En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

Steps to Lifes Föreläsningar om Framtiden

Möte 39: Profetians andliga Gåva

___________________________________________________________________________

Under vårt förra möte såg vi, att Guds sanna folk, Hans äkta församling under den yttersta tiden, kommer att ha två utmärkande drag (Uppenbarelseboken 12:17 och Uppenbarelseboken 19:10). Guds sanna församling i den yttersta tiden kommer att hålla alla tio budord. Den saken omtalas flera gånger i Uppenbarelseboken. Vi lade även märke till, att Guds äkta folk i de sista dagarna kommer att ha den Helige Andes gåva i form av profetians gåva. Här uppkommer det en fråga: ”Varför behöver vi profetians gåva i dag, när vi har Bibeln?” Paulus besvarar frågan i följande vers.

Profetians Gåva fullbordar den Helige Andes Gåvor

Första Korintierbrevet 1:4Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. 5 Ty i honom har ni blivit rika på allt, i fråga om allt tal och all insikt, 6 eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. 7 Därför saknar ni inte någon nådegåva, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse.

Vad var det som gjorde Paulus tacksam, då han tänkte på församlingen i Korint? Det var inte, att medlemmarna fått tungomålstalets gåva, nej, det var faktumet, att ”vittnesbördet om Kristus” (profetians gåva) hade fått ”stadigt fäste hos” dem. Denna ”gåva” gjorde församlingen färdig och fullständig i alla avseenden, så att man inte saknade ”någon nådegåva”.

Första Korintierbrevet 1:8Han skall också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag.

Paulus är entydig och klar: ”vittnesbördet om Kristus” (profetians gåva) ”har fått stadigt fäste hos er… (och Kristus) skall också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag.” Denna gåva skulle komma att stärka församlingen ända till slutet, så att Jesus skulle kunna mötas av ett ”oskyldigt” folk vid Sin återkomst (se Uppenbarelseboken 14:5).

En profet i den yttersta tiden har inte i uppgift, att lägga något till Bibeln, utan att åstadkomma en reformation och att hjälpa människorna att leva enligt Bibeln. Härigenom kommer Gud att ha ett ”fläckfritt” folk här på Jorden.

På Jesu tid sade de skriftlärde och fariséerna: Vi har Mose och Gamla Testamentets profeter; det är allt vi behöver. Men Jesus sade: ”Om ni (verkligen) trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit(Johannesevangeliet 5:46). Likadant är det i dag. Om folk verkligen tror på Bibeln, kommer de att godta en sann profet, när Gud skickar en sådan, ty enligt Bibeln kommer Gud att sända en profet för denna yttersta tid. De kommer förstås att omsorgsfullt utvärdera vederbörande, innan de godtar profeten, ty enligt Bibeln skall det förekomma många falska profeter. Likaså skall varje Andens gåva skärskådas och jämföras med Bibelns vittnesbörd.

En Reformationsprofet

Gud författade Bibeln genom profeter, men alla profeter nedtecknade inte böcker i Bibeln. En del profeter hade endast i uppdrag, att åstadkomma en reformation. Dessa profeter hade samma auktoritet som de andra profeterna, som faktiskt skrev böcker i Bibeln. Dock använde Gud dem för andra ändamål. Somliga reformationsprofeter författade böcker, vars innehåll skulle tillämpas lokalt. Deras ord kom förvisso ytterst från Gud, men inlemmades aldrig i de Heliga Skrifterna (se Andra Krönikeboken 9:29).

En av alla tiders största reformationsprofeter skrev aldrig en rad i Bibeln. Han hette Elia. Denne Elia verkade i hela sitt liv, i den Helige Andes kraft, för att åstadkomma en reformation. Elias verksamhet och tjänst var så storslagen och omfattande, att han kom att personifiera själva reformationsverket. Då Gud därefter sände ut reformationsprofeter, kallades de för Eliaprofeter, ty de skulle uträtta samma slags verk som Elia. Johannes Döparen var en sådan profet.

Lukasevangeliet 1:17Han skall gå framför honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt Herren ett folk som är berett.’”

Lägg märke till, vad Jesus kallade Johannes Döparen för.

Matteusevangeliet 17:11Han svarade: ’Elia skall komma och återupprätta allt. 12 Men jag säger er: Elia har redan kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom alldeles som de ville. På samma sätt skall också Människosonen få lida genom dem.’ 13 Då förstod lärjungarna att han hade talat till dem om Johannes Döparen.

Symboliskt sett, kallades Johannes Döparen för Elia, eftersom han var reformationsprofet. Men eftersom han var en reformationsprofet och som sådan inte skrev något i Bibeln, skulle han då inte räknas lika mycket som profet, som de andra profeterna? Jesus sade, att han var ”ännu mer än en profet. … Amen {sannerligen} säger jag er: Bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen(Matteusevangeliet 11:9-11).

Om nu Gud sände en Eliaprofet, för att åstadkomma en reformation och få människorna att åter lyda Gud och på så vis jämna vägen för Jesu första ankomst, verkar det då inte rimligt, att Han skulle göra så även inför Jesu andra ankomst? Före Syndafloden sände Gud en profet; före Jesu första ankomst sände Han en profet; verkar det då inte rimligt, att Han före Jesu andra ankomst på nytt skall sända en profet? I själva verket har Han lovat, att Han skall göra det.

Malaki 4:5Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda.

Observera: Här talas det specifikt om ”HERRENS dag… den stora och fruktansvärda.” Därmed avses just Jesu andra ankomst.

Släck inte Anden, genom att förakta Profetior

Paulus går rakt på sak. Man skall inte lättvindigt godta eller förkasta profeter.

Första Tessalonikerbrevet 5:19Släck inte Anden. 20 Förakta inte profetior, 21 men pröva allt, behåll det goda”.

Går det att släcka Anden, genom att förakta profetior? Jag behöver knappast påminna Er om, att synden mot den Helige Ande är en väldigt allvarlig sak. Gud vill inte, att vi skall godta en falsk profet, eller att vi skall förkasta en äkta profet.

Om Gud sänder en profet, sker det för en enda saks skull. Han gör det för att Han älskar oss och vill frälsa oss. För en äkta kristen finns det ingenting ljuvligare, än att höra Jesu älskliga stämma förkunna Sina budskap till oss genom Sina profeter. Det är därför som vi tycker om, att studera Bibeln. Vi vill ta reda på, vad Gud har att säga till oss. Vi litar på Honom, och vet att Hans sätt alltid är det bästa.

Var dock försiktig

Eftersom profetians gåva är så betydelsefull, gör Satan sitt yttersta för att folk inte skall få höra Jesu vittnesbörd till dem. Satan har en förslagen plan, som sannerligen fungerar: Närhelst Gud står redo att sända ut en budbärare, sänder Satan ut en hel skara falska budbärare. Han resonerar så här: Genom att sända ut en mängd falska profeter, blir folk antingen så äcklade av alla profeter att de förkastar dem samtliga, eller blir de så förvillade att de aldrig känner igen en sann profet. Han vinner i vilket fall som helst.

Alltså: Varje gång som Gud är redo att skicka iväg en budbärare, försöker Satan att röra till begreppen, genom att skicka ut falska budbärare. Ja, de falska budbärarnas lögner visar, att det någonstans finns en sann budbärare, som Satan försöker att dölja.

Paulus säger sålunda: Släck inte Anden, genom att förkasta profetior, utanpröva allt” och när Ni finner en sann profet, ”behåll det goda(Första Tessalonikerbrevet 5:19-21).

Hur provar vi äktheten hos en persons andliga gåva? Hur kan vi veta, om gåvan är riktig eller ej? Bibeln ställer flera olika krav, och en sann profet måste motsvara dem alla: 1.

En sann budbärare från Herren måste tala enligt Guds lag. En sann profet kan aldrig lära folk, att bryta mot Guds lag, utan lär dem alltid att hålla den (Jakobsbrevet 2:8-12; Första Johannesbrevet 3; Uppenbarelseboken 14:12; Romarbrevet 8).

Till lagen och till vittnesbördet! Om de inte talar enligt detta ord, beror det på att det ej finns något ljus i dem” (Jesaja 8:20 {King James Version}). 2.

En budbärare från Herren riktar folkets uppmärksamhet mot Bibeln, som Jesus och apostlarna gjorde. Han eller hon upphöjer Jesus Kristus som det stora navet, kring vilket Bibelns innehåll kretsar.

Lukasevangeliet 24:27Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna.

Apostlagärningarna 17:11Judarna där var mer öppna än de i Tessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så.

Andra Timoteusbrevet 3:15och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Jesus Kristus. 16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, 17 för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” 3.

En äkta profet varken säger emot eller ändrar på något i Bibeln. Vederbörandes budskap är alltid i samklang med allting i Bibeln.

Första Korintierbrevet 14:32Och profeternas andar underordnar sig profeterna.

Jakobsbrevet 1:17Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.” 4.

En riktig profet bär god frukt.

Matteusevangeliet 7:15Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. 16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. … 20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.” 5.

En sann profet gör förutsägelser, som slår in. Jeremia 28:9; Femte Moseboken 18:22. 6.

En äkta profet håller med om, att Jesus Kristus kom i köttet, alltså i vår försvagade natur. Första Johannesbrevet 4:1-3. Detta ytterst viktiga krav uppfyller få ”profeter”. 7.

En riktig profet får syner och drömmar. Fjärde Moseboken 12:6; Danielsboken 10:1-17.

Hur finner vi den sista Tidens Profet?

Nu övergår vi till att betrakta en del profeter, som framträtt under de senaste hundra åren eller så.

I Boston {Massachusetts, USA} finns det en så kallad moderkyrka. Den kyrkan grundades av en profetissa vid namn Mary Baker Eddy. Hon skrev en bok med titeln Science and Health with Key to the Scriptures {Sanning och Hälsa med Nyckeln till Skrifterna}.

Man må invända, att hon som kvinna inte kunde ha varit en sann profet. Nå, könstillhörigheten har aldrig varit avgörande för en profets äkthet, ty i Bibeln förekommer det många sanna profetissor.

Andra Moseboken 15:20Och profetissan Mirjam, Arons syster…

Domarboken 4:4Debora, en profetissa, Lappidots hustru, var vid den tiden domare i Israel.

Lukasevangeliet 2:36Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter…

Apostlagärningarna 21:9Han hade fyra ogifta döttrar som hade profetisk gåva.

Könstillhörigheten utgör inget krav – det har förekommit många sanna profetissor – men om vi tillämpar Bibelns övriga prov, finner vi att Mary Baker Eddy icke går att betrakta som en sann profetissa, ty hon försvarade inte Bibeln, ej heller undervisade hon utifrån Bibeln. Hon trodde inte på de Tio Buden, Jesu försonande död och gärning, eller på Jesu bokstavliga återkomst. Bibeln var ej ledstjärnan i hennes liv.

Ungefär samtidigt trädde det fram en annan profet. Hans anhängare har sitt högkvarter i Salt Lake City {Utah, USA}. De är en välorganiserad och flitig kyrka och har många goda sidor, men inte heller deras profet, Joseph Smith, undervisar enligt Bibeln. Dessutom satte han sina egna läror över Bibeln. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga provar Bibelns trovärdighet utifrån Joseph Smiths verk (och kastar ut det, som inte passar), i stället för att göra tvärtom. Mycket av Joseph Smiths lära låter väldigt bra, men han motsäger Bibeln. Antingen godtar man det han säger, eller godtar man det Bibeln säger. Det går inte att hålla med båda, ty de är sinsemellan motstridiga.

Joseph Smith säger, att Fadern Själv visade Sig för honom och sade till honom, att Sabbaten förändrats. Enligt Bibeln, har ingen någonsin sett Fadern (Johannesevangeliet 1:18). Vidare säger Bibeln, att Gud är oföränderlig (Malaki 3:6; Hebréerbrevet 13:8; Jakobsbrevet 1:17). Det är därför som vi kan prova profeternas tillförlitlighet med Bibelns Ord, ty Gud förändras inte, och Hans Ord i Bibeln går inte att kullkasta eller göra om.

Varför skulle Satan vilja föra fram falska profeter på 1800-talet? Jo, därför att han visste utifrån profetiorna, att Gud skulle komma att sända ett slags viktig budbärare omkring år 1844 – en budbärare, lik Elia, för att hjälpa människorna åter till Bibelns Ord. Alltså ansträngde sig Satan, för att sända ut falska profeter före dess. Härigenom skulle han kunna förvirra folk och hindra dem från, att finna den riktige budbäraren.

En Budbärerska från Herren

Det förekom en annan person, som också var budbärare. Vissa tror, att hon var utsänd från Herren. Hennes namn var Ellen G. White. Olikt dåtidens nya profeter, satte hon sig inte över Bibeln, ej heller försökte hon att minska dess värde och inflytande. Hon varken eftersträvade att bli en Herrens budbärarinna, eller skröt med titeln som profet. Hon medgav dock, att Herren utsett henne till ett särskilt språkrör. Hennes uppgift var, att få folk åter till Bibelns lära och värden, så att de skulle lyda dess Ord. Hon kom inte med några nya sanningar, utan sökte att åstadkomma en reformation som Elia och att bereda vägen för Jesu andra ankomst.

I motsats till de andra profeterna, som startade kyrkor, startade hon inget trossamfund, utan var bara en av gåvorna inom församlingen. Rörelsen för Jesu andra ankomst föddes inte i tankarna hos någon, som ville bli ledare och dra anhängare till sig. Rörelsen uppstod spontant tack vare många individers olika gåvor. Dessa personer kom från olika trosinriktningar, och sammanstrålade i en rörelse. Många tror, att rörelsens arkitekt var Gud, vars organiserande av rörelsen skulle underlätta förkunnandet av Hans budskap under den yttersta tiden Jorden runt. Jesus sade, att evangeliet skulle nå ut till ”alla folk och stammar och språk och folkslag(Uppenbarelseboken 14:6). Profetians gåva utgjorde endast en av de gåvor, som Gud använde Sig av för att grunda Sin sista kvarlevas församling. Jag tror, att Ellen White är den enda profetissa i nutiden, som motsvarar samtliga bibliska krav på en profet. Emellertid måste Du själv forska kring detta, och själv be om Guds åsikt i frågan.

En kort Historik

Låt mig teckna en kort historik om denna kvinna, som milliontals personer betraktar som ett Herrens språkrör. Ellen White föddes i Topsham, Maine {USA} år 1827. På grund av en olycka tidigt i livet gick hon bara tre år i skolan. Hon blev så allvarligt skadad vid olyckan, att man betvivlade att hon skulle överleva. Hon var så dålig, att hon inte orkade hålla en penna stadigt och kunde inte lära sig att skriva. Det här höll i sig, tills Gud kallade på henne och befallde henne, att bli Herrens språkrör. Hon var högst ovillig, men Herren hade gett kallelsen. Från denna blygsamma början skrev hon flera rådgivande ord, än någon annan kvinna i historien – långt över 100 000 manuskriptsidor med råd, förutsägelser, uppmuntran och budskap från Herren. I hennes fall tycks följande ord ha uppfyllts:

Första Korintierbrevet 1:27Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Hon mätte bara drygt 157 cm {fem fot och två tum} och man trodde, att hon skulle dö. Då, vid 17 års ålder, kallade Herren henne. I sjuttio års tid tjänade hon Herren troget, tills hon dog i Saint Helena, California, år 1915. Under sitt liv talade hon inför åhörarskaror på 25 000 personer, utan mikrofon, och hördes trots det klart och tydligt av alla närvarande.

Genom henne sände Gud budskap, för att organisera och i allt göra redo en rörelse, som skulle komma att nå ut i hela världen på ganska kort tid. Genom henne gav Han uppmuntran, tillrättavisning och varningar, allt efter människors behov.

Frukten av hennes Arbete

Gud är i färd med, att få fram ett folk, som skall avsluta Hans verk. Råden och budskapen, som förmedlades genom Ellen White, var ovärderliga, då den historiska adventismens verksamhet grundlades i denna yttersta tid. Kan det tänkas, att Gud skickade en budbärare, för att organisera den här rörelsen? Inte det? Nå, men visst gjorde Han det på Bibelns tid? Och visst har Han lovat Sin församling den Helige Andes gåvor?

Ellen Whites uppgift var icke, att lägga något till Bibeln. Hennes skrifter skulle ej heller ta Bibelns plats. En nutida profets åsikter skulle aldrig kunna användas, för att stadfästa trosläror. I stället måste varje lärosats vila på Bibeln. Men såsom fallet var före Jesu första ankomst, har Gud lovat att sända ytterligare en Eliaprofet, för att ett folk skall vara berett vid Jesu andra ankomst.

Bibeln förklarar, att när Jesus kommer, måste vi vara ”rena och oförvitliga(Andra Petrusbrevet 3:14). Det står också skrivet, att före Jesu återkomst skall Satan stiga ned med ohyggligt bedräglig kraft. Om det vore möjligt, skulle han jämväl {även} förvilla de utvalda (Uppenbarelseboken 12:9-12; Markusevangeliet 13:22). Kan det tänkas att Gud, av kärlek och nåd, har gett oss särskilda budskap för vår tid, så att vi skall kunna genomskåda fiendens försåtligheter och bli beredda på Frälsarens snara återkomst?

Amos 3:7Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna.

Andra Krönikeboken 20:20Förtrösta på HERREN, er Gud, så har ni ett säkert fäste. Lita på hans profeter, så skall det gå er väl.’”

Så vill jag låta Er, under bön, studera några av hennes skrifter. Milliontals människor från alla möjliga trosinriktningar har haft utbyte av hennes verk. Ni bör studera dem, fast inte bara för upplysnings skull. Många religiösa personer säger sig göra just det. Nej, studera hennes böcker för att se, huruvida Herren faktiskt kan ha inspirerat det hon skrev. Jag skulle vilja, att Ni läste inledningen till boken Den Stora Striden. Den boken är ett av de verk hon författade, för att vi skulle kunna begripa kampen mellan sanning och lögn i den yttersta tiden. Den Stora Striden är en av de mest inspirerande böcker, som någonsin skrivits, och har lett hundratusentals människor från alla slags religioner till korsets fot och omvändelse. Några av vännerna till sammanställaren av dessa föreläsningar vid Steps to Life har blivit omvända till Herren bara genom att de läst den boken. När just Du, under bön, läser Den Stora Striden, vill jag att Du skall göra en sak. Se, om Du inte hör Jesus tala till Dig. Jesus sade ju: ”Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig(Johannesevangeliet 10:27).

Undersök och forska!

Emellertid vill jag utfärda en varning. I Bibeln heter det: ”I sitt raseri… gick draken bort för att strida mot… dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd(Uppenbarelseboken 12:17).

Hör nu noga upp och lägg omsorgsfullt märke till detta: Om Gud sänt ett budskap eller en budbärare under den yttersta tiden, då kommer Satan att strida med hjälp av fördomar och baktaleri.

Så var det på Jesu tid. Folk tog aldrig emot sanningen om Jesus, genom att gå till prästerna och fariséerna och fråga efter deras åsikt om Honom. Prästerna och fariséerna kunde ”bevisa”, att Jesus inte var Messias. De enda, som tog emot Jesus som Messias, var de, som besvärade sig med, att själva lyssna till Honom.

Paulus säger, att de i Berea ”var mer öppna än de i Tessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så(Apostlagärningarna 17:11).

Här måste jag ta upp en falsk föreställning om en profets verksamhet. En del menar, att en profet endast kommer med det, som är nytt. Så förhöll det sig inte med Jesus. Jesus citerade ur många av dåtidens källor, men med Guds hjälp vaskade Han fram det sanna mitt i det falska. Den Gyllene Regeln, till exempel, var en omskrivning av ett uttalande av rabbinen Hillel, som denne gjort nästan hundra år förut. Till stor del består Herrens Bön av en tidigare judisk rituell bön, som kallades för Ha-Kaddish. I Första Korintierbrevet 15:33 citerade Paulus den grekiske poeten Menander, som levde tre hundra år före Paulus {jämför den bekräftande anmärkningen på detta ställe i Svenska Folk-Bibeln 98. Övers. anm.}. Ellen White satte sig djupt in i historieforskningen. Hon trodde nämligen, att Gud förväntade Sig av henne, att hon skulle lära sig så mycket som möjligt. Alltså citerade hon stundom andra källor, såsom framgår av inledningen i Den Stora Striden.

Jesus sade: ”Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig(Johannesevangeliet 15:11). Här har vi anledningen till profetians ande i dessa sista dagar. Jesus älskar oss och vill, att vi skall bli lyckliga – evigt lyckliga. Han vill, att vi skall vara vid hälsa och lyckliga i detta liv, och Han vill dessutom, att vi skall kunna känna igen Satans villfarelser för de sista dagarna. Härigenom står vi redo, att följa med Honom till himmelen vid Hans återkomst. Jesus vill, att vi skall bli frälsta. Han vill få leva med oss i hela evigheten. Han älskar oss. Det är därför som Han lovat att åter sända den dyrbara profetians gåva till församlingen i den yttersta tiden.

Examensprovet

Efter alla andra krav och prov, föreskriver Jesus slutligen den yttersta prövningen för och kravet på en sann profet. ”Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig(Johannesevangeliet 10:27). Om Du finner, att Ellen Whites resonemang inte stämmer överens med Bibeln på en viss punkt (det skall förstås inte gälla någon persons tolkning av Bibeln), lägg då hennes böcker åt sidan, ty då är hon en falsk profetissa. Men om hon motsvarar alla bibliska krav, lyssna då på Jesus, när Han talar till Dig genom hennes texter. Jag kan själv intyga, att jag hört Frälsarens stämma riktad till mig i hennes verk.

Några Exempel på hennes Uttalanden

Tillåt mig att läsa ett par typiska uttalanden från Ellen Whites sida:

Guds folk hänvisas till Bibeln som ett skydd mot falska lärares inflytande och mot den makt som mörkrets andar utövar. Satan använder alla medel för att hindra människor från att få kunskap från Bibeln, eftersom dess tydliga ord avslöjar hans bedrägerier. Vid varje väckelse inom Guds verk stimuleras mörkrets furste till en mer intensiv verksamhet. Nu sätter han in alla sina krafter till det yttersta i förberedelsen för den sista kampen mot Kristus och dem som följer honom. Den sista, stora förvillelsen kommer snart att inledas inför oss. Antikrist kommer att utföra sina underverk inför våra ögon. Likheten mellan det falska och det sanna blir så stor, att det är omöjligt att skilja mellan dem utan hjälp av Bibeln. Med dess budskap måste varje påstående och varje underverk prövas.

De som vill hålla alla Guds bud, kommer att möta motstånd och bli förlöjligade. Endast i Gud kan de hålla stånd. För att kunna bestå provet måste de förstå Guds vilja såsom den framställs i Bibeln. De kan ära honom bara när de har en korrekt förståelse av hans väsen, hans regering och hans avsikter och de handlar i överensstämmelse därmed. Inga andra än de som har stärkt sina sinnen med Bibelns sanningar kan bestå i den sista stora konfrontationen. Varje människa kommer att ställas inför detta hårda prov: Skall jag lyda Gud mer än människor? Den avgörande stunden står redan vid dörren. Står våra fötter på Guds oföränderliga ords klippa? Är vi beredda att oryggligt försvara Guds bud och Jesu tro?Den Stora Striden, sidorna 568-569.

Jag avslutar med några vackra uttalanden med råd och uppmuntran från hennes bok Hälsa för Hela Människan:

Vi blir aldrig kallade att göra en verklig uppoffring för Gud. Det är många saker han ber oss att överge för hans skull, men när vi gör det, avstår vi bara från det som hindrar oss på vägen till himlen. Även när vi blir ombedda att avstå från de ting som i sig själva är goda, kan vi vara övertygade om att Gud därigenom håller på att utföra något ännu bättre för oss.

I det kommande livet skall det oförklarliga som här har besvärat oss och gjort oss besvikna bli klargjort. Vi kommer då att förstå att våra till synes obesvarade böner och svikna förhoppningar har varit bland våra största välsignelser…

Gud leder aldrig sina barn annorlunda än de själva skulle välja att bli ledda, om de kunde se slutet från början och förstod härligheten i den plan de håller på att fullfölja som hans medarbetare…

Oron är blind och kan inte se in i framtiden, men Jesus ser slutet från början. I varje svårighet har han förberett en utväg för att ge lättnad. ’Dem som lever ostraffligt vägrar han ingenting gott.Ps 84:12 (BK)1.

Vår himmelske Far har tusen vägar att förse oss med det vi behöver som vi inte har en aning om. De som följer principen att alltid tjäna Gud först och främst, kommer att upptäcka att svårigheter försvinner och en tydlig väg öppnar sig för deras fötter” – sidorna 415-421.

Det förekommer hundratals sidor med råd och uppmuntran som dessa, vilka Gud har sänt som en välsignelse och för att Du skall stå redo vid Hans snara återkomst. Hennes älsklingsämne var Kristi liv och verksamhet. Aldrig kommer Kristi kärlek att tala så tydligt till Ditt hjärta, som när Du läser hennes mästerverk om Kristi liv med titeln Vändpunkten. Hon kunde tala med insikt och skärpa, eftersom hon skådat dessa scener från svunnen tid i syner, och för att den Helige Ande ledde hennes tankar under författandet.

Hur kan då Du vara säker på, att det här stämmer? Om Du söker efter sanningen som efter en dold skatt, kommer Herren inte att leda Dig vilse.

Översättarens Förtydligande

1 I citatet från Hälsa för Hela Människan ovan har Psaltaren 84:12 tagits ur Bibel 2000, som här av förlaget förkortats med BK, som i ”Bibelkommissionen”. Jämför förlagets förteckning över använda Bibelöversättningar på sidan 7 i Hälsa för Hela Människan.