En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

17 Berusad av de Heligas Blod

1. Vad är Satans avgjorda avsikt med Guds folk?
Upp. 13:15

a.
”Hela världen kommer att resa sig i fiendskap mot sjundedags- adventisterna, för att de inte tänker bringa påvedömet sin hyllning, genom att ära Söndagen, som denna antikristliga makt har infört. Det är Satans mål, att få dem utrotade från jorden, för att hans herradvälde över världen inte skall betvivlas.”
The Review and Herald, den 22. Augusti, 1893.

b.
”Guds trogna barn skall råka i svår nöd och många svårigheter. De som helgar Guds bud och har Jesu tro skall smaka drakens och hans härskaras vrede. Satan räknar världen som sin egendom, och han har kontroll över den fallna kristenheten. Men här är en liten grupp som har motstått hans övermakt. Om han kunde utplåna dem från jorden, skulle hans seger vara fullständig. Såsom han genom sitt inflytande förmådde de hedniska nationerna att fördärva Israel, skall han i en nära framtid aktivera ondskans makter för att fördärva Guds folk.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidan 231.

2. Hur kommer Satan att försöka, att nå sitt mål?
” Så säger den store bedragaren: ’... vår första angelägenhet är, att tysta denna sekt av Sabbatshållare. Vi måste framkalla allmän indignation mot dem. Vi skall söka, att vinna stora män och människor, som litar på världslig visdom, på vår sida, och förmå dem som har makt att verkställa våra avsikter. Då kommer den sabbat jag har inrättat att påtvingas med lagar av det strängaste och mest krävande slag. De, som förbiser dem, kommer att drivas ut ur städer och byar, och få lida av hunger och försakelser. När vi en gång har makten, skall vi visa vad vi kan göra med dem, som inte vill låta sig rubbas från sin lydnad mot Gud. Vi ledde den Romersk-katolska Kyrkan till att utsätta dem för fängelse, tortyr och dödsstraff som vägrade att underkasta sig hennes dekret, och nu när vi skall föra de protestantiska kyrkorna och världen in i samförstånd med denna vår makts högra arm, kommer vi slutligen att ha en lag för att pröva alla, som inte underkastar sig vår auktoritet. När det blir dödsstraff på att bryta mot vår sabbat, då kommer många över på vår sida, som nu räknas som hållare av Guds bud.”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidorna 472, 473.

3. Kommer överträdelse av den världsomspännande Söndagslagen att genast beläggas med dödsstraff?
”Jordens makter, som förenar sig för att föra krig mot Guds bud, kommer att utfärda ett dekret om att alla, ’små och stora, rika och fattiga, fria och slavar’ (Upp 13:16), skall följa kyrkans seder och hålla dess falska vilodag. Den som vägrar att lyda kommer att dömas efter borgerlig lag. Till slut kommer man att förklara att de förtjänar döden.”
Den Stora Striden, sidan 519.

4. När kommer det - i förhållande till nådatidens avslutning - att införas dödsstraff för överträdelse av Söndagslagen ?
a.
”Förunderliga händelser kommer snart att utspela sig inför världen. Alltings slut är nära. Nödens tid kommer snart över Guds folk. Det är då, som det utgår ett påbud förbjudande dem, som håller Herrens Sabbat, att köpa och sälja samt hotar dem med dödsstraff, i fall de inte håller vilodag på den första dagen i veckan. ’På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden.’” {Danielsboken 12:1.}
The Review and Herald, den 19. November, 1908, sidan 5.

b.
”’På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.’ När denna tid av nöd kommer är varje fall avgjort. Det finns inte längre någon prövningstid, ingen nåd för den obotfärdige. Den levande Gudens sigill har placerats på Hans folk. Denna lilla återstod, som inte kan försvara sig själva i den dödliga striden med jordens makter som förs fram av drakens härskaror, gör Gud till sitt försvar. Påbudet har utfärdats av högsta jordiska auktoritet, att de ska tillbe vilddjuret och ta emot hans märke under hot om förföljelse och död. Må Gud hjälpa sitt folk nu, för vad kan de då göra i en så fruktansvärd konflikt, utan Hans hjälp!”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidorna 212, 213.

5. Kommer några adventister att ge upp tron, när de hotas med fängelse och död?
”Den tid då varje själ ska prövas är inte långt borta. Vilddjurets märke kommer att tvingas på oss. De som undan för undan har gett efter för världsliga krav och fogat sig efter världsliga seder och bruk, kommer inte att tycka att det är svårt att ge efter för den härskande makten, hellre än att utsätta sig för hån, kränkning och hot om fängelse och död. Striden står mellan Guds bud och människors bud. Då kommer guldet att skiljas från slagget i församlingen.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 81.

6. Kommer somliga att bli martyrer eller blodsvittnen?
a.
”Liksom honom fik de hedenske folkeslag till att sträbe Israel efter livet, vilt honom i när framtid också tilskynde ondskapens makter på jorden till att utrydde Guds folk. Der vilt bliva stillet krav om, att människone skal adlyde människolige befalinger och överträde den guddommelige lov. De, der är tro mot Gud, vilt bliva truet, fordömt och gjort fredlöse. De vilt bliva forrådt' av foräldre, brödre, slägtninge och venner' och forfulgt lige till döden.”
Profeter och Kungar, sidorna 587, 588 i PK.?

b.
”För att försvara Guds lag, som gjorts ogiltig av mänskliga lagar, väntar oss en oavbruten kamp med risk för fängelse, förlust av egendom, ja, av själva livet.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 712.

7. Kommer det i denna tid, med stort avfall, att finnas adventister i varje land, som kommer att vara trogna mot sanningen?
”I det hedniska Afrika, i Europas och Sydamerikas katolska länder, i Kina, i Indien, på öarna i havet, och i alla mörka hörn på vår jord har Gud ett fäste av utvalda i reserv, som skall lysa fram mitt i mörkret. För en fallen värld skall de uppenbara den omvandlande kraft, som kommer av lydnad för hans lag. Även nu framträder de i varje land, i varje språk och folk. Under tiden för djupaste avfall kommer Satans största ansträngning att göras för att förorsaka ’alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar’ att under dödshot ta emot tecknet på lojalitet mot en falsk vilodag. Då kommer dessa trogna, ’fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn’, att lysa som stjärnor i världen. Upp. 13:16; Fil. 2:15.”
” Profeter och Kungar, sidan 189.

8. När nådens dörr stängs, och plågorna börjar att falla, vilka kommer då att beskyllas för, att ha orsakat dessa straffdomar?
”De ogudaktiga menade att vi var orsaken till att Guds straffdomar hade kommit över dem, och att om de bara kunde utrota oss från jorden så skulle plågorna upphöra.”
Adventbudskapet, sidan 18.

9. Vad kommer konsekvenserna av en sådan tankegång att bli?
a.
”En befaling utgik om att ihjelslå Guds barnen, hvilket brakte dem till att rope dag och nat om befrielse. Detta var Jakobs trängsel.”
Adventbudskapet, sidorna 36, 37.?

b.
”Man kommer att kräva, att de få som fortfarande står i opposition till en kyrklig institution och en statlig lag inte borde tolereras, och att det är bättre för dem att lida än att hela nationer skall kastas in i förvirring och laglöshet. Samma argument riktades för omkring två tusen år sedan mot Kristus av judarnas ledare. ’Inser ni inte att det är bättre för er’, sade den listige Kaifas, ’att en man dör i folkets ställe än att hela folket går under?’ (Joh 11:50). Detta argument kommer att bli avgörande. Till sist utfärdas en lag mot dem som håller sabbaten helig i överensstämmelse med det fjärde budet. Denna lag dömer dem till det strängaste straff och ger folket frihet att efter en viss tid döda dem.”
Den Stora Striden, sidan 527.

c.
”Jag såg, att de heliga lämnade städerna och byarna, och samlades i grupper samt levde på avsides liggande platser. Änglar gav dem mat och vatten, medan de onda led av svält och törst. Sedan såg jag världens ledande män rådgöra inbördes, livligt uppvaktade av Satan och hans änglar. Jag såg en skrivelse, varav kopior spreds på olika ställen i landet, givande order om, att med mindre de heliga skulle ge upp sin speciella tro, ge upp Sabbaten och helga första veckodagen, skulle folk vid en bestämd tidpunkt fritt få döda dem.”
Adventbudskapet, sidorna 134; Återlösningens Historia, sidan 406.

d.
”Når Jesus forlader det allerhelligste, vilt hans hämmände ande bliva taget bort från dem, som styrer och från folket. De bliver överladt i de onde engles vold. Da vilt der efter Satans råd och anvisning bliva utstedt sådanne love, att intet köd kunde frelses, medminre tiden inte var mycket kort.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidan 204.?

e.
”Särskilt kommer människors vrede att väckas mot dem, som håller sabbaten helig enligt det fjärde budet. Till sist kommer en universell lag att utpeka att dessa förtjänar att dö.”
Profeter och Kungar, sidan 512.

10. Vilken förfärlig nödtid kommer över de rättfärdiga, när det världsvida dödspåbudet förkunnas?
a.
”Ett dekret sändes ut om att de heliga skulle dödas. Det blev anledning till att de heliga ropade efter befrielse både dag och natt. Detta var Jakobs nödtid.”
Adventbudskapet, sidorna 18, 19.

11. Kommer det, enligt påbudet, att bestämmas en viss dag, varefter det är tillåtet, att döda sjundedags-adventister?
a.
”Trots att ett allmänt dekret har fastställt en tidpunkt då de som håller Guds bud får dödas, kommer deras fiender att i några fall föregripa dekretet. Innan den fastställda tidpunkten skall de försöka ta deras liv.”
Den Stora Striden, sidan 540.

b.
”När den tid som har bestämts i dekretet närmar sig, kommer människor att sammansvärja sig för att utrota den förhatliga sekten.”
Den Stora Striden, sidan 544.

12. Vilket forntida påbud innehöll också ett datum för tillintetgörandet av Guds folk?
”Påbudet som utfärdas mot Guds folk skall i mycket likna det som utfärdades av Ahasveros mot judarna på drottning Esters tid.”
Profeter och Kungar, sidan 605; Vägledning för Församlingen, Band 5, sidan 450; se Ester 3:12, 13.

13. Vilka plågor följer på dödspåbudet?
”Havet 'blev till blod som av en död, hvert levände väsen i havet döde' och 'floderne och keldeväldene blev till blod' .Var frygtelige dessa straffe än är, står dog Guds dom fullt ut retfärdiggjort. Guds ängel säga: 'Retfärdig är du, du hellige, att du har fäldet denna dom, fordi de har utgydt helliges och profeters blod, så har du givet dem blod att drikke, det har de fortjent.' (Upp. 16, 2-6). Vid att dömme Guds folk till döden har de pådraget sig deres blods skyld så sandt, som var det utgydt med deres egne händer.”
Den Stora Striden, sidan 628 i GC.?

14. Medan Guds folk inväntar döden, var kommer de då att vara?
a.
”När dekretet utfärdas av de olika ledarna inom kristenheten mot dem som håller Guds bud, ställs dessa utanför regeringens skydd och de utlämnas till de människor som vill utplåna dem. Då kommer Guds folk att fly från städerna och byarna. De kommer att samla sig i grupper på isolerade och undangömda platser. Många kommer att söka skydd i bergen. ... Men många, från alla länder och alla samhällsklasser, höga och låga, rika och fattiga, färgade och vita kommer att utsättas för fruktansvärda förföljelser. Guds folk kommer att få tillbringa långa dagar, innestängda i fängelser, fastkedjade och dömda till döden. Några har skenbart överlämnats att dö av hunger i mörka, motbjudande fängelser.”
Den Stora Striden, sidan 535.

b.
”Guds folk – en del i fängelse, andra dolda på ensliga ställen i skogarna eller bergen – fortsätter att be om Guds beskydd. Samtidigt finns det på varje plats grupper av väpnade män som, inspirerade av onda änglar, förbereder sig för att döda Guds folk.”
Den Stora Striden, sidan 544.

c.
”På denna tidpunkt är Guds folk inte samlade på ett ställe. De befinner sig i skilda grupper och i alla delar av världen, och de kommer att prövas enskilt, inte i grupper. Var och en måste bestå provet själv.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 4, sidan 1143.

15. Vad kommer de onda att försöka, att göra mot de rättfärdiga, som ännu är kvar i städerna?
a.
”När de heliga lämnade städerna och byarna, blev de förföljda av de ogudaktiga, som försökte döda dem. Men de svärd som lyftes för att döda Guds folk gick sönder och föll till marken lika kraftlösa som halmstrån. Guds änglar beskyddade de heliga.”
Adventbudskapet, sidan 135.

b. ”Trots att ett allmänt dekret har fastställt en tidpunkt då de som håller Guds bud får dödas, kommer deras fiender att i några fall föregripa dekretet. Innan den fastställda tidpunkten skall de försöka ta deras liv. Ingen kan emellertid komma förbi de mäktiga beskyddare som håller vakt runt varje trogen människa. Några blir angripna medan de flyr från städerna och byarna, men de vapen som lyfts mot dem bryts i bitar och faller till marken som knäckta halmstrån. Andra försvaras av änglar som är klädda som soldater.”
Den Stora Striden, sidan 540.

16. Vad fruktar en del av de heliga, när dagen närmar sig för ikraftträdandet av dödsdekretet?
a.
”Några började frukta att Gud till slut hade överlämnat dem att dö genom de ogudaktigas händer. ”
Adventbudskapet, sidan 134.

b.
”För omvärlden kommer det att se ut som om Guds folk snart måste besegla sitt vittnesbörd med sitt blod, som martyrerna fick göra före dem. De börjar själva frukta att Herren har överlämnat dem i deras fienders hand. De lider av en fruktansvärd själsångest. Dag och natt ropar de till Gud om befrielse. De ogudaktiga är hänförda och ropar hånfullt: ”Var är nu er tro? Varför räddar inte Gud er ur våra händer om ni verkligen är hans folk?” Men Guds väntande barn kommer ihåg när Jesus var döende på Golgata kors, hur översteprästerna och rådsmännen hånfullt ropade: ’Andra har han hjälpt. Sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. Han må nu stiga ner från korset, så skall vi tro på honom.’ (Matt 27:42). Alla kämpar med Gud på samma sätt som Jakob gjorde. Deras ansikten vittnar om en hård inte kamp. Alla är bleka. Men de upphör inte med sina innerliga böner.”
Den Stora Striden, sidan 539.

c.
”Gud som sett ned genom tiderna, har sett den nödens tid som hans folk skulle gå in i, när jordens makter samlar sig mot dem. På samma sätt som fångar i landsflykt fruktar de döden genom hunger eller våld.”
Den Stora Striden, sidan 542.

17. Vilka tre olika grupper omger de heliga på denna tidpunkt?
”Men om deras ögon hade kunnat öppnas, skulle de ha sett att de var omgivna av Guds änglar. Därefter kom en stor skara ursinniga, ogudaktiga människor, och så ytterligare en mängd onda änglar, som försökte hetsa de ogudaktiga till att döda de heliga. Men för att närma sig de heliga måste de ogudaktiga först komma förbi den mäktiga skaran av heliga änglar. Detta var omöjligt.”
Adventbudskapet, sidan 134 (se också Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidan 17?).


18. Hur planlägger de ogudaktiga, att utplåna Guds folk?
”När människors lagar inte längre skyddar dem som följer Guds lag, kommer det att i olika länder samtidigt uppstå rörelser som sätter som sitt mål att utplåna dem. När den tid som har bestämts i dekretet närmar sig, kommer människor att sammansvärja sig för att utrota den förhatliga sekten. De bestämmer att de en natt skall slå det avgörande slaget och för alltid tysta separatismens och tillrättavisningens röst.”
Den Stora Striden, sidan 544.

19. Hur kommer Gud att befria Sina trofasta barn?
a.
”Med segerrop, hån och förbannelser är onda människor redo att störta sig över sitt byte. Men plötsligt faller ett tätt mörker, svartare än nattens, över jorden . . . Det är vid midnatt som Gud uppenbarar sin makt för att befria sitt folk. ... Jordens stoltaste städer ödeläggs. Dyrbara palats, på vilka världens stora män har slösat sina rikedomar för att förhärliga sig själva, raseras till ruiner inför deras ögon. Fängelsemurar rämnar. Guds folk, som har hållits inspärrade för sin tro, befrias.”
Den Stora Striden, sidorna 544, 545.

b.
”Jag såg att Gud på ett underbart sätt kommer att bevara sitt folk genom nödens tid. På samma sätt som Jesus utgöt sin själ i ångest i örtagården, kommer de att allvarligt ropa och kämpa både dag och natt, för att bli befriade. Påbudet kommer att gå ut, att de måste åsidosätta det fjärde budets sabbat och helga den första dagen, eller förlora sina liv. Men de kommer inte att ge efter och trampa Herrens sabbat under sina fötter och ära en påvlig institution. Både Satans härskara och ogudaktiga människor kommer att omringa dem och triumfera över dem, för det kommer att ser ut som om det inte finns någon utväg för dem. Men mitt under deras glädjefest och deras triumf, hörs det ena ljudliga dundret efter det andra. Himlen har mörknat och lyses bara upp av det flammande ljuset och den fruktansvärda härligheten från himlen, när Gud låter höra sin röst från sin heliga boning. Jordens grundvalar skakar. Byggnader vacklar och faller med ett förskräckligt brak. Havet kokar liksom en sjudande gryta och hela jorden är i våldsamt tumult. De rättfärdiga fångarna släpps, och med mjuka och allvarliga viskningar säger de till varandra: ”Vi är befriade. Det är Guds röst.”!”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidorna 353, 354.

c. ”Den mörkaste timmen i församlingens kamp mot ondskans makter är den som omedelbart föregår dagen för hennes slutliga befrielse. ”
Profeter och Kungar, sidan 725.

20. Hur många av de heliga omkommer i samband med dödsdekret?
”Jag såg, att om de ogudaktiga fick tillåtelse att förgöra de heliga, skulle Satan och hela hans onda härskara och alla som hatar Gud bli nöjda. Vilken triumf skulle det inte bli för Satan om han i den sista avgörande striden skulle få makt över dem som så länge väntat att få se honom, som de älskat! De som har skrattat åt tanken på de heligas himmelsfärd kommer att få se hur Gud tar hand om sitt folk och bevittna deras underbara befrielse.”
Adventbudskapet, sidan 135.

b. ”Om Kristi trofasta vittnens blod skulle utgjutas vid denna tidpunkt, skulle det inte som martyrernas blod bli en säd som gav en rik skörd åt Gud. ... Befrielsen kommer att bli härlig för dem som tåligt har väntat på hans ankomst och vilkas namn är skrivna i livets bok.”
Den Stora Striden, sidan 542.

21. Vilken begivenhet utgör slutpunkten för all historia?
”Snart ser man i öster ett litet svart moln, ungefär hälften så stort som en hand... Kungarnas Kung stiger ned på molnet som är omgivet av flammande eld.”
Den Stora Striden, sidorna 548, 549.NB! Se upp – at html-koder inte spoleras