En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

2 Kyrkornas Förbund

1.Kommer alla protestantiska kyrkosamfund i USA att ansluta sig till den blivande kyrkliga unionen?
”När de ledande kyrkosamfunden i Förenta staterna har slutit sig samman kring sådana läror som är gemensamma för dem alla, och de får statsmakterna att genomdriva deras påbud och att stödja deras förordningar, kommer det protestantiska Amerika att ha upprättat en bild av den romersk- katolska hierarkin. Den ofrånkomliga följden blir, att annorlunda tänkande tilldelas borgerliga straff.”
Den Stora Striden, sidan 387.

2. På vilken grundval kommer de protestantiska kyrkorna till slut att förena sig?
”De omfattande skiljaktigheterna i de protestantiska samfundens trosuppfattningar betraktas av många som ett avgörande bevis för att inga försök att åstadkomma en påtvingad överensstämmelse i trosfrågor någonsin kommer att göras. Men det har under många år inom de protestantiska samfunden funnits en stämning till förmån för ett förbund, grundat på gemensamma läror. För att åstadkomma ett sådant förbund måste diskussion om sådana ämnen där alla inte är överens undvikas – hur nödvändigt det än kan vara från biblisk ståndpunkt.”
Den Stora Striden, sidan 386.

3 Vilka två grundläggande, felaktiga lärosatser framhålls av alla kyrkosamfund?
”Med hjälp av två stora villoläror, nämligen om själens odödlighet och söndagens helighet, kommer Satan att bedra människorna. Medan den förstnämnda läran lägger grunden till spiritismen, skapar den senare en förbindelselänk med den romerska kyrkan.”
Den Stora Striden, sidan 505.

4 Kommer protestanterna till slut att återförenas med den Katolska Kyrkan?
a.
”Bibeln säger att detta {forna tiders förtryck av Sabbaten} skall upprepas när protestanter och katoliker förenar sig för att upphöja söndagen.”
Den Stora Striden, sidan 496.

b. ”Hur den romerska kyrkan skulle kunna frigöra sig från avgudadyrkans formväsen, förstår vi inte ... Och detta är den religion, som protestanterna börjar att se upp till med vörnad, och som en gång kommer att förenas med protestantismen.”
The Review and Herald, den 1. Juni, 1886, sidan 338.

c.
”Så länge nådatiden varar, är det tillfälle för kolportören att verka. När de religiösa samfunden sammansluta sig med påveväldet för att förtrycka Guds folk, skola de platser, där religionsfrihet råder, bliva öppnade genom evangeliskt kolportörsarbete.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 478.

5. Kommer det att bli en organisatorisk enhet eller en enhet i handling?
a.
”Den bekännande protestantiska världen kommer att bilda ett förbund med syndens människa, och kyrkan och världen kommer att befinna sig i fördärvad samklang.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 975.

b. ”Romerkyrkan i den gamle välden och den frafaldne protestantisme i den nye välden vilt använde en lignände framgångsmåde överfor dem, der överholder alla de guddommelige forskrifter.”
Den Stora Striden, sidan 528.?

6. Kommer Rom att förändra sig, eller kommer protestantismen att ändras, för att göra denna återförening möjlig?
a.
”Denna union kommer emellertid inte att föranleda en förändring av katolicismen, eftersom Rom är oföränderligt. Hon gör anspråk på ofelbarhet. Det är protestantismen, som kommer att förändra sig. Dess anammande av liberalt tankegods kommer att göra sitt till, för att föra den därhän, där den kan gripa katolicismens hand. ’Bibeln och endast Bibeln är grundvalen för vår tro’, löd ropet på Luthers tid, medan katolikerna utbrast: ’Kyrkofäderna, bruken, traditionen’. Nu är det många protestanter, som finner det besvärligt, att bevisa sina lärosatser utifrån Bibeln, och då de inte har moraliskt mod till, att finna sig i sanningen, närmar de sig för den skull raskt katolikernas grundval.”
The Review and Herald, den 1. Juni, 1886, sidan 338.

b. "Protestanterne i De Forenede Stater vilt vara de förste till att räkke deres händer över svälget for att gribe spiritismens hånd. De vilt också vara villige till tvärs över avgrunden att knuge romermaktens händer, och under inflydelse av denna tredobbelte union vilt detta land komma till att fölge i Roms fodspor vid att träde samvittigheden i stövet.”
Den Stora Striden, sidan 588.?

c. ”När protestantismen räcker ut sin hand över klyftan och griper Roms hand, och när den sträcker sig över svalget för att göra gemensam sak med spiritismen, skall vårt land (Amerika) under denna trefaldiga union förkasta varje princip i sin konstitution som en protestantisk republik och förbereda utbredandet av den katolska villfarelsen. Vi vet då att tiden är inne när Satan skall verka på ett övernaturligt sätt. Och då är änden nära.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 451.

d. ”... tills protestanterna räcker den romerska makten handen i vänskap. Sedan kommer det att bli en lag mot vilodagen från Guds skapelse, och då är det som Gud kommer att utföra Sitt ’förunderliga verk’ på jorden. ”(Refererar till ett uttalande om plågorna, att det är ett märkligt verk för Gud, att ödelägga och sända plågor.)
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 910.

e. ”Når v ur nation avviser sina principper for sin regering vid att införe en Söndagslov, da vilt prosstetanterne vid denna handling giva pavemakten hånden.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 712.?

7. Hur mäktig kommer till slut påvekyrkan att bli i USA?
”... protestanter ... öppnar dörrarna för katolska kyrkan, så att den i det protestantiska Amerika kan återvinna den överhöghet som den har förlorat i den gamla världen.”
Den Stora Striden, sidan 493.

8. Vem kommer att anföra folket, när de förenar sig, för att undertrycka Guds folk?
”Efterhand som vi närmar oss den sista krisen är det av livsviktig betydelse att harmoni och enighet råder bland de institutioner som utför Herrens verk. Världen är full av storm och stridigheter och meningsskiljaktigheter. Men under en ledare – påvemakten – kommer människorna att enas om att kämpa mot Gud genom att bekämpa hans vittnen. Detta samgående kommer att stödjas av den store upprorsmakaren.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidan 182.

9. Vem står i verkligheten bakom påven?
”Profetian pekar ut en som syndens människa. Han är Satans företrädare... här står Satans högra hand redo, att fortsätta det verk, som Satan inledde i himmelen, nämligen att försöka att ändra på Guds lag. Och den kristna världen har godkänt hans insatser, genom att uppta eller adoptera detta påvliga barn – Söndagens institution.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 910; The Review and Herald, den 9. Mars, 1886, sidan 146.

10 Vad borde vi göra nu, för att segerrikt möta den förenade kristenhetens motstånd?
”Världen är emot oss, de populära kyrkosamfunden är emot oss, snart kommer också landets lagar att vara emot oss. Om det någonsin funnits en tid, då Guds barn enigt skulle hålla samman, så är det nu.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 236.