En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

Steps to Lifes Föreläsningar om Framtiden

Möte 35: Förenta Staterna i Profetian

___________________________________________________________________________

Under vårt förra möte såg vi tydligt flera bevis för, att Förenta Staterna är vilddjuret i Uppenbarelseboken 13:11-17. Förenta Staterna skulle framträda som en fredsälskande nation, där människorna skulle åtnjuta stor frihet. Senare skulle nationen komma att ”tala som en drake”.

En Förändring inträffar

Sista delen av Uppenbarelseboken 13:11 tecknar en förändring hos det lammlika vilddjuret, ty där står skrivet att det ”talade som en drake.” Uppenbarligen inträffar det en förändring, som kommer det att ej längre tala med ett lamms väna stämma, utan framryta drakens diktatoriska krav.

Uppenbarelseboken 13:12Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt.

Det utövar det första vilddjurets hela makt”. Profetian har förutskickat, att Förenta Staterna kommer att försöka att kontrollera samvetet, precis som Rom gjorde på Medeltiden. Det här är en förbluffande, biblisk förutskickelse, som man brukat hånle åt. Dock har skratten tystnat. Det görs nämligen ansträngningar, för att genomdriva religiös lagstiftning.

Grundarna av Förenta Staterna brann av kärlek till och den djupaste aktning för Gud. Emellertid enades man om, att religionen skulle få sin kraft från Gud och inte från staten. Därför röstade man för ett land med fullständig trosfrihet. Föreningen mellan kyrka och stat är, enligt Gud, en otuktig sammansmältning. Den falska församlingen i Uppenbarelseboken 17 sägs vara en sköka, därför att hon haft förhållanden med Jordens kungar.

Uppenbarelseboken 17:1 ”’Kom, jag skall visa dig domen över den stora skökan som tronar på många vatten. 2 Jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och dess invånare har blivit berusade av hennes otukts vin.’”

Varhelst som sann protestantism spridit sitt inflytande, har samvetsfrihet åstadkommits. Men katolicismens läror är emot samvetsfrihet. Många tror, att Katolska Kyrkan förändrats till det bättre i vår upplysta tid, men hon är helt enkelt fördragsam där hon är hjälplös. Stundtals har kyrkans hierarki öppet lagt fram sina åsikter. I ett herdebrev dagtecknat den 15. Augusti, 1854 uttalade påve Pius IX: ”De meningslösa och vilseledande doktriner eller fantasier som försvarar samvetsfriheten är en högst skadlig villfarelse – en pest som ett land framför allt må frukta.” Samme påve brännmärkte, i sitt herdebrev av den 8. December, 1864, ”dem som hävdar samvetets och den religiösa gudstjänstens frihet”. Dessa uttalanden fälldes inte på Medeltiden.

Förvisso ter sig dagens påvedöme tämligen harmlöst – hur skulle Förenta Staterna eljest kunna förmås, att underdånigt hylla vilddjuret? Nå, glöm aldrig bort följande: ”Kyrkan har aldrig tagit fel och inte heller kommer den enligt Bibel att någonsin ta fel” (John L. von Mosheim, Institutes of Ecclesiastical History, Bok 3, århundrade 2, del 2, kapitel 2, sektion 9, not 17). Som den katolske biskopen O’Connor en gång sade: ”Religionsfrihet tolereras bara till dess att det motsatta kan genomföras utan risk för den katolska världen” – Joseph Strong, Our Contry, kapitel 5, styckena 2-4.

Visst må vi leva i en ny tidsålder, men den icke pånyttfödda människans hjärta är fortfarande detsamma. Det törstar fortfarande efter makt, det önskar tvinga andra att rätta sig efter det egna jagets åsikter, det visar självisk intolerans mot de förtryckta. Redan nu kan vi se, hur den stora massan i samhället dompteras och hur Förenta Staternas stora fackförbund tillväller sig makt.

Hör här orden från medlemskortet hos ett av de framträdande, amerikanska fackförbunden. För att få anställning hos många företag, måste individen underteckna följande löfte, oavsett sina personliga övertygelser.

”Jag___________, i närvaro av International Brotherhood of Electrical Workers, lovar och går med på, att rätta mig efter och lyda IBEW:s och dess lokala föreningars förordningar och lagar. Jag skall främja de syftemål, för vilka IBEW inrättats. Jag skall vara IBEW i allt troget och skall inte svika dess bästa på något som helst vis. __________________” (Undertecknas av den, som söker medlemskap.)

Varför skulle någon person tvingas, att svära ”sann trohet” mot någon sammanslutning, för att säkra sig en anställning? Många är av samvetsskäl motståndare till fackföreningar. En av detta fackförbunds stadgar (Artikel XXVII, Avsnitt 1, Förordningen av September, 1974) lyder: ”medlem kan bestraffas” för att ha ”verkat till förmån för annan organisation eller sak, som… står emot IBEW.” Häri ingår förstås flera kyrkliga sammanslutningar.

Ja, ofördragsamheten håller redan på att infektera det amerikanska systemets kärna. I takt med, att den amerikanska moralen upplöses allt mer på grund av evolutionsläran, Gudsförnekandet, det tygellösa utsvävandet, pornografin och kärleken till nöjen, kommer förvisso den store draken, eller ormen, i Uppenbarelseboken 12:9 att förleda mänskligheten till samma slags anarki, följt av religiös lagstiftning och intolerans, som han gjorde under både det hedniska och det påvliga Roms tid. Uppenbarelseboken drar ridån åt sidan och låter oss se krafterna, som verkar bakom kulisserna.

Enligt Bibeln, kommer Förenta Staterna att utöva ”det första vilddjurets hela makt inför det”. Påvestolens närvaro har redan märkts i Förenta Staterna, och dess inflytande växer stadigt. Av de senaste presidenterna, inbjöd en påven, för första gången i den amerikanska historien, till Vita Huset, och mer än en har rest till Vatikanen, för att överlägga med honom om ärenden med betydelse för riket. Påven har också bjudits in som talare till Förenta Nationerna.

I dag sänder Förenta Staterna en offentlig ambassadör till påvestolen, vilken inte innehas av överhuvudet för ett lands regering, utan av överhuvudet för ett kyrkosamfund. Förenta Staterna följer redan vilddjuret i spåren. Det dödliga såret har läkts.

Förutom att Förenta Staterna följer efter vilddjuret, heter det i profetian, att USA ”får jorden och dess invånare att tillbe (eller följa) det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt.” Efter Andra Världskriget har Förenta Staterna intagit rollen som världens mäktigaste land. Nationens välstånd har gjort den till en protestantisk högborg och ett avskräckningsvapen mot påvedömet. Men i dag erkänner Förenta Staterna påvedömet som en jämlike, man vänder sig dit för ledarskap och samverkar med påveväldet angående internationell politik. Påve Johannes Paulus II:s besök till Förenta Staterna utlöste den största mediebevakning och internationell uppmärksamhet kring en enskild personlighet i landets historia. När till och med Förenta Staterna hyllade hans ”Helighet”, steg hans inflytande mot höjderna, tills han nog blev världspolitikens mest inflytelserike person. Dock var det bara en början.

Vilddjurets Märke genomdrivs

Uppenbarelseboken 13:13Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. 16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.

Märket eller tecknet på vilddjurets myndighet är, som vi lärde oss under tidigare möten, dess påstådda förmåga och auktoritet, att förändra Guds lag. Bibelns genomgående namn på påvedömet är ”den laglöse” och identifierar påvedömet som den makt, som försöker att ”förändra heliga tider och lagar(Andra Tessalonikerbrevet 2:3-9; Danielsboken 7:25). De, som inte tar emot vilddjurets märke, identifieras alltid som de, som ”lyder Guds bud(Uppenbarelseboken 12:17; 14:12; 22:14 {22:14 i King James Version}). Gud säger, att det särskilda tecknet eller märket på trofasthet mot Honom, är Sabbatens helighållande (Hesekiel 20:12, 20).

Katolska Kyrkan själv har upprepade gånger hävdat, att dess förfalskning av vilodagen utgör tecknet eller märket på dess auktoritet och myndighet. John A. O’Brien vid Notre Dame University säger i sin bok The Faith of Millions: ”Ta... det här med Söndagens helgande... Var talar Bibeln om ett sådant krav?... den dag, som Bibeln nämner, är icke Söndagen, första veckodagen, utan Lördagen, sista veckodagen. Det var Apostlaförsamlingen som, handlande med den auktoritet som Kristus gett den, ändrade helighållandet till att gälla Söndagen” (sidorna 136-137).

På ett annat ställe yttrar han: ”Visst är det märkvärdigt, att icke-katoliker, som säger sig ha Bibeln och inte kyrkan som enda rättesnöre för sin tro, iakttar Söndagen i stället för Lördagen… De har fortsatt med denna sedvänja, fastän den vilar på Katolska Kyrkans auktoritet och inte på en uttalad text i Bibeln. Detta iakttagande kvarstår som minne av Moderkyrkan, som de protestantiska sekterna bröt med likt en gosse, som sprungit iväg hemifrån, men som fortfarande bär med sig en bild på sin mor” (sidorna 400-401).

Ja, förfalskningen av vilodagen är entydigt märket eller tecknet på vilddjurets auktoritet och myndighet ibland människor. Den saken måste vi vara på det klara med, ty Bibelns allvarligaste varning riktas mot dem, som tar emot vilddjurets märke. När Gud lyfter fram Sin sanning, blir helighållandet av Sabbaten, Skaparens egen, bibliska vilodag, märket eller tecknet på vårt förbund med Honom. Väl Gud gett oss möjlighet, att lära känna sanningen, blir helighållandet av Söndagen ett tecken på vårt förbund med makten vilddjuret.

I den här profetian heter det, att Förenta Staterna en dag kommer att tvinga alla, att ta emot vilddjurets märke. Märket går att ta emot antingen i pannan/sinnet (personen tror på bedrägeriet och utvecklar en laglös karaktär lik vilddjurets – se Andra Tessalonikerbrevet 2:9-12), eller i handen (personen tvingas, att helga Söndagen, oavsett om vederbörande tror på det riktiga häri eller ej). Satan har lyckats med sin föresats, om han antingen bedrar folk, eller tvingar dem till synd, fastän de inte tror på det rätta i denna synd. Alltså visar profetian, att Förenta Staterna en dag kommer att införa en Söndagslag och att denna kommer att bli ytterst sträng.

Hur skulle det frihetsälskande Förenta Staterna någonsin kunna förmås, att införa en Söndagslag? Profetian förklarar, hur det kommer att gå till, för att förhindra att de som vill lyssna till Guds röst låter sig luras eller tvingas av de krafter, som kommer att införa denna förändring. Strax kommer vi att lägga märke till, att Förenta Staternas Söndagslag kommer att införas på grund av religiösa gruppers påtryckningar efter ett stort, nyväckt religiöst intresse.

Framtidsscenario

Observera följande scenario: I takt med, att Förenta Staterna blir allt mera likt de av Gud ödelagda städerna Sodom och Gomorra; i takt med, att omoral, tygellöshet, utsvävningar och festande, pornografi, själviskhet, stolthet, självhävdelse och kärlek till nöjen fortsätter att tillta (såsom framgår av Andra Timoteusbrevet 3:1-5), kommer nationen att gå miste om Guds välsignelser. Ekonomisk oordning blir följden, tillika naturkatastrofer och politisk oro. Då talar Satan genom sina språkrör. Han tillkännager, att landets bekymmer beror på att Förenta Staterna släppt taget om religionen – därför är det dags, att åter helga Söndagen, så att Gud på nytt kan välsigna nationen. För att ge eftertryck åt sitt budskap, utför Satan underverk och stora tecken genom sina mänskliga ombud. Detta kommer att kallas för den Helige Andes utgjutande. Eftersom det stora flertalet förkastat Bibeln, som avslöjar Satans villfarelser, kommer man att förföras av dessa väldiga tecken och under de röstberättigade massornas oerhörda påtryckningar kommer lagstiftarna att se sig tvungna till, att införa Söndagslagen och det skyndsamt, även om konstitutionen måste förändras eller förbises. Lägg nu märke till dessa tre punkter: 1.

I den yttersta tiden visar sig Satans inflytande i storslagna underverk:

Andra Tessalonikerbrevet 2:8Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.” 2.

Satan kommer att utföra dessa tecken och under genom bekännande kristna pastorer och förkunnare:

Andra Korintierbrevet 11:13Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. 14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.” 3.

Dessa mäktiga yttringar under den yttersta tiden, vilka Satan alltså utför genom bekännande, men falska, kristna pastorer och förkunnare, kommer att särskilt bli bevittnade i Förenta Staterna:

Uppenbarelseboken 13:13Det (personer i Förenta Staterna) gör stora tecken och under och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn.

Ja, Förenta Staterna har fortfarande en viktig roll att spela i framtiden. Framför allt där kommer det att bli stora, religiösa väckelser, som framhävs genom yttringar av spiritualism, underverk och vad som tycks vara den Helige Ande och Hans verk. Detta kommer att vara en protestantisk väckelse, som möjliggörs genom spiritualistiska yttringar. Härigenom kommer man att göra gemensam sak med och hylla vilddjuret samt skänka det liv. Detta kommer, i sin tur, att medföra religiös tvångslagstiftning, Söndagslagar. Alltså kommer vi att få se det samlade inflytandet från (den avfallna) protestantismen, spiritualismen och katolicismen verka mot ett gemensamt mål.

Rörelsen kommer att vara ekumenisk till sin karaktär. Hela världen kommer att följa efter vilddjuret. Vem skall väl kunna stå emot dem alla? De, som står emot denna stora rörelse, kommer att bli hatade, bojkottade och kraftigt nedvärderade. Men de, som slår följe med den ekumeniska rörelsen, kommer att ådra sig Guds fördömelse, ty de kommer att följa och tillbedja vilddjuret och därmed Satan själv (vers 4), och kommer därmed att stå i direkt motsatsförhållande till Guds vilja. Fastän hela världen kommer att göra likadant som Förenta Staterna och följa vilddjuret, kommer det likväl att finnas en liten kvarleva, som vägrar att ge vika för påtryckningarna. Kvarlevans medlemmar beskrivs i nästa kapitel.

Uppenbarelseboken 14:12I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.’”

Fastän det kommer att bli en stor, falsk religiös väckelse grundad på underverk och spiritualistiska yttringar, som kommer att ta den stora massan med storm, kommer det också att bli en väckelse av ursprunglig gudsfruktan såsom aldrig sedan apostlarnas tid (Uppenbarelseboken 14:6-7). Liksom på Noas tid, kommer den sanna väckelsen att endast godtas av ett fåtal i förhållande till dem, som blir bedragna.

Matteusevangeliet 7:13Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. 15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar.

Ja, min vän, vägen är smal och bara ett fåtal finner den. Dock syns den tydligt i Guds Ord, om man bryr sig om att följa den. Inte många vill följa den, ty då måste man lyda Gud hellre, än människor. När man helighåller Sabbaten, lyder man Guds lag, Hans 10 bud, men när man helighåller Söndagen, lyder man människan, människors traditioner, som ärvts från hedendomen på Medeltiden.

Detta är den fråga, som alla i hela världen måste svara på: Vem skall jag lyda? Det överväldigande flertalet kommer att lyda människors lagar – de kommer att tillbedja vilddjuret, genom att lyda vilddjuret, de kommer att tillbedja makten bakom vilddjuret genom att överträda Guds lag. Icke desto mindre kommer det att finnas en liten grupp personer, som väljer att lyda Gud hellre, än människor. Verkliga kristna är fridens personer, liksom Jesus. Verkliga kristna anstränger sig inte, för att trotsa andra personer eller kyrkor; men när verkliga kristna måste välja mellan att lyda Gud eller människor, eftersom Guds och människors krav krockar med varandra, säger alltid verkliga kristna som Petrus och de andra apostlarna: ”’Man måste lyda Gud mer än människor(Apostlagärningarna 5:29). Kommer Du och jag att säga så? Vårt eviga öde beror på vårt val härvidlag. Genom att följa Jesus och lyda Guds lag, vinner man frid, glädje och evigt liv. Med Guds hjälp tänker jag välja det livet. Tänker inte Du göra det också?

Påvens traditionella Titel: Vicarius Filii Dei

Latin för Guds Sons Ställföreträdare

V = 51 I = 1 C = 100 A = 0 R = 0 I = 1 U2 = 5 S = 0 ? 112
F = 0 I = 1 L = 50 I = 1 I = 1 ? 53
D = 500 E = 0 I = 1 ? 501
112 + 53 + 510 = 666
1 Romerskt talvärde
2 Ursprungligen var U och V samma bokstav