En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

Steps to Lifes Föreläsningar om Framtiden

Möte 26: Finns det verkligen ett Helvete?

___________________________________________________________________________

Under vår förra lektion såg vi, att Bibeln entydigt och rakt på sak undervisar om helvetets eld. Dess följder blir eviga. Dock kommer den inte att brinna för evigt. I Judasbrevet 7 läste vi, att Sodom och Gomorra led följderna av evig eld. Denna eld brinner inte för alltid, men dess konsekvenser är giltiga för alltid. I dag brinner icke Sodom och Gomorra. Elden, som ödelade städerna, slocknade för tusentals år sedan (Andra Petrusbrevet 2:6). En annan orsak till att vi kan förstå, att det inte finns någon evigt flammande eld, är förhållandet att människan inte är odödlig av naturen.

Odödlighet

De onda är icke odödliga. Endast Gud är odödlig.

Första Timoteusbrevet 6:15Han, den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, 16 som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.

Av naturen har människan inneboende dödlighet, hon är inte odödlig i sig. Gud skänker odödlighet endast till de rättfärdiga, och det sker vid Jesu andra ankomst.

Första Korintierbrevet 15:51Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. 53 Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. 54 Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segern vunnen.

Bibeln kallar icke på ett enda ställe människan, hennes själ, ande, minne, eller något annat hos människan för odödligt. Samma sak gäller Söndagens helighållande – det förekommer ej i Bibeln. Du kan leta ingående, från Första Moseboken till Uppenbarelseboken, utan att finna något stöd för uppfattningen om människans inneboende odödlighet.

Den första, svåra Lögnen

Följande var den första, allvarliga lögn, som Satan någonsin kom med till människan, och han upprepar den fortfarande:

Första Moseboken 3:4 ”’Ni skall visst inte dö!

Detta var raka motsatsen till det, som Gud hade sagt:

Första Moseboken 2:17Men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö.’”

Satan påstod alltså en sak och Gud en annan. Jag undrar: Vem sade sanningen? De flesta tror, att Satan sade sanningen och att Gud kom med en lögn. Bibeln understödjer emellertid det Gud sade. Jag tror, att Han hade rätt. Gör inte Du det?

Evig Död

Bibeln tecknar döden som utfallet av synd, inte som evig pina.

Romarbrevet 6:23Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Lägg märke till: Syndens lön är döden – icke evig plåga, icke evigt liv i helvetet, utan döden.

Psaltaren 145:20HERREN bevarar alla dem som älskar honom, men alla ogudaktiga förgör han.

Psaltaren 37:38Men syndarna går alla under, de ogudaktigas framtid blir avskuren.

En del personer tror, att Gud skall finna ett demoniskt, djävulskt nöje av att se människor lida (och lida och lida och lida…). Aldrig! Detta skulle varken vara kärleksfullt eller rättvist. Det vore ytterst orättvist och orättfärdigt, att tvinga någon att plågas i en milliard år (till att börja med), bara därför att vederbörande levat en kort tid på Jorden utan Kristus. Detta vore orättvist, grymt och ovänligt. Dessutom är det osant. Det är så här, som Djävulen svärtar ned Guds karaktär.

Gud är ingen Tyrann

Det gläder mig att kunna säga Er, och visst är Ni överlyckliga åt att få höra det, att Gud icke torterar människor under hela evigheten (vi kan ju ha släktingar, som hamnar i helvetet). Han är nämligen en kärlekens Gud. Han är ingen tyrann. Om det är någon villolära, som jag gärna avstår ifrån, är det läran om en evigt brinnande tortyrkammare. Guds karaktär har svärtats ned av religionens uttolkare.

Jag vill till himmelen, men jag vill inte bli ditskrämd. Jag vill dit, eftersom Herren Jesus Kristus har älskat mig dit. När jag hamnat där, vill jag inte behöva tänka på någon släkting, som torteras i all evighet, samtidigt som jag försöker att njuta av paradisets härlighet.

Det är någon som sagt, att fastän helvetet kommer att vara en realitet under hela evigheten, kommer vi inte att känna till det. Om nu Gud tänker dölja detta slags praktskandal för de rättfärdiga, undrar jag vad annat det är, som Han inte sagt oss? Skulle Du verkligen kunna lita på en dylik varelse?

Gud är Kärleken

Gud är kärlek(Första Johannesbrevet 4:8). Den versen gillar jag, gör inte Du det? De onda kommer att gå förtappade i helvetet, men det finner Gud ingen som helst glädje i:

Hesekiel 33:11Svara dem: Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. I stället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om, vänd om från era onda vägar! Inte vill ni väl dö, ni av Israels hus?

Djävulen själv kommer att bli förintad

Inte ens Djävulen, som själv kommer att gå under i elden på den yttersta dagen, kommer att brinna för all framtid. Han kommer också att tillintetgöras helt och hållet:

Hesekiel 28:14Du var en smord, beskyddande kerub… 15 Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig… 17 Eftersom ditt hjärta var högmodigt på grund av din skönhet… 18 Genom dina många missgärningar och din oärliga handel vanhelgade du dina helgedomar. Därför lät jag eld gå ut från dig, och den förtärde dig. Jag gjorde dig till aska på marken inför alla som såg dig. 19 Alla som kände dig bland folken häpnade över dig. Du fick ett fasansfullt slut och du skall inte mer finnas till.’”

Den hebréiska grundtexten här är skriven på så vis, att den både kan översättas som en dåtida och en framtida händelse. I vissa nutida Bibelversioner är detta en händelse, som redan ägt rum, men förvisso har Satan inte förintats ännu. Här träffar King James Version mitt i prick: ”Därför skall jag låta eld gå ut från dig, och den kommer att förtära dig. Jag skall göra dig till aska… och du skall inte mer finnas till.” Djävulen må vara ond, men inte ens han kommer att brinna för evigt.

I likhet med Satan, kommer alla hans anhängare – hans ”kvistar” – att tillintetgöras:

Malaki 4:1Se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då skall alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt {att} vara som halm. Dagen som kommer skall bränna upp dem, säger HERREN Sebaot, och den skall lämna kvar varken rot eller kvist.

Det är helt riktigt, att Uppenbarelseboken talar om en eld, som kommer att brinna i evigheternas evigheter. Men liksom i fallet med liknelser, måste symboliska förutsägelser förstås i sitt förhållande till resten av Bibeln. Även här måste vi jämföra ”Skriftställe med Skriftställe.” I Bibeln betyder, som vi redan lärt oss, ”för evigt” eller ”för alltid” så länge, som det finns liv (se Andra Moseboken 21:6).

När elden gjort sitt verk, och det inte återstår något mer att bränna, då kommer den att slockna. Därpå kommer Kristus att skapa en ny himmel och en ny Jord. Håll alltså i minnet, att när allting utplånats, då slocknar elden:

Jesaja 47:14Se, de är som strå som bränns upp i eld, de kan inte rädda sitt liv ur lågornas våld. Det kommer inte att finnas någon koleld att värma sig framför, ingen brasa att sitta vid.

Från och med då kommer de onda att vara förintade. Därefter kommer det aldrig mera att finnas någon syndare. Alla de onda kommer då att ha fått sitt straff: Evig tillintetgörelse, död, evig död.

Nahum 1:9Vad ni än tänker ut mot HERREN skall han komma med fullständig ödeläggelse. Nöden skall inte komma två gånger.

Obadja 15Ty HERRENS dag är nära för alla hednafolk. Som du har gjort, så skall det göras mot dig. Dina gärningar skall komma tillbaka över ditt eget huvud. 16 Ty som ni har druckit på mitt heliga berg, så skall alla hednafolk få dricka utan uppehåll. De skall dricka, de skall svälja, de skall bli som om de aldrig varit till.” (Profeten talar om, att tömma vredens bägare, se Jeremia 25:27-33.)

Gud kommer, en gång för alla, att göra slut på ondskan och de onda. Synden kommer inte att fortsätta i någon undanskymd tortyrkammare långt borta i universum. Nej, Gud kommer att helt och hållet ödelägga synden, och synden skall icke komma två gånger. Den kommer inte att uppträda på nytt, inte för att vi inte skulle kunna synda, utan för att vi aldrig kommer att välja att synda igen. När en person botats från spetälska {lepra}, och synden är rena spetälskan, vill han eller hon inte få tillbaka sjukdomen.

Ett fredligt Slut

Det skall slutligen råda frid och fred i världsalltet.

Uppenbarelseboken 5:13Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga: ’Honom som sitter på tronen, honom och Lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter.’”

”Allt skapat” i universum hördes prisa Gud – inga skärande ylanden och skrik samt förbannelser från någon avsides liggande pinocentral. All synd och alla syndare kommer att vara utplånade tillsammans med alla åminnelser av uppror och lidande.

Jesaja 65:17Se, jag skapar nya himlar och en ny jord, och man skall inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det.

Ja, Jorden kommer att skapas om, sedan helvetets flammor dött ut. Vi kommer att studera mera om detta under vårt möte om de tusen åren. Då kommer vi att se, att fastän Kristi eviga plan för denna Jord avbrutits av 6 000 års synd och lidande, kommer den att fullbordas till sist. Guds avsikt kommer att förverkligas, prisat vare Hans namn!

Psaltaren 37:9Ty de onda skall utrotas, men de som väntar på HERREN skall ärva landet. 10 Ännu en liten tid och den ogudaktige finns ej mer, när du ser efter hans plats är han borta.

En av mina älsklingstexter är den här favoriten:

Johannesevangeliet 3:16Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

De onda kommer att ”gå förlorade”, inte brinna i all evighet. När vi jämför allt, som Bibeln säger om helvetet, inser vi att en kärlekens Gud icke skulle bränna folk för alltid. Satan har beljugit Gud och felaktigt framställt Hans sinnelag. Är Du inte glad över, att Du kan njuta av paradisets härlighet, utan att behöva oroas över, huruvida en av Dina släktingar skulle torteras under evigheters evigheter, samtidigt som Du likväl försöker att trivas? Bidrar denna underbara sanning till, att Du bättre förstår Guds kärlek?

När synden framfötts, blir livet bittert. ”Det finns ingen frid”, säger Gud, ”för de ogudaktiga(Jesaja 57:21).

Gud ger varje person tillfälle, att avgöra, huruvida vederbörande skall leva enligt Guds lag. Guds lag kallas för frihetens lag {Jakobsbrevet 2:12}. Denna lag frigör en från det slaveri, som uppstår när man överträder den. Om just Du väljer att hålla Guds lag, har Han lovat Dig att, genom den Helige Ande, ge Dig ett nytt hjärta och kraft till att lyda Guds lag (Romarbrevet 8:1-16). Gud är livets upphov, Hans lag är en spegel av Hans karaktär. Om just Du med flit väljer att bryta den, då har Du valt vägen till död och utrotning. Jesus, Livets Furste, sade: ”alla de som hatar mig älskar döden” {Ordspråksboken 8:36}. De, som håller Guds lag, har utlovats det eviga livets gåva. Såsom redan framgått på flera ställen i Uppenbarelseboken, kommer Guds folk i den yttersta tiden att hålla Hans bud: Uppenbarelseboken 14:9-12.

Femte Moseboken 30:11-20Ty det bud som jag i dag ger dig är inte för svårt för dig och det är inte långt borta. 12 Det är inte i himlen, så att du behöver säga: ’Vem vill för oss stiga upp till himlen och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kan följa det?13 Ordet är inte heller på andra sidan havet, så att du behöver säga: ’Vem vill för oss fara över till andra sidan havet och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kan följa det?14 Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan följa det. 15 Se, jag lägger i dag fram för dig livet och vad gott är, döden och vad ont är, 16 då jag i dag befaller dig att älska HERREN, din Gud, att vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och rådslut, för att du må leva och föröka dig, och för att HERREN, din Gud, må välsigna dig i det land dit du kommer för att ta det i besittning. 17 Men om ditt hjärta vänder sig bort och du inte vill höra, och om du blir förledd och tillber andra gudar och tjänar dem, 18 så kungör jag för er i dag att ni förvisso skall förgås. Ni kommer inte att leva länge i det land dit du drar över Jordan för att komma och ta det i besittning. 19 Jag tar i dag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, för att du och dina efterkommande må leva, 20 genom att du älskar HERREN, din Gud, och lyssnar till hans röst och håller dig till honom. Ty detta betyder liv och lång levnad för dig, så att du får bo i det land som HERREN med ed har lovat att ge dina fäder, Abraham, Isak och Jakob.

Min vän, i förutskickelserna i Uppenbarelseboken, liksom i Daniels bok, framträder ett tydligt, lättbegripligt budskap. Det pågår en stor strid i vår värld. Gud har redan vunnit konfrontationen i alla andra världar i universum och i himmelen. Men här nere pågår ännu kriget, och det handlar ytterst om en sak: Jesus älskade oss så, att Han rentvådde {rentvättade} oss från våra synder med Sitt eget blod (Uppenbarelseboken 1:5). Nu har Gud en enda fråga att ställa oss, sedan Han skänkt oss Sin gränslösa kärlek. Den lyder: ”Älskar Du Mig nog mycket, för att lyda Min lag?” Gud säger, med andra ord: ”Törs jag lita på Dig? Jag skulle gärna skänka Dig det eviga livets gåva, men det törs jag inte göra med dem, som överträder livets lagar.”

Älskar Du Honom högt nog, för att lyda Honom? Jesus sade: ”Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud(Johannesevangeliet 14:15). Du kan inte påstå Dig hålla Guds Tio Bud, om Du överträder det fjärde. Du är nämligen skyldig till brott mot alla, om Du så bara bryter mot ett (Jakobsbrevet 2:10). Och i den yttersta tiden kommer Gud att ha ett folk, som ärar Honom och håller alla Hans bud. Uppenbarelseboken framhåller detta upprepade gånger. Enligt Uppenbarelseboken, kommer de att vara ett lätträknat fåtal jämförda med världens befolkning, men det är oväsentligt.

I originalet till manuskriptet för denna föreläsning berättar dr. John Grosboll vid Steps to Life följande: ”Då min son var liten och jag förmanade honom, att han inte skulle göra vissa dumheter, svarade han en gång så här: ’Men, pappa, alla gör ju så här.’ Och jag sade till honom: ’Om de, som gör så där, inte bättrar sig och en dag brinner upp i helvetets eld därför att de vägrade att ångra sig och sluta att synda, tänker Du då brinna upp med dem?’ Han sade: ’Nej.’”

Jag vill inte att någon skall brinna till döds i helvetets eld. Men, min vän, Gud har fattat ett oåterkalleligt beslut, som all världens kyrkosamfund och teologer samt regeringar inte kan ändra på – att synden, brott mot Hans lag, skall utplånas, eftersom den för elände och evig död med sig. Det är på grund av synden, som vi upplever sjukdom, sorg, strid och död.

Någon kanske invänder: ”Nå, min farfarsfar Harry kände inte till Sabbaten och han var en god kristen.” Det förstår jag, men hör nu: Fastän Din farfarsfar levde enligt det andliga ljus han hade, levde han inte länge nog för att se Jesu återkomst, han upplevde aldrig, hur vilddjurets märke genomdrevs, eller undervisades ur Uppenbarelseboken, att Guds folk är de, som håller Guds lag. Nej, han kommer bara att dömas efter det ljus han hade. Min vän, Du och jag lever emellertid strax före tidens slut. Då skall Gud samla ett särskilt folk, som ser Jesus komma och aldrig dör. Min vän, för att kunna vara en av folket, som beskrivs i Uppenbarelseboken 14 och 12, måste just Du hålla alla Guds Tio Bud. Vid världens slut kommer det bara att finnas två grupper människor på hela planeten – de, som lyder Guds lag och de, som mottagit vilddjurets märke, vilket kommer att vara Söndagshållande och Sabbatsbrott – det vill säga, att ära påvedömet framför himmelens Gud.

Gud önskar icke, att någon skall gå i fördärvet.

Hesekiel 33:11Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. I stället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om, vänd om från era onda vägar! Inte vill ni väl dö”?

Under hela vår prövotid försöker Guds Ande att få oss människor, att ta emot livets gåva. Det är bara de, som förkastar Hans vädjanden, som kommer att få gå under. Gud har tillkännagett, att synden måste utrotas, eftersom den eljest {annars} skulle kunna ödelägga hela universum. De, som klänger sig fast vid synden, kommer att gå i fördärvet, när synden utplånas.