En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

Steps to Lifes Föreläsningar om Framtiden

Möte 43: Den enda Vägen till Frälsning

___________________________________________________________________________

I Andra Petrusbrevet 1:19 sade Petrus: ”Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.

Mörkret härskar i världen. Världen är förmörkad genom synd, fruktan, osäkerhet, hat och den är andligt höljd i ogenomträngligt dunkel på grund av vidskepelse och slugt uttänkta fabler. Mörkret härskar i världen och i människors hjärtan, men ljuset från Bibelns profetior skingrar mörkret. Ljuset från Bibelns profetior skär igenom skuggorna, som Satans bedrägerier kastar. Ljuset från Bibelns profetior avslöjar hjärtats dolda synder, och visar tydligt den väg vi skall gå, för att följa Jesus och komma till himmelen.

Likväl uppskattas inte alltid ljuset.

Johannesevangeliet 3:19Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas.

När Bibelns profetior för första gången avslöjar Satans bedrägerier och hjärtats dolda synder, blir vi vanligen så omskakade, att vi vill blunda och säga: ”Visa mig inte mera.” Men Petrus säger, att vi gör klokt i att undvika att fly undan sanningen. Att vi håller för ögon och öron ändrar nämligen inte på vår andliga och moraliska sjuka. Johannes säger, att världen fördömts för att vi flytt undan det sanna ljuset. Vi vill nämligen inte, att våra överträdelser mot Guds Tio Bud skall komma i dagen. Enligt Petrus, gör vi ”rätt i att hålla {oss} till det (ljuset)… tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i {våra} hjärtan.”

När något nytt läggs i dagen, reagerar vi ofta med fruktan och osäkerhet, vi kan till och med drabbas av ångest och smärta. Om vi i tro fortsätter att följa profetiornas ljus, kommer vi dock att se en ny dag randas och uppleva, hur morgonstjärnan går upp i våra hjärtan.

Vem är Morgonstjärnan i Profetiorna?

Uppenbarelseboken 22:16Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan.’” Om Jesus verkligen är profetiornas Klara Morgonstjärna, ersätter vi uttrycket ”morgonstjärnan” i Andra Petrusbrevet 1 med dess rätta innebörd.

Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och Jesus går upp i era hjärtan.

Vackert, eller hur? Ja, löftet till dem, som följer ljuset från profetiorna, är att Jesus skall komma in i deras hjärtan, eller med andra ord, in i deras sinnen, deras karaktärer, deras liv.

Uppenbarelseboken 3:20Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Här har vi meningen med profetiorna. Det ligger kraft i studiet av profetiorna, ty Jesus har lovat att komma in i våra liv, om vi bara följer profetiornas ljus (deras råd och anvisningar). Ja, det verkliga syftet med profetiorna är, att klart teckna och presentera Jesus för varje sann och uppriktig granskare av profetiorna samt att göra Jesus till navet, det väsentliga, i deras liv. Ett riktigt studium av profetiorna medför frälsning för den studerande, som följer Jesu anvisningar i allting. Profetiorna är lika med ”Jesu Kristi uppenbarelse” (Uppenbarelseboken 1:1).

Under det här mötet tänker jag studera Morgonstjärnan med Er. Vi skall studera Honom, som lovat bli en del av våra liv, bara vi följer ljuset från profetiorna. Profetiorna kommer från Jesus och handlar om Honom. De framställer Jesu planer för våra liv. Om vi studerar profetiorna med ett rent hjärta, har Jesus Själv lovat att komma in i våra liv. Här skall vi lära oss mera om Jesu äkta evangelium, vilket ligger till grund för alla äkta profetior.

Vad handlar Jesu Evangelium om?

Jesaja 53:6Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom.

I och med Adam och Evas överträdelse var världen förlorad, men ”så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv(Johannesevangeliet 3:16). Gud utgav inte Sin Son endast som lösesumma för en förlorad värld, utan för varje enskild person, för att betala skulden för våra enskilda synder samt även för att frälsa oss från kraften hos våra synder, det vill säga våra syndfulla önskningar och vanor.

I Jesaja 53:6 heter det: ”Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom.” Det var inte bara för Adams synder skull, utan för våra synders skull, som Jesus måste dö. Det heter ju så här i sången:

Du kan själv läsa berättelsen om evangeliet,
I Bibeln finner Du klart besked om,
Hur Kristus Jesus dog, för att frälsa oss för länge sedan.
Men jag har mer att berätta för Dig,
Ty jag hjälpte till med, att resa upp korset,
Då Han lät Sig offras på Golgatas
Kulle just för mig.
Spikarna var egentligen avsedda för mig,
Spikarna var egentligen avsedda för mig.
Med mina synder slog jag med hammaren,
Naglade fast dessa gudomligt kärleksfulla händer.
Skammens spikar
Tillkännager mina synder,
Men tack vare Hans död har jag funnit förlåtelse,
Prisa högt Hans namn för det.

Jesus dog för mig. Han dog för Dig. Och med Sin död har Han gjort oss fria. Men fria från vad då? Han har gjort oss fria från synden med åtföljande elände, träldom och död.

Hebréerbrevet 2:14Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen”.

Första Johannesbrevet 3:8Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar.

Jesus kom till Jorden, för att göra slut på synden i oss. Synden är något ohyggligt. Den har skiljt oss åt från Gud, förslavat oss, gett oss elände, hjärtesmärta, sjukdom, strid och död. Jesus kom till Jorden, för att göra slut på synden i oss. På så sätt skulle Han befria oss från dess förnedring och nedsmutsning. Han dog också för våra redan begångna synder, för att vi skulle undgå straffet för våra synder, nämligen utplåning genom den eviga döden.

Hur befriade Jesus oss från Synden?

Han iklädde Sig vår natur, med våra sinnen och förmågor och frestelser, med våra svagheter, med våra synders verkningar och förbannelser som extra belastning. Han mötte frestelse och frestaren, och segrade å våra vägnar.

De två Naturerna förenades

Förvisso var Jesus fri från svek och syndfullhet. Förvisso var Han alltid ren och fläckfri. Likväl iförde Han Sig vår fallna, mänskliga, syndfulla natur och besegrade trots detta ondskan. Härigenom bevisade Han, att när Guds och människans naturer kopplas samman, drar frestelse och synd det kortare strået.

Genom att offra livet på korset, avsåg Herren Jesus att, genom den Helige Andes förmedling, förmå människan att inse sin ställning som syndare och överlämna viljan till Guds vilja. Han helgar varje själ, som tar emot denna oskattbara gåva, och skänker vederbörande kraft till att bli ett Guds barn. Han begraver den syndfulla naturens ödeläggande böjelser och gör människan, med alla sinnen och förmågor, till Sin tjänare.

Liksom Jesus iklädde Sig vår fallna natur, erbjuder Han oss kraften hos Sin gudomliga natur. När vi tar emot kraften hos Hans gudomliga natur, kan även vi segra över frestelse, såsom Han gjorde. Jesus använde ingen kraft för egen del, som inte också står till vårt fria förfogande. Annars kunde Han inte vara vårt föredöme, såsom Bibeln lär att Han är.

Första Johannesbrevet 2:6Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.

Jesus segrade över synden för oss, å våra vägnar. Segern över synden är redan vunnen, erfarenheten är redan gjord. Det enda vi behöver göra, är att hålla oss till det tillvägagångssätt, som vår Herre upprättat. Föreställ Dig en kemilektion. Läraren tar några kemikalier och blandar dem på ett bestämt vis och uppnår härigenom ett bestämt utfall. Om eleverna sedan iakttar samma procedur, med samma slags kemikalier, kommer de att uppnå samma utfall. På samma sätt förhåller det sig med Kristi seger över synden: Det enda vi behöver göra, är att följa i Hans fotspår. Då kan vi besegra synden varje gång. I vår natur levde Jesus ett rättfärdigt liv. Han kände sannerligen av våra svagheter och våra frestelser. Ändå segrade Han. Han erbjuder oss samma seger, samma fullödiga rättfärdighet.

Hebréerbrevet 2:10Ty när Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han fullkomna honom genom lidanden, han som för dem till frälsning. 11 Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt”.

Hebréerbrevet 5:8Fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande. 9 Och när han hade fullkomnats, blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom.

Jesus hade vår fallna Natur

En av de grundläggande lärosatserna i Nya Testamentet är, att Jesus iklädde Sin syndfria natur vår syndfulla natur. Liksom varje barn till Adam, fick Han lov att finna Sig i verkningarna hos ärftlighetens oruckbara lag. Vad dessa verkningar var, framgår av Hans tidiga jordiska släktingars historia. Han kom till Jorden med samma slags ärftlighet, för att dela våra sorger och frestelser samt för att vara ett föredöme genom Sitt syndfria liv.

Hebréerbrevet 2:17Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. 18 Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas.

Har Du någonsin blivit så intensivt frestad, att det gjort ont? Har detta bokstavligt talat inträffat? Har Du, till exempel, lidit av abstinensbesvär, då Du försökt att sluta röka? Iförd vår natur, vistades Jesus fyrtio dagar och fyrtio nätter i ödemarken utan mat, samtidigt som Djävulen frestade Honom. Jesus kunde när som helst ha skapat mat åt Sig. Men om Han utfört ett mirakel för Sin egen skull, hade Han inte varit vårt föredöme och Han skulle inte heller ha känt hela kraften hos varje slags abstinensbesvär. I frestelsens ödemark var Han svag, utmärglad, bar på våra synder och frestelser och mötte hela kraften hos Djävulens inflytande och makt. Likväl segrade Han. Vi kommer aldrig att behöva bli lika häftigt frestade i ett lika försvagat tillstånd, som Han befann Sig i. ”Därför måste han i allt bli lik sina bröder”.

I vårt Kött

Diverse sinnebilder {symboler} används, för att beskriva olika saker och ting i Bibeln, exempelvis i liknelser och profetior. Annars skall Bibeln läsas och förstås bokstavligt. Till de vanliga sinnebilderna hör symboliska uttryck som ”Guds Lamm” och ”livets vatten”. Ett annat symboliskt uttryck är ”kött”. När det här uttrycket används på ett andligt sätt i Nya Testamentet, står uttrycket alltid för vår syndfulla, fallna natur.

Galaterbrevet 5:19Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, 20 avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, 21 illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.

Romarbrevet 8:7Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. 8 De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. … 13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva.

Om vi fortsätter att leva efter köttet, med vår fallna naturs lustar och begär, kommer vi att dö för evigt. Därför måste vi bli födda på nytt. Vi måste erhålla den gudomliga naturen, den fallna människonaturen måste korsfästas.

Romarbrevet 13:14Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv.” {I King James Version heter det: ”… ingen omsorg om köttet, för att uppfylla dess begär.” Övers. anm.}

Efésierbrevet 4:22Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, 23 och ni förnyas nu till ande och sinne. 24 Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet.

Filipperbrevet 2:5Var så till sinnes som Kristus Jesus var.

Jesus var vårt fullkomliga föredöme, när det gäller att besegra synden.

Hebréerbrevet 4:15Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Käre vän, Jesus förstår visst Dina prövningar och frestelser. Han har gått igenom alltihop Själv. Han erbjuder oss samma seger, som Han vann personligen. Även vi kan leva fullkomligt i Jesus Kristus.

Hebréerbrevet 5:9Och när han hade fullkomnats, blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom… 6:1 Låt oss därför… föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud”.

Första Johannesbrevet 3:5Och ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna, och synd finns inte i honom. 6 Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte.

Upplev den nya Födelsen!

Den segerrike kristne har fötts på nytt. Detta innebär ett nådens under. Ingen förmår att besegra synden i egen kraft, utan Jesus erbjuder oss Sin gudomliga natur (Sin gudomliga kraft), för att vi skall få uppleva samma slags seger, som Han upplevde. Jesus är vårt föredöme och vi inbjuds, att följa i Hans fotspår. Så uppnår vi frälsningen.

Andra Petrusbrevet 1:3Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. 4 Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.

Andra Korintierbrevet 5:17Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.

Johannesevangeliet 3:3Jesus svarade: ’Amen, amen {sannerligen, sannerligen} säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.’”

Här har vi vägen till frälsningen. Denna sanning hatar Satan. Jesus har redan segrat å våra vägnar. Härigenom har Han möjliggjort för alla på Jorden, att själva segra. Dessa fakta har Satan höljt i dunkel. (Kom ihåg, att han är en bedragare.) Genom att förvränga det äkta evangeliet, vinner Satan själar.

Sanningen, som Satan hatar

Sanningen, att Jesus kom till denna värld och iklädde Sin syndfria natur vår fallna natur, drabbades av frestelser såsom vi, och segrade å våra vägnar, varigenom Han möjliggjorde samma slags seger för oss, är sanningen, som Satan hatar.

Första Johannesbrevet 4:1Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som nu redan är i världen.

Många har blivit förvirrade av det här textavsnittet. Många falska profeter har bekänt, att Jesus kom i en mänsklig kropp – det kan vem som helst hålla med om. Ändå står det skrivet, att ”varje” ande, som bekänner att Jesus Kristus kommit i köttet, är från Gud. Vad har det att göra med makten Anti-Krist?

Håll i minnet, att i Nya Testamentet brukar köttet betyda vår fallna, syndfulla natur. Johannes förstod själv ordets betydelse så här i just den här boken. Han säger: ”Ty allt som finns i världen, köttets begär… kommer inte från Fadern(Första Johannesbrevet 2:16). Alltså innebär i Nya Testamentet köttet själva centrum för våra fallna lidelser. Köttet är lika med ”köttslig”, eller ”fallen”, natur. (Alla författare i Nya Testamentet förstod köttet i denna bemärkelse. Se, exempelvis, vad Petrus säger, i Första Petrusbrevet 4:2. Se även Romarbrevet 7:18; 8:3-13.) {I King James Version har man formulerat Första Petrusbrevet 4:2 så här: ”För att han ej skall leva resten av livet i köttet efter människors begär, utan efter Guds vilja.” Språket i Svenska Folk-Bibeln 98 är smidigare här, men KJV hoppar, å sin sida, inte över ordet ”köttet”. Övers. anm.} Satan själv medger, att Jesus kom till vår värld. Men att erkänna, att Jesus besegrade honom i vår fallna natur, och härigenom beredde en utväg för alla från syndens fängelse, är avskyvärt och omöjligt för Djävulen.

Tidigt under utvecklandet av sin avfallna och förfalskade version av kristendomen, som det lilla hornet i Danielsboken 7 representerar, tog Satan fram den obibliska läran om den Obefläckade Avlelsen. Läran går ut på, att Jesus skulle ha fötts av en kvinna, som befann sig i Adam och Evas tillstånd före syndafallet. Vidare innebär läran, att Jesus inte skulle ha ifört Sig vår fallna natur och därför inte skulle kunnat vara vårt föredöme. Alltså låter Satan påskina, att Jesus inte kunde ha blivit frestad som vi. Genom denna falska lära kom Jesus att bli betraktad som fjärran från vanligt folk. Därför kom man att tro, att man måste nalkas Honom genom helgonen, Hans moder och prästen. Vanligt folk måste, trodde man, slita hårt i egen kraft, för att uppnå en sann, kristen karaktär. Någon gudomlig natur kunde man verkligen inte få del av, ansågs det. Därför var det heller inte möjligt, att i allt segra över synden – detta förmodades vara omöjligt för den troende. Frånvaron av gudomlig kraft ersattes, som följd härav, med botgöring och avlatsbrev.

Lärosatsen, att Jesus inte skulle ha kommit i vår fallna natur, är ett annat bibliskt kännetecken på den antikristna makten. För resten betyder grekiskans ”anti” ”i stället för” eller ”ersättare”. Således betyder ”antichristos” (som vi översätter med ”Anti-Krist”) bokstavligen en, som hävdar sig vara Kristi ersättare. Lägg också märke till, att Johannes, i likhet med Paulus i Andra Tessalonikerbrevet 2, säger att denna förfalskade religiösa ordning redan var verksam på hans tid {se Andra Tessalonikerbrevet 2:7}.

Jesus ägde vår Natur

Ja, min vän, Jesus iklädde Sig vår natur; ändå syndade Han aldrig. Hur kunde Han då utveckla en fullkomlig karaktär? Om Han skall vara vårt föredöme, är det här en fråga av största vikt. Jesu liv i seger byggde på två grundbultar. De var följande: 1.

1 Fastän Han iklädde Sig den fallna mänskonaturen, korsfäste Han dagligen köttet med hjälp av den nåd, som Fadern ständigt skänkte Honom.

Romarbrevet 8:3Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. … 13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva.

Det här är inte lätt! Vi är av naturen själviska och vill, att allt skall kretsa kring oss. Det är smärtsamt, att avstå från våra syndiga vanor, ty av naturen älskar vi synden.

Första Petrusbrevet 4:1Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda, 2 så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja.

Köttet måste korsfästas varje dag. Varje ny morgon, vid uppvaknandet, behöver vi inleda dagen genom att överlämna den till Gud. Detta innebär, att vi ger upp våra egna uppfattningar och planer. Dessa styrs ju av själviska bevekelsegrunder. I stället skall vi verka för att Gud skall bli ärad under dagen. Det egna jaget skall ingalunda äras. Detta kräver jagets korsfästande, tillsammans med ens själviska och syndfulla äregirighet. Så här levde Jesus, och det gjorde Han dag efter dag.

Johannesevangeliet 5:30Jag kan inte göra något av mig själv. Efter det jag hör dömer jag, och min dom är rättvis. Ty jag söker inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig.

Lukasevangeliet 9:23Sedan sade han till alla: ’Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig.

Liksom Jesus gjorde, måste vi dagligen korsfästa jaget och överlämna livet i Herrens händer. Detta är ofta smärtsamt, men medför frid, glädje och evig tillfredsställelse. Att korsfästa jaget innebär, att förneka våra själviska begär, som strider mot Guds lag. På Sabbatsdagen kanske köttet säger: ”I dag skall jag ge efter för mina egna önskemål och måla färdigt huset”, men Anden säger: ”Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete(Andra Moseboken 20:8-10). På Sabbatsdagen kanske köttet säger: ”I dag skall jag ha sovmorgon och bara ta det lugnt”, men Anden säger: ”På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur Skriften(Lukasevangeliet 4:16). Jesus besökte Guds hus, för att tillbedja på Sabbatsdagen. Han låg således inte kvar i sängen. Vi måste avgöra, huruvida vi skall lyda Anden eller köttet. Dagligen fattar vi beslut om, huruvida vi skall lyda Anden eller köttet.

Nu har vi studerat det första steget i kristenlivet, som leder till seger. I likhet med Jesus, måste vi korsfästa jaget varje dag. Vad är så steg två? 2.

2 Sedan vi korsfäst vår syndiga natur genom Kristi kraft, måste vi bli ledda av Anden. Det räcker inte med, att korsfästa det egna jaget. Väl Guds nåd krossat det syndfulla hjärtats synder och själviska äregirighet, måste vi bli fyllda av Hans Ande, visas rätt genom Hans visdom och förändras i Hans likhet.

Jesus berättade om en man, som renats från sina onda vanor, men som inte ersatte dem med rättfärdighet. Det är en sak, att sluta att stjäla, men det är något helt annat, att dela med sig av det man har till behövande. Det är en sak, att sluta med svordomar, men det är något helt annat, att sjunga Guds lov. Det är inte tillräckligt, att upphöra med synd, nej, Gud vill, att vi skall ersätta våra syndfulla vanor med rättfärdiga vanor. Hör här Jesu redogörelse för, vad som hände med mannen som befriades från sina synder, men som sedan inte lade sig till med rättfärdiga vanor.

Lukasevangeliet 11:24När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han genom ökentrakter för att leta efter en viloplats. Men om han inte finner någon tänker han: Jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag lämnade. 25 När han så kommer och finner det städat och pyntat, 26 ger han sig av och tar med sig sju andra andar som är värre än han själv, och de går in och bor där. För den människan blir det sista värre än det första.’”

Käre vän, det går inte att förkasta sanningen och ändå hamna på utgångspunkten. Om vi förkastar sanningen, slutar det alltid värre, än det varit i början. Det går inte, att låta Herren rena ens liv från synd och sedan vägra, att lyda Honom, genom att hålla Hans bud och följa Honom hela vägen, utan att på nytt börja med sina fula vanor. Jesus sade, att för den människa, som räddades undan synden men inte följde Honom hela vägen (personens hus var tomt på goda gärningar), blev det värre, än det ursprungligen varit. Jesus renar oss från synden, så att lagens rättfärdiga krav skall uppfyllas i oss. Vill Du, att Jesus skall rena Dig?