En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

7 Den Helige Ande kommer att lära Guds Folk hela Sanningen

1. Vad var Kristi älsklingsämne?
”Kristus, den stora lärer, havde en uändelig mangfoldighet av emner att välge imellem, men det, som honom dvälede mest vid, var Helligåndens gåva.”
1SM, sidan 156.?

2. Hur viktig är Guds gåva Anden i Hans plan för vår återlösning?
a.
”Med Andens gåva skänkte Jesus människan det bästa, som himmelen kunde skänka.”
Our High Calling, sidan 150.

b.
”Innan Jesus lät offra sig som slaktoffer, sökte han efter den viktigaste och mest fullständiga gåva han kunde tänka sig för att till sina efterföljare skänka en gåva som skulle föra nådens obegränsade hjälpkällor inom räckhåll för dem. ’Jag skall bedja Fadern’, sade han, ’och han skall giva eder en annan Hjälpare’.
Vändpunkten, sidan 668.

c.
”Den Heliga Ande var den högonste av alla de gåvor, honom kunde bede sin Fader giva till uppmuntring for hans folk. Ånden skulle gives som et middel till genfödelse, och utan den ville Kristi offer inte hava väret till någon nytte.”
Vändpunkten, sidan 672 i DA.?

d.
”Anden ges bara till dem som i ödmjukhet vänder sig till Gud och som väntar på hans vägledning och nåd. Guds kraft väntar på att de skall bedja och ta emot. Då vi i tro gör anspråk på den utlovade välsignelsen, för den alla andra välsignelser med sig.”
Vändpunkten, sidan 674.


3. Värdesätter vi denna utlovade gåva, som vi borde?
”Strax innan Han lämnade lärjungarna och begav Sig till de himmelska salarna, uppmuntrade Jesus dem med löftet om den Helige Ande. Detta löfte gäller lika väl för oss, som det gällde dem, men hur sällan påminns inte folket om det, och omtalas dess mottagande i församlingen! Som följd av tystnaden om detta synnerligen väsentliga ämne, vilket löfte känner vi då mindre till om dess praktiska utförande, än det rika löftet om den Helige Andes gåva, varigenom verkningskraft skall skänkas åt allt vårt andliga arbete? Löftet om den Helige Ande nämns kanske litet halvhjärtat under våra tal, det berörs tillfälligt, mera är det inte. Vi har uppehållit oss vid profetior, lärosatser har lagts ut; men det centrala för församlingens tillväxt i andlig styrka och verkningsgrad, för att predikan skall vara överbevisande, och själar bli omvända till Gud, har för det mesta förbisetts under förkunnarnas gärning.”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidan 174 (se också Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidan 21).


4. Skall vi lägga bort alla våra synder, för att ta emot den Helige Ande, eller kommer den Helige Ande att hjälpa oss med, att lägga bort våra synder?
Joh. 16:7-9.

a.
”Utan guddommelig hjälp kan vi intet godt göre. Gud kalder på anger hoss ethvert människo och dog - et människo kan inte engång da göre något utan att Den Heliga Ande arbetar i dets hjärta.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidan 64.?

b.
”Det är Anden, som överbevisar om synd, och med samtycke från människan, drivs synden från hjärtat.”
Our High Calling, sidan 152.

c.
”Herren Jesus arbetar genom den Helige Ande, för den är Hans representant. Genom den ingjuter Han andligt liv i själen, sporrar dess energi till det goda, renar den på moralisk orenhet, för att göra den skickad eller lämplig för Hans rike.”
Our High Calling, sidan 152.


5. Hur inträffar den nya födelsens mirakel?
Joh. 3:5; 1. Kor. 6:11.

a.
”Det föregås av en död från jaget och synden och blir ett helt igenom nytt liv. Denna förändring kan bara ske genom den helige Andes påverkan på sinnet.”
Vändpunkten, sidan 159.

b.
”Så är det också med den helige Andes verk i våra sinnen. Det kan lika litet förklaras som vindens rörelse. Vi kan kanske inte uppge platsen och tiden för eller de olika stegen i omvändelseverket, men det bevisar inte att vi inte är omvända. Genom en kraft som är lika osynlig som vinden, verkar Kristus i oss. Då och då, kanske omedvetet för oss själva, får vi intryck som bidrar till att föra oss till Kristus. Kanske vi tar emot dem genom att betrakta honom eller genom att läsa Bibeln eller genom att höra förkunnelsen från någon förkunnare. Helt plötsligt kan vi då, när Anden mera direkt vädjar till oss, med glädje ta emot Kristus. Av många kallas detta en plötslig omvändelse, men det är följden av Guds Andes ofta upprepade och bevekande maningar, en tålig och ofta långt utdragen process.”
Vändpunkten, sidan 159.

c.
”När Guds Ande tar oss i besittning förvandlas hela livet.... Välsignelsen kommer när vi överlämnar oss åt Gud i tro. Då skapar den kraft som ingen människa kan se, en ny skapelse till Guds avbild.”
Vändpunkten, sidan 160.
d. ”Det är genom Anden som Kristus bor i oss. Och Guds Ande blir, när vi tar emot honom, början till detta eviga liv.”
Vändpunkten, sidan 383.


6. Hur ofta behöver vi omvändelse genom den Helige Ande?
”Att följa Jesus kräver helhjärtad omvändelse från första början, och en upprepning av denna omvändelse dagligen.”
Guds Söner och Döttrar, sidan 207.

7. Hur allena kan vi som kristna motstå de frestelser, som dagligen möter oss?
Rom. 8:1, 4, 9, 13, 14.

a.
”Människor kunde stå emot och övervinna synden bara genom den väldiga makt som den tredje personen i Gudomen utövade. . . .”
Vändpunkten, sidan 672.

b. ”Han kom för att omintetgöra djävulens gärningar och han har förordnat att den helige Ande skall ges åt varje ångerfull människa för att bevara henne från synd.”
Vändpunkten, sidan 311.

c.
”Kristus har gett sin Ande som en gudomlig kraft, för att vi skall kunna övervinna alla nedärvda och tillägnade benägenheter till det som är ont och för att överföra sitt eget väsens egenskaper till sin församling.”
Vändpunkten, sidan 671

8. Vem bor egentligen i oss genom Andens närvaro?
a.
”Genom Ånden bör Kristus till stadighet dväle i hans börnshärtan. Deres forening med honom är närmere, än da honom personligt var blandt dem.”
Vägen till Kristus, sidan 75 i DA.?

b.
”Den Helige Ande är Tröstaren, liksom Kristi personliga närvaro är det för själen.”
The Review and Herald, den 29. November, 1892.

c. ”På pinsefestens dag kom den lovede tröster, och de fik en kraft från det högon. De tronde jublede över deres uppstegne Herres bevidste närvär.”
Den Stora Striden, sidan 351 i GC.?

Hur påverkas våra karaktärer, när den Helige Ande gör Jesu närvaro verklig för oss?
2. Kor. 3:18; Gal. 5:22, 23; 1. Pet. 1:2; 2. Tess. 2:13.

a. ”Mottagandet av Anden är mottagandet av Jesu liv. Den tillför mottagaren Jesu egenskaper.”
Vändpunkten, sidan 807.

b.
”Mänskohjärtat kan aldrig erfara lycka, förrän det underkastar sig Guds Andes omskapande gestaltning. Anden formar den pånyttfödda själen efter modellen Jesus Kristus. Genom Andens inflytande, övergår fiendskap mot Gud till tro och kärlek, stolthet till ödmjukhet. Själen erkänner sanningens skönhet, och Kristus blir ärad genom karaktärens förvandling och fullkomlighet.”
Our High Calling, sidan 152.

c. ”Anden skulle förhärliga Kristus, genom att uppenbare Hans nåds rikedom för världen. Guds bild skulle återskapas i människan. Guds ära och Kristi ära har förbindelse med fullkomligheten i Hans folks karaktär.”
Our High Calling, sidan 154.

d.
”Genom tro verkar den Helige Ande i hjärtat, för att skapa helighet, men detta kan inte göras, utan att människan önskar att samarbeta med Kristus. . Vi kan endast bli skickade för himmelen genom den Helige Andes arbete i hjärtat... Det är den Helige Andes verk, som skall förädla smaken, heliggöra hjärtat och förbättra hela personen.”
The Review and Herald, den 1. November, 1892.