En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

8 En ny Pingstdag att vänta

1. Har det någonsin förekommit en tid efter syndens inträngande, då Gud inte har verkat genom Sin Helige Ande?
1. Mos. 6:3; Jes. 63:10-11.

a.
”Från begynnelsen har Gud med sin helige Ande arbetat...”
Löftestiden, sidan 52.

b.
”Det är Helligåndens virke, der genom tiderne har teldelt det människolige hjärta kärlighet, och kärlighet är broderskapets levände princip.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidan 139.?
c. ”Under den patriarkaliska tiden hade den helige Andes inflytande uppenbarats på ett markant sätt, men aldrig i sin fullhet.”
Löftestiden, sidan 37.

2. Vad använder Gud Sig av i naturen, för att åskådliggöra den Helige Andes gärning?
Sak. 10:1; Hos. 6:3; Joel 2:28.

”’Han skall låta rikligt med regn komma ner över er, både höstregn och vårregn som tidigare.’ ... Herren använder dessa naturens funktioner, för att framställa den Helige Andes arbete.”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidan 506.

3. Vilken betydelse har det tidiga regnet (som i Palestina faller i slutet av Oktober eller i början av November)?
”I Östern faller det tidiga regnet vid såningstiden. Det är nödvändigt, för att fröet skall gro. Genom det gödande regnets påverkan tränger det späda skottet upp.”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidan 506.

4. Vilken betydelse har det sena regnet (i slutet av Mars eller början av April)?
”Det sena regnet faller nära slutet på odlingstiden och mognar kornet samt bereder det för skörden.”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidan 506.

5. Hur avbildar det tidiga regnet den Helige Andes verk i den enskildes hjärta?
a.
”Som daggen och regnet först ges, för att få fröet att skjuta upp, och därefter mogna för skörden, ges den Helige Ande, för att åstadkomma processen med den andliga tillväxten.”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidan 506.

b. ”På ingen punkt i vår erfarenhet kan vi klara oss utan dess hjälp, som möjliggjorde för oss våra första steg som kristna. Vi behöver välsignelserna från arlaregnet helt till tidens slut.”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidan 507.

6. Hur avbildar det sena regnet den Helige Andes verk i den enskilde?
a.
”Mognandet av kornet framställer Guds nåds verks fulländning i själen. Genom den Helige Andes kraft skall Guds sinnebild fullkomnas i karaktären. Vi skall omdanas helt till Kristi likhet.”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidan 506.

b.
”Den Heliga Ande söger att bliva boände i enhver själ. I fall den bliver modtaget som en välkommen och äret gäst, vilt de, som modtager den, bliva gjort fullkomne i Kristus. Det gode arbeta, der är begyndt, vilt bliva fullfört; hellige tanker, himmelsk hengivenhet och Kristus-lignände gärningar vilt gå i stedet for urene tanker, forhärdede fölelser och upprörske handlinger.”
CH, sidan 561.
CH? ChS?
c.
”När vi uppsöker Gud för den Helige Ande, kommer den att i oss förverkliga sinnets saktmod och ödmjukhet, ett medvetet beroende av Gud för det fulländande senregnet.”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidan 509.

7. Vid vilka tillfällen sänder Gud exempelvis Sin Ande till Sitt folk?
”Församlingens möten, så som lägermöten, sammankomster i hemmen, och alla tillfällen, där det förekommer personligt arbete för själar, är Guds bestämda möjligheter till, att ge arla- och särlaregnet.”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidan 508.

8. Kan enskilda personer få den Helige Andes sena regn, även om flertalet människor omkring dem inte tar emot denna välsignelse?
1. Mos. 5:24.
a. ”Denne profets {Enok/Hanok} fromma karaktär avbildar det heliga tillstånd, som måste uppnås av dem, vilka vid Kristi andra ankomst skall bli ’friköpta från jorden’”.
Patriarker och Profeter, sidorna 88, 89.

b.
”Och der är Enok' är i dessa våra dage.”
Såningsmannen, sidan 332.?

9. Hur representerar det tidiga regnet Andens arbete för den kristna kyrkan som helhet?
a.
”Utgjutandet av Anden på apostlarnas tid var början till det tidiga regnet eller såddens regn och resultatet blev överväldigande. Ända fram till tidens slut kommer Andens närvaro att bli kvar hos den sanna församlingen.”
Löftestiden, sidan 53.

b.
”Ondskan hade tornat upp sig under århundraden och kunde endast behärskas och stås emot genom den Helige Andes mäktiga kraft, den Tredje Personen i Gudomen, som inte skulle komma med begränsad styrka, utan med full gudomlig kraft.”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidan 392.

10. Vilken förberedelse hade lärjungarna vidtagit i sina hjärtan och liv, så att det tidiga regnet kunde utgjutas över den första församlingen?
a. ”De väntade emellertid inte i sysslolöshet. Berättelsen säger att de sedan alltid ’var i helgedomen och lovade Gud’. (Luk. 24:53.)” Löftestiden, sidan 36.

b. ”De odmjukede dereshärtan i sand anger och bekändte deres vantro.”
Löftestiden, sidan 47 i AA.?

c. ”Apostlarna bad med intensiv iver om att bli beredda att söka upp människor och att i sitt dagliga umgänge med dem kunna samtala på ett sätt som skulle leda dem till Kristus.”
Löftestiden, sidan 37.

d.
”De undanröjde alla skiljaktigheter, all önskan att vara bland de främsta och slöt sig samman i kristen gemenskap.”
Löftestiden, sidan 37.

e.
”Det var da disciplene var blivit fullständig enige, da de inte mera sträbte efter de högonste stillinger, att ånden blev utgydt.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidan 20.?

f. ”De kände också starkt sitt ansvar för att rädda människor.”

Löftestiden, sidan 37.

11. Vilket inflytande hade det tidiga regnet på församlingsmedlemmarnas andlighet?
a.
”Och under Andens inflytande blandades böner av ånger och bekännelse med sånger av lovprisande över förlåtna synder.”
Löftestiden, sidan 38.

b.
”De, som vid Pingsten blev beklädda med kraft från höjden, blev emellertid inte därigenom befriade från framtida frestelser och umbäranden... De tvingades kämpa med all sin gudsgivna kraft för att såsom människor växa upp till vad Bibeln kallar ’Kristi Jesu fullhets åldersmått’.”
Löftestiden, sidan 48.

c.
”De bad dagligen om ny nåd, så att de skulle kunna nå högre och alltjämt högre på fullkomnandets väg.”
Löftestiden, sidan 48.

d.
”Under den helige Andes påverkan lärde sig också de allra svagaste att, genom att utöva tro på Gud, förbättra och föröka den kraft de hade anförtrotts och att bli helgade, förfinade och förädlade. Då de i ödmjukhet underordnade sig den helige Andes omformande inflytande, tog de emot gudaktighetens fullhet och omformades till likhet med den gudomliga förebilden.”
Löftestiden, sidorna 48.

12. Vilket inflytande hade det tidiga regnet på deras kraft till, att vittna för andra?
a.
”Och vad hände? Andens svärd som på nytt vässats med kraft och doppats i himmelens ljus högg sin väg genom otron. Tusentals omvändes på en dag.”
Löftestiden, sidan 38.

b.
”Detta var en symbol på den gåva som apostlarna tog emot och som gjorde det möjligt för dem att flytande tala språk som de hittills hade varit helt obekanta med. ”
Löftestiden, sidan 39.

c.
”Deras sinnen var överfyllda av en välvilja så full, så djup, så vidsträckt att den tvingade dem att gå ut till jordens mest avlägsna länder och vittna om Kristi kraft.”
Löftestiden, sidan 46.

d.
”Elden som visade sig, var en symbol på den iver och uthållighet med vilken apostlarna skulle arbeta och den kraft som skulle följa deras arbete.”
Löftestiden, sidan 39.

e.
”Vad blev resultatet av Andens utgjutande på pingstdagen? De glada nyheterna om en uppstånden Frälsare förkunnades till den bebodda världens yttersta gränser.”
Löftestiden, sidan 47.
f. ”Församlingen fick se nya troende komma i skaror från alla håll. De, som förlorat sin andliga upplevelse, väcktes till nytt liv.”
Löftestiden, sidan 47.

g. ”De troendes hela strävan var att efterlikna Kristi väsens egenskaper och att arbeta för utvidgandet av hans rike.”
Löftestiden, sidan 47.


13. Lät Herren dra tillbaka Sin Helige Ande efter Pingsthögtiden?
”Herren stängde inte himmelens förrådshus, efter att ha utgjutit Sin Ande över de första lärjungarna... I fall vi inte har Hans kraft, är det på grund av vår andliga dåsighet, vår likgiltighet, vår lathet. Låt oss lämna denna slöhet och livlöshet!”
SDA:s Bibelkommentar, Band 6, sidan 1055.


14. Hur avbildar det sena regnet den Helige Andes verk för kristenheten som helhet?
a.
”Det är sant att på ändens tid, då Guds verk på jorden skall avslutas, kommer en ivrig ansträngning att göras av helgade kristna under den helige Andes ledning.”
Löftestiden, sidan 54

b.
”Evangeliets stora verk kommer att avslutas med en ännu större uppenbarelse av Guds kraft än den som utmärkte dess början. De profetior som uppfylldes då ”det tidiga regnet” strömmade ned vid inledningen av evangeliets förkunnelse, kommer att uppfyllas på nytt under ”det sena regnet” vid dess avslutning. Detta är de ’tider av vederkvickelse’ som aposteln Petrus såg fram emot då han sade: ’Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus.’... Arbetat vilt bliva det samme som på pinsefestens dag.”
Den Stora Striden, sidorna 524, 525.?

c.
”Andens utgydelse på aposstlenes tid var 'den seldige regn', och resultaterne var herlige. Men den seldige regn skal bliva ännu rikeligere.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidan 21.?

d.
”Det Herren gjorde för sitt folk på den tiden är lika viktigt, ja, ännu viktigare att han gör för sitt folk idag. Allt det som apostlarna gjorde skall varje församlingsmedlem göra nu. Och vi skall arbeta med så mycket större värme och vara vägledda av den helige Ande i så mycket större utsträckning, som tillväxten i ondskan kräver en mer bestämd kallelse till omvändelse.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidan 33.

15. Hur kommer det sena regnet att påverka andligheten och karaktärsutvecklingen hos församlingsmedlemmarna?
a.
”Senregnet, som mognar jordens skörd, står för den andliga nåd, som bereder församlingen för Människosonens ankomst. Men om inte det tidiga regnet har fallit, blir det inte något liv; de gröna bladen visar sig inte. Om inte det tidiga regnet har gjort sin uppgift, kan det sena regnet inte säkra något frös fulländning.”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidan 506.

b.
”Men då vi närmar oss slutet av jordens skörd, har ett särskilt utgjutande av andlig nåd lovats för att bereda församlingen för Människosonens ankomst. Detta utgjutande av Anden liknas vid att det sena regnet...”
Löftestiden, sidan 55.

c. ”Det är det sena regnet som upplivar och styrker dem att gå igenom nödens tid.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidan 353; SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 984.

d.
”... de kommer att ta emot det sena regnet och på så sätt göras passande att förvandlas.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidan 187.

e.
”De har fått ’vederkvickelsen från Herren’. De är förberedda för den prövningens stund som ligger framför dem.”
Den Stora Striden, sidan 526.

f. ”På den tid vilt 'seldigregnen', 'husvalelsestiderne for Herrens åsyn' komma och giva kraft: till den tredje ängels högon rop for att berede de hellige till att bestå i den periode, var de sju siste plågor skal utgydds.”
Adventbudskapet, sidan 86 i EW.?

g. ”Innan Guds straffdomar slutligen kommer över jorden, kommer det bland Guds folk att ske ett sådant återuppväckande av ursprunglig gudsfruktan, som man inte har sett sedan apostlarnas dagar. Guds Ande och kraft kommer att utgjutas över hans barn.”
Den Stora Striden, GC 404.

16. Hur kommer det sena regnet att påverka församlingens kraft till, att vittna?
a.
”Under seldigregnens byger vilt människolige uppfinelser och maskineri till tider bliva fejet bort, och den människolige autoritets gränser vilt bliva som knäkkede rör, och Den Heliga Ande vilt tala genom levände människolige repräsentanter med överbevisände makt. Ingen vilt da vänte och se, om sätningerne är avrundede,. om grammatikken är felfri. Det levände vand vilt da strömme ad Guds egne kanaler.”
2SM, sidorna 58, 59.?

b. ”De kommer att förkunna sanningen med Andens kraft och makt. Stora mängder kommer att ta emot tron och ansluta sig till Herrens här.”
Evangelisation, sidan 700. ÖVERSÄTTNINGEN FÖRBÄTTRAD HÄR.

c.
”Under det höga ropet kommer församlingen, med hjälp av sin Herres gudomliga ingripande, utbreda kunskapen om frälsningen så grundligt, att ljuset kommer att spridas till varje stad och by. Jorden kommer att lysas upp om frälsningens kunskap.”
Evangelisation, sidan 694.ÖVERSÄTTNINGEN FÖRBÄTTRAD HÄR.

c. ”Med ansikten som lyser upp och strålar av helig hängivenhet, kommer Guds tjänare att skynda från plats till plats för att förkunna himlens budskap. Tusentals röster överallt på jorden förkunnar varningen. Underverk utförs, sjuka botas och tecken och under följer de troende.”
Den Stora Striden, sidan 612.


17. Kommer senregnet efter Guds folk besegling, eller dessförinnan?
”För arbetat är avsluttet och beseglingen av Guds folk är fullfört, vilt vi modtage utgydelsen av Guds Ande.”
1SM, sidan 111.?


18. Kommer senregnet före eller efter nådatidens avslutning?
”’Början av nödens tid’, som här omnämns, syftar inte på den tid då plågorna börjar utgjutas, utan på en kort tid innan de faller. Jesus är då fortfarande kvar i helgedomen. Men vid den tid då frälsningsverket är avslutat drabbas jorden av svåra tider och nationerna kommer att vredgas. Dock hålls de tillbaka så att de inte hindrar den tredje ängelns budskap. Vid den tiden skall Herren sända ”särlaregnet”, eller vederkvickelsen, för att ge kraft åt den tredje ängelns höga rop och förbereda de heliga att bestå under den tid då de sju sista plågorna skall utgjutas.”
Adventbudskapet, sidan 42.


19. Kommer alla våra församlingsmedlemmar att ta emot den Helige Andes kraft?
a.
”Håber vi på att se hele församlingen väkket? Den tid vilt aldrig komma.” ”Der är personer i församlingen, som inte är omvendt, och som inte vilt forenes i alvarlig inträngände bön. Vi måste personligt arbeta, vi måste bede mera och tala minre.”
1SM, sidan 122.?

b.
”De, som inte gör någon beslutsam ansträngning, utan bara väntar på, att den Helige Ande skall tvinga dem till handling, kommer att försvinna i mörkret. Ni skall inte sitta stilla och inget göra i Guds verk.”
Christian Service, sidan 228.

c.
”Endast de, som lever upp till det ljus de har, kommer att ta emot större ljus. Med mindre vi dagligen gör framsteg i de aktiva kristna dygderna, kommer vi inte att känna igen den Helige Andes yttringar i det sena regnet eller särlaregnet. Det kan falla på hjärtan runt omkring oss, utan att vi vare sig ser eller får det.”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidan 507.
d. ”Jag såg att många försummade förberedelsen som är så nödvändig. De såg i stället fram mot ”vederkvickelsens tid” och ”särlaregnet” och menade att detta skulle göra dem lämpliga att bestå på Herrens dag och leva inför hans åsyn. Åh, hur många såg jag inte som var utan beskydd under nödens tid! De hade försummat den nödvändiga förberedelsen, och kunde därför inte ta emot ”vederkvickelsen” som alla måste ha för att kunna leva inför en helig Gud.”
Adventbudskapet, sidan 71.

20. Vilken förberedelse i hjärta och liv måste vi vidta, för att vara redo för den speciella utgjutelsen av Guds Helige Ande?
(1) Allvarlig bön.
a.
”Vi borde be lika allvarligt om den Helige Andes utgjutelse, som lärjungarna gjorde på Pingsthögtidens dag. I fall de behövde det på den tiden, behöver vi det ändå mera i dag. . . Utan Andens bistånd kommer våra ansträngningar, för att framföra de gudomliga sanningarna, att vara förgäves.”
The Review and Herald, den 25. Augusti, 1896, sidan 533.

b.
”En väkkelse av sand gudsfrygt blandt oss är det största och mest påträngände av alla våra behov. Att söka detta burde vara våra förste gerning. Der burde göres alvarlige ansträngelser for att uppnå Herrens velsignelse, inte fordi Herren är uvillig till att utgyde sin velsignelse över oss, men fordi vi inte är rede till att modtage den. Våra himmelske Fader är mera villig till att giva sin Helligånd till dem, der beder honom, än jordiske foräldre är till att giva gode gåvor till deres barnen. Det är våra arbeta genom bekändelse, odmjukelse, anger och alvarlig bön att uppfylla de betingelser efter hvilke, Gud har lovet att skänke sin velsignelse. En väkkelse kan endast forventes som svar på bön.”
1SM, sidan 121.?

c.
”Vi har måske haft et mål av Guds Ande, men genom bön och tro måste vi stadig söka att fa mera av Anden. Våra ansträngelser burde aldrig upphöre. I fall vi inte gör framgång, i fall vi inte intager en holdning, som sätter oss i stand till att modtage både den tidlige och den seldige regn, da vilt vi miste våra själ, och ansvaret vilt ligge vid våra egen dör.”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidan 508.?

d. ”Den del av den Helige Ande, som vi tar emot, kommer att stå i förhållande till den grad av önskan och tro, som vi utövar, för att uppnå den, och av den nytta, som vi drar av det ljus och den kunskap, som ges oss. Vi kommer att bli betrodda den Helige Ande i förhållande till vår mottaglighet och vår förmåga, att dela den med andra.”
The Review and Herald, den 5. Maj, 1896, sidan 273.
(2) Rena själens tempel från varje orenhet.
a.
”Måtte Herren hjälpa Sitt folk med, att rensa själen på varje orenhet och att uppnå en så nära förbindelse med Honom, att de blir delaktiga i det sena regnet, när det utgjuts!”
SDA:s Bibelkommentar, Band 6, sidan 1055; The Review and Herald, den 20. Juli, 1886.

b.
”Ingen enda av oss kommer någonsin att få ta emot Guds sigill medan våra karaktärer har ett fel eller en fläck. Vi har fått i uppgift att råda bot på våra karakärsbrister, att rena själens tempel från varje orenhet. Sedan kommer det sena regnet att falla över oss, som det tidiga regnet föll över lärjungarna på pingstdagen.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 214.
c.
”Den seldige regn vilt komma, och Guds velsignelse vilt fylla enhver själ, som är renset for enhver orenhet. Det är våra arbeta i dag att övergive våra själ till Kristus, så att vi kan bliva gjort rede till fornyelsens tid vid Herrens närvär... rede for Helligåndens dyb.”
Evangelisation, sidan 702; 1SM, sidan 191.?

d. ”Det blev vist mig, att i fall Guds folk inte gör någon ansträngelse for deres egen del, men venter på att fornyelsen skal komma över dem for att fjerne deres fel och rette deres feltagelser, i fall de är avhängige av detta for att rense deres köds och själs urenhet och for att berede dem till att antage den tredje ängel s högon rop, da vilt de bliva funnit mångalfulle. Fornyelsen eller Guds kraft kommer endast till dem, som har forberedt sig själva for det, vid att göre det, som Gud har budt dem, nämligen att rense sig själva från alt deres köds och själs urenhet, och fullkomne hellighet i gudsfrygt.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidan 619.?

e. ”Måtte Herren hjälpa Sitt folk med, att rensa själen på varje orenhet och att uppnå en så nära förbindelse med Honom, att de blir delaktiga i det sena regnet, när det utgjuts!”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 1055.? Jämför RH, den 20. Juli, 1886 ovan!

f.
”Der är intet, Satan flygter mera, än att Guds folk skal rydde vägen vid att fjerne enhver hinring, så att Herren kan utgyde sin Ande på en hensygnände församling... Enhver fristelse, enhver sätter sig upp emot, hvadenten det foregår öppent eller i det skjulte, kan övervines, 'inte vid makt och inte vid styrke, men vid min Ande, säga Härskarers Herre.' Zak.4,6.”
1SM, sidan 124.?

g. ”De som når varje nivå, består varje prov och segrar, oavsett vad det kostar, har lytt det sannfärdiga Vittnets råd, och de kommer att ta emot det sena regnet och på så sätt göras passande att förvandlas.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidan 187.

(3) Lägga all oenighet åt sidan
a. ”Låt de kristne lägge alt till side, som skiller dem, och övergive sig till Gud for att frälsning de fortabte. Låt dem i tro bede om den lovede velsignelse, och låt den komma. Åndens utgydelse på aposstlenes tid var den tidlige regn, och dens virkning var herlig. Men seldigregnen vilt bliva ännu herligere.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidan 21? (se också Evangelisation, sidan 698).?

b.
”Når vi bringer vorehärtan i forening med Kristus, och våra liv i överensstemmelse med hans arbeta, vilt Ånden, der faldt på pinsefestens dag, falde på oss.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidan 246.?

(4) Segra över varje felaktigt ord och varje felaktig handling
”Jag så, att ingen kunde få del i 'fornyelsen' utan dem, der ville modtage segar över enhver sködesynd, över stolthet, kärlighet till välden, och över ethvert forkert ord eller urigtig handling. Fördenskull skulle vi drage närmere till Herren och alvarligt söka den nödvendige forberedelse, der sätter oss i stand till att stå i kampen på Herrens dag.”
Adventbudskapet, sidan 71.?

(5) Studera Guds Ord.
”När vi som ett folk förstår, vad denna bok betyder för oss, kommer det att inträffa en stor väckelse ibland oss.”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidan 113.

(6) Bli aktiva arbetare i Kristi tjänst.
a.
”Den stora utgjutelsen av Guds Ande, som lyser upp hela världen med sin härlighet, kommer inte att inträffa, förrän vi har ett upplyst folk, som av erfarenhet vet, vad det betyder, att samarbeta med Gud. När vi fullständigt helhjärtat helgar oss till tjänst för Kristus, kommer Gud att erkänna detta genom en gränslös utgjutelse av Sin Ande; men detta kommer inte att ske, så länge som den största delen av församlingen inte samarbetar med Gud.”
Christian Service, sidan 253; The Review and Herald, den 21. Juli, 1896 (se också Evangelisation, sidan 699).
b. ”När församlingarna blir levande, arbetande församlingar, kommer den Helige Ande att ge svar på deras allvarliga böner... då kommer himmelens fönster att öppnas för det sena regnets skurar.”
The Review and Herald, den 25. Februari, 1890, sidan 113.

c. ”När maklighetens och lättjans skamfläck en gång har avlägsnats från församlingen kommer Herrens Ande att visa sig i nåd. Gudomlig kraft kommer att uppenbaras. Församlingen kommer att visa hur härskarornas Gud verkar genom sin försyn. Sanningens ljus kommer att lysa med klara, kraftiga strålar och liksom på apostlarnas tid kommer många människor att vända sig från villfarelse till sanning. Jorden kommer att bli upplyst av Herrens härlighet.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidan 46.

21. Vad kommer Gud att göra, när vi gör vår del?
a.
”Når vägen bliver beredt for Guds Ande, vilt velsignelsen komma. Satan kan lige så lidt hinre att en byge av velsignelser kommer ned över Guds folk, som honom kan lukke himlens vinuer, så att regnen inte falder på jorden.”
1SM, sidan 124.?

b.
”Svaret kan komma med plötslig hastighet och överväldigande makt, eller det kan försenas i dagar eller veckor, varvid vår tro sätts på prov. Men Gud vet, hur och när våra böner skall besvaras. Det är vår del av arbetet, att sätta oss själva i förbindelse med den gudomliga kanalen. Gud är ansvarig för Sin del av arbetet. Han är trofast, som har gett löftet. Det stora och viktiga för oss är, att bli ett i hjärta och sinne, genom att lägga all missunsamhet och allt hat till sidan, och som ödmjuka bejande att vaka och vänta. Som vår representant och ledare är Jesus redo, att göra det samma för oss, som Han gjorde för dem, som bad och väntade på Pingstdagen.”
Our Firm Foundation, Band II, sidan 683.