En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

9 Om Tider och Tidpunkter

1. Känner vi till den exakta tidpunkten för senregnets utgutande?
a.
”Vi kommer inte att känna till den exakta tidpunkten vare sig för utgjutandet av den Helige Ande eller för Kristi ankomst.”
Evangelisation, sidan 221; 1SM, sidan 188?; SDA:s Bibelkommentar, Band 6, sidan 1052; The Review and Herald, den 22. Mars, 1892.

b.
”Jag har ingen viss tidpunkt att nämna för utgjutandet av den Helige Ande – när den mäktige ängeln stiger ned från himmelen, och förenar sig med den tredje ängeln i verkets avslutande i denna värld; mitt budskap är, att vår enda trygghet ligger i, att vara redo för det himmelska uppfriskandet, genom att ha våra lampor i ordning och brinnande.”
1SM, sidan 192?; SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 984.

2. Vad sade Jesus om tidpunkten för Sin återkomst?
Matt. 24:36; Joh. 21:22, 23; Apg. 1:6, 7.


3. Varför har kunskapen om tiden för Kristi återkomst hållits dold för oss?
”Och varför har Gud inte gett oss denna kunskap? – Därför att vi inte skulle använda den på rätt sätt, om Han gjorde det. Hade vårt folk denna kunskap skulle det leda till ett tillstånd av saker och ting som skulle resultera i att Guds verk försenades mycket. Uppdraget att förbereda ett folk för att bestå på den stora kommande dagen, skulle också förhalas. Vi skall inte ägna oss åt spekulationer om tider och tidpunkter som Gud inte har uppenbarat.”
Evangelisation, sidan 221; The Review and Herald, den 22. Mars, 1892.

4. Vilka tecken tyder på, att Jesus var redo, att vända åter till denna värld kort efter 1844, då den sista tidsprofetian löpte ut?
a.
”Jag såg att de som har tagit emot sanningen under den senaste tiden skall få förstå vad det vill säga att lida för Kristi verk. De skall få gå igenom hårda och bittra prövningar för att bli luttrade och genom lidandet bli renade för att kunna ta emot den levande Gudens insegel, gå igenom nödens tid, se Kungen i Hans härlighet och leva inför Gud och rena, heliga änglar. ... Men nu är tiden nästan ute och det som har tagit oss år att lära, måste andra lära sig på några få månader.”
Adventbudskapet, sidan 67 (1850).

b. ”Jag blev visad det sällskap som var närvarande vid konferensen. Ängeln sade: ’En del blir föda för maskar [syster Clarissa M. Bonfoey, som insomnade i Jesus bara tre dagar efter att denna syn gavs, var närvarande och vid vanlig hälsa, och kände en djup övertygelse om att hon var en av dem som skulle läggas i graven, och berättade om sin övertygelse för andra], en del kommer att uppleva de sju sista plågorna, somliga kommer att förbli vid liv och stanna kvar på jorden för att förvandlas vid Jesu återkomst.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidorna 131, 132 (1856).

5. Vad var syftet med Laodicea-budskapet, som började att förkunnas ibland de Sabbats-hållande adventisterna år 1856?
”Jag såg att detta budskap inte skulle fullborda sitt verk på några få korta månader. Det är utformat för att väcka Guds folk, för att visa dem deras avfall och för att leda till allvarlig ånger, så att de kan bli välsignade med Jesu närvaro och bli passande för den tredje ängelns höga rop.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidan 186 (1859).

6. Uträttades avsikten med detta budskap?
”Guds folk är inte förberett för den tredje ängelns höga rop.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidan 486 (1867).

7. Varför återvände Jesus inte strax, oavsett omständigheterna? (Se Jona 3:4-10; Jer. 18:7-10.)
”Mörkrets långa natt är jobbig, men morgonen har fördröjts i medlidande eftersom i fall Mästaren skulle komma, skulle så många människor vara oförberedda.”
Evangelisation, sidan 694 (översättning förbättrad); Vittnesbörd för Församlingen, Band 2, sidan 194 (1868).

8. Trodde syster White likväl, att Herrens ankomst var omedelbart förestående?
”Eftersom tiden är kort borde vi arbeta flitigt med fördubblad energi. Våra barn kanske aldrig börjar vid något universitet”.
Vittnesbörd för Församlingen, Band 3, sidan 159 (1872).

9. Varför kom Jesus inte igen åren före 1883?
a.
”Hade adventisterna efter besvikelsen av 1844 behållit sin tro och fortsatt varit förenade, då Gud öppnade vägen, och sedan tagit emot budskapet från den tredje ängeln och genom kraften från den Helige Ande meddelat budskapet till världen, skulle de ha sett Guds frälsning, Gud skulle ha verkat kraftigt tillsammans med deras ansträngningar och det skulle ha fullbordats och Jesus ha kommit tillbaka för att ta emot Sitt folk och gett dem deras belöning för länge sedan.
Det var inte Guds vilja att Jesu återkomst skulle bli fördröjd. ... Under 40 år stängde otro, knot och uppror forntidens Israel ute från Kanaans land. Dessa samma synder har fördröjt inträdandet av nutidens Israel i Kanaans land. Det var inga fel på Guds löfte i varje fall. Det är otro, världslighet, orättfärdighet och strid bland dem, som bekänner Guds namn, som har hållit oss i denna syndfulla värld i så många år.”
Evangelisation, sidorna 695, 696 (1883). Förbättrad översättning.

b. ”I fall alla, der sammen arbetade for värket i 1844,havdetagetimodden tredje ängels budskap och havde forkyndt det med Helligåndens kraft, ville Herren hava arbetat mägtigt genom deres besträbelser. En flod avljus ville vara blivit spredt över välden. For år tillbaka ville jordens inbyggere hava väret advaret, det avsluttände värk ville vara blivit fullfört, och Kristus ville vara kommet for att genlöse sitt folk.”
4SP, sidan 291 (1884)?; Den Stora Striden, sidan 458 i GC?; Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidan 116.?

10. Vad var profetissans ständiga förväntan trots den uppkomna förseningen?
a.
”Livgivarens stämma har ännu inte kallat de sovande heliga ut ur deras mörka fängelser, men vi har inte mist tron, fastän den förutsagda tiden ännu inte har inträffat. ... Timmen kommer att slå; den är inte långt borta, och vissa av oss, som nu tror, kommer att leva på jorden och se förutskickelsen gå i uppfyllelse och höra ärkeängelns röst och Guds basun ge genljud från berg och slätt samt hav till jordens bortersta gräns. Alla skapade väsen kommer att höra rösten, och de, som har levt och är döda i Jesus, kommer att besvara Livets Furstes kallelse.”
The Review and Herald, den 31. Juli, 1888, sidan 482.
b.
” I denna tidsålder, när de sista scenerna av denna jords historia utspelas, går vi en tid av nöd till mötes som aldrig förr har varit. Ju färre äktenskap som ingås, desto bättre för både män och kvinnor.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 366 (1885).

11. Vilket budskap, som förkunnades med den Helige Andes kraft under de tre åren efter Generalkonferenssamlingen år 1888, var inledningen till det höga ropet?
”Vi befinner oss just nu i prövningens tid, ty den tredje ängelns höga rop har börjat att förkunna Kristi rättfärdighet, Frälsaren som förlåter synder. Detta är början på det ljus som utgår från den ängel, vars härlighet skall uppfylla hela jorden.”
1SM, sidan 363?; SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 984; The Review and Herald, den 22. November, 1892, sidan 722.

12. Föll senregnet på Guds folk 1892, eller var det blott en förstärkning av budskapet, som stegvis skulle växa till det höga ropet?
”Vi behöver varken känna till den exakta tiden för utgjutandet av den Helige Ande eller för Kristi ankomst. ... Den tredje ängelns budskap kommer att stiga till ett högt rop. ... I dag måste Du ha Din lampa i ordning, redo för den himmelska daggen, redo för det sena regnets skurar, ty särlaregnet skall komma, och Guds välsignelse kommer att fylla varje själ, som har renats från varje besmittelse. Det är vår uppgift i dag, att överlåta våra själar till Kristus, för att göras lämpliga för förnyelsen från Herrens åsyn... ägnade åt dopet i den Helige Ande.”
The Review and Herald, den 22. Mars, 1892, sidan 178 (gudstjänst i Lansing, Michigan, den 5. September, 1891).

13. Vad var syster Whites hållning 1891 angående Kristi snara ankomst?
”Ni kommer ej att kunna säga, att Han anländer om ett, två eller fem år, ej heller kan Ni förskjuta Hans ankomst och påstå, att den inträffar först om tio eller tjugo år.”
The Review and Herald, den 22. Mars, 1892, sidan 178 (gudstjänst i Lansing, Michigan, den 5. September, 1891).

14. Varför inställde Jesus Sin andra ankomst?
a.
”Om Kristi församling hade fullgjort sitt tilldelade uppdrag, så som Herren förordnat det, skulle hela världen redan ha varit varnad och Kristus skulle ha kommit till vår jord i makt och stor härlighet.”
Vändpunkten, sidorna 632 (1898).

b.
”I fall Guds folk havde utfört hans hänsikt vid att giva nådesbudskapet till välden, ville Kristus forlängst vara kommet till jorden, och de hellige ville hava modtaget deres välkomst i Guds stad.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 450 (1900).?

c. ”Lärdomen i denna berättelse gäller oss. Herren hade berett en väg för Sitt folk. De var snubblande nära det utlovade landet. En liten stund, och de skulle ha tågat in i Kanaan. De försenade själva sitt inträde. Om de hade satt sin lit till Gud, skulle de ha följt Gud in i landet. Bröder och systrar, utifrån det ljus jag har fått, vet jag, att om Guds folk hade levt i samklang med Honom och hade lytt Hans ord, kunde de i dag ha varit i det himmelska Kanaan.”
The General Conference Bulletin, den 30. Mars, 1903 (se också Evangelisation, sidan 694).

15. Vems fel är det, att vi är kvar i denna syndiga värld och att Jesus fortfarande inte har vänt tillbaka?
”Vi kanske måste stanna i denna värld i många år till, liksom Israels barn gjorde, på grund av upproriskhet. Men för Guds skull bör vi inte lägga synd på synd, genom att skylla Gud för våra felbeslut.”
Evangelisation, sidan 696 (1901). Förbättrad översättning.

16. Vad väntar Kristus på?
”När Kristi karaktär helt och fullt är avbildad i hans folk kommer han och gör anspråk på dem som sin egendom.”
Såningsmannen, sidan 45.

17. Hurdana var syster Whites förväntningar avseende Kristi återkomst i jämförelse med de bibliska profeternas förväntningar?
Upp. 22:6, 7, 12, 20; 1. Kor. 7:29; Rom. 13:11, 12.

”Guds änglar framställer tiden som väldigt kort i sina budskap till människorna. Så har detta alltid framställts för mig. Det är sant, att tiden har sträckts ut längre, än vi väntade oss under budskapets första tid. Vår Frälsare kom inte så snabbt, som vi hade hoppats. Men har Guds ord tagit fel? Aldrig! Man bör komma ihåg, att Guds löfter och hot alla är betingade.”
Manuskript Nummer 4, 1883; citerat av F.M. Wilcox i Jesu Vittnesbörd, sidan 99 (hela manuskriptet återges på sidorna 98-105). Se också Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidan 729.

18. Hur bör vår inställning vara i dag?
”I stedet for att anstrenge våra sinne med spekulation angåände tider och tidspunkter, som Herren har taget i sin egen hånd och holdt tillbaka från människor, burde vi övergive oss till Helligåndens kontrol for att utföre de aktuelle plikter, for att giva Livets Bröd uforfalsket av människolige meninger till själe, som länges efter sanningen.”
Evangelisation, sidan 702?; SDA:s Bibelkommentar, Band 6, sidan 1052; The Review and Herald, den 22. Mars, 1892.