En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

Steps to Lifes Föreläsningar om Framtiden

Möte 12: Framtiden för Jerusalem och den judiska Helgedomen

___________________________________________________________________________

Jesus sade: ”’Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig(Johannesevangeliet 14:6). Han säger också: ”Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus(Johannesevangeliet 17:3). Det innebär evigt liv, att känna Kristus. Fast här talar vi inte bara om, att erkänna att Hans finns till, utan om en personlig bekantskap mellan vänner.

Det medför evigt liv, att personligen lära känna Herren Jesus Kristus, och den bok som visar vad Kristus gör i dag, är Uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken är dessutom ”Jesu Kristi uppenbarelse”. Av den anledningen är den en av Bibelns viktigaste böcker för de yttersta dagarna. Ja, den är den enda bok i Bibeln, där Herren inledningsvis uttalar en särskild välsignelse över dem, som läser den:

Uppenbarelseboken 1:1-3Detta är Jesu Kristi uppenbarelse,... 3 Salig är den som läser upp och saliga är de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den.

Vissa tror att det är omöjligt att förstå Uppenbarelseboken och att dess betydelse är dold, men själva titeln motsäger det påståendet. Boken heter ”Uppenbarelsen”, vilket betyder att den visar något, och den visar Jesus Kristus och vad Han uträttar nu.

Uppenbarelseboken visar, vad Jesus gör i vår Tid

Vad håller Jesus på med i himmelen i dag? Somliga kommer med snabba och enkla svar på den frågan – Han vakar över oss och besvarar våra böner. Men Hans arbete innefattar mera än så, vilket framgår av Uppenbarelseboken. Jesu verksamhet i himmelen är precis lika verklig, precis lika viktig och precis lika omfattande som Hans verk var på Jorden, och det är evigt liv att bli Hans personlige vän och lära känna Hans verksamhet. Därför skrevs Uppenbarelseboken. Jesus utför ett verk i dag, inte bara för 1 900 år sedan. Han har fortfarande ett budskap att framföra, Han har fortfarande en organisation, de onda makterna motarbetar fortfarande Herren, och allt avslöjas i Uppenbarelseboken.

Under de kommande mötena skall vi gå igenom flera viktiga budskap, som Gud ger oss i denna bok. I dag pågår det en stor strid mellan det godas och det ondas makter. Om Du vill förstå vad Jesus uträttar i dag, måste Du veta en del om de stridsfrågor som berör Gud. Vi kommer att studera de stridsämnena. Vi kommer att betrakta sådana ämnen som ”Vilddjurets Märke” och ”Guds Märke (eller Sigill)”. Vem är vilddjuret och vad är dess märke? Och hur reagerar Gud på vilddjurets makt och dem, som tar emot dess märke?

Hur finner man Nyckeln till Uppenbarelsebokens Hemligheter?

Innan vi studerar dessa viktiga ämnen, som bidrar till att besegla våra eviga öden, är det viktigt att vi lär oss att tolka Uppenbarelseboken. Gud har nämligen författat Uppenbarelseboken på symbolspråk. Den är skriven i kodform. Hur knäcker vi koden? Vi har redan lärt oss några viktiga regler för att förstå Uppenbarelseboken, nämligen att börja forska i Danielsboken, ty där förklaras många av symbolerna. Emellertid behöver vi en annan väsentlig nyckel, för att på allvar begripliggöra dess hemligheter. Jag skänker Er gärna den nyckeln, så att Ni förstår Uppenbarelsebokens hemligheter lättare, än Ni någonsin trott det vara möjligt. Tillsammans läser vi följande texter. Tänk samtidigt efter: Förekommer det en gemensam nämnare i var och en av verserna?

Uppenbarelseboken 1:13och mitt ibland ljusstakarna en som liknade Människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet.

Uppenbarelseboken 8:3Då kom en annan ängel, som hade ett rökelsekar av guld, och ställde sig vid altaret. Åt honom gavs mycket rökelse, som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen.

Uppenbarelseboken 11:19Och Guds tempel i himlen öppnades, och hans förbundsark blev synlig i hans tempel, och det kom blixtar, dån och åska, jordbävning och stora hagel.

Såg Ni den gemensamma nämnaren? Upptäckte Ni, att Kristus och Hans änglar hela tiden avbildas ibland bestämda föremål – ljusstakar, ett altare, ett rökelsekar, en förbundsark, osv.? De här föremålen var välbekanta för aposteln Johannes, liksom för de övriga apostlarna, ty de fanns i helgedomen. Faktum är, att hela Uppenbarelseboken förmedlades till Johannes från helgedomen och inbegriper Kristi verksamhet där. ”Men”, kanske någon undrar, ”hur kan Jesus befinna Sig i helgedomen? For inte Jesus till himmelriket, medan helgedomen stannade kvar på Jorden?” Svaret på frågan hittas i dessa verser:

Hebréerbrevet 8:1Detta är en huvudpunkt i vad vi säger: Vi har en sådan överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen 2 och som tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet som Herren själv har rest och inte någon människa. 3 En överstepräst blir insatt för att bära fram gåvor och offer, och därför måste Kristus också ha något att bära fram. 4 Om han nu levde på jorden vore han inte ens präst, eftersom det redan finns andra som bär fram de gåvor som lagen föreskriver. 5 De tjänar i den helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen, enligt den föreskrift som Mose fick när han skulle bygga tabernaklet. Gud sade: Se till att du gör allt efter den förebild som du fick se på berget.

Hebréerbrevet 9:24Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull.

Den helgedom, som Mose byggde i ödemarken, var endast en ”kopia”, ”skugga”, ”modell”, ”avbild”, eller ”exempel” på det verkliga, eller ”sanna tabernaklet” (eller helgedom, eller tempel), som står i himmelen. Den egentliga helgedomen (templet, eller tabernaklet) finns, där Guds tron står i himmelen. Detta är en verklig plats och verkligt arbete utförs där. Detta är universums kontrollcenter. Det är här som beslut fattas, böner besvaras, synder blir förlåtna och dom fälls. Gud vill få människorna att förstå frälsningsverket, som pågår i den himmelska helgedomen, där Hans tron står. Således fick Han Mose, att bygga en modell av den här på Jorden. Härigenom skulle människorna kunna föreställa sig Guds boning och bättre förstå Hans verk. Då Gud befallde Mose att uppföra helgedomen, klargjorde Han att den var en bild av Hans boning och hjärtat i Hans verksamhet.

Andra Moseboken 25:8De skall göra en helgedom åt mig, så att jag kan bo mitt ibland dem... 40 Se till att du gör detta efter de mönsterbilder som har visats för dig på berget.

Psaltaren 77:13Gud, i helighet går din väg. Vilken gud är så stor som Gud?” {I den engelska Bibeln heter det: ”Gud, i helgedomen går din väg.”}

Guds verk och handlingssätt förstås genom helgedomen. Den enda mönsterbild Gud givit av den himmelska helgedomen, är den Han gav till Mose. Så för att begripa sig på Guds verk i himmelen i dag – i den himmelska helgedomen – måste vi lära känna mönsterbilden för helgedomen, som Han gav oss genom Mose. Hela Hebréerbrevet och Uppenbarelseboken vilar på lärdomarna från helgedomen. Kunskap om helgedomen (förutom insikt i Danielsboken) är nyckeln till att förstå Uppenbarelseboken. Alltså skall vi se, om vi förmår, att vinna kunskap om helgedomen och tjänsten där under denna föreläsning.

Helgedomen under det första Förbundets Tid

Först och främst kallades den jordiska helgedomen och allting, som förknippades med den, för det första förbundet, eller det gamla förbundet.

Hebréerbrevet 9:1Det första förbundet hade alltså sina föreskrifter för gudstjänsten och sin jordiska helgedom. 2 I tabernaklet inreddes ett främre rum som kallades det heliga. Där stod ljusstaken och bordet med skådebröden. 3 Bakom den andra förlåten fanns ett rum som kallades det allra heligaste. 4 Dit hörde det förgyllda rökelsealtaret och förbundsarken, som på alla sidor var överdragen med guld. I den fanns en guldkruka med mannat, Arons stav som hade grönskat och förbundets tavlor (som Gud skrivit Sina Tio Bud på med Sitt finger). 5 Ovanpå arken stod härlighetens keruber som överskuggade nådastolen. Men detta skall jag inte nu gå in på i detalj.

Det gamla förbundet skulle undervisa oss om det eviga förbundet, eller det sanna och äkta förbundet, som leder till frälsning. Ingen kunde frälsas under det gamla förbundet. Det skulle bara åskådliggöra det verkliga förbundet. Människorna, som levde på Gamla Testamentets tid, skulle hänvisas framåt i tiden till Golgata och frälsas genom tron på Kristi blod. I plånboken har män gärna en bild på sina fruar. Var och en av dessa gifta män kan visa upp sin bild och säga: ”Det här är min fru.” Låt Er nu inte vilseledas, han använder bara ett talesätt; det är inte hans verkliga fru. Det är bara en bild. Bilden förmår inte, att trösta honom eller hjälpa honom eller tala med honom eller äta kvällsmat med honom. Likadant var det med den jordiska helgedomens förbund – ingen kunde frälsas genom det, det var endast en bild på det egentliga frälsningsförbundet. Människorna offrade tjurar och getter och får för sina synder, men djuren förmådde icke förlåta synd – de pekade blott fram mot Kristus.

Hebréerbrevet 10:4Ty det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder... 10 Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.

Det gamla förbundet, benämnt ”Mose lag”, eller stundom helt enkelt ”lagen”, skulle tjäna som ”instruktör” eller ”övervakare” (”skollärare” – KJV, den engelska Bibeln) för att lära oss, hur vi blir frälsta. Men lagen själv frälste ingen.

Galaterbrevet 3:24Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skall förklaras rättfärdiga av tro.

Vi blir frälsta genom Kristi verksamhet (eller tjänst) i den himmelska helgedomen, men för att förstå Hans arbete i helgedomen ovan, såsom det beskrivs i Uppenbarelseboken, behöver man först förstå sig på modellen Han skänkt oss i helgedomen på Jorden.

Jesus ställde denna fråga, på vilken Han inte väntade Sig något svar: Hur kan vi tro på Honom, om vi inte tror på Mose?

Johannesevangeliet 5:46Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit. 47 Men tror ni inte hans skrifter, hur skall ni då kunna tro mina ord?’”

Alla Moselagar och -ceremonier handlade om Kristus och stiftades för att undervisa oss om Hans tjänst. Jesus antydde ju: ”Om Ni inte förstår vad Mose skrev, hur skall Ni då kunna förstå mitt verk?”

Helgedomens Uppbyggnad

Vi skall nu överblicka helgedomens uppbyggnad, för att bättre förstå Kristi tjänande i Uppenbarelseboken. Vi börjar med utsidan. Runt om helgedomen gick en inhägnad försedd med förhängen. Innanför den sammanhängande inhägnaden fanns det ett område, benämnt förgård. Mitt på förgården stod själva helgedomen. Skulle man gå in på förgården, måste man träda in genom den enda öppningen hos den knappt 2,5 meter höga inhägnaden med förhängen. Den fanns på östra sidan. Väl man kommit in på förgården, möttes man först av brännofferaltaret beläget framför helgedomsbyggnaden. På altaret offrades djur för begångna synder, sedan de först dödats.

Om någon begick en synd, skulle vederbörande föra fram ett lamm, utan fel eller lyte, till altaret, lägga händerna på dess huvud och bekänna sin synd. Personens synd överfördes så till djuret, som dog på grund av personens synd (se Tredje Moseboken 4). En av hörnpelarna ibland Bibelns lärosatser är, att synd medför död.

Romarbrevet 6:23Ty syndens lön är döden”.

Hebréerbrevet 9:22Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.

Lammet hade inte gjort sig skyldigt till döden, men Gud ville visa oss att synd och olydnad skiljer oss från Honom, källan till liv. Detta utmynnar i död. Synd är en allvarlig sak.

Offret föreställde Jesus

Syndaren måste själv döda lammet. Kan Ni föreställa Er, hur vädjande lammet tittade in i syndarens ögon, som för att fråga: ”Varför? Vad har jag gjort för att förtjäna det här?” Syndaren hade måst svara: ”Ingenting, det är mitt fel – Du dör i mitt ställe.” Så var det med Jesus: Han blev Guds Lamm, som tar bort världens synd.

Johannesevangeliet 1:29Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: ’Se Guds lamm, som tar bort världens synd.

Vems synder dödade Honom? Våra synder. Men innan de synderna går att förlåta, måste de bekännas. Vi måste bekänna våra synder på lammets, Jesu Kristi, huvud, och godta Honom som vår ersättare.

Första Johannesbrevet 1:9Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Vi måste bekänna våra synder ärligt och uppriktigt och inse, att det var våra synder som orsakade Herrens död. Vi måste sörjande vända oss bort ifrån synden. Det händer att folk inte blir bedrövade på grund av sina synder, men om vi verkligen önskar bli frälsta, kommer Jesus att förändra våra förstockade, syndiga hjärtan, så att vi verkligen sörjer över och ångrar våra synder.

Andra Korintierbrevet 7:9Men nu gläder jag mig, inte därför att ni blev sorgsna utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade, och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. 10 Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning.

Romarbrevet 2:4Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse?

Ni torde ha märkt, att brännofferaltaret inte stod inne i helgedomen. Helgedomen är en bild på Guds boning i himmelen, men Jesus dog inte i himmelen. Han kom hit och dog på denna Jord. Men observera detta – med djurets död var inte ceremonin över. Den hade bara börjat.

Djurets Offerdöd var ej Ceremonins Slut

I den jordiska helgedomen bar prästen, efter lammets död, dess blod in i helgedomen och gynnade därmed syndaren. Frälsningsverket upphör inte genom att man bekänner och ångrar sina synder, samtidigt som man åberopar Jesu korsdöd; det inleds bara då. Tack vare Sin korsdöd tar Jesus med Sig värdet av Sitt offer in i den himmelska helgedomen för att gynna oss.

Vem var Prästen en Bild på?

Liksom lammet representerade Jesus, stod också prästen för Honom.

Hebréerbrevet 4:14Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Första Timoteusbrevet 2:5Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus”.

Genom Kristi nåd får vi förlåtelse, fast inte bara för begångna synder, utan även kraft till att leva ett nytt liv. Vill Du erhålla den kraften från Din allsmäktige medlare?