En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

Steps to Lifes Föreläsningar om Framtiden

Möte 27: Den Tusenåriga Fredens Rike

___________________________________________________________________________

Uppenbarelseboken 20:1Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. 2 Och han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. 3 Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid. 4. Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år.

Här ser vi personer, som halshuggits för evangeliet och dem, som ej tagit emot vilddjurets märke, leva och regera med Kristus i tusen år. Teologer kallar ofta denna tusenårsperiod för ”millenniet”. ”Millennium” är helt enkelt det latinska ordet för tusen år. Få andra profetior i Bibeln har fört med sig mera spekulation och skilda åsikter, än denna.

Augustinus, eller den Helige Augustinus som det också händer att han kallas för, var biskop i Hippo i Nord-Afrika från 396 till 430 e.Kr. Han betraktas som den främste av den latinska kyrkans fäder. Han var den förste person av rang, som kom med en ny och annorlunda tolkning av de tusen åren, än den som Bibeln lär ut. Han trodde, att de tusen åren inleddes i och med Kristus, och att den kristna församlingen utgjorde de heliga, som skulle regera under millenniet. Härigenom fann Katolska Kyrkan sin bibliska grundval, för att vara en världsmakt. Augustinus lärde ut, att Kyrkan skulle ersätta det hedniska Rom. Härigenom skulle påven ersätta kejsaren på tronen. Denna tro var förhärskande under de tusen första åren efter Kristus. Man trodde, att Satan var bunden och att de heliga regerade. År 999 utbröt det en svår panik i Europa. Så här gick resonemanget: Om det förekom så mycken oro och förföljelse, medan Satan var bunden, hur skulle då inte livet gestalta sig, väl Satan frigetts den 1. Januari, 1000? Många vågade inte uppleva detta och begick därför självmord före nyåret.

Trots att Augustinus feltolkade profetian om de tusen åren, har man allt sedan hans utläggning framlades förmodat, att de heliga skulle regera på Jorden under de tusen åren. Ändå står inte detta i profetian. Därför skall vi nu blicka på profetian i Uppenbarelseboken 20, för att slå fast dess egentliga innebörd. Profetian besvarar flera väsentliga spörsmål. Till exempel: Var kommer helvetet att vara beläget? Kommer det att finnas på någon planet? Ligger helvetet mitt i Jordens inre? Kommer helvetet att finnas i yttre rymden? Vi kommer också att förstå, vad Jesus menade med Sina ord, att: ”de ödmjuka… skall ärva jorden(Matteusevangeliet 5:5). Detta löfte har gjort många förbryllade, ty Bibeln säger ju, att de heliga kommer till himmelen, och sedan talar den om, att de skall ärva Jorden. Vart skall vi, till himmelen eller åter till Jorden, efter Jesu återkomst?

Först skall vi finna svaret på en väsentlig fråga: ”När börjar de tusen åren?” Vid vilken tidpunkt inleds denna period?

Uppenbarelseboken 20:6Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år.

Här talas det om de rättfärdigas uppståndelse. I Bibeln heter det: ”Salig och helig är den som har del i” den uppståndelsen. Senare kommer vi att märka, att de onda får sin egen uppståndelse. Deras uppståndelse kommer inte att medföra någon välsignelse. När uppstår de rättfärdiga?

Första Tessalonikerbrevet 4:16Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.

Enligt Bibeln, inträffar alltså uppståndelsen vid Jesu andra ankomst. Kristi återkomst markerar därför inledningen på de heligas tusenåriga regering med Frälsaren. Och hur skulle den kunna starta tidigare? Jesus sade till lärjungarna, att Han skulle ta dem till Sig Själv, när Han anländer för andra gången (Johannesevangeliet 14:1-3).

Sammanhanget i Texten

Vi gör således klokt i, att finna ut sammanhanget i Uppenbarelseboken 20. I kapitel 18 har vi slutdomen över det andliga Babylon. Här utfärdar Gud den slutgiltiga varningen till Sitt folk. Hans folk återfinns fortfarande inom de många kyrkosamfund, som vägrar att följa Gud genom att lyda Hans budord.

Uppenbarelseboken 18:1Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från honom. 2 Och han ropade med stark röst och sade: ’Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. 3 Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx.4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: ’Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. 5 Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott.

Sedan beskriver Gud de plågor, som kommer att falla på dessa avfallna kyrkor och deras kvarvarande medlemmar, som vägrat att lyssna till Guds varningar. Därefter beskrivs Jesu Kristi andra ankomst. Han kommer inte nu, som första gången, som ett hjälplöst spädbarn i en krubba. Denna gång kommer Han i Sin härlighet, i spetsen för himmelens arméer.

Uppenbarelseboken 19:11Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. 12 Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. 13 Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är ’Guds Ord’. 14 De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg. 15 Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken med, och han skall styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. 16 Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: ’Konungarnas Konung och herrarnas Herre.’”

Jesaja 66:15Ty se, HERREN skall komma med eld, och hans vagnar skall vara som en stormvind. Han skall låta sin vrede drabba med hetta och sitt straff med eldslågor. 16 Ty med eld och med sitt svärd skall HERREN gå till rätta med alla människor, och många skall bli slagna av HERREN.

Uppenbarelseboken 6:14Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sin plats. 15 Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor, 16 och de sade till bergen och klyftorna: ’Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede. 17 Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?’”

En dag skall Jesus komma i Sin härlighet. I dag har Gud gett oss en kort tidsperiod, varunder vi skall bereda oss på den dagen. Förbereder vi oss på den dagen, kan vi räknas in i den lilla rest av människor, som är redo att följa med Honom hem och att regera med Honom. Då Jesus lämnade Jorden för första gången, efter att ha tjänat här, steg Han upp till himmelen, för att sitta till höger på Sin Faders tron. Där förbereder Han, berättar Bibeln, boningar även för oss.

Johannesevangeliet 14:2I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? 3 Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är.

Han skall ta med oss till himmelen, för att vi skall regera med Honom, liksom Han togs upp till himmelen, för att regera med Sin Fader.

Uppenbarelseboken 3:21Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron.

Jesus sade, att Han skulle komma att föra oss dit, där Han Själv for, nämligen till himmelen. Vi kommer att få troner bredvid Hans egen, ty genom Hans nåd har vi vid det laget {den tidpunkten} segrat över vilddjuret och dess avbild. Jesus kommer inte den andra gången, för att regera på Jorden, utan för att ta oss upp till himmelen. Där kommer vi att regera med Honom. Det är därför, som det i Första Tessalonikerbrevet 4 heter, att vi ”skall… ryckas upp… tillsammans… för att möta Herren i rymden” {vers 17}. Han skall stiga ned, liksom blixten flammar från öster, tillsammans med himmelens härar. Med ett högljutt rop kommer Han då att väcka upp de döda, och dessa kommer att ryckas upp, för att möta Honom i rymden.

När Jesus anländer, kommer de döda att uppstå odödliga, och även de rättfärdiga kommer att förvandlas på ett ögonblick. I det ögonblicket blir också de odödliga.

Första Korintierbrevet 15:51Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. 53 Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.

Jesu återkomst är så vidunderlig, att strålglansen kring Honom dödar de onda. Vid den tidpunkten har de rättfärdiga förvandlats, så att de kan uthärda Kristi härlighet. Liksom Sadrak, Mesak och Abed-Nego förmådde att stå emot elden, som dödade dem som kastade dem i den häftigt brinnande ugnen i Danielsboken 3, kommer de, som valt Kristus, att kunna överleva härligheten hos Jesu återkomst. Samtidigt kommer de ogudaktiga att förintas av dess enorma strålglans.

Andra Tessalonikerbrevet 1:6Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er 7 och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, 8 i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. 9 Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, 10 när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Ty vårt vittnesbörd har ni trott.

Vilddjuret och dess anhängare kommer att dödas av strålglansen från Jesu ankomst.

Andra Tessalonikerbrevet 2:8Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst.

Strålglansen från Jesus vid Hans återkomst blir lika intensiv som Solens ljus. Den kommer att bränna upp mycket av Jorden och döda alla de ogudaktiga. Detta är dock inte den slutliga ödeläggelsen av planeten, vilket vi snart skall se, men förvisso kommer mycket av det på Jordens yta att brinna upp. Vi kommer strax att se, att till sist skall hela Jorden brinna, fast inte vid Kristi återkomst. Många storstäder kommer säkert att bli som en sjö av eld {vid Jesu andra ankomst}.

Uppenbarelseboken 19:17Och jag såg en ängel stå i solen, och han ropade med hög röst till alla fåglar, som flyger högst uppe på himlen: ’Kom och samlas till Guds stora måltid, 18 så skall ni få äta kött av kungar och härförare och mäktiga män, kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, små och stora.19 Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. 20 Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför vilddjuret och genom dessa tecken vilselett dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel. 21 De andra dödades med ryttarens svärd, som går ut ur hans mun, och alla fåglarna åt sig mätta av deras kött.

Här märker vi, att det är den här händelsen, som omedelbart föregår profetian om de tusen åren i kapitel 20. Vilket är nästa ord i Bibeln, som inleder profetian om de tusen åren? ”Och”. I King James Version används ordet ”sedan”, som betyder ”härnäst”, eller ”vid den tidpunkten”. Jesu andra ankomst inleder de tusen åren, ty: De rättfärdiga döda väcks då till liv. Vid den tidpunkten rycks de, jämte de rättfärdiga levande, upp, för att vara med Herren och förs till himmelen, för att regera med Jesus. Samtidigt bränns mycket av Jorden upp och de ogudaktiga dödas. Därmed börjar de tusen åren.

Nå, om de rättfärdiga tas med till himmelen vid Jesu andra ankomst, och de ogudaktiga samtidigt dödas, vem blir då kvar, för att begrava dem? Vissa kommer alltså att brinna upp. Uppenbarelseboken 19 visar, att andra blir liggande, döda, på marken, som mat åt asätare. Deras lik kommer att vara spridda runt omkring på Jorden.

Jeremia 25:30Allt detta skall du profetera för dem och säga till dem: HERREN ryter från höjden, från sin heliga boning låter han sin röst höras. Han ryter högt över sitt land och höjer skörderop som en vintrampare över jordens alla invånare. 31 Larmet hörs till jordens ände, ty HERREN går till rätta med hednafolken, han skall döma allt kött. De ogudaktiga överlämnar han åt svärdet, säger HERREN. 32 Så säger HERREN Sebaot: Se, en ofärd går ut från folk till folk och en väldig storm stiger upp från jordens yttersta ände. 33 De som på den dagen blir slagna av HERREN skall ligga från jordens ena ände till den andra. Man skall inte hålla dödsklagan efter dem, inte samla upp och begrava dem, utan de skall bli gödsel på marken.

Varför kommer ingen att hålla dödsklagan efter dem, varför kommer ingen att begrava dem, varför kommer de att bli gödsel på marken? Därför att alla de ogudaktiga vid den tidpunkten är döda, medan de rättfärdiga har tagits till himmelen. Då finns det ingen levande människa kvar på planeten Jorden. Hur ödelagd kommer inte Jorden att bli genom Jesu andra ankomst! Då flammar det upp en väldig brand, och Uppenbarelseboken säger, att branden kommer att åtföljas av en världsomfattande jordbävning. Allt mänskligt liv kommer att upphöra. Se nu, tillsammans med mig, på Bibelns beskrivning av Jordens tillstånd under den här tiden.

Jeremia 4:23Jag såg på jorden, och se, den var öde och tom, upp mot himlen och där fanns inget ljus. 24 Jag såg på bergen, och se, de bävade och alla höjder vacklade. 25 Jag såg mig om, och se, där fanns ingen människa och alla himlens fåglar hade flytt. 26 Jag såg mig om, och se, det bördiga landet var en öken, alla dess städer ödelagda inför HERRENS ansikte, för hans brinnande vrede.

Kan Du tänka Dig en mera ödelagd plats? Bibeln säger, att under den här tiden kommer det inte att förekomma något mänskligt liv på denna himlakropp. Solen kommer inte att skina över den ens. Under sex tusen års tid har Solen skänkt vår Jord ljus, men ett stort mörker kommer att täcka Jorden under hela ett tusen år.

Jeremia 4:28Därför sörjer jorden, och himlen ovanför mörknar, ty vad jag har talat och beslutat skall jag inte ångra eller ta tillbaka.

Kan Du föreställa Dig, hur kall Jorden kommer att vara efter de två första veckorna? Den kommer att vara mörk, kall och livlös. Kommer Gud att göra alldeles slut på Jorden, eller har Han för avsikt att besöka den ytterligare en gång?

Jeremia 4:27Ty så säger HERREN: Hela landet skall bli en ödemark, men jag skall inte göra helt slut på det.

Gud kommer inte att göra helt slut på Jorden, men den kommer att ligga i ett fruktansvärt mörker under ett tusen år. Satan har spritt andligt mörker på denna himlakropp i sex tusen års tid, och efter Jesu återkomst kommer Gud att låta Djävulen vistas i bokstavligt mörker i tusen år, utan att ha någon att fresta.

Uppenbarelseboken 20:1Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. 2 Och han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. 3 Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid.

Ordet i texten för ”avgrunden” är ursprungligen grekiskans ”abussos”. Abussos är grekernas översättning av det hebreiska ordet ”tehom”. Tehom är det ord {i Gamla Testamentets hebréiska originaltext}, som Gud brukade för att beskriva Jorden vid begynnelsen. Då var Jorden öde och tom samt utan ljus.

Första Moseboken 1:1I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet (tehom). Och Guds Ande svävade över vattnet.

Hurdan var Jorden i begynnelsen, innan Gud gav den form och innehåll för vår skull? Den var tom, utan form, och mörker rådde över djupet. Ordet ”djupet” är samma ord, som översätts med avgrunden i Uppenbarelseboken 20:1. Jorden kommer att vara som vid begynnelsen, rena avgrunden. Den kommer att te sig som en avgrund, utan någon strålande Sol, med all ordning i naturen nedbruten och allt liv borta. Vi läste nyss den här beskrivningen av Jordens tillstånd under de tusen åren i Jeremia.

Jeremia 4:23Jag såg på jorden, och se, den var öde och tom, upp mot himlen och där fanns inget ljus.

Då finns det inget mänskligt liv på Jorden, utan Satan kommer att vara isolerad i ett tusen år på denna kalla, mörka planet. Hur illa skall han inte må – ensam med sina tankar och de andra, onda änglarna! Under den här tiden kommer de rättfärdiga att regera tillsammans med Kristus i himmelen och ha rätt att döma. Vad eller vem skall de döma? Vid den här tidpunkten ges de tillfälle, att döma de onda. Man kommer inte att bestämma, huruvida de skall bli frälsta. Den saken har Gud redan avgjort. Nej, då skall man utreda, varför de ogudaktiga inte gått att frälsa. Möjligen kommer de rättfärdiga även att få uttala sig om lämpligt straff för de onda.

Första Korintierbrevet 6:2Vet ni inte att de heliga skall döma världen? Om nu världen skall dömas av er, duger ni då inte till att döma i de minsta mål? 3 Vet ni inte att vi skall döma änglar?

Under denna tidsperiod kommer böckerna att öppnas, så att de heliga kan granska dem. Vi kommer att få tillfälle, att studera hela historien under den stora striden mellan Kristus och Satan. Tänk Dig, att vi kommer att kunna betrakta den i fyrfärg, liksom profeterna gjorde då de fick sina syner. Guds teknologi överstiger nämligen vida vår egen. Gud har ingenting att dölja, och Han vill att vi skall vara fullt övertygade om, att Han har handlat rätt. Om en släkting saknas i himmelen, kanske man kommer att ifrågasätta Guds handlande. Därför kommer Han att öppna Sina böcker. Vi kommer att lära oss mera om den saken under de nästa mötena. Då skall vi studera, vad Bibeln lär om domen.

Käre vän, frågan är: Var kommer Du att vara under den här tiden? Dessutom: Vad kommer att ske efter de tusen åren? Det tar vi upp vid nästa möte. Den viktigaste frågan lyder: Kommer Du att bli frälst, eller gå evigt förlorad? Detta beror på, huruvida Du beslutar Dig för att överlåta Dig till Jesus nu och lyda samt följa Honom. Om Han är Din Herre, kommer Du att vinna det eviga livet. Om inte, drar Du evig olycka över Dig själv.