En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Tidsåldrarnas Längtan

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

Steps to Lifes Föreläsningar om Framtiden

Möte 23: Tala med de Döda

___________________________________________________________________________

För att förstå slutet på Uppenbarelseboken, behöver man förstå sig på tillståndet i döden.

Första Timoteusbrevet 4:1Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

Varningen är entydig – ”Anden säger tydligt” – gripbar och utan förbehåll: Detta kommer att ske. ”Somliga {kommer} att avfalla från tron.” Vad är tron? I Bibeln är ”tron” en frälsande kunskap om och tro eller förtröstan på Jesus. Versen handlar om kristna. Den är en förutsägelse om kristna. Vissa kristna skulle komma att ”hålla sig till villoandar och till onda andars läror.” Dessa läror går inte ut på, att man skall döda eller göra något ont, utan är ”villoläror”.

Kom ihåg, att Djävulen alltid framträder som ”en ljusets ängel(Andra Korintierbrevet 11:14). Han kommer och talar vackert om kärlek. Han förfäktar fina ideal. Fast i sin lära lägger han in tanken, att vi inte behöver lyda Gud (det är haken). Enligt Satan är lydnad mot Gud oväsentlig, bara man har ”kärlek”. Satan kombinerar alltid gott med ont. Fiskare agnar kroken med sådant, som de tror att fisken skall gilla. Satan agnar också sina krokar.

Alltså varnar Bibeln oss för de onda andarna. Om och om igen varnar Bibeln oss för andemakter, och då främst när det gäller den yttersta eller sista tiden. Vi förbjuds inte att tro på andemakter, vi manas att prova dem. Det finns nämligen även goda andemakter.

Första Johannesbrevet 4:1Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

Om Bibeln har rätt, förekommer det onda andar i världen – ja, det förekommer ”många” onda andar. Hur kan vi ställa dem på prov?

Jesaja 8:19När de säger till er: ’Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar’, så svara: ’Skall inte ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda till råds för de levande?’ 20 ’Till Guds undervisning, till vittnesbördet!’ Om de inte talar enligt detta ord, beror det på att de saknar ljus.” {Andra delen av den sista meningen ur King James Version.}

Ett avslöjande prov för en ande är, huruvida den försvarar Guds lag – alla tio buden – och Bibelns innehåll. Gör inte anden det, beror det på att den saknar ljus. I motsats till människor, är andar antingen helt och hållet goda eller onda. Emellertid försöker de onda att uppträda så rättfärdigt som de förmår. Lägg märke till ordalydelsen i vers 19. Där står det skrivet: ”Skall inte ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda till råds för de levande?” Bibeln frågar således: Varför skall vi vända oss till döda personer angående råd, när nu Gud har sagt åt oss att vi skall vända oss till Honom angående råd? Han är en personlig Gud och har lovat, att Han skall besvara våra böner.

Psaltaren 46:2Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad.

Jesus sade: ”vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra(Johannesevangeliet 14:13). Gud är vår tillflykt. Han är vår hjälp. Han råder oss, att be till Honom. ”Och se”, säger Kristus, ”jag är med er alla dagar intill tidens slut’” (Matteusevangeliet 28:20).

Gud fördömer dem, som försöker att kommunicera med de Döda

Tredje Moseboken 19:31Vänd er inte till andebesvärjare eller till spåmän. Sök inte sådana, så att ni blir orena genom dem. Jag är HERREN, er Gud.

”Vänd Er till Mig”, säger Gud, ”vänd Er inte till dem.”

Tredje Moseboken 20:27När någon, man eller kvinna, befattar sig med andebesvärjelse eller spådom, skall den personen straffas med döden. Han bär på blodskuld och skall stenas.

Femte Moseboken 18:10Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, 11 ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. 12 Ty avskyvärd för HERREN är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig.

De, som rådgör med de dödas förmodade andar, kallas för trollkarlar i Svenska Folk-Bibeln 98. Ett annat ord vore medier. Sådana personer stängs ute från himmelen.

Uppenbarelseboken 22:15Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen och far med osanning.

Från Första Moseboken till Uppenbarelseboken fördöms de, som kommunicerar med de dödas förmodade andar. Någon kanske undrar: ”Men varför skulle Gud fördöma människor, som talar med de döda? Om våra avlidna är omkringsvävande andar, varför skulle de då inte kunna kontakta oss? Varför kan inte vi kommunicera med dem? Vi har ju två exempel i Bibeln på personer, som talar med de döda: Saul satte sig i samband med den döde Samuel, och Jesus samtalade med Elia och Mose på Förklaringsberget.”

Ytligt sett kan det tyckas som om Bibeln beskriver levandes samtal med döda, men en annan bild framträder när vi studerar dessa berättelser i detalj. I själva verket redogör aldrig Bibeln för någons egentliga samtal med de döda.

Exemplet med Kung Saul

Första Samuelsboken 28:6Saul bad HERREN om råd, men HERREN svarade honom inte, varken genom drömmar eller genom urim eller genom profeter. 7 Då sade Saul till sina tjänare: ’Sök upp en andebesvärjerska åt mig, så skall jag gå till henne och fråga henne.’ Hans tjänare svarade: ’Det finns en andebesvärjerska i En-Dor.’ Och Saul gjorde sig oigenkännlig och tog på sig andra kläder och gav sig i väg med två av sina män. De kom till kvinnan om natten. ’Spå åt mig genom anden’, sade han, ’och mana upp åt mig den jag säger dig.’ … 11 Kvinnan frågade: ’Vem skall jag då mana fram åt dig?’ Han svarade: ’Mana fram Samuel åt mig.’ 12 Men när kvinnan fick se Samuel, gav hon till ett högt rop och sade till Saul: ’Varför har du lurat mig? Du är ju Saul.’ 13 Kungen sade till henne: ’Frukta inte. Vad är det du ser?’ Kvinnan svarade Saul: ’Jag ser ett gudaväsen komma upp ur jorden.’ 14 Han frågade henne: ’Hur ser han ut?’ Hon svarade: ’Det är en gammal man som kommer upp, klädd i en mantel.’ Då förstod Saul att det var Samuel, och han böjde sig ner med ansiktet mot jorden och bugade sig.

Lägg märke till följande poänger i berättelsen: 1.

1 Damen, som tycktes mana upp Samuel från de döda, var ett ”medium” eller ”andebesvärjerska”. Medier var strängeligen förbjudna av Gud. 2.

2 Saul hade tidigare rådfrågat Gud (vers 6) genom Hans riktige präst, utan att Gud svarade. Skulle Gud svara ett Satans redskap, i stället för Sin egen präst? 3.

3 I vers 6 heter det också, att Gud vägrade att svara Saul ”genom profeter” – Samuel var profet. 4.

4 Häxan såg ”en ande komma upp ur jorden” {King James Version; Svenska Folk-Bibeln 98 använder det missvisande ”gudaväsen”} (vers 13). Den ande, som hon såg, kom ej ned från himmelen, utan var en av Satans andar, som antagit Samuels utseende. 5.

5 Själv såg Saul ingenting. Han fick bara det hela berättat för sig genom mediumet (vers 14).

Det här var inte alls Samuel, det var en ond ande från jorden i Samuels gestalt. Förvisso sade han sanningen, men det gör Djävulen ofta. Han kallade Jesus för Guds Son under Kristi tid på Jorden. Djävulen är en bedragare, och för att bedra, måste man ofta säga sanningen.

Bibeln redogör för, vad Samuel trodde att häxan såg. Du kanske minns, hur trollkarlarna i Egypten gjorde ormar. Ändå kan inte Djävulen skapa liv, det kan endast Gud. Djävulen gjorde något, som verkade vara ormar, och Bibeln redogör för, vad folket trodde att de såg. Bibeln påstår aldrig, att någon verkligen talat med de döda, och den fördömer alla, som försöker sig på detta. Såsom framgick av seminariet ”Det Ockulta vinner snabbt Mark”, kan Satan och hans redskap anta en död persons gestalt och kommunicera med oss.

Observera, vem Bibeln säger att Saul egentligen rådfrågade – det var då inte Samuel! ”Sådan blev Sauls död, därför att han varit trolös mot HERREN. Han hade inte hållit HERRENS ord, och han hade rådfrågat en spåkvinna för att få svar. Han hade inte sökt svar hos HERREN. Därför dödade HERREN honom och flyttade över kungadömet på David, Isais son(Första Krönikeboken 10:13-14).

Jesu Exempel

Jesus talade med Elia och Mose, men ingendera var ”död”. Elia hade förvandlats till evigt levande, utan att behöva smaka döden (Andra Konungaboken 2:1-11); och Mose väcktes upp ur döden som en bild på Jesu uppståndelse (Judasbrevet 9). Den judiska traditionen säger, att Mose väcktes till liv igen och fördes till himmelen tre dagar efter sin död. Bibeln är tyst om, hur länge han var död. I Judasbrevet 9 läser vi dock om Mose kroppsliga uppståndelse, och i Romarbrevet 5:14 heter det: ”härskade döden från Adam till Mose”. Alltså var Mose den förste, som väcktes ur döden. Efter Sin uppståndelse, talade även Jesus med människor, men det gjorde Han inte medan Han låg i graven.

Vad är Döden?

Varför går det inte, att kommunicera med våra kära avlidna? Svaret återfinns i dödens natur. Hurdan är döden? Det berättar Bibeln för oss, men för att förstå den här saken, behöver vi gå igenom Bibelns grundregler för insikt i sanningen.

Jesaja 28:9 ”’Vem kan han lära förstånd? För vem förklarar han budskapet? Dem som just är avvanda från modersbröstet? 10 Ty gudomligt bud måste läggas till gudomligt bud, gudomligt bud måste läggas till gudomligt bud, rad läggas till rad, rad läggas till rad, litet grand här, litet grand där.” {Vers tio ur King James Version.}

Vem kan Gud lära förstånd och insikt i Bibeln? Endast dem, som är villiga att studera allt, som Bibeln har att säga om ett visst ämne. I kväll skulle jag vilja gå in på allt, som vi har tid till att läsa beträffande Bibelns undervisning kring döden. Jag skulle vilja se på alla texter, som olika personer använder för att dra sina slutsatser om döden. Vi skall betrakta den rike mannen och Lasarus, rövaren på korset och alla andra verser, som vi hinner med.

Till att börja med tar vi de texter, som används upprepade gånger i Bibeln. Sedan undersöker vi sådana texter, som bara nämns en gång, och försöker att förstå dem. Låter det rimligt? Bibeln måste få förklara sig själv. Låt oss betrakta den vanligaste bestämningen, eller definitionen, på döden i hela Bibeln, nämligen ”sömn”. Den första döden, den vanliga död, som drabbar alla människor, kallar Bibeln för sömn. Det här är det vanliga och flitigast förekommande uttrycket för döden.

De Döda sover

Job 14:12så lägger sig människan och står ej upp igen. Först när inte himlen mer finns, vaknar hon och reser sig från sin sömn. 13 O, att du ville gömma mig i dödsriket, dölja mig till dess att din vrede upphör, sätta en bestämd tid för mig och tänka på mig! 14 Kan en människa få liv igen som en gång dött? Då skulle jag hålla ut i min mödas tid, till dess att min avlösning kommer.

Job 7:9Som ett moln löses upp och är borta, så kommer inte heller den tillbaka som farit ner i dödsriket. 10 Aldrig mer vänder han tillbaka till sitt hus, hans plats vet inte längre av honom.

De enda undantagen från detta uttalande i Jobs bok är de åtta personer, som Gud, enligt Bibeln, väckte upp från de döda till förgängligt liv på nytt. (Änkans son efter Elias bön; den sunemitiska kvinnans son efter Elisas bön; den döde man, som föll på Elisas ben; änkans son i Nain, som Jesus uppväckte; dottern till den judiske mannen av ädel börd, som Jesus lät återuppstå; Lasarus, som Jesus väckte och Dorkas, som åter stod upp efter Petri bön; samt Eutykus, som återuppstod efter Pauli bön.) De personer, som väcktes upp från de döda samtidigt med Jesus och Mose, upplevde, före alla andra döda, uppståndelsen till evigt liv. Dessutom togs de med till himmelen och vände aldrig åter för att leva med sina familjer på vår Jord.

Psaltaren 13:4Se till mig och svara mig, HERRE, min Gud! Upplys mina ögon, så att jag ej somnar in i döden.

Jeremia 51:39Men när de är som mest upptända skall jag ordna ett gästabud för dem. Jag skall göra dem druckna så att de jublar, och så skall de somna in i en evig sömn och aldrig mer vakna upp, säger HERREN. … 57 Jag skall göra dem druckna, Babels furstar och visa, dess ståthållare, styresmän och hjältar. De skall somna in i en evig sömn och aldrig mer vakna upp, säger Konungen. HERREN Sebaot är hans namn.

Danielsboken 12:2De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam.

Johannesevangeliet 11:11Sedan han sagt detta tillade han: ’Vår vän Lasarus sover, men jag går för att väcka honom.’ 12 Då sade lärjungarna till honom: ’Herre, sover han, så blir han frisk.’ 13 Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han talade om vanlig sömn. 14 Nu sade Jesus helt öppet till dem: ’Lasarus är död.

Apostlagärningarna 13:36När David på sin tid hade tjänat Guds vilja, insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen.

Första Korintierbrevet 15:51Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas”.

Kan det verkligen stämma, att de döda sover i kväll, såsom David, Paulus, Daniel och Jesus Själv vittnar om? Det här kan tyckas skrämmande första gången man hör det. Det kan tyckas förvirrande. Det stämmer inte alls med det, som man alltid har trott. Man gillar ju tanken på, att mormor svävar omkring i himmelriket. Man ogillar tanken på, att mormor sover i graven. Tanken på de dödas sömn må skilja sig från de flestas förutfattade meningar, men nu skall vi fortsätta med att se, vad Bibeln säger. Jag tror nämligen att vi skall upptäcka, att Guds sätt är bäst. Guds sätt är alltid bäst; det är alltid bra. Jag tror, att i kväll kommer vi att upptäcka att Guds sätt är mycket bättre, än lögnen. Sanningen om tillståndet i döden skänker stor sinnesfrid, bara man kan förstå den.

Först skall vi dock se till, att vi förstår vad de dödas sömn egentligen betyder. Drömmer de under sin dödssömn, eller är de omedvetna?

Vilket Slags Sömn – medveten eller omedveten?

Predikaren 9:5De som lever vet att de måste dö, men de döda vet ingenting och de får ingen lön mer, ty minnet av dem är glömt. 6 Deras kärlek, deras hat och deras avund finns inte mer. Aldrig någonsin mer får de ta del i vad som sker under solen.

Predikaren 9:10Allt vad din hand kan göra, gör det med kraft. Ty i graven dit du går kan man inte verka eller tänka, och där finns ingen kunskap eller vishet.

Hur mycket vet eller är de döda medvetna om? Ingenting.

Jesaja 38:18Dödsriket tackar dig inte, döden prisar dig inte. De som far ner i graven hoppas inte på din trofasthet. 19 Den levande, den som lever, tackar dig, så som jag gör i dag. En far gör din trofasthet känd för barnen.

Om de döda inte är medvetna om Guds sanning, hoppas jag att vi inte försöker att lära oss något av dem. De kan icke prisa Gud, ty de är omedvetna, medvetslösa.

Apostlagärningarna 2:29Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven, hans grav finns ibland oss än i dag. … 34 Ty David har inte farit upp till himlen. Men han säger: Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida”.

Psaltaren 6:6Ty i döden tänker ingen på dig, vem tackar dig i dödsriket?

Detta är Bibelns lära på upprepade ställen. Gud måste ha känt till i förväg, att det skulle uppstå missförstånd på det här området.

Psaltaren 115:17De döda prisar inte HERREN, ingen som har farit ner i det tysta.

Psaltaren 146:4När deras ande lämnar dem, vänder de åter till stoft. Den dagen går deras planer om intet.King James Version översätter helt rätt hebréiskans eshtonah med ”tänkande”, inte med det felaktiga ”planer”.

Anden vänder åter till Gud

Om nu ”de döda vet ingenting” {Predikaren 9:5 ovan}, hur går det då med anden? Finns det inte en vers, som säger att anden återvänder till Gud vid döden? Jo, det finns en sådan vers:

Predikaren 12:7då stoftet vänder åter till den jord det kommit ifrån och anden vänder åter till Gud som gav den.

Av Predikaren 9:5 framgår Salomos förståelse av tillståndet i döden, hur de döda har det. De döda ”vet ingenting”, de är fullständigt omedvetna. Här har vi samma bok och samme författare, som är känd som ”den klokaste person, som någonsin levat”. Historiens visaste person skulle förstås inte säga emot sig själv tre kapitel senare. Även om Salomo förde pennan, var Gud bokens verklige författare och Han säger aldrig emot Sig Själv.

Vad menar Salomo med, att ”anden vänder åter till Gud”? Vad han än menar, avser han rakt inte att de dödas andar skulle vara där uppe och prisa Gud – Bibeln säger entydigt emot den åsikten om och om igen. Salomo hävdar förvisso icke, att de dödas andar skulle vara medvetna. Ja, för att vi inte skall missförstå Salomo, bör vi på nytt betrakta ett av hans uttalanden. Det är hämtat ur samma bok, och skrevs vid samma tid.

Predikaren 3:19Ty det går människors barn som det går djuren, det går dem alla lika. Den enes död är som den andres. Alla har de samma livsande. Ja, människorna har inget att komma med framför djuren. Allt är förgängligt. 20 Alla går till en och samma plats. Alla har blivit till av stoft, alla vänder åter till stoft.

Fantastiskt! Men det är en stor skillnad. Fastän vi och djuren är lika förgängliga i döden, vänder våra livsandar åter till Gud (vers 21). Därmed kan Han bibehålla dem i deras omedvetna tillstånd fram till uppståndelsens dag. Då kommer vi till liv igen.

Första Korintierbrevet 15:51Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.

Första Korintierbrevet 15:16Ty om de döda inte uppstår, har inte heller Kristus uppstått. 17 Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. 18 Då har också de som insomnat i Kristus gått förlorade.

Märk: Om de döda inte återuppstår, då har de ”gått förlorade”. När kommer vi så till himmelen? Vad sade Jesus på den punkten?

När kommer vi till Himmelen?

Johannesevangeliet 14:2I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? 3 Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är.

Jag skall ”komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är.” Vi kommer till Kristus vid Hans återkomst till Jorden, icke förut. Detta är anledningen till, att Kristi andra ankomst var så viktig för de troende på Nya Testamentets tid. Det är först då, som de, tillsammans med sina nära och kära, kommer att fara till himmelriket. Detta är anledningen till apostlarnas kära samtalsämne uppståndelsen, ty det är då som de kommer att väckas upp till liv igen.

Första Tessalonikerbrevet 4:16Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. 18 Trösta därför varandra med dessa ord.

Käre vän, uppståndelsen är den kristnes stora hopp. När Jesus kommer, skall de heliga tas med till himmelriket och om Du hör till Kristus, kommer Du att slå följe med de frälsta från alla tidsåldrar. {Ingen går före någon annan, vi reser som en samlad grupp. Alltså uppstår heller ingen i himmelriket, utan de rättfärdiga döda väcks samtliga till liv på Planeten Jorden.}