En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

Steps to Lifes Föreläsningar om Framtiden

Möte 15: När Djävulen talar emot Gud

___________________________________________________________________________

Under föregående möte lärde vi oss, att nu söker Djävulen att förleda hela den kristna världen. Han gör det genom att citera Bibeln. Vi vet att hans lurendrejerier kommer att vara så utstuderade, att nästan hela världen kommer att falla för dem. Bibeln förutsäger det entydigt på flera ställen i Uppenbarelseboken. Vid förra mötet lät vi Bibeln bemöta en av Djävulens mest uppskattade invändningar, nämligen tanken att om man står under nåden, då behöver man inte bekymra sig om att hålla lagen. I Romarbrevet 6:15 såg vi, att om man står under nåden, betyder det inte att man bara kan synda efter hjärtans lust. Nå, Djävulen har många andra invändningar mot Guds Tio Bud.

Satans invändning nr. 2: ”Jesus uppfyllde lagen. Därigenom upphävde Han den. Alltså behöver Du inte tänka mera på den.”

Jesu svar:Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda(Matteusevangeliet 5:17). ”Ni skall också fullborda lagen, genom att ta efter mitt föredöme, precis som Paulus sade: ’uppfyllas i oss’” (Romarbrevet 8:2-4).

När man uppfyller eller fullbordar en förutsägelse, som Jesus gjorde genom att dö på korset, behövs inte förutsägelsen längre. Jesus uppfyllde förutsägelserna om Hans offer, vilka pekade fram emot Hans död. Då Han dog, behövdes de inte mera. Dessa förutsägelser ingick i ceremoniallagen hörande till det gamla förbundets helgedom. Men när man uppfyller en moralisk lag, såsom ”Du skall inte mörda”, har det inget att göra med att avskaffa lagen. När man uppfyller sitt äktenskapslöfte, blir det äktenskapet upplöst då? När en person i allt är hängiven sin make eller maka, avskaffas därmed maken eller makan? När man uppfyller eller följer hastighetsbegränsningen, görs därmed den lagen om intet?

Satans invändning nr. 3: ”Ingen kan ändå lyda Guds lag, så strunta i den, Du.”

Guds svar:synd är brott mot lagen. Och ni vet att han (Jesus) uppenbarades för att ta bort synderna (vår laglöshet)... Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. Den som gör synd (överträder lagen) är av djävulen... Den som är född av Gud gör inte synd” (Första Johannesbrevet 3:4-9).

Jesus kom till världen, för att ge oss kraft till att lyda lagen.

Det här skall vi noga komma ihåg: Det stämmer att ”alla har syndat och saknar härligheten från Gud” (Romarbrevet 3:23), men själva det faktum att vi har syndat, bevisar att Guds lag fortfarande gäller, ”ty synd är brott mot lagen(Första Johannesbrevet 3:4), och ”synd tillräknas inte där ingen lag finns(Romarbrevet 5:13). Det går inte att bli bötfälld för brott mot hastighetsbegränsningen, om den lagen har upphävts. Själva faktumet att vi alla är syndare – fortfarande skyldiga till lagbrott – bevisar att lagen ännu är i kraft. Gud vill inte att vi skall fortsätta att synda – Han kom till Jorden inte bara för att dö för våra begångna synder, utan för att skänka oss kraft till att upphöra med synden.

Satans invändning nr. 4: ”Du omfattas nu av nådens nya förbund, inte gärningarnas gamla förbund, så Du behöver inte hålla lagen längre.”

Guds svar:Detta är det förbund som jag skall sluta med dem efter denna tid säger Herren. ... Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen(Hebréerbrevet 10:16).

Ingalunda är lagen ogiltig för oss! Det enda sättet man kan omfattas av det nya förbundet på, är om man är villig att lyda Guds lag. Ingen, som vägrar att hålla Guds lag, omfattas av det nya förbundet. Många, som i dag tror sig omfattas av det nya förbundet, omfattas endast av fördömelsen för synd.

Vi förmår inte, att uppfylla Guds lags krav genom köttets yttre handlingar, eller med hjälp av våra gamla, syndiga naturer, ty: ”Köttets sinne... underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller(Romarbrevet 8:7). Måhända vi orkar med några yttre handlingar, men lagens grundsatser kommer att saknas i hjärtat. Kristus vill förändra hjärtat. Han vill förändra våra bevekelsegrunder, alltså motiv, och tankar i grunden. Han vill väcka kärlek inombords. Detta kallas för det nya hjärtat, eller nyfödelsen, eller omvändelsen. Det nya förbundet är Guds löfte om, att förändra våra hjärtan.

Satans invändning nr. 5: ”Lagens bokstav dödar, men Anden ger liv (Andra Korintierbrevet 3:6). Sålunda gäller inte lagen oss, som har Anden.”

Guds svar: Orsaken till att bokstaven dödar är, att ”alla har syndat”. Alla har överträtt lagen, och syndens lön är döden. Anledningen till att Anden ger liv, är att vi skall kunna hålla lagen. Som Paulus sade: ”Förr levde jag utan lagen, men när budordet kom, fick synden liv och jag dog (det vill säga, lagen fördömde mig som syndare).” ”Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne... underordnar sig inte Guds lag” (Romarbrevet 7:9-10; 8:6-7).

Satans invändning nr. 6: ”Du behöver bara lyda Jesu lag, inte Guds lag.”

Jesu svar: Det finns bara ”en lagstiftare(Jakobsbrevet 4:12), inte två, ty: ”Jag och Fadern är ett.’” ”De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk” (Johannesevangeliet 10:30; 14:10).

Satans invändning nr. 7: ”Lagen naglades fast vid korset.”

Guds svar:Jag skall inte bryta mitt förbund, vad mina läppar har talat skall jag inte ändra.” (Psaltaren 89:34).

Visst naglades en lag fast vid korset, men det var lagen med stadgar som pekade fram emot Jesus. Dessa reglerade ”judiska” ceremonier, t.ex. omskärelse och djuroffer, som Gud gav dem i och med det gamla förbundets helgedomstjänst (se föregående möte). Bibeln säger att Han ”i sitt kött tog bort... lagen med dess bud och stadgar(Efésierbrevet 2:15). Detta handlar inte om Guds morallag. Det är fortfarande fel, att tillbe andra gudar. Det är fortfarande fel, att stjäla. En sak till: Förutom ceremoniallagen, var det något annat som naglades vid korset och det var våra synder, tillsammans med straffet för dem. Alltså naglades lagens straffsats fast vid korset.

Ceremoniallagen och Morallagen

Det förekommer två lagar i Bibeln – de ceremoniella lagarna, som utgavs under det gamla förbundets tid och pekade fram emot Jesus – och morallagen. Morallagen placerades i hjärtat av det allra heligaste i helgedomen, alltså i det andra rummet. Paulus säger: ”I det andra rummet (det allra heligaste) går endast översteprästen in en gång om året... Därmed visar den helige Ande att vägen till det allra heligaste ännu inte har uppenbarats, så länge det främre rummet består.” (Hebréerbrevet 9:7-8). Vägen till det allra heligaste i helgedomen, där Guds Tio Bud fanns, hade ännu inte uppenbarats medan den jordiska helgedomen ännu stod kvar. Buden signalerade nämligen, vilket rättesnöre alla människor kommer att dömas efter före Jesu återkomst. Därför har Guds Tio Bud särskild betydelse i dag, ja, de är faktiskt av större vikt nu, än före korset.

Vilka kommer Satan att bedra?

Det är därför som Satan, Guds fiende, med många sluga finter försöker att lura folk att strunta i Guds lagar. Talande om tiden strax före Sin återkomst, varnar Herren så här i Andra Tessalonikerbrevet 2:8:Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.

De, som Satan lyckas vilseföra, har vägrat att ta emot sanningen och älska den. Akta Er för ursäkter, och darra inför Gud. Om Ni väntar och söker efter Guds vilja, kommer Ni att finna den, men om Ni inte verkligen vill veta sanningen, kommer Gud att låta Er bli bedragna.

Ursäkter och Bortförklaringar

Föreläsningens sammanställare vid Steps to Life har förut visat saker och ting i Bibeln för folk – t.o.m. i lagen – och fått svaret: ”Äsch, det är väl inget viktigt!” Tänka sig! Gud säger något och vi fäster inget avseende vid det? Vårt eviga öde kommer, i domen, att bestämmas på grund av vår lydnad eller olydnad mot lagen, och folk finner det ovidkommande.

Andra kommer med andra undanflykter: ”Vi har alltid gjort på det viset – inte kan vi lyda Guds lag!” Med andra ord har man bestämt – oberoende av Gud – vad som är rätt och fel.

Matteusevangeliet 15:3Han svarade dem: ’Varför bryter ni mot Guds bud för era stadgars skull?” {I den engelska Bibeln heter det: ”... för er traditions skull?”}

Vissa rusar till sin pastor, när de får lära sig något ur Bibeln som är annorlunda, än vad man varit van vid. Pastorn kan säga: ”Jo, det stämmer att så lär Bibeln, men nuförtiden gör vi inte så. Det passar inte in i samhällsbilden. Visst får Du göra det, men det är inte nödvändigt. Hela världen kan inte ha fel. Bibeln är en god bok vad gäller allmänna principer, men det går inte att följa den bokstavstroget. Gud är en resonabel Gud och vill att vi skall handla ändamålsenligt. Det går bara inte att oroa sig för alla dessa småsaker.”

I hela Bibeln råder det en strid mellan vad Gud säger, och vad människan vill göra. Det har vimlat av falska profeter, som trott sig ha rätt, men Gud har aldrig sett genom fingrarna med deras utlåtanden eller skickat ut dem. Nu är frågan: Tänker vi låta Gud säga oss vad vi skall göra, eller skall vi följa den syndiga mänskonaturens tankar och böjelser?

I domen kommer människors ord inte att hålla måttet. Orden från dem, som fört andra vilse, kommer icke att frälsa dem, som de bedragit. De bedragna, såväl som bedragarna, kommer att dömas enligt lagen. Sist och slutligen framstår Guds folk som de, vilka lyder Honom.

Guds Märke särskiljer Hans Folk

Uppenbarelseboken 12:17I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd.

I profetiska sammanhang står en kvinna för Guds folk (Jeremia 6:2; Jesaja 51:16; Uppenbarelseboken 19:6-7). En sköka, å andra sidan, står för en av Satans avfallna kyrkor.

Ordet ”övriga” i ”övriga av hennes barn” översätts med ”återstoden” av hennes barn i vissa Bibelversioner. Återstoden betyder det sista av någonting. Guds sista folk på Jorden beskrivs som de, ”som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd.” Texten berättar att Satan rasar mot detta Guds folk. Han vill se dem förlorade och söker att göra dem så modstulna som möjligt.

Vilka är några av Satans sätt att bekriga Guds folk på? Under den Mörka Medeltiden använde han baktaleri och förtal. Han använde ord som kättare, sekt, kult, upprorsmakare, osv., för att brännmärka Guds sanna tillbedjare. Jesus kallade han för ”Beelsebub”. Förbluffande nog är Satans krigslist, efter flera tusen års bruk, fortfarande så framgångsrik (se Matteusevangeliet 10:25).

Satan är ursinnig mot Guds folk, som är trogna mot sin Frälsare genom att hålla fast vid Hans tecken, eller märke, på myndighet. Han kommer inte bara att bekriga dem med baktaleri, utan han kommer också fram med ett oäkta märke, som han försåtligt kommer att propagera för i kristenhetens namn. Vi skall studera Djävulens auktoritetsmärke vid nästa möte. Observera dock, att Guds folk – som inte tar emot vilddjurets märke – alltid beskrivs som de, vilka håller Guds bud. Detta är skillnaden mellan dem, som har Guds märke i sina pannor och dem, som har vilddjurets märke.

Uppenbarelseboken 14:1Och jag såg, och se: Lammet stod på Sions berg och med Lammet etthundrafyrtiofyra tusen som hade hans namn och hans Faders namn skrivna på sina pannor... I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.’” (Läs även verserna 9 till 11 i detta kapitel.)

Guds myndighet är Hans förmåga att stifta lagar. Sättet, som Satan trotsar Guds myndighet på, är att strunta i Hans lag. Om någon inte respekterar en myndighet eller ringaktar en kungs auktoritet, nonchalerar han kungens och myndighetens lagar.

I dag säger man: ”Vilken auktoritet äger Gud?” ”Varför skall Han säga åt mig, vad jag skall göra?” Just detta var Satans inställning och anda. Han sade: ”Jag behöver inte lyda Gud.”

Jesaja 14:13Du sade i ditt hjärta: ’Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron... jag skall göra mig lik den Högste.’”

Satan sade: ”Jag tänker vara min egen Gud och stifta mina egna lagar.” Dessa tankar är det, som föranledde människan att synda och gå förlorad efter skapelsen.

Första Moseboken 3:3men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö.’ 4 Då sade ormen till kvinnan: ’Ni skall visst inte dö! 5 Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.’”

Satan låter påskina, att man inte behöver Gud – man avgör bäst själv, vad som är bra och dåligt. Vissa säger: ”Jovisst förstår jag att den och den handlingen berörs av Guds lag, men jag tycker inte att det är viktigt.” De säger, med andra ord: ”Jag bestämmer själv, vad som är rätt.” Detta kommer sig av bristande tro på Jesus.

Ordspråksboken 14:12En väg kan synas rätt för en människa, men till slut kan den leda till döden.

Varför ödsla Tid på, att bevisa Guds Lags fortsatta Giltighet?

Jakbosbrevet 1:17Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.

Lägg märke till, att ingen förändring sker hos Gud. Så om nu Gud har uttalat Sin lag, varför skall vi då behöva bevisa dess fortsatta giltighet?

Dessutom är Guds lag god. Varför skulle någon vägra att lyda den? Vad är så illa, t.ex., med att ”hedra din fader och din moder”, eller att ”inte stjäla” eller att ”inte svära falskt”? Varför vill inte människorna låta sig styras av Guds Tio Bud? Grundorsaken är att vi till naturen är upproriska och vill inte veta av Gud.

Ändå kan vi hålla med om en hel del i Guds lag, men det verkar alltid förekomma en eller annan liten sak, som kommer i vägen för oss och som vi inte kan hålla med om – men just dessa detaljer är det, som prövar vår tro.

Vi är så ofta som Eva – alla träd i Edens Lustgård såg tämligen likadana ut, så varför utfärdade Gud en regel angående ett av dem? Eftersom en regel tycktes henne godtycklig och hon inte förstod resonemanget bakom den, struntade hon i Guds uttryckliga befallning. Det beslutet visade på hennes bristande tro och gudsfruktan. Det beslutet förändrade världens historia.

Gud har fortfarande enkla trofasthetsprov införlivade i Sin lag – prov, som skiljer Hans äkta efterföljare från dem, som bara gör en läpparnas bekännelse. Dessa prov sätter ett symboliskt godkännandemärke på dem, som lyder Honom, icke traditionen, människors uppfattningar och Satans och vilddjurets finurligt uträknade undanflykter. Dessa prov markerar, vilka som är Hans folk.

144 000, som mottar Guds Godkännandemärke

Uppenbarelseboken 7:1Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar, så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd. 2 Och jag såg också en annan ängel med den levande Gudens sigill stiga upp från öster. Han ropade med hög röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet: 3 ’Skada inte jorden eller havet eller träden, förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänare, på deras pannor.’ 4 Och jag hörde antalet av dem som var försedda med sigill: etthundrafyrtiofyra tusen ur Israels alla stammar”.

Såsom framgick då vi studerade om den ”sjuttionde årsveckan”, utgörs Nya Testamentets israeliter av Kristi sanna efterföljare (Galaterbrevet 3:7, 28-29; Romarbrevet 2:28-29). Här i Uppenbarelseboken 7 står det, att 144 000 israeliter (Kristi sanna efterföljare) var försedda med sigill, eller godkännandemärken, 12 000 var från Israels tolv stammar – Juda, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manasse, Simeon, Levi, Isaskar, Sebulon, Josef och Benjamin. Detta ställer också utom allt tvivel, att Gud talar om andliga israeliter, ty av alla de uppräknade stammarna, är det bara en som existerar som en särskild grupp i dag – Juda, varav judarna är ättlingar. Alla övriga stammar har gått upp i andra folkslag, eller förskingrats i världen och gått spårlöst försvunna eller utplånats under närmare 2 000 års tid.

Observera likaså, att det Nya Jerusalems 12 portar alla är uppkallade efter de 12 stammarna (Uppenbarelseboken 21:12). För att få komma in i det Nya Jerusalem, måste vi passera en av stamportarna. Genom pånyttfödelsen blir vi en del av Guds släkt och av Israels andliga familj, som är Hans folk.

Här i Uppenbarelseboken 7 beskrivs 144 000 nytestamentliga, andliga israeliter som är försedda med sigill – förseglade, beseglade, har Guds godkännandemärke – i pannan. Såsom framgår av Uppenbarelseboken 12:17 och 14:12, känns de igen på att de håller Guds Tio Bud och har Jesu tro. De är beseglade av den Helige Ande.

Efésierbrevet 4:30Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag.

När man förseglar en burk med frukt, konserveras innehållet, så att det inte förfars, alltså förstörs. Här förseglas Guds folk av den Helige Ande, så att de går att bevara, skydda, under den sista, prövande, bedrägliga tiden, som kommer att randas strax före Jesu återkomst. Alldeles före Jesu andra ankomst skall det finnas en grupp människor, vars karaktärer och sinnen för evigt har beseglats. De kommer att bevaras moraliskt otadliga och heliga.

Uppenbarelseboken 22:11Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig.’ 12 ’Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar.

Se, vilket arv dessa personer kommer att få!

Uppenbarelseboken 22:1Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. 2 Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd som bär frukt tolv gånger, varje månad bär det frukt, och trädets blad ger läkedom åt folken. 3 Och ingen förbannelse skall finnas mer. Guds och Lammets tron skall stå i staden, och hans tjänare skall tjäna honom. 4 De skall se hans ansikte, och hans namn skall stå skrivet på deras pannor. 5 Någon natt skall inte finnas mer, och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud skall lysa över dem, och de skall regera som kungar i evigheternas evigheter.

Jämför den här beskrivningen med den av de 144 000 i Uppenbarelseboken 7:

Uppenbarelseboken 7:15Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tabernakel över dem. 16 De skall aldrig mer hungra eller törsta, inte heller skall solen eller någon annan hetta träffa dem. 17 Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon.’”

Vill Du ingå i den skaran? Det kan Du göra, ty det är den Helige Ande som sköter om beseglandet, och Han är utlovad till varje ångrande, troende kristen.

Apostlagärningarna 2:38Petrus svarade dem: ’Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.

Vår lydnad frälser oss inte, men vi blir heller inte frälsta utan lydnad. Lydnad är tecknet på, att vi tagit emot Jesus som vår Herre och Frälsare. Ärlighet, rättvisa, kärlek och att hålla Guds Tio Bud är inte omtyckt i vår tid; men om vi verkligen älskar Jesus, lyder vi Honom, genom nådens kraft, även om det vi blir ogillade. Jesus älskade oss högt nog, för att komma till Jorden och dö för oss. Mitt i den rasande folkhopen nöjde Han Sig med, att vara en av de få lydiga. Tala om kärlek! Vilken älskar Du, min vän? Älskar Du Gud tillräckligt, för att lyda Honom?

Uppenbarelseboken 3:20Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Första Johannesbrevet 3:2Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. 3 Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren.

När Jesus kommer tillbaka, kommer de frälsta att vara precis som Han är. Gud vill skänka varje person Kristi karaktär. Vill Du ta emot den?

Under nästa möte skall vi studera vilddjurets märke. Det är undergångens märke, som nästan hela världen kommer att ta emot strax före Kristi återkomst till denna värld. Nå, vi skall lära oss, hur man undviker att få det.