En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

4 En global Söndagslag

1. Vad säger Bibeln om den världsomspännande återupprättelsen av det romersk-katolska inflytandet före tidens slut?
Upp. 13:3, 8.

2. Vilken gynnad nation kommer att gå i spetsen för genomförandet av den falska vilodagen?
a.
”Ändå påstår just denna grupp av människor att det moraliska fördärvet, som så hastigt ökar, i stor utsträckning beror på förhållandet att den så kallade kristna vilodagen vanhelgas, och att samhällets moral i hög grad skulle förbättras om man kunde tvinga fram att söndagen hålls helig. Detta påstående har särskilt hävdats i Amerika, där läran om den sanna vilodagen har förkunnats i större utsträckning än på andra håll.”
Den Stora Striden, sidan 587.

b. ”Främmande nationer kommer att följa Förenta Staternas exempel. Även om Amerika går i spetsen kommer samma kris ändå att drabba vårt folk i alla delar av världen.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 395.

3. Hur många länder kommer att följa USA:s steg?
a.
"När Amerika, religionsfrihetens land, skall förena sig med påvedömet för att förtrycka människornas samveten och tvinga dem att ära den falska sabbaten, då skall hela jordkretsens invånare förledas att följa detta lands exempel."
Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 18 (se också The General Conference Bulletin, den 28. Januari, 1893).

b. ”’Hun har givet alla folkeslagene att drikke av sin utugts harmes vin’. Upp. 14, 6-8. Hvordan göres det? Vid att tvinge människor till att acceptere en uägte sabbat."
Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidan 94.?
”... skall påbudet angående den påvliga sabbaten, vilket utfärdas av vår nation, vara en varning till oss. Det är då tid att lämna de stora städerna som en förberedelse att lämna de mindre för att bosätta sig i undangömda hem på ensliga platser bland bergen.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidorna 464, 465.

c. ”Sabbatsfrågan skall bli föremålet för den allra sista striden, i vilken hela världen skall ta del.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 352.

4. Vilken världskyrka har särskilt intresse av Söndagslagar?
a.
”Sabbaten har blivit den särskilda stridsfrågan inom hela kristenheten. Religiösa och världsliga myndigheter har förenat sig för att framtvinga helighållandet av söndagen. Det lilla fåtal som ståndaktigt vägrar att ge efter för det populära kravet, kommer att bli föremål för världsomfattande avsky.”
Den Stora Striden, sidan 527.

b.”När vi nått denna fas av striden, kommer kristenheten att indelas i två grupper – de som håller Guds bud och bevarar tron på Jesus, och de som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot dess märke.”
Den Stora Striden, sidan 391; Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidan 16; 2SM, sidan 55.?

5. Vad kommer att ske med dem, som håller fast vid den äkta vilodagen?
a.
”Påbudet för att genomtvinga tillbedjandet av den dagen kommer att gå ut över hela världen . . . Prövning och förföljelse kommer att drabba alla som, i lydnad mot Guds Ord, vägrar att tillbe den falska vilodagen.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 976.

b. ”Hele välden vilt bliva uppslugt av fjendskap mot sjuände dags adventisterne, fordi de inte vilt hylde pavedömmet vid att ära söndagen, der är instiftet av denna antikristelige makt. Det är Satans hänsikt att forårsage deres utslettelse, for att hans herredömme över välden inte skal bestrides.”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare?, sidan 37; The Review and Herald, den 22. Augusti, 1893.

c. ”Jordens makter, som förenar sig för att föra krig mot Guds bud, kommer att utfärda ett dekret om att alla, ’små och stora, rika och fattiga, fria och slavar’ (Upp 13:16), skall följa kyrkans seder och hålla dess falska vilodag. Den som vägrar att lyda kommer att dömas efter borgerlig lag. Till slut kommer man att förklara att de förtjänar döden.”
Den Stora Striden, sidan 519.

6. Vilken inverkan kommer den falska väckelsen att ha på flertalet bekännande kristna?
"De förklarade, att de ägde sanningen, att mirakel skedde ibland dem, att stora tecken och under utfördes hos dem, och att detta var det timliga tusenårsrike, som de så länge hade väntat på. Hela världen blev omvänd och kom i harmoni med Söndagslagen."
Brev 6, 1884.

7. Vilka två motsatta märken kommer att mottas av hela världen, när Söndagens helgande blir till lag?
Läs hela kapitlet i Den Stora Striden, sidorna 548-556, betitlat Den sista varningen. Notera särskilt sidorna 549, 550!

8. Vilket samband finns det mellan den globala Söndagslagen och nådadörrens stängning?
a. ”Gud ger nationerna en bestämd nådatid.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 4, sidan 1143.

b. ”Med ofelbar korrekthet för den Oändlige fortfarande räkenskap över alla nationer. Så länge Han barmhärtigt kallar till ånger kommer denna räkenskap att fortsätta, men när siffrorna når en viss summa, som Gud har fastställt, börjar han verkställa sin vrede. Räkenskapskontot avslutas. Gudomligt tålamod upphör. Det blir inte någon mer barmhärtig vädjan om nåd för deras del.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 208.

c. ”Gud skriver ett facit för nationerna; anteckningarna om deras handlande blir allt flera i himmelens böcker; och när det blivit olagligt och straffbart att överträda den första veckodagen, då kommer deras bägare att vara full.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 910.

d. ”Når de samlede tal i himlens regnskapsböger markerer fulländelsen av överträdelserne, da vilt vreden komma ublandet med nåde, och det vilt ses, var skäbnesvangert det är att hava uppbrugt den guddommelige tålmodighed. Denna kris uppstår, når nationerne forener sig for att göre sig uafhängige av Guds lov.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 524.?

e. ”Vår jord har nästan kommit i det läget att Gud kommer att tillåta fördärvaren att göra med den efter sin vilja. Den sista akten i dramat består av att människolagar införs i stället för Guds lag, söndagen blir upphöjd uteslutande genom mänsklig auktoritet i stället för den bibliska sabbaten. När denna förändring blir världsomfattande kommer Gud att uppenbara sig. Han skall stå upp i sitt höga majestät för att förskräcka Jorden. Han skall träda fram ur sin boning ’för att hemsöka jordens inbyggare för deras missgärning; och jorden skall låta komma i dagen allt blod som där har blivit utgjutit, och skall icke längre betäcka dem som där hava blivit dräpta.’”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidan 141.

f. ”Ersättandet av sanningen med lögnen utgör den sista akten i dramat. När ersättningen blivit världsvid, kommer Gud att uppenbara Sig. När människors lagar upphöjs över Guds lagar, när makterna i denna värld försöker att tvinga människor till att helga den första veckodagen, var då säker på att tiden för Gud att handla är inne. Han kommer att stå upp i Sitt majestät, och kommer att ruska om jordens grundvalar. Han kommer att lämna Sin tron, för att straffa världens innevånare för deras ondska.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 980.

9.Tror alla Sabbatshållare, att Söndagslagarna kommer före nådadörrens stängning?
Nej, det gör de inte. Somliga, vilka studerar Bibeln och Profetians Ande, väntar sig inte, att Söndagslagstiftningen skall bli universell förrän någon tid efter nådatidens slut.
Citaten under fråga 8 ovan tolkas på detta sätt. Ett annat citat, som ofta används till stöd för deras tänkande, är detta: ”Når Jesus forlader Det Allerhelligste, bliver hans styrände hånd trukket tillbaka från regeringer och folk. De bliver överladt till onde engles kontrol. Da vilt sådanne love bliva lavet under Satans ledelse och rådgivning, att medminre tiden ville vara mycket kort, ville intet levände bliva frelst.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidan 204.?