En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

6 Guds Folk bestämmer sig

1. Vad lär Bibeln om de heligas uthållighet? Är det möjligt för en äkta kristen, att mista sin kärlek till Gud?
Matt. 24:13; 13:18-23; 1. Kor. 9:27; 10:12; Heb. 6:4-6; Hes. 18:24; 2. Pet. 2:20, 21.

2. Hur beskriver Bibeln avfallet särskilt hos människor, som en gång vandrat med Gud?
Hes. 28:15; 2. Pet. 2:4; l. Sam. 10:9; 28:15.

3. Hör avfall endast till forntiden?
a.
”Den mäktiga sållningen har börjat och kommer att fortsätta tills alla de har blivit utsållade som inte är villiga att ta en frimodig och orubblig ställning för sanningen och uppoffra sig för Gud och hans verk. Ängeln frågade: ”Tror ni att någon kommer att tvingas uppoffra någonting? Nej, nej! Alla gåvor måste vara frivilliga.”
Adventbudskapet, sidorna 50, 51 (1850).

b.
”Jag såg att vi nu befinner oss i sållningens tid. Satan arbetar med all kraft på att rycka själar ur Kristi hand...”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidan 429 (1864).

c.
”Gud sållar nu Sitt folk, prövar deras avsikter och deras motiv. Många kommer bara att vara som agnar – det finns inget vete, inget värde i dem.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 4, sidan 51 (1876).

d.
”Vi är i rystelsens tid, var alt, som kan rystes, vilt bliva rystet. Herren vilt inte undskylde dem, der känder sanningen, i fall de inte i ord och handling adlyder hans bud.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 332 (1900).?

e.
”Så snart som Guds folk är beseglat i sina pannor - inte med ett sigill eller märke, som går att se, utan med en fast förankring i sanningen både intellektuellt och andligt, så att de inte kan ryckas upp - så snart Guds folk är beseglat och förberett på sållningen, då inträffar den. Ja, egentligen har den redan inletts; Guds doms timme har slagit över landet, för att ge oss en varning, så vi kan veta, vad som kommer.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 4, sidan 1161 (1902).

f. ”Även i våra dagar har det varit och kommer det att fortfara att vara hela släkter, som en gång har glatt sig åt sanningen, men som kommer att mista tron på grund av bakdanteri och lögner, som uttalats för dem avseende dem, som de har haft kära och med vilka de har hållit livliga överläggningar. De öppnade sina hjärtan för såendet av ogräs; ogräset växte upp ibland vetet; ogräset blev starkare; vetets andel blev stadigt mindre; och den värdefulla sanningen miste sin kraft i deras ögon.”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidan 411.

4. Varför kommer ett ökande antal sjundedags-adventister att råka i avfall?
a.
”Den tid då varje själ ska prövas är inte långt borta. Vilddjurets märke kommer att tvingas på oss. De som undan för undan har gett efter för världsliga krav och fogat sig efter världsliga seder och bruk, kommer inte att tycka att det är svårt att ge efter för den härskande makten, hellre än att utsätta sig för hån, kränkning och hot om fängelse och död. Striden står mellan Guds bud och människors bud. Då kommer guldet att skiljas från slagget i församlingen.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 81.

b.
”När stormen närmar sig kommer många som har bekänt sig tro på den tredje ängelns budskap, men som inte har blivit helgade genom lydnad för sanningen, att svika sin övertygelse och gå över till motståndarens led.”
Den Stora Striden, sidan 522.

c.
”Det arbete som församlingen har försummat att utföra under en tid av fred och välgång, måste den utföra under en fruktansvärd kristid, under de mest nedslående och avskräckande förhållanden... Nu skall de ytliga och konservativa, vilkas inflytande ständigt har hindrar verkets framgång, avsvärja sig sin tro...”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 463.

d.
”Allteftersom prövningarna blir fler och svårare runt omkring oss, kommer såväl en separation som en förening att äga rum inom våra led. Somliga, som nu är beredda att gripa till vapen, kommer, när det verkligen är fara å färde, att göra det klart, att de inte har byggt på den fasta klippan. De kommer att ge efter för frestelsen. De, som har haft stort ljus och härliga privilegier, men som inte har utnyttjat det, kommer att lämna oss under en eller annan förevändning.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 400.

e.
”I frånvaro av förföljelse har det krupit in i våra led män, vars kristenhet tycks vara sund och inte gå att ifrågasätta, men som skulle lämna oss vid förföljelse.”
Evangelisation, sidan 360.

5. Förekommer det andra orsaker till sållningen, än förföljelser?
a.
”Jag frågade vad denna sållning betydde som jag hade sett, och det visades mig att den skulle åstadkommas av det sanna vittnets klara råd till församlingen i Laodicea. Detta råd kommer att ha sin verkan på mottagarens hjärta, och det skall leda honom att lyfta rättfärdighetens principer högt och framhålla den tydliga sanningen. Vissa kommer inte att stå ut med detta uppriktiga vittnesbörd. De skall sätta sig upp mot det, och det är detta som kommer att förorsaka en sållning bland Guds folk.”
Adventbudskapet, sidan 128.

b.
”Guds Ande har lyst upp varje sida i den Heliga Skrift, men det finns de, som den gör ringa intryck på, eftersom de inte fullt ut förstår den. När sållningen kommer, vid införandet av falska teorier, kommer dessa ytliga läsare, utan fast förankring, att vara som flygsand. De kommer att inta en hållning, som passar till deras känslors och bitterhets anda...”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidan 112.

c.
”De, som inte har modtaget kärligheten till sanningen, vilt bliva betaget av fjändens bländvärk. De vilt se till de forförände ånder och djävelens doktriner, och de vilt forlade tron.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 401.?

6. Vilket annat uttryck brukar Profetians Ande om sållningen ibland Guds folk?
”I den stora rystelse, som snart skal fine sted, vilt vi bedre vara i stand till att måle Israels styrke. Tegnene visar, att tiden är när, da Herren vilt vise, att hans kornrensemaskine är i hans hånd, och att honom grundigt vilt rense sin lade.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 80.?


7. Finns det endast sanna troende i våra församlingar?
a.
”Utifrån vad som visats mig är det inte mer än hälften av de unga som bekänner sig till religion och tro, som verkligen har blivit omvända.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidan 158; Budskap till de Unga, sidan 120 (1857).

b.
”Namn finns registrerade i församlingens matrikel på jorden, men inte i livets bok. Jag fick se att inte en av tjugo ungdomar vet vad praktisk religionsutövning är.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidan 504; Budskap till de Unga, sidan 367 (1867).

c.
”I den senaste synen som jag fick blev jag visad det skrämmande faktum, att bara en liten del av dem som nu bekänner sig tro på sanningen kommer att bli helgade genom den och bli frälsta.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidan 608 (1867).

d.
”Jag har utifrån det som har visats mig framställt för dem, att endast några få av dem som nu bekänner sig tro på sanningen till sist skulle bli frälsta”.
Vittnesbörd för Församlingen, Band 2, sidan 445 (1870).

e.
”Jag säger er att inte så få pastorer som står inför folk och förklarar skrifterna, är befläckade. Deras hjärtan är fördärvade, deras händer är orena.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 78 (1882).

f.
”Det är ett allvarligt budskap, som jag har till församlingen, när jag säger, att inte en ut av tjugo av dem, vars namn står i kyrkans böcker, är förberedda på, att avsluta sin levnads historia, ty de skulle i sanning vara lika mycket utan Gud och utan hopp i världen, som vanliga syndare.”
Christian Service, sidan 41 (1893).

8.Vad kan vi vänta oss för utveckling i våra församlingar?
a.
”Välståndet förökar mängden av bekännare. Motgången rensar bort dem ur församlingen.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 4, sidan 89.

b. ”Der vilt komma stridighet in i församlingen. Der vilt utvikles to klasser. Hveden och ugrässet vilt voxe upp sammen inen hösten.”
2SM, sidan 114.?

9. Vad kommer att hända med de icke trofasta under sållningen?
a.
”När den dag kommer, då Guds lag görs ogiltig, och församlingen ruskas om genom eldprov, som kommer att pröva alla, som bor på jorden, då kommer en stor del av dem, som nu anses vara hängivna Gud, ge akt på förförande andar, och kommer att vända sig till förförarna och förråda de heliga sanningarna. De kommer att visa sig vara våra allra värsta förföljare.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 6, sidan 1065.

b.
”Många stjärnor som vi har beundrat för deras glans, kommer då att slockna i mörker.”
Profeter och Kungar, sidan 188? (se också Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 81).

c. ”Agnarna kommer som ett moln att föras bort av vinden, även från platser där vi endast ser logar fulla av härligt vete.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 81.

d.
”I Guds sållning blåser skaror bort likt torra löv.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 4, sidan 89.

e.
”I det sista allvarliga arbetet kommer det att vara få stora män engagerade.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 80.

10. Hur stort blir avfallet ibland oss?
a.
”Snart skall Guds folk gå igenom sitt eldprov, och en stor del av dem som nu verkar vara äkta och sanna, skall då visa sig vara oädel metall.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 136.

b.
”Att försvara sanningen och rättfärdigheten när de flesta överger oss, att strida för Herrens sak när soldaterna är få - det blir vårt prov! Vi måste bli varma då vi märker de andras köld, modiga då vi ser deras feghet och trogna då vi ser deras förräderi.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 136.

c.
”När Guds lag sätts ur funktion, kommer församlingen att sållas genom svåra prövningar, och ett större antal, än vi nu anar, kommer att lystra till förförande andar och djävlars läror.”
2SM, sidan 368?; Evangelisation, sidan 361.

11. Kommer alla oförberedda sjundedags-adventister att sållas ut ur församlingen i gallningens tid, innan nådens dörr stängs?
”De bekännande troende, som oförberedda går in i nödens tid, kommer att i djup förtvivlan bekänna sina synder inom hörhåll för alla med brinnande, smärtande ord, medan de onda triumferar över deras lidanden. Deras sak är hopplös. När Kristus står upp och lämnar det allra heligaste, då börjar nödens tid, och varje själs ärende är då avgjort.”
Spiritual Gifts, Band 3, sidan 134.

12. Skall vi ständigt tala om det stora avfallet och nödens tid?
”Det kommer en nödens tid för Guds folk, men vi skall inte ständigt framhålla detta för folk och således göra dem bekymrade i förväg. Det kommer en sållning ibland Guds folk, men det är inte den sanning, som nu skall framhållas i församlingarna. . . ”
1SM, sidan 180; 2SM, sidan 13.?

13. Kommer församlingen att försvinna?
a.
”Det ser ut, som om församlingen håller på att falla, men den faller inte. Den består, medan syndarna i Sion sållas bort – agnarna skiljs från det värdefulla vetet. Detta är ett fruktansvärt eldprov, men det måste äga rum.”
2SM, sidan 380.?

b.
”Församlingen är den, som ligger inne med en uppsjö av rikedomar av Kristi nåd, och genom församlingen skall slutligen åstadkommas den sista och fullödiga uppenbarelsen av Guds kärlek till världen, som kommer att lysas upp av dess härlighet.”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidan 50.

c.
”Satans bålverk kommer aldrig att triumfera. Seger kommer att åtfölja den tredje ängelns budskap. Liksom ledaren av Herrens här rev ned Jerikos murar, kommer Herrens laglydiga folk att segra, och alla fientliga element att bli tillintetgjorda.”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidan 410.

14. Hur kommer eldprovet av påverka de trofasta?
a.
”Låt modgång komma, låt fanatisme och intolerance florere, låt forfölgelse sätte in, och de lunkne och hykleriske vilt tabe modet och svigte tron, men de sanne kristne vilt stå urokkeligt fast, deres tro vilt vara stärkere, deres håb ljusere än i velstandens tider.”
Den Stora Striden, sidan 602 i GC.?

b. ”Mitt i det djupaste mörkret i jordens sista stora kris kommer Guds ljus att skina som starkast och hoppets och trons sång kommer att höras som klarast och högtidligast.”
Vägen till Mognad, sidan 183.

c.
”Å andra sidan kommer de goda att få höra den gode herdens röst, när förföljelsens stormar verkligen bryter loss. Självförnekande ansträngningar kommer att göras för att frälsa de förlorade och många, som har kommit bort från fållan, kommer att vända tillbaka och följa den store herden. Guds folk kommer att sluta sig samman och visa fienden en enad front. På grund av den gemensamma faran kommer striden om överhöjelse att upphöra. . . . Då kommer den tredje ängelns budskap att växa till ett högt rop och hela världen kommer att bli upplyst av Herrens härlighet.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidorna 400, 401.

15. Vad är de trofastas märke?
”Så snart som Guds folk är beseglat i sina pannor - inte med ett sigill eller märke, som går att se, utan med en fast förankring i sanningen både intellektuellt och andligt, så att de inte kan ryckas upp - så snart Guds folk är beseglat och förberett på sållningen, då inträffar den. Ja, egentligen har den redan inletts; Guds doms timme har slagit över landet, för att ge oss en varning, så vi kan veta, vad som kommer.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 4, sidan 1161.

16. Hur kommer situationen att utvecklas under det höga ropet?
a.
”Fane efter fane blev släbt i stövet, efterhånden som det ene kompagni efter det annet från Herrens här gik över till fjänden, och folkefärd efter folkefärd från fjändens räkker forenede sig med Guds folk, der holder hans bud.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidan 41.?

b.
”Deras antal hade minskats. Några hade sållats bort och lämnats vid vägkanten. De likgiltiga och vårdslösa, som inte förenade sig med dem som satte tillräckligt stort värde på segern och frälsningen för att ihärdigt och under själskval be om den, fick den heller inte, och därför blev de kvar i mörkret. Men de ersattes omedelbart av andra som tog emot sanningen och anslöt sig till leden.”
Adventbudskapet, sidan 271 (se också Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidan 182).

c. ”Herren har trogna tjänare som ska träda fram i sållningens och prövningens tid. Det finns dyrbara människor som nu är dolda, som inte har böjt knä för Baal. De har inte haft det ljus som lyst med klar låga för er. Men det kan hända att under ett grovt och föga inbjudande yttre uppenbarar sig en äkta kristens rena karaktär. Under dagtid ser vi upp mot himlen men ser inte stjärnorna. De finns där, fasta på himlavalvet, men ögat kan inte urskilja dem. På natten kan vi se deras fulla glans.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidorna 80, 81.

d. ”Trots alla krafter som har förenat sig mot sanningen, går ett stort antal människor över på Herrens sida.”
Den Stora Striden, sidan 612.