En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

Steps to Lifes Föreläsningar om Framtiden

Möte 1: Framtiden uppenbarad

___________________________________________________________________________

Ordet ”profetia” avgränsas eller definieras som ”det inspirerade tillkännagivandet av Guds vilja och avsikt… (liksom) ett tillkännagivande av något, som skall ske: Förutsägelse.” – Webster {amerikansk ordbok}.

I dag oroas människorna för framtiden och sitt öde – och det med all rätt. Ju längre jag lever, desto bättre inser jag hur kort livet är, liksom hur osäkert allting är. Nära och kära går bort. Förmögenheter försvinner. Regeringar skiftar. Företag grundas och går omkull. Äktenskap blir upplösta. Ja, förändringens vind blåser.

För att hitta trygghet, vänder man sig som aldrig tidigare till diverse framtidssiare. Spådomar, astrologi och det ockulta är säkra inkomstkällor nu. Så var inte fallet för några årtionden sedan. Under två av våra träffar skall vi betrakta Bibelns förutskickelser om det ockulta i den sista tiden.

Det finns en annan förutsägare av framtiden som är pålitligare än det ockulta, en som funnits längre, en som inte går ut på att tjäna pengar – nämligen den Heliga Skrift. Många vänder sig på nytt till dess helgade blad.

Förekommer det någonting i denna urgamla Bok, som skänker stadga åt dagens händelser och trygghet inför framtiden? Ja! Detta kommer vi att studera de närmaste veckorna i en koncentrerad kurs om profetiorna – ungefär som på en högskola! Liksom i en kurs på högskolan, kommer varje föreläsning vid våra 52 möten att bygga på föregående kvälls. När vi är färdiga, kommer Ni att känna till mera om profetior och framtiden än Ni någonsin kunna föreställa Er. Ni kommer att finna trygghet och en mening med livet. Emellertid vill jag inte att Ni skall lita blint på vad jag säger, utan kom bara de två första kvällarna och avgör, om Ni inte redan då har fått större kunskap om Guds Heliga Ord än Ni tidigare trott varit möjligt. Och om just Du blir välsignad, tag då med Dig en vän. Vi skall avhandla utomordentligt viktiga begrepp, som kan komma att påverka Era liv i grunden.

Nu slår vi upp det tolfte kapitlet i Danielsboken. Vi använder Svenska Folk-Bibeln 1998, en väl översatt, modern Bibel. Vi hoppas att Ni alla har varsin Bibel, så att vi kan slå upp och läsa texterna tillsammans – jag vill inte, att Ni skall lita på mitt ord, när det gäller vad som står i Bibeln. Vi kommer att lära oss hur Bibeln vill, att man skall studera profetiorna. På så vis slipper vi att bli konfunderade om deras innebörd.

Danielsboken 12:4Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor.

Daniel, Tvillingboken till Uppenbarelsen

Daniels bok var den första bok, som särskilt skrevs för den yttersta tiden. Visste Ni att detta är den enda bok, som Jesus nämner vid namn och menar, att vi skall läsa och förstå (Matteusevangeliet 24:15), och ändå är den nog en av Bibelns minst granskade och förstådda delar? Det här är en av orsakerna till all förvirringen kring profetiorna i Uppenbarelseboken i Nya Testamentet. Ni förstår, Uppenbarelseboken skrevs inte i ett tomrum – den skrevs efter Daniels bok. Och Uppenbarelsen skrevs med den förutsättningen, att läsaren skulle vara medveten om det, som tidigare uppenbarats i Danielsboken. Därför förklaras inte särskilt många av symbolerna i Uppenbarelseboken, ty skribenten använder bara symbolerna ifrån Daniels bok. Dessa förklaras där.

Att studera Uppenbarelsen utan att börja i Daniel, är som att försöka lära sig gymnasiets trigonometri utan att ha bemästrat högstadiets matematik. Även gemene man kan förstå profetior, om vederbörande börjar från början.

Daniels bok skulle förseglas till ändens tid. Tror Ni, att vi nu lever under ändens tid? Kanske vissa av Er är säkra på det, medan andra tvivlar. Men för att vi skall veta säkert, förklarar Daniel (i versen vi nyss läste) en del, som tydligt visar vad ändens tid är:

· Kunskapen skall bli stor.

· Många skall forska i Daniels bok.

Har kunskapen vuxit i vår tid? Vi lever mitt i alla tiders största explosion i vetskap. Aldrig tidigare har kunskapen ökat såsom i dagens värld. För 25 till 30 år sedan tyckte vi, att rymdprogrammet innebar ett jättesteg i kunskapen och så var fallet, men nutidens datorrevolution utgör historiens största språng i vetande. Daniel sade att kunskapen skulle bli stor i världshistoriens slutskede.

Forskar många i Danielsboken? Intresset för Bibelns profetior tilltar också. Många menar att vi upplever ändens tid, början till slutet.

Vi börjar från början. Daniel var en 17-årig yngling, då hans land invaderades av den babyloniska armén och han togs till fånga. I Babylon ändrade man hans namn, så att det skulle betyda tillbedjan av deras gudar. En av deras främsta gudar var ”Bel”, och Daniel gavs namnet ”Beltesassar” för att hedra denne hedniske gud (Danielsboken 1:7). Men trots sin ungdom, vägrade Daniel att slita banden till sin Gud, Jehova, och därför hedrade Gud honom.

Nebukadnessar, kungen av Babylon, var en begåvad och mäktig regent. Han erövrade den då kända världen. Närhelst han erövrat ett land, tog han dess främsta unga män och försökte att vinna deras gunst och undervisa dem om Babylons vetenskap och religion. Dessa unga män, som var eliten från respektive land, blev hans särskilda rådgivare. Daniel, Hananja, Misael och Asarja valdes ut i Juda land. Således underkastades de en intensiv, treårig utbildning. Häri ingick lärare, den bästa mat och inkvartering. Fastän detta var vänligt gjort av kungen, försattes Daniel och hans landsmän i en knipa.

Danielsboken 1:5Kungen bestämde åt dem en viss tilldelning för var dag av sin egen mat och av det vin han själv drack. Han befallde att man skulle lära upp dem i tre år för att de därefter skulle tjänstgöra hos kungen.

Saken var den: Maten, som serverades, stred emot Daniels principer. Han vägrade att äta viss föda och dricka jäst vin. Han menade sig inte kunna dagtinga med samvetet inför Gud. Nå, Nebukadnessar väntade sig av sina fångar, att de tacksamt skulle ta emot det han gav dem, utan frågor. Alltså ställdes Daniel inför ett prov: Skulle han vara trogen mot Gud eller lyda kungen? Tänkte han tjäna Gud eller en människa? Eftersom Daniel valde att tjäna Gud, ärade Gud honom med insikt om framtiden.

Danielsboken 1:8Men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack, och han bad förste hovmarskalken att han inte skulle tvingas orena sig.

Först avslogs Daniels begäran, men han framhärdade tills babylonierna lät honom och landsmännen prova med en enkel kost i tio dagar. Överraskande nog för babylonierna, visade det sig att ynglingarna inte blev sjuka på frukt och grönsaker, utan snarare blev friskare och starkare än de själva. Sålunda fick Daniel och hans landsmän följa ett enkelt kosthåll.

Danielsboken 1:16Hovmästaren lät dem då också i fortsättningen slippa den mat som hade varit bestämd för dem och det vin de skulle ha druckit, och han gav dem grönsaker i stället. … 18 När tiden var inne… 19 … Kungen talade med dem (eleverna), och det fanns ingen av dem som kunde jämföras med Daniel, Hananja, Misael och Asarja. De fick då tjänstgöra hos kungen.

Gud har sagt: ”Jag skall ära dem som ärar mig(Första Samuelsboken 2:30). Daniel och hans vänner ärade Gud. Alltså ärade Gud dem. Den därpå följande historien är verkligen fängslande. Gud använde dessa unga fångar, som knappt var 20 år gamla, för att undervisa den, som tagit dem tillfånga. Denne var världens mäktigaste kung – en vis man, men tillika oinskränkt envåldshärskare. Trots att Gud avstod från att skydda Jerusalem från bombardemanget från Nebukadnessars här på grund av Israels synder och uppror, tänkte Han ändå visa denne despot att Han fortfarande var Gud och att endast Han förmådde styra framtidens händelser och förutsäga kommande händelser.

Kungen trodde på astrologi, magi, trolldom och österländsk spådomskonst, men Gud ämnade visa honom att de här vetenskaperna inte stämde och att Han ensam besatt sådan makt. Guds påstående, att blott Han är Gud och att ingen annan finnes, grundas just på det faktumet att bara Han kan förutskicka framtiden:

Jesaja 45:21Tag till orda och lägg fram er sak! Ja, låt dem tillsammans rådslå. Vem har sedan lång tid låtit er höra detta och för längesedan förkunnat det? Har inte jag, HERREN, gjort det? Och det finns ingen Gud utom mig, jag, en rättfärdig Gud som frälsar, ingen utom mig.

Gud förmår både att förutsäga och styra framtiden:

Jesaja 48:3Vad som förut skedde, det har jag för längesedan förkunnat. Av min mun var det förutsagt, jag hade låtit er höra om det. Plötsligt satte jag det i verket, och det inträffade.

Jesaja 46:9Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag.

Gud slår Världen med Häpnad genom en hednisk Kung

Nebukadnessar berömde sig själv av, att han styrde och ställde över världshändelserna och att hans spåmän kunde förutskicka framtiden. Nu skulle Gud komma att visa den stolte monarken, att dylika privilegier endast var Hans. Fastän Nebukadnessar uppskattade Daniel för dennes kunnande och ungdom, såg han ned på hans Gud. Men den Guden, som Nebukadnessar alltså föraktade, kom en natt till honom i sömnen. Han gav honom en så olycksbådande dröm, att han vaknade med ett ryck. Men då han darrande vaknade, mindes han inte drömmens innehåll.

Har Du drömt något, som Du sedan inte kunde komma ihåg? Så var det för Nebukadnessar – men han förstod, att den ändå var viktig. Nå, detta var nu inget bekymmer för Nebukadnessar. Han hade magiker, som kunde avslöja hemligheter.

Danielsboken 2:1I sitt andra regeringsår hade Nebukadnessar drömmar som gjorde honom orolig och sömnlös. 2 Då kallade kungen till sig sina spåmän, besvärjare, trollkarlar och kaldeer, för att de skulle tala om för honom vad han hade drömt. Och de kom och trädde fram inför kungen. 3 Kungen sade till dem: ’Jag har haft en dröm och är orolig och vill veta vad jag har drömt.’ 4 Då sade kaldeerna till kungen …: ’Må konungen leva för evigt! Berätta drömmen för dina tjänare så skall vi tyda den.’ 5 Kungen svarade kaldeerna: ’Detta är mitt orubbliga beslut: Om ni inte säger mig drömmen och tyder den skall ni huggas i stycken och era hus göras till sophögar. 6 Men om ni låter mig veta drömmen och hur den skall tydas, skall ni få gåvor och lön och stor ära av mig. Meddela mig därför drömmen och uttyd den för mig.’”

Om kungen bara ville berätta drömmen för sina ”vise män”, skulle de kunna göra en uttydning. Men kungen genomskådade deras plan. De påstod sig läsa framtidens och människors hemligheter. De åt kungens mat och drack hans vin. Nu var det dags för dem att bevisa sin duglighet, men de misslyckades.

Danielsboken 2:10Kaldeerna svarade kungen: ’Det finns ingen människa på jorden som kan meddela konungen det han vill veta. … 11 och det finns ingen som kan meddela konungen det, ingen utom gudarna. Men de bor inte bland de dödliga.’”

Kungen blev vred. Antingen undanhöll de sanningen, eller var de en samling bedragare. Hur som helst förtjänade de döden. Och så påbjöds det i hela riket, att varje magiker, astrolog och kaldé skulle dödas. Ordern innefattade även Daniel, ty han gick i lära för att bli kaldé. Alltså sökte man upp Daniel och hans vänner för att döda dem.

Men det här ingick i Guds plan. Nu hade nämligen hela riket, ja, världen blivit varse drömmen, som ingen förmådde att meddela. Gud hade gett drömmen, och då Han nu hade fångat världens uppmärksamhet, tänkte Han meddela dess innebörd genom den, som varit trofast mot Honom.

Danielsboken 2:16Daniel gick då in till kungen och bad att få tid på sig, så skulle han ge kungen uttydningen. 17 Sedan gick Daniel hem och talade om för sina vänner Hananja, Misael och Asarja vad som höll på att hända. 18 Han uppmanade dem att be himmelens Gud om förbarmande, så att denna hemlighet blev uppenbarad för att Daniel och hans vänner inte skulle dödas tillsammans med de övriga vise i Babel. 19 Då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten”.

Gud uppenbarade inte bara hemligheten för Daniel, utan Han visade också varför Han gett Nebudkadnessar drömmen och vad som oroat denne. Lyssna på en del av Daniels tal inför kungen:

Danielsboken 2:29När du, o konung, låg på din bädd, började du tänka på vad som kommer att ske i framtiden, och han som uppenbarar hemligheter lät dig veta vad som skall ske.

Vad bär Framtiden i sitt Sköte?

Har Du oroat Dig för framtiden? Det gjorde Nebukadnessar. För ett antal år sedan tryckte U.S. News and World Report fakta från en av sina rundfrågor:

”Journalister vid U.S. News and World Report talade med genomsnittsamerikanen för att få reda på stämningen i landet. Här och där hörde man hoppfulla uttalanden…, men huvudsakligen råder en dysterhetens anda och en tärande osäkerhet” (16. Juli, 1979, s. 20).

I dag råder osäkerhet kring framtiden. De unga planerar inte inför en trygg framtid under sin uppväxt, såsom man gjorde på 1950-talet. Ofta är en elevs kunskaper inaktuella, när han tar sin examen. Ekonomin är svajig. Mellersta Östern är en krutdurk med antänd stubintråd. Saken är dock den, att ingen vet hur lång stubintråden är. Människor är förvirrade, när de går och röstar – vilka röstar man egentligen på? Vilka rykten är sanna och vilka är smutskastning? Vad göra åt statens jättelika utlandsskuld och vårt stadigt ökande underskott i handelsbalansen med omvärlden? Vad göra åt brott, omoral, sjukdomar ibland djur och AIDS? Hur kommer det att sluta? Vad för framtiden med sig?

Nebukadnessar oroade sig för framtiden, och genom honom gav Gud en panoramabild av denna världs hela framtidshistoria. Från denna utgångspunkt gav Gud allt flera detaljer i takt med de nya syner Han skänkte Daniel och Uppenbarelsebokens författare Johannes.

Förvisso gavs drömmen till Nebukadnessar, men dess verkliga betydelse gäller mera i vår tid, än under hans. Nebukadnessars dröm drar undan ridån för framtiden och uppenbarar de sista dagarnas händelser. Först påminde Daniel kungen om, att hans vise män inte kunnat avslöja hemligheten, och att enbart himmelens Gud var i stånd till det:

Danielsboken 2:27 ”’Den hemlighet som konungen vill veta, kan inga vise män, besvärjare, spåmän eller stjärntydare meddela konungen. 28 Men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter, och han har låtit konung Nebukadnessar veta vad som skall ske i kommande dagar.

Vilken tidsperiod avslöjar drömmen? Kommande dagar, eller de sista dagarna, som det heter i den engelska Bibeln. Som Ni minns, såg vi tidigare att Daniels bok skrevs med tanke på ”ändens tid”.

En väldigt betydelsefull Bildstod

Liksom Gud använde en stjärna för att leda hedniska stjärntydare till Kristi vagga i Betlehem ungefär 500 år senare, utnyttjade Gud en avgudabild till att visa framtiden för den avgudsdyrkande kungen. Här har vi de första avbilderna i Bibelns profetior. I Uppenbarelseboken läser vi om en ”bild åt vilddjuret”. Vi studerar den bilden vid nästa möte, men här har vi alltså den första bilden. Kungen och hans hovmän koncentrerade sig för att höra Daniels uttydning:

Danielsboken 2:31Du, o konung, såg i din syn en stor staty framför dig, och den var hög och dess glans överväldigande. Den var förskräcklig att se på.

Nebukadnessar betogs av häpnad. Precis så var det ju. Nu väcktes minnet till liv. Daniels Gud avslöjade just det, som han hade sett. Ingen annan kände till detta. Vidare hävdade Daniel, att hans Gud gett honom drömmen. Men hör här, Daniel hade mera att yppa:

Danielsboken 2:32Huvudet på statyn var av fint guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar. 33 Benen var av järn, och fötterna delvis av järn och delvis av lera.

Just precis! I drömmen skulle nog Nebukadnessar precis knäböja och tillbedja avgudabilden, men först inträffade det en katastrof!

Danielsboken 2:34Medan du såg på den revs en sten loss, men inte genom människohänder, och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. 35 Då krossades alltsammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet, och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden.

Avbilden var inget att tillbedja. Den försvann ju. Den förstördes helt av en sten, som sedan uppfyllde hela Jorden. Vad betydde det här? Sedan Daniel väl berättat om drömmen – som inte ens drömmaren kunde minnas, förrän Daniels Gud återgett den för honom – var han redo att lyssna till förklaringen. Utan tvivel visste den Gud, som gav drömmen, dess innebörd!

Så tyder man Bibeln

Här har vi genast två viktiga saker, som vi måste lära oss för att förstå profetior:

1. Förutsägelser ges vanligen i symbolspråk.

2. Bibeln själv uttyder profetiornas symboler.

Om vi börjar att tyda symbolerna på vårt eget sätt, snubblar vi lätt på människors tankar och gissningar. Vi antar att jag delar ut varsitt skrivpapper till Er och att var och en av Er antecknar, vad Ni tror att profetian betyder, utan att läsa Bibelns sanna tolkning. Hur många svar tror Ni, att vi då skulle få? Kanske hundra? Hur skulle vi kunna avgöra, vilket av dessa svar, som vore rätt? Antag att vi valde svaret, som angetts av de flesta – skulle vi då bli säkra på, att vi hittat det riktiga svaret?

Vi skulle snarare bli övertygade om, att vi nått fram till fel svar, ty i religiösa spörsmål har sällan flertalet rätt. Majoriteten vände sig emot Noa och stannade kvar utanför arken och drunknade, då Syndafloden kom. Den stora massan förkastade Jesus och korsfäste Honom. Vi får veta, att det överväldigande flertalet kommer att följa vilddjuret i den yttersta tiden, något vi skall studera litet längre fram i denna föreläsningsserie.

Uppenbarelseboken 13:3:Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det”.

Ja, praktiskt taget hela världen kommer att följa efter vilddjuret. Ändå kommer man att tro sig följa efter Gud. Den saken skall vi studera senare. Så ohyggligt! Tydligen är det inte tryggt eller sunt, att gå efter flertalets tycke i religiösa angelägenheter. Nej, det måste finnas ett bättre sätt att ta reda på vad Bibelns profetiska symboler innebär, än att bara hålla sig till populära människomeningar om frågan. Och visst finns det ett sådant sätt. Varje symbol i Bibelns förutsägelser uttyds av Bibeln själv. Bibeln är sin egen uttolkare.

Varje symbol uttyds dock inte precis där den används. I matten på gymnasiet löser man räknetal med matematiska regler, som man fått förklarade för sig allt eftersom. Men reglerna upprepas inte varje gång, som ett nytt tal dyker upp. På samma sätt förhåller det sig med profetior. Väl en sinnebild eller regel har förklarats av Bibeln, brukar Bibeln normalt inte uttyda den nästa gång, som symbolen brukas. Så till vår första profetia. Eftersom den är den första, följer förklaringen omgående, och till att börja med gör Gud det enkelt för oss.

Att tolka Avgudabildstoden

Nebukadnessar var angelägen om, att veta vad bildstoden innebar. Han förstod, att den presenterade världshistorien under ”kommande dagar”, eller till ändens tid, ty det hade Daniel redan sagt. Eftersom kungen var så ivrig, uttolkade genast Daniel dess betydelse för honom.

Danielsboken 2:36 Detta var drömmen, och nu vill vi säga konungen vad den betyder: 37 Du, o konung, konungarnas konung, som himmelens Gud har givit rike, väldighet, makt och ära, 38 i din hand har han gett människorna, djuren på marken och fåglarna under himlen, var de än bor, och han har satt dig till herre över alltsammans. Du är det gyllene huvudet.”

Till en början kände Nebukadnessar sig stolt. Det fina, gyllene huvudet föreställde honom. Men vad var så detta tal om att himmelens Gud skänkt honom hans makt och välde – hade han inte uppnått sin ställning genom egen styrka och snillrikhet? Vad hade Gud spelat för roll i hans framgång? Just här och då sade Nebukadnessar ingenting, men senare ifrågasatte han om Gud förskaffat honom hans rikedom, makt och härlighet. Den berättelsen återges i Danielsboken 4. Han motsatte sig starkt det faktum, att Gud haft något att göra med saken. Den berättelsen är fängslande.

Danielsboken 2:39Men efter dig skall det uppstå ett annat rike, obetydligare än ditt, och därefter ett tredje rike av koppar, och det skall regera över hela jorden. 40 Det fjärde riket skall vara starkt som järn, för järnet krossar och slår sönder allt. Så som järnet förstör allt annat, skall också detta krossa och förstöra.

Fyra världsriken förutskickades (böcker om svunna tiders historia bekräftar, att detta uppfyllts), men efter det fjärde väldet skulle någonting oväntat ske – något som Karl den Store, Karl V, Ludvig XIV, Napoleon, kejsar Wilhelm och Adolf Hitler alla skulle komma att bli varse. Det skall vi studera under vårt nästa möte.