En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

Steps to Lifes Föreläsningar om Framtiden

Möte 30: När Du ställs inför Guds Domstol

___________________________________________________________________________

Kan vi själva förtjäna vår frälsning? Verkligen inte. Hur än ihärdigt vi må arbeta, kan vi inte skyla över våra begångna synder. Hur än goda vi må bli, kan vi inte förändra vårt förflutna. Det går inte att gottgöra en hastighetsöverträdelse, genom att hålla lagstadgad fart till domstolen. Ingen domare skulle gå med på en dylik lösning. Lagen har överträtts och straffet måste lidas. Likadant förhåller det sig med synden, som innebär att man överträder Guds lag. Straffet för synd är döden. Jesus led detta straff för oss, så att vi måtte få leva. Men Han erbjuder Sin fria straffeftergift för synden bara till dem, som här och nu är villiga att upphöra med synden. Guds syndaförlåtelse är fri åt alla, som verkligen ångrar sin synd. Vi måste bli så ångerfulla, att vi ej mer vill synda. För att få syndernas förlåtelse, måste vi ångra dem djupt. Petrus uttryckte saken så här på {den första kristna} Pingstdagen:

Apostlagärningarna 3:19Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade 20 och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte”. {Vederkvickelse är lika med förfriskning och uppbyggelse, typ kraft till vittnande från den Helige Ande.}

När Jesus förlåter oss våra tidigare begångna synder, renar Han också våra sinnelag. Om vi inte låter Honom rena oss, förlåter Han oss icke våra begångna synder. Vi visar nämligen härigenom, att vi inte ångrar våra synder av hjärtat. En domare låter inte en trafikförseelse gå opåtalad, för att överträdaren skall kunna bryta mot lagen på nytt. Nej, en domstol frikänner ingen, med mindre den kan lita på, att vederbörande verkligen ångrar sig och tänker avhålla sig från sin fula ovana.

Goda Gärningar

Goda gärningar varken frälser oss, eller renar oss från våra tidigare överträdelser. Frälsningen är en fri gåva från Gud. Men Gud skänker oss inte frälsningens fria gåva, med mindre vi är villiga att utföra goda gärningar och sluta att leva i synd. Våra goda gärningar frälser oss ej. Däremot visar de, huruvida Jesus bor i hjärtat. De visar, huruvida vi i sanning ångrar våra forna synder och har tagit emot Jesus som Frälsare. Det är på detta sätt, som Jesus kan döma oss efter våra gärningar, fastän goda gärningar inte frälser någon. Om det är någonting, som framgår entydigt av Bibeln, är det att vi döms enligt våra gärningar. Man må göra narr av den tanken, ja, håna och skratta åt den så mycket man vill, men ändå är detta vad Bibeln lär. De, som ler åt den tanken, ler egentligen åt Gud och Hans Ord.

Matteusevangeliet 16:27Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.

Uppenbarelseboken 20:12Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. 13 Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar.” {Ordet helvetet i vers 13 är det grekiska Hades i ursprungstexten. Hades går att översätta med graven. Se Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible, ord nr. 86 i den nytestamentliga uppslagsdelen.}

Min vän, förvisso är goda gärningar viktiga. Personer, som driver gäck med kristliga gärningar, går Satans ärenden. Han försöker ju att hindra oss från, att bli frälsta. Gärningar är av högsta vikt, eftersom vi döms efter våra gärningar. Våra gärningar bestämmer vårt eviga öde. De visar, huruvida vi inlemmat Jesus i våra liv.

Blir vi alltså frälsta genom våra gärningar? Ingalunda. För det första påpekade vi, att goda gärningar inte tvättar oss rena från våra tidigare överträdelser. Vi renas från våra synder genom nådens fria, verksamma botemedel. Denna medicin tillhandahålls tack vare Jesu död. För det andra förmår vi inte, att i egen kraft utföra fullkomliga, goda gärningar. Vi kan nämligen inte ändra på karaktären. Karaktärens förbättring är, också den, en fri Guds gåva.

Jeremia 13:23Kan en nubier förvandla sin hud eller en leopard sina fläckar? Då skulle också ni kunna göra gott, ni som är så vana att göra ont.

Visst kan vi bättra på det yttre skenet en smula, men kom ihåg detta: Gud avläser hjärtat, Han ser till vårt inre. Det är sinnets tankar och känslor, som behöver renas. Gud bedömer sinnelaget tillsammans med de synliga handlingarna. Vi är i störst behov av förändrade tankar och känslor. Bara Gud kan hjälpa oss härvidlag.

Romarbrevet 8:7Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller.

Det är en sak, att inte döda; det är en annan sak, att inte njuta av dödande på TV:n. Det är en sak, att inte med kroppen begå otukt; det är en annan sak, att hålla ögonen och sinnet på Jesus, i stället för att koncentrera sig på något sexobjekt. Jesus säger, att man lika väl kan begå äktenskapsbrott eller otukt, genom att njuta av en roman om fri kärlek, som genom att utföra själva handlingen.

Matteusevangeliet 5:27Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. 28 Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.

Det är hjärtat, sinnet och tankarna, som är i mest skriande behov av rening. Bara Gud kan åstadkomma denna rening. Skillnaden mellan lagträldom eller legalism och rättfärdighet är, att lagträlen utför yttre handlingar, samtidigt som vederbörande fortfarande bär på stolthet, själviskhet, hat och lustfyllda tankar. Legalism utgör helt enkelt människans fåfängliga gärningar, som inte leder någon vart. Det här var fariséernas religion på Jesu tid. Utåt sett lydde de Guds Tio Bud, medan de i hjärtat hatade Honom och planerade att döda Honom.

Johannesevangeliet 7:19Och ingen av er håller lagen. Varför vill ni döda mig?’”

Matteusevangeliet 23:25Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare! Ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men inuti är de fulla av rofferi och omåttlighet. 26 Du blinde farisé, gör först insidan av bägaren ren, så blir också utsidan ren.

Sade Jesus, att ingenting skulle rengöras? Nej, men Han sade, att bägaren även skulle rengöras på insidan. Allt annat vore hyckleri och lagträldom. Det är i våra sinnen och hjärtan, som Jesus önskar att få skriva Sin lag.

Hebréerbrevet 10:16Detta är det förbund som jag skall sluta med dem efter denna tid säger Herren. {…} Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen’”.

I domen kommer våra sinnelag att bedömas enligt denna lag. Då kommer det att visas, huruvida vi verkligen låtit Jesus vara vår Frälsare.

Jakobsbrevet 2:10Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. 11 Han som har sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott, har också sagt: Du skall inte mörda. Om du inte begår äktenskapsbrott, men mördar, är du en brottsling. 12 Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag.

En Gång frälst, alltid frälst?

Låt ingen grundlura Dig med den angenäma men livsfarliga bluffen, att väl Du tagit emot Jesus, är Du frälst en gång för alla, oavsett vad Du kan tänkas ta Dig till med sedan. Du är inte frälst från alkoholismen, om Du fortfarande dricker. Du är inte frälst från synden, om Du fortfarande syndar. Jesus kom för att frälsa oss ifrån våra synder. När vi tar emot Jesus, skrivs våra namn in i ”livets bok som tillhör Lammet” {Uppenbarelseboken 21:27}. I domen bedöms så våra sinnelag. Det görs, för att det skall framgå, huruvida vi inte bara tagit emot Kristus, utan om vi även bibehållit vårt förhållande till Honom och låtit Jesus förändra våra liv.

Vid den tidpunkten sätts slutpunkten i himmelens registeranteckningar, varpå böckerna renas. Enligt profetian i Danielsboken 8:14, renas helgedomen då. Vid den tidpunkten utplånas alla våra synder, om dessa döljs av Kristi blod och om våra sinnelag blivit förbättrade. Om våra sinnelag inte blivit förbättrade, stryks våra namn ur Livets Bok. Därigenom kommer Jesus ej längre att vara vår Frälsare. Då går vi under och kommer att hållas ansvariga för varje synd, som vi har begått.

Hesekiel 18:24Men när den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och handlar orätt och gör samma vidriga gärningar som den ogudaktige, skulle han då få leva? Ingen av de rättfärdiga gärningar som han har gjort skall då bli ihågkommen. Genom den trolöshet som han har begått och genom den synd han har gjort skall han dö. 25 Ändå säger ni: Herrens väg är inte rätt. Hör då, ni av Israels hus: Är inte min väg rätt? Är det inte era vägar som inte är rätta?

Andra Moseboken 32:33Men HERREN svarade Mose: ’Den som har syndat mot mig, honom skall jag utplåna ur min bok.

Uppenbarelseboken 3:5Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar.

Guds undervisning är för klar och tydlig, för att kunna missförstås. När vi tar emot Jesus, antecknas våra namn i Livets Bok. Sedan måste vi följa Honom steg för steg. Om vi då på något sätt vägrar att följa Honom, har vi stött bort Honom som vår Frälsare, och i domen kommer våra namn att strykas ur Hans livsbok. Då kommer allt det goda, som vi måhända uträttat genom att Kristus bott i oss, att ha varit förgäves. Ingenting kunde vara tydligare i Bibeln, än att våra namn kan och kommer att strykas ut ur Livets Bok, om vi vägrar att ta emot ytterligare ljus, när Jesus visar det för oss; om vi vägrar att låta rena oss från synd; eller om våra tankar, bevekelsegrunder {motiv} och sinnelag inte förändrats. Med andra ord, om vi inte blivit pånyttfödda till det yttersta.

En väldigt allvarlig Sak

Det här är en väldigt allvarlig sak. När Jesus återvänder, kommer vi antingen att vara helt frälsta, eller helt förlorade. Det kommer inte att förekomma något mellanläge. Antingen kommer vi att helt och fullt ha tagit emot Kristus och förvandlats till Hans avbilder, eller ha förkastat Honom. Antingen kommer vi att ha följt Jesus hela vägen, eller inte alls. Hur tar Gud reda på, huruvida vi följt Jesus hela vägen? Jo, genom att undersöka, om Hans lag står skriven i våra hjärtan och sinnelag.

Jakobsbrevet 1:21Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet, som är inplanterat i er och som har makt att frälsa era själar. 22 Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. 23 Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel, 24 och när han har sett sig själv i den, går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. 25 Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare, han blir salig i sin gärning.

Predikaren 12:13Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det hör alla människor till. 14 Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont.

Det är omöjligt, att bara delvis ta emot Jesus. Antingen tar vi emot Honom fullständigt, eller inte alls. Det är uteslutet, att Han bara skulle skriva delar av Sin lag i våra hjärtan. Antingen skriver Han hela lagen där, i takt med att Han lär oss den, eller inte alls. Det står ju skrivet i Jakobsbrevet 2:10: ”Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Lagen {Guds Tio Bud} är den måttstock, som visar, huruvida Kristus bor i en. Innan vi blickar in i Guds lag närmare, kanske vi menar oss vara hyggliga personer. Men när vi undersöker, om Guds lag står skriven i våra hjärtan, då upptäcker vi, huruvida Jesus verkligen bor i våra sinnen. Står Han utanför, är vi bedragna.

Romarbrevet 7:7Vad skall vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte! Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var, om inte lagen hade sagt: Du skall inte ha begär. 8 Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Ty utan lagen är synden död. 9 Förr levde jag utan lagen, men när budordet kom, fick synden liv 10 och jag dog.

Vi skall alla stå inför Kristi domarsäte. Han kommer att döma oss efter Guds lag. Detta kommer att visa, huruvida våra gärningar varit goda eller onda. Dock är det väsentliga, att lagen stått skriven i våra hjärtan. Gud kommer att ta reda på, huruvida Hans lag stått skriven i våra tankar, hjärtan och styrt våra bevekelsegrunder. Det vi gör och tänker, kommer att tydligt avslöja, om Jesus bor i oss eller ej. Det är detta, som pånyttfödelsen handlar om. När Jesus träder in i sinnet, blir man en ny skapelse. Till och med tankarna blir ädla.

Andra Korintierbrevet 5:17Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.

Johannesevangeliet 3:3Jesus svarade: ’Amen, amen {sannerligen, sannerligen} säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.

Daniel fick se Domen

Javisst, min vän, domen är en ytterst allvarlig sak. Gud har nogsamt spelat in alla Dina tankar och gärningar. I himmelens domstol kommer dessa inspelningar att detaljgranskas. Strax efter synen om slutet på det lilla hornets 1 260 år långa religiös-politiska välde i Danielsboken 7, visades Daniel följande händelse, som inträffade i himmelen.

Danielsboken 7:9Medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den Gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. 10 En ström av eld flöt ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom och tio tusen gånger tio tusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades.

Registren över våra liv kommer att noggrant gås igenom. De kommer att visa, vad vi låtit vara viktigast i livet – om det varit nöjen, popularitet, eller frälsningen; huruvida det varit Guds Ord, eller den senaste filmen. Vilken kommer Du att ha älskat högst: Din bil, Din make eller maka, Dina barn, Dina pengar, eller Gud? Dina tankar och handlingar kommer alla att detaljstuderas.

Filipperbrevet 2:12Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er.

Äkta Skuldkänslor har sitt Berättigande

Alla kommer att känna sig skyldiga någon gång. Antingen sker det nu, medan Jesus kan rena oss från våra synder, eller efter Jesu återkomst. Då kommer det dock att vara för sent. Personligen skulle jag hellre känna skuld nu och komma fram till korsets fot, för att erkänna mina synder och be om förlåtelse och rening.

Första Johannesbrevet 1:9Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Andra Korintierbrevet 6:1Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. 2 Han säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid och jag hjälper dig på frälsningens dag.

Fastän man inte predikar särskilt mycket om domen i dag (folk vill höra lättsamma predikningar och förkunnare vill förkunna det, som är populärt), var likväl domen ett av huvudämnena i Pauli predikning, och den gjorde människor ”förskräckta”.

Apostlagärningarna 24:25Men då Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen, blev Felix förskräckt och sade: ’Gå din väg för den här gången. När jag får tid skall jag kalla på dig.’”

Felix gick förlorad, därför att han sköt upp saken. Han fick aldrig tid. Vänner, jag vill inte möta anteckningarna om mitt liv, utan att Jesu blod döljer mina synder. Jag har begått för många synder, och vill inte stå till svars för dem inför Guds domstol. När Gud betraktar anteckningarna om mig, önskar jag att Han skall finna ordet ”förlåten” bredvid varje synd. Jag vill ha Jesus som advokat, eftersom Han lever i mitt hjärta, och eftersom jag låtit Honom förändra mitt liv och min karaktär.

Vilken älskar vi mest?

Den verkliga frågan, som kommer att besvaras i domen, är denna: Vilken har vi älskat mest? För att nå himmelriket, måste vi älska och lita mest på Gud. Jesus sade:

Matteusevangeliet 10:37Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. 38 Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. 39 Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det.

Hur visar vi vår kärlek till Jesus?

Johannesevangeliet 14:15Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.

Att lyda Jesus, är viktigare, än allt annat här i livet. Jesus sade, att det är väsentligare, än till och med vänner och familj.

Matteusevangeliet 16:24Jesus sade till sina lärjungar: ’Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 25 Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. 26 Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?” {I King James Version lyder inledningen på vers 26 så här: ”Ty vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sin egen själ?” Kan man inte ge något i utbyte mot sin själ, förlorar man den. Således lider man inte bara skada, man går förlorad.}

I jämförelse med domen, är allting annat ovidkommande. Guds grundläggande fråga är denna: Törs Han ta oss till himmelen, och skall Han våga lita på oss i evigheten? Har vi gett Honom första platsen i våra liv? Älskar och litar vi på Honom? Har vi låtit Honom förändra våra liv? Har vi låtit Honom gå före i våra liv, till och med före make, fru, arbetsgivare och alla andra, som vi måst ta hänsyn till?

Jesus kommer att hjälpa Dig igenom Svårigheterna

Käre vän, om Du inte känner Dig redo för domen i kväll, då kan Gud hjälpa Dig. Om Du tar emot Jesus nu, blir Du frälst. Och om Du låter Jesus fortsätta att leva i Ditt liv, kommer Du att fortsätta att vara frälst. Jesus har lovat, att Han skall följa med Dig varje steg på vägen.

Filipperbrevet 1:6Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.

Jesus har lovat, att Han skall följa med Dig varje steg på vägen. Liksom Paulus, kan Du åberopa följande löften:

Filipperbrevet 4:13Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.” {King James Version namnger kraftkällan: ”Jag förmår allt genom Kristus som styrker mig.”}

Första Korintierbrevet 10:13Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.

Gud kommer både att förlåta Dig alla Dina tidigare begångna synder och frälsa Dig ur varje frestelse. Skulle Du falla för en frestelse, kommer Han att förlåta Dig igen {när Du ber om det}.

Första Johannesbrevet 2:1Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. 3 Vi vet att vi har lärt känna honom, när vi håller fast vid hans bud. 4 Den som säger: ’Jag känner honomoch inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. 5 Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom.” {Svenska Folk-Bibeln 98:s uttryck ”hålla fast vid” motsvaras av King James’ ”hålla”, såsom i ”lyda”. Man klänger sig alltså inte fast vid sanningen och buden rent mekaniskt, utan lyder dem av hjärtat. Månne de duktiga översättarna bakom Folk-Bibeln ändå avsåg det med sin formulering? Att ”hålla fast vid” kan förstås även ses som, att man försvarar buden. Försvarar man buden, torde man hålla dem…}

Jag vill ”veta om”, att jag är i Honom och att Han är i mig. Jag vill ”veta om”, att mina synder är förlåtna. Jag vill ”veta om”, att Han är min Försvarare vid den himmelska domstolen. Är detta även Din önskan?

Vad är så det särskilda tecken, som Gud har gett och som visar, att Du lovat Gud att Du tänker hålla Hans lag och att Du därför adopterats som ett av Hans barn?

Andra Moseboken 31:13Säg till Israels barn: Mina sabbater skall ni hålla, ty de är ett tecken mellan mig och er från släkte till släkte, för att ni skall veta att jag är HERREN som helgar er. 14 Ni skall hålla sabbaten, ty den är helig för er. Den som vanhelgar den skall straffas med döden, ty var och en som på den dagen gör något arbete skall utrotas ur sitt folk. 15 Sex dagar skall man arbeta, men den sjunde dagen är en sabbat för vila, helgad åt HERREN. Var och en som utför något arbete på sabbatsdagen skall straffas med döden. 16 Israels barn skall hålla sabbaten och fira den släkte efter släkte som ett evigt förbund. 17 Den är ett evigt tecken mellan mig och Israels barn, ty på sex dagar gjorde HERREN himmel och jord, men på sjunde dagen upphörde han med sitt arbete och vilade. 18 När Gud hade talat färdigt med Mose på Sinai berg, gav han honom vittnesbördets två tavlor, tavlor av sten, skrivna med Guds finger.

Sabbaten är ett tecken på, att vi slutit förbund med Gud, att vi har valt att lyda Hans lag, att vi ingått förbund med Gud om, att vi inte tänker begå äktenskapsbrott {vilket innefattar all älskog utanför äktenskapet}, eller stjäla, eller ljuga, eller vanhedra våra föräldrar, eller ha begär efter någon annans hustru eller hus eller pengar, och att vi inte tänker vanhedra Guds namn, eller tillbedja avgudar, eller ge andra gudar vår tillgivenhet. Och Gud säger, att om Ni helighåller mina Sabbater, skall jag kännas vid Er som mina barn och göra Er heliga (Hesekiel 20:12, 20). Paulus säger, att Sabbatsvilan kvarstår under det nya förbundets tid, dvs. den kristna tidsåldern (Hebréerbrevet 4). Enligt Bibeln skulle den antikristna makten, det lilla hornet, få i sinnet, att förändra Sabbatsbudet. Alltså skulle makten vilddjuret försöka, att förändra den del, som har med tid att göra i Guds lag (Danielsboken 7:25) och milliontals människor skulle bli förledda. Men i den yttersta tiden förutsäger Uppenbarelseboken, att Gud fortfarande skall ha en resterande, liten grupp troende, som lyder samtliga Hans bud. Det är dessa, som kommer att godkännas i domen och släppas in i himmelen samt skänkas evigt liv.

Någon kanske invänder: ”Men min mormorsfar helighöll Söndagen och han var en god kristen.” Förvisso har millioner kristna helighållit Söndagen i tron, att den var Bibelns vilodag, Sabbaten. Milliontals personer har således levt enligt det ljus de haft och kommer att bli frälsta. Millioner människor såg aldrig en Bibel så länge de levde under Medeltiden. Ingen blir fördömd i domen för att han eller hon samvetsgrant trott på en lögn. Men (och här kommer den avgörande poängen) vi själva kommer att fällas i domen, om vi avvisar sanningen, om vi icke tror på sanningen, om vi försummar tillfällen att lära oss den sanning, som eljest kommer att fördöma oss i domen.

En dam, vars make dog som Söndagshållande kristen, sade till John Grosboll vid Steps to Life: ”Vi trodde, att vi handlade riktigt, vi kände inte till Sabbaten.” Då hon studerade Andra Korintierbrevet 8:12, insåg hon att hennes döde man {som varit okunnig om Sabbaten} visst kunde bli frälst, eftersom han hade levt enligt allt det ljus han hade haft. Hon, däremot, kunde inte gärna bli frälst, med mindre hon levde enligt allt det ljus hon nu hade. Därför helighåller hon Sabbaten numera. Eva trodde visst på Satans ord, men hennes godtrogenhet räddade henne inte från syndens straff, som är döden. Hon tog inte Gud på orden, vilket ledde till hennes fall. I domen kommer ingen att fördömas, därför att vederbörande samvetsgrant trott på en lögn. Däremot kommer vederbörande att fördömas, därför att personen vägrat tro på sanningen, därför att han eller hon förspillt tillfällen, att lära känna sanningen.

Trots att Satan spetsfundigt hävdar motsatsen, medför det alltid katastrof, att trotsa Gud. Vi måste fast besluta oss för, att ta reda på sanningen. Alla de lärdomar, som Gud tagit med i Sitt Ord, är till för att varna och undervisa oss. Där står de skrivna, för att rädda oss undan bedrägerier. Struntar vi i dessa lärdomar, går vi i fördärvet. Vi kan vara säkra på, att varje motsägelse mot Guds Ord härstammar från Satan. Snart anländer Jesus på himmelens moln, och då kommer en församling att stå och vänta på Honom. Enligt Bibeln, kommer Gud att klassa dess medlemmar som heliga, fläckfria och utan moraliska fel (Uppenbarelseboken 14:1-5; Andra Petrusbrevet 3:14; Första Johannesbrevet 3:1-3; Efésierbrevet 5:25-27; Första Korintierbrevet 1:4-8). Dessa personer kommer att förvandlas, utan att smaka på döden, och i Uppenbarelseboken beskrivs de som budhållare, som Sabbatshållare.

Vi lever under de sista dagarna före Jesu återkomst. Den här är den mest fruktansvärda och likväl mest storslagna tiden i världshistorien. Den är en tid laddad med förmåner. Om just Du vill ingå i den särskilda grupp personer, som kommer att stå redo vid Jesu återkomst och förvandlas ända in i himmelriket, utan att drabbas av döden, är det nu dags att helt och fullt överlämna Dig till Gud. Lova Honom då, att, genom Hans nåd, skall Du visa Din kärlek till Jesus, Din Förlossare, genom att lyda Hans lag, genom att helighålla Hans dag, Hans Sabbat. Därmed kommer Du att slippa att ta emot vilddjurets märke, den eviga undergångens märke (Uppenbarelseboken 22:14).