En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

5 Guds Folk prövas, innan Nådens Tid är över.

1. Vad har i gånga tider ofta varit Guds barns lott?
2. Tim. 3:12; Joh. 15:20; 16:2; Dan. 7:25; Upp. 13:7.

2. Har Satan förändrats, eller är han fortfarande en förföljare?
Upp. 12:13, 17.

3. Vilka särskilda svårigheter kommer Satan att utsätta de heliga för i framtiden?
Upp. 13:15-17.

a.
”Jag såg att Gud har barn som inte har fått insikt om sabbaten och inte håller den. De har inte förkastat ljuset om den. Därför blev vi, vid början av nödens tid, fyllda av den Helige Ande och gick ut för att förkunna sabbaten mera fullständigt.”
Adventbudskapet, sidan 17.

b.’Början av nödens tid’, som här omnämns, syftar inte på den tid då plågorna börjar utgjutas, utan på en kort tid innan de faller. Jesus är då fortfarande kvar i helgedomen.”
Adventbudskapet, sidan 42.

4. Vilka andra orsaker - bortsett från förföljelse - är det till, att Guds folk sållas?
a.
”Guds sabbat vilt bliva trådt under fode, och en falsk sabbat vilt bliva upphögont. I söndagsloven ligger der möjligheter for stora lidelser for dem, der helligholder den sjuände dag. utförelsen av Satans planer vilt bringe forfölgelser över Guds folk. Men Guds trofaste tjänare behöver inte att frygte utfaldet av krisn.”
2SM, sidan 375.?

b. ”Om påvedömet och dess principer återigen skulle bli lagligen erkända, kommer förföljelsens eld åter att tändas för dem som inte vill offra sitt samvete och sanningen för populära villfarelser. Detta är nära sitt förverkligande.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 712.

5. Varför förföljs Guds folk?
a. ”Den protestantiska världen idag ser i den lilla grupp som helighåller sabbaten, en Mordokai i porten. Hans karaktär och uppförande som uttrycker vördnad för Guds lag, är en ständig anklagelse mot dem som har övergett Herrens fruktan och förtrampar Hans sabbatsdag. Den ovälkomne gästen måste på något sätt röjas ur vägen.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 450.

b. ”Den tid kommer, när Guds folks kommer att känna av förföljelsens tuktoris, därför att de helighåller den sjunde dagen.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 975; Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidan 229.

6. Hur bittert kommer hatet mot sjundedags-adventisterna att bli?
a.
”De som ärar den bibliska vilodagen kommer att fördömas som fiender till lag och ordning. De kommer att framställas som orsaken till omoral, anarki och korruption. Man kommer att säga, att de därigenom drar Guds straffdomar över jorden. Deras samvetsbetänkligheter kommer att fördömas som envishet, omedgörlighet och förakt för myndigheter. De kommer att anklagas för brist på solidaritet mot landets regering. Präster som förnekar Guds lags giltighet kommer att framhålla från talarstolarna att det är människans plikt att lyda de världsliga myndigheterna, som tillsatts av Gud. De som håller Guds bud kommer att i lagstiftande församlingar och inför domstolar framställas i ett felaktigt ljus och fördömas. Deras ord kommer att förvrängas. Deras motiv kommer att misstolkas på grövsta sätt.”
Den Stora Striden, sidan 592 (se också Profeter och Kungar, sidorna 183, 184?).

b.
”Innan kriget är till ända och segern vunnen, skall vi som ett folk erfara samma prövningar, som Paulus gjorde. Vi skall möta samma hjärtats hårdhet, och samma grymma beslutsamhet, samma oresonliga hat. ... Förföljelser kommer åter att väckas mot dem, som är ärliga inför Gud; deras bevekelsegrunder kommer att angripas, deras bästa ansträngningar feltolkas, deras namn förkastas som onda. ... Gud vill få Sitt folk förberett för den snart stundande krisen. Förberedda eller ej, måste vi alla möta den.”
Paulus’ Liv i Skisser, sidorna 250-252.

c. ”Det kommer en tid då vi på grund av att vi hävdar Bibelns sanning kommer att bli behandlade som förrädare”.
Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 394.

d. ”Rikedom, begåvning, utbildning förenar sig för att överösa dem med förakt. Förföljande ledare, pastorer och församlingsmedlemmar skall sammansvärja sig mot dem. I tal och skrift, genom skryt, hotelser och löje skall de försöka tillintetgöra deras tro.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 450.

7. Vad kan vi vänta oss inträffa i samhället i våra dagar med frihet och välstånd?
a.
”Handelsunioner vilt bliva någon av de kräfter, der vilt bringe en trängselstid över jorden, en trängselstid, som inte är set siden väldens begyndelse.”
2SM, sidan 142.?

b.”På grund av dessa organisationer och sammenslutninger vilt det snart bliva mycket svärt for våra institutioner att fortsätte arbetat i byerne. Min advarsel lyder: Bliv borte från byerne, byg ingen sanatorier i byerne.”
2SM, sidan 142.?

c. ”Någon få mänd vilt forenes for att gribe alt, vad der är uppnåeligt inenfor visse forretningsanliggänder. Handelsunioner vilt bliva dannet, och de som nägter att deltage i dessa unioner vilt bliva märket.”
2SM, sidan 142.?

d. ”Tiden kommer snart, da den kontrollerände makt från fagforeningerne vilt bliva av en undertrykkände karakter. Igen och igen har Herren uppfordret sitt folk till att tage deres familjr bort från byerne och ut på landet, var de kan sörge for deres egne fornödenheder, for i framtiden vilt der bliva et alvarligt problem med att köbe och sälge.”
2SM, sidan 141.?

8. Vilket offentligt påbud kommer så småningom att utfärdas beträffande köpande och säljande?
a.
"Under den sista stora sammandrabbningen i striden med Satan kommer de som är trogna mot Gud att se varje jordiskt stöd ryckas undan. Eftersom de vägrar att bryta mot hans vilja för att lyda jordiska makter kommer man att förbjuda dem att både köpa och sälja."
Vändpunkten, sidan 108.

b. ”Satan säga... I frygten for att mangle mad och kläder vilt de forenes med välden i överträdelsen av Guds lov. Jorden skal helt komma under mit herredömme.”
Profeter och Kungar, sidorna 183, 184? (se också Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 152).

c.
”Hopad rikedom kommer snart att vara värdelös. När påbudet ljuder, att ingen får köpa eller sälja utom de, som har vilddjurets märke, då kommer de många medlen inte att vara till någon nytta. Gud manar oss nu till, att med all makt utbreda varningen i världen.”
The Review and Herald, den 21. Mars, 1878, sidan 91.

d. ”Tiden kommer då vi inte kan sälja till något pris. Ett påbud kommer att utfärdas att ingen som inte har tagit vilddjurets märke kan köpa eller sälja. Det var nära att vi hade fått uppleva detta i Kalifornien för en tid sedan, men det var bara hotet från de fyra vindarna. De hålls fortfarande tillbaka av de fyra änglarna. Vi är inte riktigt beredda ännu. Det finns fortfarande arbete som skall utföras och sedan kommer änglarna att få besked om att släppa dem lösa, så att de fyra vindarna kan blåsa över jorden. Det kommer att vara en avgörande tid för Guds barn, en tid med prövningar som det inte har varit sedan jordens skapelse. Det är nu vi har möjlighet att arbeta.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 152.

9. Hur kommer en del barn att bli behandlade av sina föräldrar?
”Samvetsgrann lydnad för Bibeln kommer att behandlas som uppror. Föräldrar som är förblindade av Satan kommer att vara hårda och stränga mot sina troende barn. Arbetsgivaren kommer att förtrycka de anställda som håller Guds bud. Tillgivenheten kommer att vändas i kallsinnighet. Barn kommer att göras arvlösa och drivas bort från sina hem.”
Den Stora Striden, sidan 522.

10. Kommer de trofasta att ställas inför rätta?
a.
”Alla, som visar sin trofasthet genom lydnad mot Guds lag, måste vara förberedda på, att bli gripna och ställda inför domstolar, som inte beaktar Guds höga och heliga lag.”
The Review and Herald, den 26. December, 1899, sidan 83; SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 977.

b. ”Hur det är, att vara överlämnad åt denna makt på nåd och onåd, kommer att märkas i fängelser, celler och fängelsehålor. Det vidtas redan förberedelser, och en utveckling ledande till uppkomsten av vilddjurets bild, pågår redan.”
The Review and Herald, den 23. April, 1889, sidan 257.

c. ”När de som försvarar sanningen vägrar att hålla söndagen helig kommer några av dem att kastas i fängelse. En del landsförvisas, medan andra behandlas som slavar. Mänskligt sett förefaller allt detta nu orimligt. Men när Guds återhållande Ande drar sig tillbaka från människorna, och de som hatar Guds bud behärskas av Satan, kommer egendomliga ting att inträffa. Människor kan bli mycket grymma, när gudsfruktan och kärlek saknas.”
Den Stora Striden, sidan 522.

11. Kommer de, som döms i domstol, att frukta fängelse och död?
a.
”I fall vi blir kallade till, att lida för Kristi skull, kommer vi att göras i stånd till, att gå i fängelse, eftersom vi litar på Honom, såsom ett litet barn litar på sina föräldrar. Det är nu, som vi skall bygga upp vår tro på Gud.”
Our High Calling, sidan 357.

b. ”Vi kommer inte att äga mod och kraft, som dåtidens martyrer gjorde, förrän vi försätts i den belägenhet, som de var i . . Kommer det en ny förföljelse, då kommer vi att ges styrka till, att använda hela vår själs energi till, att visa sant hjältemod.”
Our High Calling, sidan 125.

c. ”Apostlarna blev inte försedda med martyrernas tapperhet och själsstyrka förrän sådana nådegåvor krävdes.”
Vändpunkten, sidan 351.

d. ” När de troende för sanningens skull dras inför orättfärdiga domstolar, står Kristus vid deras sida. ... När någon blir inspärrad inom fängelsemurarna, hänför Kristus hans sinne med sin kärlek. När någon lider döden för hans skull säger han: ’Jag är . . . den levande; jag var död, men se, jag lever i evigheternas evighet och har nycklarna till döden och dödsriket.’ – Upp. 1:18. Den som ger sitt liv för mig skall få det bevarat till evig härlighet.”
Vändpunkten, sidan 670.


12. Vilka kommer att vara Djävulens främsta redskap, för att ge en falsk bild av de heliga och för att anklaga dem?
”Begåvade och vältaliga människor, som en gång glatt sig i sanningen, kommer då att använda all sin begåvning för att bedra och vilseleda människor. De blir sina tidigare bröders bittraste fiender. När sabbatsfirarna förs fram inför domstolar för att svara för sin tro, kommer dessa avfällingar att bli Satans effektivaste hantlangare. Genom falska anklagelser och antydningar kommer de att hetsa myndigheterna emot dem.”
Den Stora Striden, sidan 522.

13. Vilka två mäktiga kristna grupper kommer att förenas i, att bedriva klappjakt på sanningens förespråkare?
a.
”Den bekännande protestantiska världen kommer att bilda ett förbund med syndens människa... Skrifterna lär ut, att påveväldet kommer att återta sin förlorade överhöghet, och att förföljelsens eldar kommer att tändas...”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 975.

b. ”Många kommer att säga, att det inte finns några utsikter till, att påvemakten någonsin kommer att återupprättas. Om den alls återvinner sitt herravälde, kommer det att ske med hjälp av protestantismens högra hand. I fall den genom mänskliga beslut erhåller lagstiftande makt, kommer förföljelsens eldar att åter tändas mot dem, som inte tänker offra samvetet och sanningen till förmån för påvemaktens villfarelser. När den kristna världens tankar så har vänts bort från Gud, och Hans lag har nedvärderats genom människors förtrampande av Hans heliga dag, då kommer de att vara villiga till, att ta varje steg på den väg, som Satan måtte önska.”
The Review and Herald, den 1. Januari, 1889, sidan 1.
c. ”Men da många nägter att slå sig till tåls med människors myndighet och kräver et 'så säga Herren', vilt de fleste präster, liksom fortidens farisäere, bliva uppfyldt av vrede över, att deres myndighet drages i tvivl, och de vilt anklage budskapet for att vara från Satan och upphidse masserne, som elsker synden, till att forhåne och forfölge de mänd, der forkynder det.”
Den Stora Striden, sidan 521.?
d. ”Protestanterna arbetar i hemlighet på att föra fram söndagen i rampljuset som man gjorde i Rom. Överallt i hela landet reser påvemakten sina höga och väldiga byggnadsverk, i vars hemliga vrår förföljelser liknande de i gången tid skall upprepas.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidorna 449, 450 (se också Den Stora Striden, sidan 499).


14. Kommer förföljelsen att bli likartad överallt?
”Så länge nådatiden varar, är det tillfälle för kolportören att verka. När de religiösa samfunden sammansluta sig med påveväldet för att förtrycka Guds folk, skola de platser, där religionsfrihet råder, bliva öppnade genom evangeliskt kolportörsarbete. Om förföljelsen bliver för våldsam på en plats, så må kolportörerna göra, som Kristus föreskrev: ’När de förfölja eder i en stad så flyn till en annan.’ Om förföljelsen även når dit, gån då till ännu en annan plats. Gud skall leda sitt folk och göra dem till välsignelse på många platser. Vore det icke på grund av förföljelse, skulle de icke bliva spridda så vitt omkring för att utbreda sanningen.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 478.


15. Hur kommer de icke omvända medlemmarna av församlingen att påverkas av ”stormen”?
”När stormen närmar sig kommer många som har bekänt sig tro på den tredje ängelns budskap, men som inte har blivit helgade genom lydnad för sanningen, att svika sin övertygelse och gå över till motståndarens led. När de har förenat sig med världen, och blivit påverkade av dess anda, har de kommit att betrakta nästan allt i samma belysning som den. Och när prövningen kommer, är de beredda att välja det som är lätt och populärt.”
Den Stora Striden, sidan 608.


16. Hur kommer ”de sanna fåren” att förhålla sig till förföljelsen?
”Å andra sidan kommer de goda att få höra den gode herdens röst, när förföljelsens stormar verkligen bryter loss. Självförnekande ansträngningar kommer att göras för att frälsa de förlorade och många, som har kommit bort från fållan, kommer att vända tillbaka och följa den store herden. Guds folk kommer att sluta sig samman och visa fienden en enad front. På grund av den gemensamma faran kommer striden om upphöjelse att upphöra. Det kommer inte att bli någon diskussion om, vem som skall räknas som störst.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 401.


17 Vilket storslaget ådagaläggande eller visande av Guds kraft kommer världen att bevittna, när förföljelsen är ett faktum?
”Kärleken till Kristus och bröderna kommer att vara ett vittnesbörd till världen om att vi har varit tillsammans med Jesus och lärt oss av Honom. Då kommer den tredje ängelns budskap att växa till ett högt rop och hela världen kommer att bli upplyst av Herrens härlighet.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 401.


18. Vilken karaktär måste vi ha i dag?
a.
”Gång på gång har jag fått det budskapet, att vi – om det inte spelar en avgörande roll för att försvara sanningen – inte skall säga ett enda ord och inte publicera en enda mening, i synnerhet inte när det rör sig om personligheter, som kommer att sätta våra fiender i rörelse mot oss, och göra deras lidelser vitglödande. Vår verksamhet kommer snart att avslutas. Snart överraskas vi av den tid av nöd som aldrig har haft sin like och som vi bara har en liten aning om.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidan 241

b. ”Låt var och en göra sig medveten om att vi inte under några omständigheter bör väcka förföljelse. Vi bör inte använda hårda och sårande ord. Håll dem borta från varje artikel som skrivs. Ta ut dem från all kommunikation. Låt Guds ord vara det som beskär och tillrättavisar; låt dödliga människor dölja sig i Jesus Kristus och förbli i Honom...
En sådan tid av nöd kommer såsom aldrig varit sedan folk fanns.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidan 244.

c. ”Den tid är alldeles framför oss då förföljelse kommer att drabba dem som förkunnar sanningen. Framtidsutsikterna är inte ljusa. Men låt oss trots detta inte upphöra med våra ansträngningar att rädda sådana som är på väg mot undergången och som himmelens furste offrade sitt dyrbara liv för att återlösa. När den ena metoden sviktar, så pröva en annan. Våra ansträngningar får inte vara döda eller livlösa. Låt oss arbeta för Gud, så länge vårt liv sparas.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidan 227.