En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

3 USA:s Författning förkastas

1 Vad säger Bibeln om den hyllning, som det protestantiska USA kommer att ge den romersk-katolska makten?
Upp. 13:11-17.


2 När kommer denna profetia att uppfyllas?
a.
”Profetian i Upp 13:e kapitel berättar att den makt som framställs genom djuret med horn som liknar ett lamms, skall förmå ’jorden och dess invånare’ att tillbe påvemakten – symboliserad av djuret som ’liknade en leopard’. ... Denna profetia kommer, som tidigare sagts, att uppfyllas när Förenta staterna driver igenom firandet av söndagen, som den romerska kyrkan påstår vara det speciella erkännandet av dess överhöghet.”
Den Stora Striden, sidan 496.

b.
”När de protestantiska samfunden genomdriver helighållandet av söndagen, genomdriver de därmed tillbedjan av påvemakten”.
Den Stora Striden, sidan 448.

Från vilket håll kommer trycket för Söndagslagstiftning att komma?
a. ”Framstående män inom kyrka och stat förenar sig för att försöka muta, övertala eller tvinga alla samhällsklasser till att fira söndagen. Bristen på Guds auktoritet ersätts av förbud och förtryck. Politisk korruption utplånar kärleken till det som är rätt och aktningen för det som är sant. För att vinna popularitet kommer myndigheter och lagstiftare till och med i det fria Amerika att ge efter för allmänhetens krav och utfärda lagar som tvingar framhelighållande av söndagen.”
Den Stora Striden, sidan 508 (se också Profetians Ande, Band 4, sidan 410?).

b.
”For att sikre sig popularitet och yndest vilt lovgiverne giva efter for önsket om en söndagslov.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 451.?

c.”Lovgiverne vilt giva efter for önsket om söndagslove.”
Profeter och Kungar, sidan 606.?

d.”I fall folket kan förmås till, att önska sig en Söndagslag, då kommer prästerskapet att bestämma sig för, att utöve sitt samlade inflytande, för att genomföra ett religiöst ändringsförslag i författningen, och därigenom tvinga nationen till, att hålla Söndag.”
The Review and Herald Extra, den 23. December, 1889.

4. Inser dessa talesmän för införandet av en Söndagslag, vad de är i färd med att göra?
a.
”Även många som deltar i rörelsen för söndagsfirandets genomdrivande, är blinda för resultatet av denna aktion. De ser inte att de riktar ett direkt slag mot den religiösa friheten. Många har aldrig förstått det berättigade i den bibliska sabbaten och den falska grund söndagen vilar på.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 711.

b. ”De arbetar i blindo. De inser inte, att i fall en protestantisk regering åsidosätter de principer, som har gjort dem till en fri och oberoende nation och genom lagstiftning inför principer i författningen, varigenom utbreds den påvliga falskheten och det påvliga bländverket, återinför de det katolska skräckväldet från Medeltiden.”
The Review and Herald Extra, den 11. December, 1888, sidan 4.

c.
”Det är en satanisk kraft, som driver Söndagsrörelsen, men detta hålls dolt. Även de män, som är engagerade i arbetet, är blinda för det utfall, som kommer att följa rörelsen i spåren.”
The Review and Herald, den 1. Januari, 1889, sidan 1; SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 975.

5 Vem är den egentlige arkitekten bakom stiftandet av Söndagslagen?
a.
”Det har aldrig gjorts ett försök till att upphöja den avgudardyrkaraktiga vilodagen, i form av att åvägabringa Söndagens iakttagelse genom lagstiftning, utan att Satan har stått bakom det och varit den pådrivande kraften”.
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 977.

b.
”När den lagstiftande makten danar lagar, som upphöjer den första veckodagen, och sätter den i den sjundes ställe, kommer Satans plan att vara fullbordad.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 976.

c.
” Den falska vilodagen kommer att genomdrivas med hjälp av en förtryckande lag.
Satan och hans änglar är klarvakna och intensivt aktiva, de verkar med kraft och uthållighet genom mänskliga redskap för att åstadkomma hans avsikt, att i människors tankar utplåna kunskapen om Gud.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 985; The Review and Herald, den 13. December, 1892.

6 Vem är det, som Söndagslagen hånar?
”Mer bestämda ansträngningar att upphöja den falska vilodagen kommer att göras, och att ösa hån över Gud Själv, genom att ersätta den dag Han har välsignat och helgat. Den falska vilodagen kommer att genomdrivas med hjälp av en förtryckande lag.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 985.

7. Skall vi vänta oss Söndagslagar i bestämda delstater, eller är det USA:s Kongress, som utför lagstiftandet?
a.
”Våra land är i fare. Tiden närmer sig, da lovgiverne vilt uppgive protestantismens principper for att billige det romerske forfald. Det folk, som Gud hjalp så vidunderligt och styrkede till att kaste pavedömmets tyngände åg av sig, vilt vid et nationalt påbud giva kraft till Roms fordärvede lära och derved uppresa det tyranni, som endast venter på et skub for igen att bryde ut i grusomhet och despoti.”
Profetians Ande, Band 4?, sidan 410; The Signs of the Times, den 17. Juli, 1907, sidan 7.

b. ”Vi ser, att det görs ansträngningar, för att inskränka våra religiösa friheter. Söndagsfrågan agiteras allt häftigare. Ett ändringsförslag till författningen påskyndas i Kongressen, och när detta har införts, måste därav förtryck följa.”
The Review and Herald, den 18. December, 1888, sidan 786 (se också Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 711).

c. ”Snart går vi in i en tid av överväldigande intresse för allt levande. Gångna tiders sammandrabbningar återupprepas, och nya strider uppstår. De scener som kommer att utspelas på vår jord, har vi ännu inte ens drömt om. Satan är i verksamhet genom sina mänskliga tjänare. De som arbetar på att ändra vår konstitution och grunda en lag som genomdriver söndagens helighållande anar litet vilken följd detta får. En kris är nära förestående.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 753.

8. Kommer det att ske förfall i USA, efter det att staten offentligt har åsidosatt Guds lags principer?
a.
”Befolkningen i Förenta Staterna har varit ett gynnat folk; men när de inskränker den religiösa friheten, avstår från protestantismen och gynnar påvedömet, kommer deras syndabägare att rinna över, och ”nationellt avfall” kommer att antecknas i himmelens böcker.”
The Review and Herald, den 2. Februari, 1893, sidan 274.

b. ”... är detta avfall ett tecken för oss att gränsen för Guds tålamod har nåtts, att måttet på vår nations ogudaktighet är fyllt...”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 451.

9. Vad blir följden av det nationella avfallet?
a.
”Det kommer en tid, när Guds lag i särskild måtto görs ogiltig i vårt land. Ledarna i vår nation kommer genom juridiska bestämmelser att framtvinga en Söndagslag, och på detta sätt kommer Guds folk att utsättas för stor fara. När vår nation i sitt lagstiftande råd vidtar lagar, som binder människornas samveten avseende deras religiösa förmåner, genom att tvinga fram helgande av Söndagen och bringa en förtryckande makt över dem, som håller Sabbat den sjunde dagen, kommer Guds lag i praktiken att göras ogiltig i vårt land; och det nationella avfallet att följas av nationell undergång.”
The Review and Herald, den 18. December, 1888, sidan 785; SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 977.

b. ”Det är på det nationella avfallets tid, när Satans syften genomförs, som landets ledare kommer att ställa sig på syndens människas sida – då är det, som syndabägaren blir full. Det nationella avfallet är tecknet på nationell undergång.”
The General Conference Bulletin 1891, sidan 259.

c. ”Resultatet av detta avallet kommer att bli nationell undergång.”
The Review and Herald, den 2. Maj, 1893, sidan 274.

d. ”När protestantiska kyrkor förenar sig med världsliga makter för att understödja en falsk religion, och därigenom motsätta sig det som deras förfäder utstod en hård förföljelse för att övervinna, då kommer påvedömets sabbat att tvingas igenom med kyrkans och statens makt. Det kommer att bli ett nationellt avfall, som endast kommer att sluta med nationell ruin.”
Evangelisation, sidan 235 (1899).

e.
” När protestantiska kyrkor förenar sig med världsliga makter för att understödja en falsk religion, ... når staten vilt bruge sin makt på att gennemtvinge påbud samt att understötte kyrkans institutioner, - da vilt det protestantiske Amerika hava dannet et billede av pavemakten, och der vilt komma et nationalt frafald, der endast kan ände i national ruin.”
Evangelisation, sidan 235? (1899)

10 Hur åstadkommer det protestantiska USA vilddjurets avbild?
”Vid att gennemtvinge en religiös plikt vid den verdslige statsmakts hjälp danner kyrkarne selvet billede av dyret; fördenskull vilt den tvungne helligholdelse av söndagen i De Forenede Stater vara ensbetydände med en tvungen tilbedelse av dyret och dets billede.”
Den Stora Striden, sidan 449? (se också Profetians Ande, Band 4, sidan 278?).

11. Kommer bilden att skapas före nådatidens utgång?
a. ” Herren har tydligt visat mig, att vilddjurets avbild kommer att formas före nådatidens utgång; ty den kommer att vara Guds folks stora prov,. . . . Detta är den prövning, som Guds folk måste genomgå, innan de blir beseglade.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 976.

b. ”Liksom de framstormände romerske härstyrker var et tegn till disciplene på Jerusalems foreståände ödeläggelse, således kan frafaldet vara et tegn till oss om, att gränsen for Guds överbärenhet är nået, att våra nations skyldsbäger är fullt, och på att nådens ängel är vid att fare bort for aldrig att vände tillbaka.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 541.?

c. "Anna' s syner sätter skapelsen av dyrets billede till efter nådedörens lukning. Det är inte således. I hävder att tro på vidnesbyrdene, låt dem hjälpe era på detta punkt. Herren har tydeligt vist mig, att dyrets billede vilt bliva skapt för nådedören lukker, for detta skal vara den stora pröva for Guds folk, av hvilken deres evige skäbne vilt bliva avgjort."
2SM, sidan 81.?


12. När Söndagslagen stiftas, vad uppmanas då Guds trofasta folk i städerna att göra?
a. ”Honom önsker, att vi skal leve, var vi kan hava albueplads'. Hans folk skal inte klumpe sig sammen i byerne. Honom önsker, att de skal tage deres familjr ut av byerne, for att de kan forberede sig till det evige liv. Snart är de nödt till att forlade byerne... Forlad byerne så snart som möjligt...”
2SM, sidan 356.?

b. ”Med hensyn till överholdelsen av söndagen skal en kris snart komma... På grund av Guds forsyn kan vi sikre oss hjem borte från byerne, Herren önskede, att vi skulle göre detta. Der är trängselstider foran oss... Jag ser nödvendigheden av att göre alt rede till krisn.”
2SM, sidan 359.?

13. Vilken jämförelse gör Profetians Ande i förbindelse med denna uppmaning?
”Såsom romarnas belägring av Jerusalem var signal till flykt för de kristna i Judéen, så skall påbudet angående den påvliga sabbaten, vilket utfärdas av vår nation, vara en varning till oss. Det är då tid att lämna de stora städerna som en förberedelse att lämna de mindre för att bosätta sig i undangömda hem på ensliga platser bland bergen.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidorna 464, 465.