta ett bestämt beslut, för att bli svensk. Du föddes som svensk.

Om Du föddes i Brasilien, och Du sedan beslutade Dig för att bli svensk, fick Du fatta ett medvetet beslut. Du fick ansöka om medborgarskap och rätta Dig efter Sveriges lagar. Om Du bestämde Dig för att bo där, fick Du lära Dig nya sedvänjor, språk och landets särdrag.

Likadant är det med oss som undersåtar i Satans rike. Vår försvagade mänskonatur gör oss redan som små till lätta offer för Satans frestelser. Vi faller i synd. Därmed blir vi medborgare i hans land. Vi känner till dess sedvänjor, språk och särdrag.

Men om vi väljer att ändra medborgarskap och bli Guds barn, kräver det en överlagd handling av oss. Vi måste svära Gud trohet, genom att låta oss bli döpta. Det är enda vägen in i Hans rike. Det var därför som Jesus sade, att frälsningen är avhängig dopet.

Johannesevangeliet 3:5Jesus svarade: ’Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.

”Oh”, säger någon, ”ett sådant beslut skulle jag aldrig kunna fatta.” Nå, det behöver Du inte göra heller. Vi har alla fötts med en försvagad natur, syndat och blivit undersåtar i Satans rike. Om vi inte vill ändra på oss, då kan vi helt sonika fortsätta på vår inslagna kurs. Detta är den enkla utvägen. Fast egentligen är inte det här någon enkel utväg, vi slipper bara att fatta några beslut – vi kan låta livet gå sin gilla gång och sluta som mull, utan hopp om evigt liv. Om vi däremot önskar att ingå i Guds rike, då kräver Han av oss ett trohetslöfte. Trohetslöftet heter dop. Dopet, å sin sida, förutsätter att vi sedan lägger oss till med en ny livsstil. Den nya livsstilen överensstämmer med Guds Tio Bud och uppvisades i Kristi liv.

De båda Vägarna leder till varsin evig Slutstation

Nu tänker jag måla upp följderna av de två levnadssätt, som vi har att välja emellan. Om vi följer Kristus, stöter vi genast på ett kors. Dock hjälper Han oss att bära det. Dessutom skänker Han oss lycka, frid och tillfredsställelse, och till sist ger Han oss evigt liv och himmelens samlade rikedomar.

Uppenbarelseboken 21:4Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.’ 5 Han som satt på tronen sade: ’Se, jag gör allting nytt.’”

Första Korintierbrevet 2:9Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.

Jesaja 65:21De skall bygga hus och få bo i dem, plantera vingårdar och få äta deras frukt. 22 När de bygger hus, skall andra inte bo i dem, när de planterar något, skall andra inte äta av det. Som ett träds ålder skall mitt folks ålder bli, mina utvalda skall länge få njuta av sina händers verk. 23 De skall inte arbeta förgäves, inte heller föda barn till en bråd död, ty de är en avkomma, välsignad av HERREN, och deras efterkommande tillsammans med dem. 24 Det skall ske att innan de ropar skall jag svara, medan de ännu talar skall jag höra. 25 Vargar skall gå i bet med lamm, lejon skall äta halm som oxar, och stoft skall vara ormens föda. Ingenstans på mitt heliga berg skall de göra något ont eller skadligt, säger HERREN.” Men vad händer med dem, som förblir som de varit – nämligen Satans tjänare? Det skall vi titta på. För det första är Satans tjänare Guds fiender. De avskyr Gud och de hatar Hans lag.

Jakobsbrevet 4:4Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.

Romarbrevet 8:7Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. 8 De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud.

Romarbrevet 5:8Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. 9 När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. 10 Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade.

Gud älskar visst Satans icke omvända tjänare. Han älskade oss högt nog, för att dö för oss, medan vi fortfarande var Hans fiender. Alla har vi, vid någon tidpunkt, varit Guds fiender.

Vid en tidpunkt gjorde farfadern åt den amerikanske sammanställaren av dessa föreläsningar narr av sin fru, för att hon lärt känna sanningen om Sabbaten och beslutat sig för, att helighålla den sjunde dagen. Efter flera års hån, beslöt han sig äntligen för att själv helighålla den bibliska vilodagen. Kanhända vissa av oss här för ett halvår sedan protesterade mot, att en viss person helgade Sabbatsdagen. Nu, däremot, har vederbörande bestämt sig för, att helighålla vilodagen och möter själva motstånd på grund av sin nyvunna tro. Det torde vara så, att om vi inte fattat detta beslut själva, skulle vi motsätta oss andras helgande av vilodagen, eller hur? I själva verket blir tidigare Sabbatshållare de bittraste motståndarna till vilodagen. Det finns ingen tredje vägens andliga politik. Om vi vänder oss bort ifrån Guds vägledning, kommer vi slutligen att vända oss mot Gud. Detta inträffar alltid.

Ingen neutral Medelväg

Matteusevangeliet 12:30Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.

När en person står i valet och kvalet, huruvida han eller hon skall följa Herren, kan vederbörande tveka och vackla ett tag. Sist och slutligen kan dock ingen vara neutral, eller hållningslös. Antingen ställer vi oss på Guds sida, eller sällar vi oss till dem, som trotsar och hatar Honom. Antingen blir vi Guds redskap, eller Satans redskap. I slutändan kommer vi att antingen helt och hållet följa Gud, eller helt och hållet följa Satan. Vid Jesu återkomst kommer alla att befinna sig i det ena av två läger. Antingen kommer vi att hela vägen stå på Guds sida och älska Honom så mycket, att vi är villiga att gå i döden för Honom, eller kommer vi att hela vägen stå på Satans sida och hata Gud så mycket, att vi är villiga att döda Hans anhängare. Flertalet människor kommer då att stå på Satans sida.

Uppenbarelseboken 13:3Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. … 11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det… får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. 15 Och det fick makt att… låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. … 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.

Vi kommer att få se förföljelse, motstånd och bojkott. Satan kommer att gå emot Guds folk och försöka att tvinga på alla sitt märke på uppror mot Gud.

Såsom vi redan lärt oss, är tecknet på trohet mot Gud helighållandet av Hans bud, och då i synnerhet Sabbatsbudet (Hesekiel 20:20). Gud säger, att Han skall skriva Sin lag i våra sinnen (Hebréerbrevet 8:10). Uppenbarelseboken är en symbolisk bok och avbildar tecknandet av Guds lag i våra sinnen, genom att den hänvisar till, att Gud anbringar {placerar} ett märke, eller insegel {sigill}, i våra pannor (Uppenbarelseboken 7:3; 14:1). De, som har Guds märke i pannan, betecknas som de, vilka ”håller fast vid Guds bud och tron på Jesus’” (Uppenbarelseboken 14:12).

Satan och hans Anhängare befinner sig i Krig mot Gud

Satan motsätter sig Guds styre och Hans lagar. Satans jordiska styre kännetecknas av, att det skulle ”tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar” (Danielsboken 7:25). I människors sinnen har Satan ersatt Sabbaten med Söndagen. Sabbaten spårar sina rötter till skapelsen, och genom att vi helighåller den bibliska vilodagen, visar vi vår trohet mot Gud. Söndagen spårar sina rötter till hedendomens tillbedjan av Solen, och genom att vi helighåller den obibliska vilodagen, visar vi vår trohet mot vilddjuret, som påstår sig ha myndighet, att förändra Guds lag. Detta är vilddjurets auktoritetsmärke. Till sist kommer Satan att söka att påtvinga alla sin lag på ett av två sätt: Antingen i sinnet (pannan), genom att fullständigt lura folk till att tro på lögnen om Söndagens ”helighet”. Eller åtminstone i handen, genom att tvinga dem till att iaktta Söndagen som vilodag, även om vederbörande inte lurats till att tro på lögnen om den första veckodagen som ”okränkbar” vilodag. Håll detta i minnet: Satan använder alltid två tillvägagångssätt. Först tillgriper han bedrägeri, för att få åt sig den stora massan, och sedan tvång, för att fånga in resten. Gud vare tack: Det kommer att finnas en trofast kvarleva, som kommer att stå fast mot både bedrägeri och tvång.

Världen kommer att gadda ihop sig mot Gud. I framtiden kommer det på nytt att stiftas stränga Söndagslagar, som senast förekom under den Mörka Medeltiden. Emellertid utfärdar Gud en varning mot dem, som trotsar Honom.

Uppenbarelseboken 14:9En annan ängel, den tredje, följde dem och sade med stark röst: ’Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, 10 han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. 11 Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. 12 I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.’”

Det står skrivet, att de som rättar in sig i Satans led som Guds motståndare, kommer att drabbas av ”Guds vrede”. Gud har förkunnat Sin varning för hela världen, så att dess invånare skall kunna bli frälsta.

Uppenbarelseboken 14:6Och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. 7 Han sade med hög röst: ’Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna.’”

Som helhet betraktad, förkastar dock världen budskapet, ja, människorna ställer sig på tvären och kvarstår som Satans tjänare. Satan grundlurar dem, som förkastar budskapet. Han kommer att orsaka, att de tar emot vilddjurets märke. Han kommer att orsaka, att de öppet trotsar Gud och går i krig mot Honom och Hans anhängare. Gud svarar så här på deras krigföring:

Uppenbarelseboken 14:9En annan ängel, den tredje, följde dem och sade med stark röst: ’Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, 10 han skall själv få dricka av Guds vredes vin”.

Gud reagerar på Satans och dennes Anhängares Krigföring

Vad är ”Guds vrede”?

Uppenbarelseboken 15:1Och jag såg ett annat stort och underbart tecken i himlen: sju änglar med sju plågor, de sista, ty med dem når Guds vrede sin fullbordan.

Guds vrede är de sju sista plågorna. Gud kommer att utgjuta Sina sju sista plågor över dem, som tar emot vilddjurets märke. Du vet, somliga tycker att det är jobbigt, att följa Gud. Fast med Guds kraft är det inte så besvärligt. Tycks det likväl vara svårt? Kom då ihåg, att det inte är så kul, att följa Satan heller. Till en början är det lätt, att följa Satan. Dock kommer det inte att vara särskilt skojigt, när ”Guds vrede” utgjuts i och med de sju sista plågorna.

Min vän, vilken sida kommer Du att stå på? Tänker Du följa den smala vägen och hålla alla Guds bud? Eller tänker Du följa den breda vägen och vara en av dem, som kommer att drabbas av Guds vrede på slutet, innefattande Harmagedon? Under nästa möte kommer vi för övrigt att specialstudera Harmagedon.