En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

Steps to Lifes Föreläsningar om Framtiden

Möte 44: Varför är Dopet viktigt?

___________________________________________________________________________

Jesus berättade om en man, som blivit renad från sina onda vanor, men sedan inte ersatte sin orättfärdighet med rättfärdighet. Det räcker inte med att sluta synda, nej, Gud vill att vi skall ersätta våra syndiga vanor med rättfärdiga vanor. Hör här, vad Jesus sade hände med mannen, som befriades från synden, men som sedan inte lade sig till med rättfärdiga vanor.

Lukasevangeliet 11:24När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han genom ökentrakter för att leta efter en viloplats. Men om han inte finner någon tänker han: Jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag lämnade. 25 När han så kommer och finner det städat och pyntat, 26 ger han sig av och tar med sig sju andra andar som är värre än han själv, och de går in och bor där. För den människan blir det sista värre än det första.’”

Käre vän, det går inte att förkasta sanningen och ändå hamna på utgångspunkten. Om vi förkastar sanningen, slutar det alltid värre, än det varit i början. Det går inte, att låta Herren rena ens liv från synd och sedan vägra, att lyda Honom, genom att hålla Hans bud och följa Honom hela vägen, utan att på nytt börja med sina fula vanor. Jesus sade, att för den människa, som räddades undan synden men inte följde Honom hela vägen (personens hus var tomt på goda gärningar), blev det värre, än det ursprungligen varit. Jesus renar oss från synden, så att lagens rättfärdiga krav skall uppfyllas i oss.

Romarbrevet 8:2Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. 3 Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. 4 Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden. 5 De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden.

När Guds Ande tar kontrollen över våra liv, länkas svagheterna hos vår mänskliga natur till det allsmäktiga hos Guds natur. Då blir det, som brukat vara omöjligt, plötsligt möjligt. Vi kan då tillsammans med Paulus säga, att vi förmår allt ”i honom som ger {oss} kraft(Filipperbrevet 4:13). {I King James Version heter det: ”Jag förmår allt tack vare Kristus, som stärker mig.” Övers. anm.} Det går att leva ett helgat liv, med den Helige Ande vid rodret.

Pånyttfödelsen

Denna förändring av sinnelaget kallas för pånyttfödelsen.

Första Johannesbrevet 5:4Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.

Jesus sade, att så vitt vi inte blir födda på nytt, kan vi inte se Guds rike. Vi kan avlägga alla slags fina bekännelser och utöva de präktigaste gärningar, men om vi inte blivit omvända, genom att våra syndiga naturers gärningar korsfästs, och genom att vi fylls av Anden, så att vi förmår att utöva Guds gärningar, är vi fortfarande inte frälsta och kan inte komma till himmelen.

Johannesevangeliet 3:3Jesus svarade: ’Amen, amen {sannerligen, sannerligen} säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.’”

Dopet

Dopet är symbolen, sinnebilden, på, att man upplevt pånyttfödelsen. Dopet är den formella handling, där man förpliktigar livet till Herren från och med den dagen. Liksom vigseln markerar början på förbundet mellan två människor, markerar dopet början på förbundet mellan Gud och oss genom vår pånyttfödelse.

Ordet dop motsvaras av grekiskans ”baptizo”. På grekiska betyder det helt enkelt att sänka, eller doppa, i vatten. En liktyding {synonym} till dop vore alltså nedsänkning. Jämför verbet ”doppa”, där man sänker ned något, till exempel en matbit eller en kaka, i någon vätska.

Dop betyder bokstavligen att doppa under vatten och är en bild på ens gamla, syndfulla naturs död och begravning. Dopet är samtidigt en bild på uppståndelsen till ett nytt liv, med den Helige Ande som rorsman. Dopet är en bild på pånyttfödelsen.

Romarbrevet 6:1Vad skall vi nu säga? Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? 2 Nej, visst inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? 3 Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? 4 Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. 5 Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. 6 Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. 7 Ty den som är död är friad från synd. 8 Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också skall leva med honom.

Det är meningslöst, att låta sig döpas, om man inte blivit pånyttfödd först. Annars vore det som, att gifta sig utan partner, alltså meningslöst. Var och en, som döpts som spädbarn, har i själva verket inte döpts i egentlig mening. Spädbarnsdopet är nämligen en meningslös ceremoni utan innehåll. Jesus var Själv vuxen, då Han, som vårt föredöme, lät Sig döpas.

Vattenbegjutning

Spädbarnsdopet är meningslöst och detsamma som att driva gäck med ceremonin. Denna begjutning med vatten är heller inget som helst dop. Själva betydelsen av ordet dop är nedsänkning. Folk må kalla vattenbegjutning för nedsänkning, lika väl som de må kalla en apelsin för ett äpple, men våldförandet på ord förändrar inte ordens eller dopets innebörd. Begjutning med vatten innefattar ingen död, begravning och uppståndelse. Begjutning med vatten motsvarar inte heller de heliga villkor, som Herren bestämde till åminnelse av inledningen på ens liv som kristen. Den, som bara begjutits med vatten, har fortfarande inte blivit döpt, oavsett om personen säger sig vara döpt eller inte. Självfallet godtar Gud sådana, som aldrig fått veta sanningen härvidlag. Men allt eftersom de lär sig mera om Hans Ord, inser de sig vara odöpta.

På Gamla Testamentets tid blev ingen frälst genom offrandet av ett lamm. Offrandet var bara en bild på deras tro och förtröstan på Kristi framtida offer. Ändå var Gud väldigt noga med, att ceremonin skulle utföras korrekt, ty den visade tro och förtröstan på Hans bestämda villkor för frälsning.

Likadant är det med dopet. Dopet är en bild på ens pånyttfödelse. Är man inte riktigt omvänd, blir denna symbol meningslös. Men om man är riktigt omvänd, rättar man sig efter Jesu ord och förenar sig formellt i förbundet med Honom precis enligt Hans instruktioner.

Även Ceremonin är betydelsefull

En vigselceremoni är inte själva grundvalen till ett lyckligt äktenskap. Härtill krävs det sann kärlek mellan två parter. Om nu kärleken verkligen finns där, är också ceremonin betydelsefull. Ceremonin må vara enkel, men genom den förpliktigar sig parterna till ömsesidig trohet. Genom dopet förpliktigar vi oss till, att inte längre leva för att tillfredsställa det egna jaget, utan till att leva i förbund med Herren Jesus Kristus.

Markusevangeliet 16:16Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.

Jesus uttalar här några av de mest förfärande orden i Bibeln: Vi blir inte frälsta, om vi inte blir födda av vatten, eller med andra ord, blir döpta (nedsänkta). {Märk, att Frälsaren i texten ovan inte kräver tvångsdop av icke troende, för att de skall dras, sprattlande och skrikande, till paradiset. Den icke troende får alltså stå sitt kast. Både religiösa och icke-religiösa åtnjuter således trosfrihet: Religiösa är fria att tro (eller att överge sin tro); icke-religiösa är fria att inte tro (eller att överge sin otro). Korståg och inkvisition är alltså uteslutna. Spädbarn kan inte begära dop. Låt därför var och en begära dop, när övertygelsen härom vuxit sig tillräckligt stark! Övers. anm.}

Johannesevangeliet 3:5Jesus svarade: ’Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.

Det här är inga stränga ord: Det känner inte på, att äkta den man verkligen älskar, och det bjuder heller inte emot, att låta sig döpas, om man verkligen älskar Kristus.

Av nåd har Kristus försett oss med ett antal absoluta imperativ. Här säger Han ”Amen, amen”, eller för att åter åberopa King James Version: ”Sannerligen, ja, sannerligen”. Det betyder absolut, utan undantag, för dem, som haft tillfälle att lära sig sanningen på denna punkt: ”Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.” Förvisso har Gud av nåd gett oss ett antal uttalanden, vars innebörd inte kan kringgås. Annars skulle ack så många inbilla sig, att det funnes undantag från regeln och härigenom gå miste om frälsningen, genom att strunta i den av Gud bestämda lydnaden. Jesus har på ett väldigt fint sätt avgjort, vilka det är som kan bli frälsta utan dop. Han gör det, genom att försäkra oss om, att dopet inte behövs för dem, som är fysiskt oförmögna därtill och inte kunnat bli döpta. Den, som är fysiskt förmögen härtill och ännu inte blivit döpt genom nedsänkning, av egen fri vilja, borde tänka till ordentligt på den här punkten.

Dopet i sig saknar värde, men är den av Kristus bestämda ceremoni, som visar att vi är kristna. Dopet liknar härvidlag vigselceremonin: Vigselceremonin visar, att två parter ingått äktenskap. Dopet är som en check på en million kronor, som någon ger en. Om checken har täckning och verkligen är bevis för, att en million väntar på en på banken, då är checken synnerligen värdefull. Ändå är checken i sig bara en bit papper. Utan pengar på banken, vore checken värdelös. Med pengar på banken blir checken väldigt värdefull. Ja, utan att man överlämnar checken till banken, vägrar banken att överlämna pengarna. Det är intressant att lägga märke till, att ingen gnäller på formaliteten eller lagkravet på att behöva underteckna och överräcka checken, för att få ut millionen. Borde vi då inte höja ordentligt på ögonbrynen åt faktumet, att när det handlar om evigt liv och rikedomar överstigande milliardtals kronor, då käbblar folk om det dopsätt, som Gud har bestämt? Därmed visar de sin otacksamhet och brist på tro. Som sagt, med mindre dopet är ett tecken på hjärtats verkliga tillstånd, är det utan värde, precis som en check är värdelös utan täckning. Icke desto mindre vill inte Herren kännas vid vår pånyttfödelse, om vi inte blir döpta, lika litet som banken vill ge oss en million kronor utan check. Jesus sade därför, att de som vetat och haft tillfälle, inte kan kringgå Guds entydiga bestämmelse om dopet.

En Person, som nästan förlorade

I Gamla Testamentet kom en man vid namn Naaman, som hade spetälska, till Elisa för att bli helad. Genom ett ombud sade Elisa till honom, att han skulle doppa sig i Jordanfloden sju gånger, sedan skulle han vara frisk. ”Men Naaman blev vred och for sin väg och sade: ’Jag trodde att han skulle gå ut till mig och träda fram och åkalla HERRENS, sin Guds, namn och föra sin hand fram och åter över stället och så ta bort spetälskan. … Så vände han om och for sin väg i vrede(Andra Konungaboken 5:11-12).

I dag härjar syndens spetälska fritt, men det finns en bot. Även vi kan få vår spetälska bortspolad. Vi kan bli födda igen av Anden och tvättas rena i dopets vatten och bådadera krävs. Skulle det inte vara förfärligt, om massor av folk, vid Jesu återkomst, skulle gå förlorade, bara för att de vägrat underkasta sig dopets enkla ceremoni? Om de inte ens kan följa ett enkelt kommando som detta, kan inte Jesus lita på dem och då går de förlorade. Alla, som känt till villkoren och haft tillfälle till att låta sig döpas, men som likväl vägrat eller försummat möjligheten, kommer att gå förlorade.

Dopet i Nya Testamentets Församling

På Pingstdagen var dopet ett av kraven för den, som ville gå med i den kristna församlingen.

Apostlagärningarna 2:38Petrus svarade dem: ’Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. … 41 De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen. … 47 {…} Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.

Jesu sista uppdrag till lärjungarna var, att de skulle undervisa och döpa människor.

Matteusevangeliet 28:18Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ’Jag har fått all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.’” {För att ge ytterligare eftertryck åt Sina ord, avslutar Frälsaren med ”Amen” i King James Version. Övers. anm.}

Jesus lät Sig Själv, som vårt föredöme, döpas i Jordanfloden. Den omvände Paulus blev tillsagd, att inte dröja, utan låta sig döpas, för att få sina synder förlåtna. Somliga har blivit förskräckta, då de studerat de Tio Budens uttydning i Nya Testamentet. De har nämligen upptäckt att de, liksom de rike unge mannen som talade med Jesus, visserligen hållit buden enligt bokstaven, men överträtt dem i sina hjärtan. Jesus vill få tvätta bort Dina synder med Sitt blod, bara Du är villig att ge avkall på dem. Exempelvis kan ingen Sabbatsbrytare släppas in i himmelen, men Jesus förmår att rena Dig från den synd som Sabbatsbrott innebär, om Du är villig att ge avkall på denna överträdelse och övergå till att lyda alla Hans budord.

Apostlagärningarna 22:16Och nu, varför tvekar du? Stå upp och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn.

Enträgen Vädjan

Jag undrar, om det här i kväll finns någon, som aldrig blivit döpt förut? Det är möjligt, att Du som spädbarn fick vatten hällt över Dig och detta felaktigt kallades för dop. Likväl har Du aldrig blivit riktigt döpt. Jag undrar, om det här finns någon sådan person, som upplevt eller börjat uppleva en ny omvändelse genom de här studierna och skulle vilja formellt överlämna sig till Herren i dopets nedsänkning?

I dag erbjuder Jesus en check på en million kronor. Skulle någon här vilja lösa in den?

Å andra sidan kan det här finnas några, som blivit döpta genom nedsänkning, men som då inte förstått denna rits innebörd. Det är möjligt, att Du löst in en värdelös check. Kanhända Du lärt Dig mycket nytt under dessa Föreläsningar om Framtiden och gjort en ny erfarenhet och skulle vilja visa på den genom att låta Dig döpas. Då Paulus råkade sådana, som döpts men inte helt och hållet undervisats om evangeliet, lät han dem döpas på nytt (Apostlagärningarna 19:2-5).

Vilka av Er, som sitter här i dag, skulle vilja följa Herren hela vägen?

Ja, min vän, jag vädjar enträget till Dig, att följa Herren hela vägen. Han, Kungen över universum, kom hit ned och iförde Sig vår natur och segrade över synden å våra vägnar. Kan vi göra annat, än att följa Hans exempel? Han, som inte var medveten om någon egen synd, lät Sig döpas i Jordanfloden. Kan vi, syndfulla och felande varelser, göra annat, än att även följa Honom i dopet? En del är för stolta, för att låta sig döpas, men hur kan vi se Jesus, vår Skapare och Förlossare, låta Sig döpas och ändå säga: ”Måhända Han behövde gå igenom det här, men det gör inte jag.” Andra kanske säger: ”Jesus må ha stigit ned i dopets vatten, men jag är en för betydelsefull person för det.” Jesus sade: ”Jag har gett er ett exempel… Amen, amen säger jag er: Tjänaren är inte förmer än sin herre… När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det(Johannesevangeliet 13:15-17).

Ja, min vän, jag ber inte om ursäkt för, att jag enträget vädjar till Dig, att följa Jesus hela vägen. Vädjan kommer nämligen inte från mig, utan från Kristus. Jag är endast Hans talesperson. På Sin tid manade Kristus alla, som ville lyssna på Honom, att försaka allting och följa Honom. Somliga av Hans efterföljare hade familjemedlemmar och vänner, som motsatte sig, att de följde Jesus hela vägen, men vad sade Jesus till dem?

Matteusevangeliet 10:32Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himmelen. 33 Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himmelen. 34 Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. 35 Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, 36 och en man får sina egna till fiender. 37 Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. 38 Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. 39 Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det.

Genom att låta oss döpas, visar vi offentligt, att vi tagit emot Jesus och Hans sanning. Jesus sade, att om vi bekänner Honom, skall Han bekänna oss; men om vi förnekar Honom, skall Han förneka oss. Jesus vädjar enträget till oss i dag, att vi skall försaka allt och följa Honom. Tänker just Du följa Honom hela vägen i dag?

Meningen med Profetiorna

Avsikten med profetiorna är, att Morgonstjärnan skall kunna gå upp i våra hjärtan. Vi visar, att vi verkligen tagit emot Jesus i hjärtat och valt, att följa Honom hela vägen i och med dopet. Dopet innebär, att vi dött bort ifrån vår gamla, syndfulla natur. Vår gamla, syndfulla natur har korsfästs tillsammans med Kristus. Vi stiger därför upp ur dopets grav, för att leva ett nytt liv, i samklang med samtliga Guds bud (Romarbrevet 6).

Jesus avrundar Sina profetiska budskap till oss med denna vädjan till var och en av oss:

Uppenbarelseboken 22:16Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan.’ 17 Och Anden och bruden säger: ’Kom!’ Och den som hör det må säga: ’Kom!’ Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet.

Vårt eviga öde beror på vårt gensvar på denna kärleksfulla inbjudan.