En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

Steps to Lifes Föreläsningar om Framtiden

Möte 36: Den tungomålstalande Rörelsen

___________________________________________________________________________

Under vårt förra möte, ”Förenta Staterna i Profetian”, lärde vi oss, att något kommer att ske med Förenta Staterna, så att flertalet protestanter gemensamt verkar med katolikerna mot det hägrande målet religiös tvångslagstiftning. Lagstiftningen kommer att innefatta genomförandet av vilddjurets märke (det vill säga lagar, som påtvingar Söndagens helighållande), för att råda bot på det onda i ett urartat samhälle. Därmed kommer man att tro, att Gud åter skall välsigna landet.

Under vårt kommande föredrag om ”Harmagedon och de Sju Sista Plågorna” tänker vi närmare belysa profetians detaljer rörande dessa andliga krafters oheliga allians. Genom två stora villoläror, själens medfödda odödlighet och Söndagens helighet, kommer Satan att få grepp om människorna. Tron på själens medfödda odödlighet lägger grunden till spiritualism. Härigenom kommer Satan att kunna förvilla massorna. Söndagens helgd alstrar en samförståndets anda mellan protestanter och Rom.

Såsom framgick under vårt förra möte, kommer protestanterna i Förenta Staterna att stå i främsta ledet, när det gäller att sluka spiritualismens bete. Genom denna väldiga, andliga kraft kommer de att sjösätta en storslagen, religiös väckelse. Denna väckelse kommer att medföra en ekumenisk eller samkyrklig/samreligiös anda och förmå protestanterna i Förenta Staterna att sträcka sig över avgrunden och fatta handen åt den romerska makten. Förra gången såg vi, att protestanternas, katolikernas och spiritualisternas treeniga kraft kommer att få Förenta Staterna att följa i Roms fotspår och sönderstrimla samvetsfriheten. Den sanningen kommer att framträda än tydligare under studiet om Harmagedon.

I dag märks utvecklingen därhän överallt. För ganska många år sedan fick man lov att endast tro på dessa entydiga förutsägelser i Bibeln, men i dag ser vi dem börja gå i uppfyllelse. Vi lever under en spännande tid. Vi lever under just den tid och period, som sades skulle existera strax före Jesu återkomst.

Orsaken till de Kristnas Enande

Bibeln tydliggör, att före Jesu återkomst skall de flesta kristna förenas i att trampa Guds bud i smutsen och följa efter vilddjuret: ”Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det”, sedan ”dess dödliga sår hade läkts (det dödliga såret tillfogades år 1798)” (Uppenbarelseboken 13:3).

Redan nu kan vi se en enighet och samklang uppstå mellan protestanter och påvedömet, som aldrig skulle ha kunnat tänkas för en del år sedan. Vad skall, enligt Bibeln, åstadkomma detta slutliga enande?

Uppenbarelseboken 13:12Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och under och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn.

Deras förening skall förverkligas genom utförandet av ”stora tecken”, ja, rent av att man får ”eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn.

Utan tvivel kommer verklig eld att falla från himlen under en del av framtidens andliga väckelser – sådana tilldragelser är inte ovanliga vid karismatiska möten i vår dag. Men när vi tolkar en profetisk skrift, måste vi lära oss dess symbolers innebörd.

I hela Bibeln står ”eld” för den Helige Ande.

Apostlagärningarna 2:3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. 4 Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.

På Pingstdagen var alla kristna troende förenade, vilket möjliggjorde det sanna tungomålstalets gåva och den Helige Andes utgjutande. Detta utgjutande symboliserades genom att eld från himmelen visade sig.

Men i Uppenbarelseboken 13:13 ser vi bilden av en falsk gåva, som förmodas komma från den Helige Ande. Gåvan visar sig också som eld från himmelen, och förenar även den människor. På Pingstdagen fick emellertid sanning och enhet komma först, därpå följde den Helige Andes gåva; medan det i Uppenbarelseboken 13:13 först inträffar en andlig yttring, som leder till enighet.

Det här är en väldigt viktig skillnad, ty Satan kan härma efter den Helige Andes verk, och om vi förlitar oss på den Helige Andes gåva som ledning och enande band, kan Satan med lätthet bjuda på den förväntade, andliga yttringen. Härigenom kan han leda oss och lura oss till att följa honom i samlad tropp. Det är just detta, som tecknas i Uppenbarelseboken 13.

Det Sanna och det Falska

På Pingstdagen var samtliga troende förenade i kärlek till Gud och i lydnad mot Hans sanning, såsom den framgår av den Heliga Skrift. Först därefter, och inte tidigare, märktes den Helige Ande i deras krets (Apostlagärningarna 1:14; 2:1). I Uppenbarelseboken 13 utgjuts den falske andes gåva, vilket föranleder människor att älska vilddjuret och trampa på kraven i Guds Heliga Lag, såsom dessa framgår av Hans Ord. Således råder det en klar och tydlig skillnad, vad beträffar meningen med och inflytandet från yttringarna av de två andarna i Apostlagärningarna 2:14 och i Uppenbarelseboken 13:13. Den senare yttringen är förstås falsk. Eftersom den är falsk, och eftersom syftet med den är att förleda, ligger denna yttring så nära det äkta, som Satan lyckas ombesörja. I likhet med andra förfalskningar, ligger dess förförande styrka i att den är så snarlik det äkta. Denna förfalskning förför hela världen.

Förekommer det en enande, andlig Kraft i Dag?

Ett av nutidens största, religiösa fenomen är den tungomålstalande rörelsens raska tillväxt. Tungomålstal går också under beteckningen extatiska yttranden, eller, för att använda det grekiska fackordet, ”glossolalia”. Så långt tillbaka som 1958 fällde tidskriften Life detta överraskande yttrande om den tungomålstalande rörelsen. Tidningen kallade rörelsen för ”den Tredje Kraften – en utveckling, som är lika betydelsefull som katolicismens och protestantismens framträdande…. Den Tredje Kraften inom kristenheten” – utgåvan för den 9. Juni, 1958, s. 11. Förvisso är detta den tredje kraften, och den binder dem alla samman.

En gång i tiden skydde protestantiska kyrkor tungomålstalet. Nu godtas det av de flesta samfund. I sin bok Glossolalia visste Rene Noorbergen 1973 att ge detta besked: ”Det en gång ytterst konservativa Metodistsamfundet härbärgerar numera tungomålstalande lekmän och pastorer. Episkopalerna har omfattat dess grundsatser så entusiastiskt, att deras ledare jämte ledarna inom Assemblies of God (en av de första grupperna inom Pingströrelsen) redan mötts i överläggningar, för att dryfta sina gemensamma frågor beträffande den Helige Andes växande verksamhet. Även baptisterna talar i tungor. Sydbaptisternas Konvent, Amerikanska Baptistkonventet och Baptisternas Bibelgemenskap har i sina led teologer, som utövar sina nyupptäckta, andliga gåvor. Många presbyterianer talar också i tungor, medan nästan 10 procent av Förenta Staternas Lutheranska församlingar kan uppvisa aktiva glossolaliaceller mitt ibland sig” – sidan 10.

Tungomålstal är framträdande inom hela protestantismen, men leder det till att människor lyder Guds bud? Om nu det här är en apostolisk gåva, leder den då gåvans mottagare åter till samma vilodagshelgd som apostlarna? Leder gåvan människor till insikt, så att de skyddas mot vilddjurets märke? Gör gåvan, att de bättre förstår Bibeln? Tvärtom. Såsom Bibeln förutsagt, leder det hela till, att människor knyts allt närmare till makten vilddjuret ifrån Uppenbarelseboken 13.

Trots att man inom Katolska Kyrkan inte fick del av detta lika tidigt som protestanterna, känner man nu inverkan från den tungomålstalande rörelsen. Protestanterna tog först till sig denna förmodade yttring av den Helige Ande på det sena 1950-talet och det tidiga 1960-talet. Sedan dess har fenomenet växt till ytterligare i popularitet i deras kretsar. Först mot slutet av 1960 upplevde katolikerna fenomenet. Dock vann det terräng så snabbt inom Katolska Kyrkan, att det, enligt Washington Star, redan 1972 fanns 250 000 tungomålstalande katoliker bara i Förenta Staterna – se utgåvan för den 11. Mars, 1972, sidan 8. I den katolska världen förekommer tungomålstalet flitigt både ibland lekmän, nunnor och präster. Många av dagens kardinaler i Vatikanen deltar i eller leder möten, där det förekommer extatiska yttranden.

Skulle detta kunna vara den andeyttring, som förenar de amerikanska katolikerna och protestanterna? Åtminstone tycks det vara så. Tungomålstalet har inte förenat dem i en organisation, men väl i tillbedjan och avsikt, såsom profetian förutsade skulle ske. Katolska och protestantiska ledare anordnar ekumeniska {samkyrkliga} möten med avsikten, att förena de tu i ande och verksamhet. Och vad är det, som binder dem samman? Jo, tungomålstalet.

Detta fenomen kan, i långa loppet, förena de amerikanska kyrkornas intressen. Kan det därmed vara en uppfyllelse av profetiorna i Uppenbarelseboken 13? Av Uppenbarelseboken 13 framgår det också, att denna ekumeniska rörelse skulle födas i Förenta Staterna, för att sedan spridas i hela världen. I Bibeln står det skrivet: ”Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det (amerikaner) dem som bor på jorden(Uppenbarelseboken 13:14). Här ser vi på nytt, att den tungomålstalande rörelsen skulle komma att göra sitt intåg i så gott som varje land. Den firar väldiga framgångar i Syd-Amerika och växer i Europa, Afrika och i delar av Asien. Alltså frågar vi igen: Skulle den tungomålstalande rörelsen, med tillhörande tecken och under, kunna vara den förenande kraft, som omtalas i Uppenbarelseboken 13? Kan det tänkas, att vi bevittnar det slutliga uppfyllandet av denna profetia? Den tungomålstalande rörelsen, med tillhörande tecken och under, tycks passa in på beskrivningen i Uppenbarelseboken 13. Emellertid skall vi gå litet mera på djupet och ställa ytterligare frågor.

Är Tungomålstal bibliskt?

Ofta ställs den här frågan: ”Är tungomålstal bibliskt?” Såsom vi redan sett, talade de första lärjungarna i tungor. Det framgår av Apostlagärningarna 2. Kan det möjligen förhålla sig så, att nutidens tungomålstalande rörelse utgör den Helige Andes äkta gåva, som förmedlats i denna yttersta tid, för att omvända världen? Heter det inte i Bibeln, att tungomålstal skulle vara ett tecken på den Helige Andes utgjutande? Lovar inte Bibeln ut, att den Helige Ande skulle komma att utgjutas över allt kött i den yttersta tiden?

Dessa frågor fordrar ett svar. Förvisso skulle det vara underbart, i fall hela världen bleve omvänd före Jesu återkomst – ingenting kunde vara härligare. Men Bibeln säger, att hela världen kommer att följa vilddjuret och att endast ett fåtal kommer att bli frälsta. Nå, det skulle vara fantastiskt, om flertalet i världen bleve omvända, eller hur? Ja, det vore så vidunderligt, att om vissa verkligen trodde att omvändelserna skedde genom detta andefenomen, skulle det bli ack så lätt att avsky och förfölja dem, som motsatte sig denna rörelse. Om det, när allt kommer omkring, verkligen vore den Helige Andes verk, skulle motståndarna sätta sig upp emot den Helige Ande.

I takt med att rörelsen växer sig allt större, är det enkelt att föreställa sig, att rörelsens medlemmar tror att världen kommer att bli omvänd och att Gud således kommer att avlägsna all världens ve och ringa in den eviga fredens och välgångens rike. Man kan också lätt föreställa sig, att rörelsens övertygade själar kunde bli ytterst bestämda på den här punkten och rent av hatiska mot dem, som skulle varna för och tala emot en dylik rörelse.

Kunde det här medföra förföljelse? Kommer det att bli förföljelse under den yttersta tiden?

Uppenbarelseboken 13:13Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn… 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild.

Efter den falska väckelsen, som åstadkommits genom de oheliga andarnas vilseförande gåva i den yttersta tiden, kommer man alltså att förfölja dem, som vägrar att gå i rörelsens led. Det skulle förvisso vara outsägligt underbart, i fall hela världen bleve omvänd – det hade varit underbart, i fall hela världen blivit omvänd på Noas eller Jesu tid. Dock leder önsketänkande ingen vart. Vi måste inse fakta. Jesus skulle hälsa varje persons omvändelse med godtagande och jubel – men omvändelse innebär just det: Omvändelse. Det innebär inte yttre åtbörder, inte en läpparnas bekännelse, utan ett förändrat liv och en ny karaktär. Omvändelse innebär, att Gud tillåts att skriva Sin lag i våra hjärtan. Omvändelse innebär lydnad mot Gud. Omvändelse innebär, att man förkastar Satans dimridåer, fast den här typen av religion vill inte världen ha. Världen vill inte ändra sina trospunkter, bruk och sedvänjor. Vad världen vill ha, är varma känslor och frälsningens förmodade garanti. Just detta kan Satan servera på ett fat.

Varje andeyttring är antingen falsk eller sann. Därför måste vi vara säkra på, vad som är vad.

Första Johannesbrevet 4:1Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

Bibeln manar oss, att pröva andarna. Samtidigt visar den, hur vi skall pröva dem. Nu skall vi betrakta Bibelns prov på andeyttringars äkthet.

Till dem, som talat i Tungor

Innan vi provar tungomålstalets gåva i enlighet med Bibeln, vill jag yttra ett varningens ord. Om vi verkligen skall prova andarna, kan det tänkas att vissa kommer att visa sig vara äkta, medan andra visar sig vara falska. När detta nu är fallet, kan det tänkas att somliga av oss kommer att inse, att vi mottagit en äkta eller falsk gåva. Antagligen finns det många, som tagit emot tungomålstalets gåva. Jag är säker på, att om Du är en av dem, då gick Du med i en karismatisk grupp, för att komma närmare Jesus. Om Bibelns beskrivning av den Helige Andes äkta gåvor och tungomålstalet visar, att Du blivit vilseförd, vill jag försäkra Dig om en sak: Jesus älskar Dig fortfarande, och Han vägleder Dig så långt, som Du tillåter Honom. Gud kommer aldrig att fördöma oss för ett misstag vi gjort i all välmening, såvida inte vi vägrar att rätta till det, när Han ger oss tillfälle att lära känna sanningen. Har just Du tagit emot tungomålstalets gåva? Då måste jag enträget mana Dig till, att vara ytterst ärlig och öppen i Ditt tänkande, när vi undersöker exakt vad det är, som Bibeln säger om Andens yttringar.

Prova Andarna

Vi läste nyss i Bibeln, att vi inte skall tro ” alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud(Första Johannesbrevet 4:1).

Enligt mitt förmenande, är ett av de mest kännetecknande dragen för nutidens tungomålstalande rörelse, att så många av anhängarna okritiskt låter sig styras av anden, utan att de överhuvudtaget prövar anden. Om och om igen stöter jag på detta. Bibeln manar oss, att ”pröva andarna”. I stället har många struntat i, att alls pröva anden bakom talandet i tungor, som om det nu skulle vara för svårt för Djävulen att åstadkomma falskt tungomålstal. Hör nu på: I fall en vanlig dödlig förmår att falskeligen tala i tungor, hur mycket lättare skall det då inte vara för Djävulen, som uträttar mirakel!

En gång tog en pastor upp en omstridd biblisk lärosats med den manlige grundaren av Steps to Life. Han läste upp ett par texter ur Bibeln, för att bevisa sin tes. Med all takt och vänlighet försökte brodern från Steps to Life, att visa hur pastorn missförstått textavsnitten och fortsatte med, att delge honom 20 till 25 avsnitt ur Skriften, som entydigt lärde ut sanningen härvidlag. Då han från Steps to Life var klar, hade pastorn inte en enda biblisk text att luta sig emot. Likväl var han säker på, att hans lärosats var den riktiga, detta trots att Bibeln sade raka motsatsen och inte på minsta vis stöttade hans ståndpunkt. Synnerligen förvånande, eller hur! Pastorn förklarade saken så här: Han visste, att han sade sanningen, oavsett Bibelns lära, ty han hade fått tungomålstalets gåva, och tungomålstalets ande hade vittnat om, att han sade sanningen.

Man kunde gå längs gatan och hitta en person med en annan lära, som också talade i tungor. Denne vore också övertygad om, att han trodde på sanningen, eftersom även han mottagit tungomålstalets gåva. Pass på, min vän, om anden inte talar enligt Guds entydiga Ord, är anden falsk. Till och med personer, som inte alls känner till Bibeln, inser att någon måste ha fel. Vanligt folk kan se en mängd karismatiska grupper, som lär ut motstridiga teser. Här ser vi en ande, som anför människor överallt. Denne ande vittnar om det sanna i deras påståenden, oavsett vad de hävdar. Huvudsaken är, att de inte lyder Guds lag. Allas läror är olika, likväl bedöms de vara riktiga och sunda – detta är verkligen rena Babylon (ordet Babylon kommer från ”Babel”, vilket betyder ”ett sammelsurium av ljud eller röster”. Se Websters ordbok). Är Gud förvirringens Gud? Finns det många sanningar, som Gud godtar med samma förtjusning?

Efésierbrevet 4:4en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, 5 en Herre, en tro, ett dop”.

Kan en kardinal inom Romersk-katolska Kyrkan – som tror att påven är Kristi ställföreträdare och att han själv har makten att förlåta synd samt att man skall be till helgonen – och en protestantisk pastor – som tror att bara Jesus kan förlåta synd och att man endast skall be till Gud samt att det är hädelse, att påstå sig vara jämbördig med Kristus – båda ha rätt? Min fråga är allvarligt menad. Hur kan båda ha rätt, om vi skall vara strängt logiska? Båda har flera gånger fördömt eller uteslutit den andre. Båda har kallat varandra för medlemmar av en sekt. Är det förnuftigt att tro, att den Helige Ande skulle godta båda och inte förmå någondera att ändra uppfattning?

Här har vi ett fenomen, som uppträder i massor av religiösa rörelser. Alla har de olika läror, likväl hävdar anden, att de alla äger sanningen. Enligt Bibeln, finns det endast ”en kropp och en Ande… ett hopp… en Herre, en tro, ett dop(Efésierbrevet 4:4-5). Ordet ”kropp” står för en församling. Paulus säger om Guds gåva Kristus: ”honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, 23 som är hans kropp(Efésierbrevet 1:22-23). Paulus säger, att det bara finns en äkta kropp, en sann Ande, ett sant hopp, en sann tro och ett sant dop. Men här har vi alltså en ande, som erkänner många kroppar, många andar, många trosläror och många sorters dop. Klart och tydligt motsvarar inte nutidens tungomålstalande rörelse Bibelns krav härvidlag.

På tal om bibliska krav: Många karismatiker studerar visst sin Bibel, andra menar sig inte behöva någon. Den trosbroder, som var med om att grunda Steps to Life, flög en gång i en United 727 från Denver, Colorado till Ontario, California. Bredvid honom satt den ekonomiansvarige åt en framträdande karismatisk helare från TV. De flesta amerikaner skulle känna igen hans namn. Han är en av dagens mest kända helare. Denne man både talar i tungor och helar människor. Brodern från Steps to Life frågade om helarens bruk av Bibeln. Den ekonomiskt ansvarige sade, att hans chef inte behövde Bibeln, eftersom den Helige Ande vägledde honom personligen. Tänka sig! Han behövde inte Bibeln.

Vad för slags ande hade då han? Bibeln manar oss, att pröva andarna och här har vi likväl en person, som inte ens tyckte sig behöva en Bibel att pröva sin ande med. Var det den verklige Helige Ande, som förmått honom att överge Bibeln? Tråkigt nog finner jag, att många med tungomålstalandets gåva endast provar andarna med sina egna känslor. När man frågar mången god karismatiker, hur vederbörande vet, att han eller hon äger den Helige Ande, svarar ofta vederbörande: ”Jo, men det måste ju vara den Helige Ande.” Nästa fråga är, varför det måste vara det. Hur kan man avgöra den saken? Svaret lyder: ”Anden vittnar om sig själv i mitt inre.”

Bibeln pekar på många prov för andarna, men Bibeln ber oss aldrig om, att pröva dem med hjälp av våra känslor och intryck. Faktum är, att det är detta prov, som Bibeln alltid varnar för.

Andra Korintierbrevet 11:13 Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. 14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.

Det enda prov, som Bibeln manar oss att icke använda på andarna, är det enda prov, som många använder. Är det att undra över, att världen kommer att bli grundlurad? Gud har gett oss massvis av kapitel med profetior, för att vi inte skall bli grundlurade, men dem varken gillar eller förstår vi. Vänner, i dag blir milliontals människor grundlurade. Var och en, som tror att något är av himmelskt ursprung bara för någon bestämd yttrings skull, kommer alltid att bli grundlurad.

Matteusevangeliet 24:24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

Andra Tessalonikerbrevet 2:8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.

Bibeln varnar oss upprepade gånger och allvarligt för övernaturliga krafter – Skriften har föga gott att säga om det övernaturliga i den yttersta tiden; för det mesta utfärdar Bibeln röd flagg. Och provet går alltid ut på detta: Talar anden enligt sanningen? Bibeln säger aldrig, inte så mycket som en enda gång, att vi skall gå efter synliga eller hörbara yttringar i den yttersta tiden.

I Andra Tessalonikerbrevet 2 heter det, att de, som hellre förväntar sig mirakel än sanningen, kommer att bli grundlurade och gå förlorade. Och Gud kommer icke att skydda dem mot dessa bedrägerier, såvida inte de älskar sanningen och verkligen letar efter den.

Andra Tessalonikerbrevet 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Lägg märke till, att dessa personer kommer att vara väldigt ”uppriktiga” (förutom att de egentligen inte älskat sanningen – den har man vänt ryggen). Enligt denna vers, kommer de faktiskt att tro ”på lögnen”. Nå, det kommer inte att frälsa dem, snarare kommer ”alla dessa” att bli ”dömda”.

Folk kommer att bli så fullständigt bedragna genom dessa falska tecken och under samt det lögnaktiga tungomålstalet, att de vid Jesu återkomst verkligen tror sig vara frälsta – ja, i så hög grad, att de rent av kommer att ifrågasätta Guds dom över dem.

Matteusevangeliet 7:21 Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Observera: De här personerna är kristna, för de kallar Jesus för ”Herre”. De har faktiskt gjort kraftgärningar eller underverk i Jesu namn – och de kommer att vara alldeles uppriktiga och tro sig vara frälsta – men de kommer likväl att gå fullständigt förlorade. De har blivit bedragna av alla tiders störste bedragare, Satan.

Det måste vara den värsta mardröm, att tro sig vara frälst, ha utfört många kraftgärningar som bevis för det och ha gjort stora uppoffringar, bara för att för sent upptäcka, att man gått förlorad för evigt. Varför går människor förlorade? Varför blir människor grundligt bedragna? Därför att de varit ”laglösa”. Här har vi det igen – det stora provet, för att utröna sanningen om andarna och vår egen kristna erfarenhet – huruvida man hållit Guds lag. I Bibeln är detta det avgörande provet på en sann eller en falsk ande, och på en sann eller en falsk kristen erfarenhet. Vänner, prövar Ni andarna i Era liv?