En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

Steps to Lifes Föreläsningar om Framtiden

Möte 13: Jesus dog för våra begångna Synder; nu tjänar Han för att avhålla oss från att synda

___________________________________________________________________________

Romarbrevet 3:24och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. 25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna”.

Således dog Jesus som vårt offer, för att våra begångna synder skulle gå att förlåta. Nu lever Han däremot som vår präst, för att våra karaktärer måtte bli fulländade och att vi måtte sluta att synda. Detta är det verk, som Han nu utför i himmelen. Syndernas förlåtelse är bara början på kristenlivet. Vi måste lära oss, att övervinna synden. Jesus kom för att rädda människor ”från”, inte ”i”, synd.

Matteusevangeliet 1:21Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.’”

Johannesevangeliet 8:34Jesus svarade: ’Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav. 35 Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. 36 Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.

Det finns inte en enda människa, som är mäktig nog att bryta sig loss ur syndens vanor och bojor. Vi är syndens ”slavar” och ”tjänare”.

Romarbrevet 8:6Köttets sinne är död... 7 Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller.

Romarbrevet 7:18Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte.

Köttets sinne är död”. Det är synden, uppror mot Guds kärlekslag, som har orsakat all död och allt lidande i dagens värld. Det var på grund av synden, som Jesus måste komma hit och dö. Synden är en allvarlig sak. Adam och Eva förpassades ur lustgården för en synds skull. Då Lucifer syndade för sin stolthets skull, förvisades han ur himmelen. I dag är himmelen ren, och Gud tänker inte låta den åter bli förorenad av synden. Han kommer icke att låta upprorets frön blomma igen (Nahum 1:9).

Uppenbarelseboken 21:27Aldrig någonsin skall något orent komma in i den, och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet.

Evangeliet

Jaha, då är vi syndare – det är vår natur. Vi kan inte ens rå över oss själva. Och syndare blir inte odödliga, så finns det någon framtid? Nå, detta är evangeliets kärna: Jesus dog för att förlåta begångna synder och Han lever för att skänka oss kraft till att besegra synden i dag. Går det att undvika synd? Går det att undvika svordomar, hat, svartsjuka, orena tankar, stolthet och bristande hängivenhet mot Gud? Går det att undvika varje synd? Inte av egen kraft, men genom en kraft från ovan – en del av den nåd, som Gud erbjuder för att frälsa oss.

Jesus lever alltså i dag för att vara vår medlare och ge oss kraft mot synden. Om vi tror på Honom, är allting möjligt, även en förändrad karaktär.

Filipperbrevet 4:13Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.

Första Johannesbrevet 1:9Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Jesus kan frälsa Dig från varje synd. Han kan ge Dig seger över den värsta frestelse. ”Men”, säger någon, ”ingen har frestats så starkt till synd som jag.” Om Du tänker så, tänker Du fel, ty Jesus frestades till att synda på allt sätt såsom Du, och ändå betvingade Han varje frestelse. På så sätt har Han redan vunnit seger över Dina frestelser. Allt Du behöver göra, är att följa i Hans spår. Jesus frestades så starkt, att det faktiskt gjorde ont. Förvisso måste Han inte uthärda abstinensbesvär som droganvändare, men Han led under fyrtio dygn av abstinensbesvär genom fasta, för att också förstå den frestelsen.

Hebréerbrevet 2:18Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas.

Hebréerbrevet 4:14Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Vad Synd är, förklaras i Helgedomen

Vad är synd? Vilket är riktmärket för vår karaktär som Gud vill, att vi skall leva efter? Detta förklaras också genom helgedomen.

I det allra heligaste i helgedomen låg det en gyllene låda benämnd ”förbundsarken”. Där förvarades stentavlorna med Guds Tio Bud på. Denna lag var så helig, att Gud Själv kom ned till Jorden och skrev den med Sitt eget finger. Detta är den enda del av Bibeln, som skrivits av Guds hand. Detta är riktmärket för vår karaktär som Gud vill, att vi skall leva efter. Han kräver att människan skall lyda buden. Överträdelse av den okränkbara och heliga lagen utgör synd.

Predikaren 12:13Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det hör alla människor till.

Första Johannesbrevet 3:4Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen.

Romarbrevet 7:9-10Förr levde jag utan lagen, men när budordet kom, fick synden liv 10 och jag dog.

Guds Tio Bud i helgedomen visade Paulus, vad synden var och varför han behövde en Frälsare. De visade att han var en syndare och stod under en dödsdom. Guds Tio Bud, såsom de praktiserades av Jesus, är Guds riktmärke för ens karaktär. Under det gamla förbundet stod de skrivna på stentavlor, men under det nya förbundet vill Gud skriva dem i våra hjärtan.

Under det nya Förbundets Tid skrivs Lagen i våra Hjärtan

Hebréerbrevet 8:10Detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.

Under det gamla förbundets tid stod Guds Tio Bud skrivna på stentavlor förvarade i helgedomen. Men under det nya förbundets tid skrivs lagen, på grund av Jesu tjänst i den himmelska helgedomen, i våra hjärtan. Av egen kraft förmår vi icke att hålla Guds lag. Detta är Jesu uppgift i den himmelska helgedomen – att förse oss med kraft till att hålla buden.

Ett av tecknen på den yttersta tiden är att folk påstår sig vara religiösa, men förnekar religionens kraft: Andra Timoteusbrevet 3:1:Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. 2 Människorna kommer att älska sig själva... 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

När vi litar på Jesus, ger Han oss kraft till att hålla buden. Tron på Jesus avskaffar inte buden, utan för oss till Kristi nåd, varigenom Gud förlåter våra synder. Kristus tog på Sig vårt dödsstraff och skänker oss Sin rättfärdiga karaktär i stället för vårt syndiga sinnelag. Likaså skänker Han oss nåden till att motstå synd i dag. Så tron ödelägger icke lagen, snarare medför den att lagen bekräftas och förstärks, så att den skrivs i våra hjärtan. Det nya förbundet undanröjer inte Guds lag, utan befäster den i våra hjärtan, enligt följande:

Romarbrevet 3:31Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls! Vi upprätthåller lagen.

Hebréerbrevet 10:16Detta är det förbund som jag skall sluta med dem efter denna tid säger Herren. ... Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen.

Det finns de som menar, att vi ej längre skulle behöva hålla Guds Tio Bud. Detta är inget annat än en ovanligt fräck lögn från Djävulen. Alla, som känner till det minsta om Kristus och Hans verk i den himmelska helgedomen, vet att detta är raka motsatsen till vad Hans verk går ut på. Hans arbete går ut på, att återställa människan till hennes ursprungliga renhet, som Gud skapade henne i.

Första Johannesbrevet 3:3Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. 4 Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen. 5 Och ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna, och synd finns inte i honom. 6 Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. 7 Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. 8 Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar.

Jovisst gäller Guds Tio Bud med full styrka fortfarande – inte bara morallagen på Jorden, som förvarades i den jordiska helgedomen, utan den i himmelen, det stora originalet. Det enda sätt, varpå vi kan veta vad det stod i originalet, är genom att läsa kopian Mose fick i Andra Moseboken 20:3-17. Kopian är exakt och trovärdig, ty Gud skrev den med Sitt eget finger.

Guds Tio Bud, som innehåller ”förbundets ord(Andra Moseboken 34:28), förvarades i förbundsarken i det allra heligaste i helgedomen.

Hebréerbrevet 9:3Bakom den andra förlåten fanns ett rum som kallades det allra heligaste. 4 Dit hörde det förgyllda rökelsealtaret och förbundsarken, som på alla sidor var överdragen med guld. I den fanns en guldkruka med mannat, Arons stav som hade grönskat och förbundets (Guds Tio Bud) tavlor.

Originalet till Guds Tio Bud finns i Himmelen

Den ursprungliga förbundsarken, innehållande Guds Tio Bud, visades för Johannes då han såg in i den himmelska helgedomen.

Uppenbarelseboken 11:19Och Guds tempel i himlen öppnades, och hans förbundsark blev synlig i hans tempel, och det kom blixtar, dån och åska, jordbävning och stora hagel.

Ytterligare en Detalj i Frälsningen förklaras i Helgedomen

Helgedomen visar oss alltså tre saker: 1.

Vad synden är. 2.

Hur synder blir förlåtna. 3.

Hur man kan undvika att synda.

Förutom detta, visar den ytterligare en funktion, som Kristus uppfyller. Innan Kristus kommer för andra gången, skall Han döma alla människor. Det sker för att avgöra, huruvida de har tagit emot frälsningen. Han kommer att döma alla personer utifrån deras förhållande till Guds Tio Bud: Har de lytt lagen, eller inte? Vi kommer att dömas efter våra gärningar. Våra gärningar frälser oss icke, men de visar huruvida Kristus fått ändra våra liv till det bättre.

Predikaren 12:13Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det hör alla människor till. 14 Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont.

Under en tidigare föreläsning lärde vi oss om världshistorien, såsom den avbildas i Danielsboken 7. I samma kapitel avslöjar Gud att domen måste inträffa före Jesu återkomst.

Danielsboken 7:9Medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den Gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. 10... Tusen gånger tusen tjänade honom och tio tusen gånger tio tusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. 11 Sedan fortsatte jag att se, för de skrytsamma ords skull som hornet talade. Medan jag såg blev djuret dödat, och kroppen förstördes och kastades i den brinnande elden.

Andra Korintierbrevet 5:10Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.

Vi döms enligt våra Gärningar

Jesus sade att vid Sin återkomst skall Han döma människorna i enlighet med deras gärningar. Våra gärningar ger oss inga frälsande meriter, men de visar om vi har låtit Jesus vara vår Frälsare från synden, eller ej.

Matteusevangeliet 16:27Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.

Uppenbarelseboken 22:12 ”’Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar.

Vilka gärningar vill Jesus, att vi skall utföra? Vi behöver inte gissa; det är helt enkelt att vi litar på och lyder Honom. Gud har skänkt oss Sin lag som rättesnöre och Sin kraft, för att lyda lagen. Vi kan inte hålla den på något annat sätt än genom Guds nåd och kraft, och vi mottar icke Guds nåd med mindre vi håller lagen. Om vi verkligen älskar Jesus, kommer vi att lyda Hans lag, och Jesu lag och Hans Faders lag är densamma.

Johannesevangeliet 14:15Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.” {I den engelska Bibeln heter det: ”Om ni älskar mig, håll mina bud” – alltså en uppmaning. I uppmaningen ligger det ett löfte om hjälp med, att uppfylla det Gud kräver.}

Jakobsbrevet 2:10Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. 11 Han som har sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott, har också sagt: Du skall inte mörda. Om du inte begår äktenskapsbrott, men mördar, är du en brottsling. 12 Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag.

Ja, helgedomen är nyckeln, som låser upp Uppenbarelseboken. Domen och de andra tjänstförrättningarna i helgedomen förklaras i Uppenbarelseboken. Den boken förklarar det verk, som Jesus utför i himmelen för Dig och mig i dag. I den yttersta tiden visar Gud en bild av ett folk, som består provet i domen och befinns vara värdiga, tack vare Kristi död och tjänst, att ta emot evigt liv. Efter att ha målat bilden av domen i Uppenbarelseboken 14:7, beskriver Gud sedan dem som inte tar emot evigt liv, resp. dem som blir frälsta.

Uppenbarelseboken 14:6:Och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen... 7 Han sade med hög röst: ’Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit... 9 En annan ängel, den tredje, följde dem och sade med stark röst: ’Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, 10 han skall själv få dricka av Guds vredes vin,... 12 I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.’” {I den engelska Bibeln heter det: ”... de håller Guds bud”.} Personerna i vers 12 blir insläppta i himmelen.

Uppenbarelseboken 22:14 ”Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar.” {I den engelska Bibeln heter det: ”Saliga är de som handlar enligt hans bud”.}

Är det Din önskan, att ingå i den skaran? Guds krav är klara och otvetydiga. Han är ”densamme i går och i dag och i evighet(Hebréerbrevet 13:8). Han ändras inte. Hans rättesnöre och krav är desamma som i Edens Lustgård, vid Sinai och på Paulus’ tid. Det är lika fel att ljuga eller stjäla i dag, som det var i Edens Lustgård eller när som helst sedan dess.

Och liksom Hans rättesnöre är likadant, är också Hans barmhärtighet och kärlek samt frälsande makt och kraft oförändrade. Han kan ändra Ditt hjärta till det bättre. Han kan ändra på Ditt liv. Hans kärlek till Dig skiftar icke och Han längtar så efter, att använda Sin kraft till att frälsa Dig. ”Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem(Hebréerbrevet 7:25). Paulus sade: ”I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan(Hebréerbrevet 3:15). I dag är nådens och prövotidens dag. I dag är frälsningens dag.

Uppenbarelseboken lär, att före Kristi återkomst till denna värld kommer vissa människor att motta ett befrielsens märke, och de kommer inte att drabbas av plågorna, som omtalas i Uppenbarelseboken. Om Du mottar detta märke från Gud, kommer allt att gå väl. Frågan är: Hur kan man vara säker på, att man tar emot det befrielsens märke, som Gud kommer att sätta på Sitt folk? Under de härnäst följande mötena kommer vi att se, hur man erhåller Guds befriande märke.