En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

Steps to Lifes Föreläsningar om Framtiden

Möte 29: Guds Domstol

___________________________________________________________________________

Förtätad spänning råder i en domstol, när en person skall dömas eller frikännas. Och hur liten är ändå betydelsen och spänningen hos en jordisk domstol jämförd med allvaret, som vilar över den eviga domstolen ovan. Där avgörs nämligen varje själs eviga öde.

Vi skall alla dömas

Andra Korintierbrevet 5:10Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.

Låt mig ställa Dig denna fråga, min vän: När nu Bibeln förklarar, att vi alla måste träda fram inför Gud den Allsmäktiges domarskrank, borde vi då inte skärskåda händelserna vid den eviga domstolen? Eller räcker det med, att luta sig mot någon populär uppfattning eller lära och hoppas på, att man klarar sig? Utfallet är ju, minst sagt, väsentligt.

Min vän, visst skall vi ställas inför domstol. Alla måste vi träda fram inför Kristi domarsäte. Kristus känner förstås till varje fall in i minsta detalj. Domstolen är inte inrättad för Kristi skull, utan för andra som befinner sig där, såsom himmelens änglar. Den är också inrättad för den svarande, för att han eller hon skall veta, att rättegången varit rättvis. ”Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.

Skulle Du erkänna Dig skyldig eller oskyldig?

Nu vill jag ställa den här frågan till Dig: Om Du skulle stå inför domarsätet i dag, hur skulle Du då plädera? Det spelar nu ingen roll, hur en person pläderar eller vilken vederbörandes bekännelse är. Personens karaktär skall likväl prövas enligt Guds måttstock – Hans heliga lag. Alla, som befinns ha brutit mot denna lag, kommer att dömas för högförräderi mot Guds styre och förklaras vara värda straff. De, däremot, som tagit emot Jesus som sin Frälsare och låtit Honom skriva grundsatserna hos Sin lag i deras hjärtan, kommer att frias.

Bibeln säger, att många kommer att säga sig vara oskyldiga, men ändå gå förlorade. Vi har fullt belägg för detta i följande två verser:

Matteusevangeliet 7:21Inte skall var och en som säger ’Herre, Herretill mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar?

Alltså erkänner de sig vara oskyldiga. Men hur lyder domstolens utlåtande, och på vad grundas det?

Matteusevangeliet 7:23Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

De må ha utfört många, storartade gärningar, men överträtt Guds lag. På så vis har de bevisat sig vara otrogna mot Hans styre. I själva verket står de i maskopi med Guds fiende och har tagit emot dennes märke. De är opålitliga. De är de mest skyldiga av alla, ty de har bekänt sig vara gudfruktiga, men har utövat ogudaktighet. Det är värre, att låtsas stå på Guds sida, men vara illojal och begå förräderi, än att vara en öppen fiende.

Falska Bekännare är de mest skyldiga

Uppenbarelseboken 3:15Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. 16 Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun.

De, som bekänner sig vara lojala, men som får vilddjurets märke; de, som hellre lyder vilddjurets auktoritet, än Guds lagar, blir starkast fördömda.

Uppenbarelseboken 14:9En annan ängel, den tredje, följde dem och sade med stark röst: ’Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, 10 han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet.

Under de härpå följande mötena tänker jag visa, hur vi kan bli befunna värdiga evigt liv vid denna alla tidsåldrars domstol. Först skall vi närmare betrakta själva domstolen.

Anteckningar förs vid Himmelens Domstol

Rättegången vid den här domstolen är alldeles för viktig, för att den skall tas lättvindigt. Dess domslut går ej att överklaga – de är slutgiltiga. Det finns ingen högre domstol, dit man kan överklaga. Således vill Gud, på grund av domstolens allvarliga arbete, säkerställa att alla inser, bortom minsta tvivel, att rättvisa skipats.

Gud känner till varje detalj i våra liv (till och med håren på våra huvuden är räknade {Matteusevangeliet 10:30}). Men för att ordna med allt inför rättegången, låter Han änglarna föra väldigt precisa och ingående anteckningar om varje levande själ. Gud vill ha varaktiga, öppna data, som alla kan läsa.

Uppenbarelseboken 20:12Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna.

Alltså förs det anteckningar i böcker. Jag vet inte, vad för slags böcker man har i himmelen. Gud beskrev detta för profeterna med ord, som de kunde förstå. Säkerligen besitter den Gud, som skapade den mikroskopiska hjärncellen med dess däri korrekt lagrade milliontals informationsenheter, teknologi vida överlägsen de mest avancerade datorers. Jag är övertygad om, att Han har allting lagrat i fyrfärg.

Allting, som Du, käre vän, någonsin har gjort, finns nogsamt registrerat i himmelens böcker. Varje enskild post i Din inkomstdeklaration har förts in där. Varje ord till Dina barn, rent av röstläget, antecknas noggrant i krönikan över Ditt liv. Varje händelse Du varit med om, varje bok Du någon gång läst, varje TV-program Du tittat på, varje ord Du talat om Dina föräldrar eller Din chef, såväl berömmande som klandrande, finns registrerade. Vid domen skall allt tas fram och belysas.

Även Hemligheter registreras

Matteusevangeliet 10:25Det är nog för lärjungen att det går med honom som med hans lärare, och för tjänaren att det går med honom som med hans herre. Har man kallat husets Herre för Beelsebul, hur mycket mer skall man då inte kalla hans tjänare så. 26 Var alltså inte rädda för dem. Ty ingenting är dolt som inte skall uppenbaras, och ingenting är gömt som inte skall komma i dagen.

Lägg märke till detta: Ingenting är gömt, som inte skall komma i dagen. Allting kommer att beaktas i domen.

Matteusevangeliet 12:36Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag.

Predikaren 12:14Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont.

Sålunda antecknas både våra handlingar och tankar noggrant. På tal om domen, säger Jesaja:

Jesaja 66:15Ty se, HERREN skall komma med eld, och hans vagnar skall vara som en stormvind. Han skall låta sin vrede drabba med hetta och sitt straff med eldslågor. 16 Ty med eld och med sitt svärd skall HERREN gå till rätta med alla människor, och många skall bli slagna av HERREN… 18 Jag känner deras gärningar och deras tankar. Den tid kommer då jag skall samla alla hednafolk och tungomål, och de skall komma och se min härlighet.

Har Du någon gång hejdat Dig för att reflektera över, att alla Dina tankar blir ingående registrerade? När vi inser, att till och med våra tankar skall bedömas, tillförs situationen en ny dimension. Om jag skulle ställa samma fråga nu, som i inledningen, nämligen hur många av oss, som skulle vilja träda fram i domen i dag, undrar jag hur många det är, som i detta ögonblick vore villiga, att stå inför Guds domarskrank? Skulle just Du vara villig, att möta en uppteckning över de tankar, som Du inte trott att någon skulle få reda på? De tankar, som Du trott vara Din egna och ingen annans angelägenhet.

Förvisso är domen en väldigt allvarlig sak. I dag står vi alla på prov. Vi föds med en försvagad natur, syndar och ställs under himmelens dödsdom. Dock kom Jesus hit ned, för att ge oss ett nytt tillfälle, för att villkorligt frige oss. Kanske det är otäckt, ja, överraskande, för många att tänka sig, att väl vi tagit emot Jesus som vår Frälsare, då ställs vi under övervakning. Vi ställs under övervakning för att Gud skall kunna utröna, vad vi gör som kristna: Huruvida vi lyder Honom. Ja, det är bara kristna, som står under övervakning. Resten av mänskligheten ställs inte på det här provet, de är förlorade {men kan förstås bli kristna och frälsta, om de inte dröjer för länge}.

Två Uppsättningar med Böcker

Observera, att det omtalas två uppsättningar med himmelska böcker.

Uppenbarelseboken 20:12Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna.

När vi föds, har vi en svag natur. Den oomvände syndaren är därför redan förlorad. Han eller hon behöver ingen rättegång. Icke desto mindre registreras hans tankar, ord och gärningar exakt. Varje detalj om varje själ, som levat på Jorden, finns upptecknad. Emellertid har den icke omvände, genom sitt liv, erkänt sig skyldig till överträdelse av Guds lag och att vederbörande bör straffas. Det krävs ingen rättegång för den, som erkänt sin skuld, såvida inte graden av skuld skall fastställas.

Johannesevangeliet 3:17Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. 19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.’”

Jesus kom inte för att fördöma, utan för att frälsa. Den, som vägrar att komma till Honom, undertecknar därmed sin egen fördömelse. När vi kommer till Kristus och tar emot Honom som vår Frälsare, då blir våra syndare förlåtna och våra namn skrivs in i Livets Bok. Bibeln kallar detta för rättfärdiggörelse. Endast de, vars namn står skrivna i Livets Bok, kommer att bli frälsta.

Uppenbarelseboken 21:27Aldrig någonsin skall något orent komma in i den {den heliga staden, det Nya Jerusalem}, och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet.

De, som tas med till himmelen, har sina namn skrivna i ”livets bok som tillhör Lammet.” När vi tar emot Jesus som vår Frälsare, antecknas våra namn i Hans livsbok. Hans blod skyler över våra synder. Därmed blir vi frälsta. Men (och följande poäng är det många, som missar) vi blir frälsta på villkor. Detta liv är vår prövotid. Livet är en utvärderingsperiod, för att det skall slås fast, huruvida Gud skall töras föra oss till himmelriket. En gång berättade Jesus en liknelse om ett bröllop, som är en bild på evangeliets inbjudan och den därpå följande domen.

Jesu tydliggörande Liknelse om Himmelriket

Matteusevangeliet 22:2 ”’Himmelriket är likt en kung som höll bröllop för sin son. 3 Han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. 4 Då sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna: Jag har gjort i ordning min måltid. Mina oxar och min gödboskap är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet! 5 Men de brydde sig inte om det utan gick sin väg, en till sitt jordbruk, en annan till sina affärer. 6 De andra grep hans tjänare och misshandlade och dödade dem. 7 Då blev kungen vred och skickade ut sina trupper och lät döda mördarna och brände ner deras stad. 8 Sedan sade han till sina tjänare: Allt är klart för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. 9 Gå därför till vägskälen och bjud till bröllopet alla som ni träffar på. 10 Tjänarna gick då ut på vägarna och samlade alla de mötte, både onda och goda, och bröllopssalen fylldes med gäster. 11 När kungen kom in för att se sina gäster, lade han märke till en man som inte var klädd i bröllopskläder. 12 Han sade till honom: Min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder? Mannen teg. 13 Då sade kungen till tjänarna: Bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför! Där skall man gråta och skära tänder. 14 Ty många är kallade, men få är utvalda.’”

I den här liknelsen blev många inbjudna till festen, men bara ett fåtal kom. De, som kom, föreställer dem, som tar emot Jesus som sin Frälsare. Men åt alla, som tar emot Jesus som sin Frälsare, erbjuder Gud ett nytt sinnelag. Bröllopskläderna är en bild på det nya sinnelaget. Det nya sinnelaget är ett rättfärdigt sinnelag. Bibeln kallar detta för helgelse.

Hesekiel 36:23Jag vill helga mitt stora namn, som har blivit vanärat bland folken, därför att ni har vanärat det bland dem, och de skall inse att jag är HERREN, säger Herren, HERREN, när jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon. 24 Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. 25 Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. 26 Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

Denna förändring måste äga rum i en persons liv, sedan vederbörande tagit emot Jesus. Förändringen kallas för pånyttfödelse, ett nytt hjärta, omvändelse och helgelse. Förändringen åstadkoms genom att Jesus lever ut Sitt liv genom oss. Rättfärdiggörelse och förlåtelse genom tro är ett ögonblicks verk. Helgelsen och karaktärens förfining är en livstids verk. När vi dagligen vandrar med Gud, förändrar Han oss till Sina avbilder. Han förändrar våra själviska sinnelag till rättfärdiga sinnelag. I liknelsen åskådliggörs den nya karaktären med bröllopskläderna. Alla de frälsta måste ha på sig bröllopskläderna. De goda nyheterna är, att Kristus räknar oss som fullkomliga, om vi steg för steg låter Honom förändra våra karaktärer.

Nu skall vi se på praktiskt taget samma liknelse, som den vi nyss läste i Matteusevangeliet, men den här återges i Uppenbarelseboken.

Uppenbarelseboken 19:7Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo. 8 Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg.Linnetyget är de heligas rättfärdighet. 9 Och ängeln sade till mig: ’Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.Och han tillade: ’Dessa Guds ord är sanna.’”

Även i King James Version heter det, att: ”Linnetyget (bröllopskläderna) är de heligas rättfärdighet.” Det är en sak, att bekänna sig som en kristen. Det är en helt annan sak, att låta Kristus bli ens Frälsare, genom att låta Honom förändra ens sinnelag, ens tankar, ens bevekelsegrunder och ens önskningar. Jesus vill ge oss nya karaktärer.

Summering av det vi har lärt oss så här långt

Vad har vi lärt oss så här långt? 1. Alla måste träda fram inför Kristi domstol, de ogudaktiga lika väl som de rättfärdiga. 2. De, som haft möjligheten (Jakobsbrevet 4:17), men inte tagit emot Kristus (Apostlagärningarna 4:12; Johannesevangeliet 3:18), erkänner därmed sin skuld. Då behövs det inga ytterligare överläggningar. 3. De, som tar emot Kristus, får sina namn skrivna i ”livets bok som tillhör Lammet.” Tack vare att Jesu blod skyler över deras synder, kan de säga sig vara oskyldiga. Dessa bedöms, för att man skall se, huruvida de verkligen har tagit emot Kristus och huruvida de står fasta i sitt beslut, att följa Honom hela vägen. 4. När frågan om frälsning eller fördömelse avgörs, gås varje handling igenom och alla tankar bedöms.

Vad innebär det, att ta emot Jesus?

När en person tar emot Jesus som sin Frälsare, lovar Jesus att frigöra personen från syndens slaveri. Jesus kom inte, för att frälsa oss i synd, utan från synd. Synden är den stora förbannelsen i universum; den innebär uppror mot och skiljsmässa från Gud.

Matteusevangeliet 1:21Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.

Johannesevangeliet 8:34Jesus svarade: ’Amen, amen {sannerligen, sannerligen} säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav… 36 Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.

Romarbrevet 8:2Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. 3 Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. 4 Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.

Första Johannesbrevet 3:4Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen. 5 Och ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna, och synd finns inte i honom. 6 Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. 7 Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. 8 Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar.

Jesus kom, för att skänka oss ett nytt sinnelag. Så lyder Bibelns entydiga lära. Det finns ingen, som har fallit så djupt, att Jesus inte förmår att frälsa honom eller henne. Det finns ingen alkoholist, som är så svag, att Gud inte förmår att bryta spritens bojor. Det finns ingen otuktig individ, som är så nedfläckad, att Gud inte förmår att tvätta vederbörande ren. Förvandlingen sker inte bara i himmelens böcker, utan även i själva hjärtat, sinnet och tankarna. Det finns ingen, som trälar så hopplöst under nikotinets, opiumets eller andra drogers ok och därmed sakta mördar sig själv, att Gud inte förmår att försätta personen fri. Och, min vän, förrän Jesus frälser oss från dessa synder, är Han ännu inte vår Frälsare, ty det var sådant Han kom, för att rädda oss ifrån.

Jesus kom, för att frigöra oss från synden. Har Jesus gjort just Dig fri ifrån synden? Det är den frågan, som kommer att ställas om Dig på domens dag. Det är detta, som Jesus väntar på att få uträtta för Dig just nu.