En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

16 Jakobs Nödtid

1. Hur beskrev Herren den fruktansvärda tid av ångest, som Babylons kung skulle bringa över Juda?
Jer. 30:5-7.

2. Vad kommer Satan och hans här att göra emot det andliga Israel, så snart som barmhärtighetens ängel lämnar jorden?
”Såsom de romerska härarnas intåg för lärjungarna var ett tecken på Jerusalems nära förestående förstörelse, är detta avfall ett tecken för oss att gränsen för Guds tålamod har nåtts, att måttet på vår nations ogudaktighet är fyllt och att nådens ängel är redo att lyfta sina vingar till flykt för att aldrig mer återvända. Guds folk skall då kastas in i dessa scener av lidande och trångmål som profeterna har beskrivit som en tid av nöd för Jakob.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 451.

3. Vilken stridsfråga bildar bakgrund för, att Satan kommer att hetsa hela världen mot sjundedags-adventisterna?
”Sabbaten har blivit den särskilda stridsfrågan inom hela kristenheten. Religiösa och världsliga myndigheter har förenat sig för att framtvinga helighållandet av söndagen. Det lilla fåtal som ståndaktigt vägrar att ge efter för det populära kravet, kommer att bli föremål för världsomfattande avsky.”
Den Stora Striden, sidan 527.

4. Vad kommer att vara den omedelbara orsaken till detta ohyggliga lidande?
a.
”Jag såg att de fyra änglarna skulle hålla tillbaka de fyra vindarna tills Jesu verk i helgedomen var färdigt. Sedan skall de sju sista plågorna utgjutas. Dessa plågor blev anledning till att de ogudaktiga blev än mer förbittrade på de rättfärdiga. De ogudaktiga menade att vi var orsaken till att Guds straffdomar hade kommit över dem, och att om de bara kunde utrota oss från jorden så skulle plågorna upphöra. Ett dekret sändes ut om att de heliga skulle dödas. Det blev anledning till att de heliga ropade efter befrielse både dag och natt. Detta var Jakobs nödtid.”
Adventbudskapet, sidorna 18, 19.

b.
”Till sist utfärdas en lag mot dem som håller sabbaten helig i överensstämmelse med det fjärde budet. Denna lag dömer dem till det strängaste straff och ger folket frihet att efter en viss tid döda dem. Katoliker i den gamla världen och avfallna protestanter i den nya världen kommer att gå fram på samma sätt mot dem som håller alla Guds bud heliga.
Guds folk kommer då att kastas in i de scener av lidande och nöd som av profeten beskrivs som ’en tid av nöd för Jakob’. ’Så säger Herren: Ett rop av förfäran har vi hört, fruktan och ingen frid. ... varför har alla ansikten blivit så dödsbleka? Ve! Detta är en stor dag, ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob, men han skall bli räddad ur den.’"
Den Stora Striden, sidorna 527, 528.

4. Varför kallas denna kris för ”Jakobs nödtid”?
1. Mos. 32:24-28.

3. ”Jakob och Esau står för två sorters människor: Jakob, de rättfärdiga; och Esau, de ogudaktiga. Jakobs ängslan, då han hörde att Esau kom emot honom med fyra hundra man, framställer de rättfärdigas nöd, när befallningen om, att slå ihjäl dem utgår kort före Herrens ankomst. De kommer att fyllas av ängslan, när de ogudaktiga samlas omkring dem; ty liksom Jakob kommer de inte att kunna se någon väg ut ur dödsfaran. Ängeln stod framför Jakob, och denne grep tag om ängeln, och höll fast honom, samt kämpade med honom hela natten. Så kommer också de rättfärdiga, i nödens stora stund, att kämpa i bön med Gud, liksom Jakob kämpade med ängeln. Jakob bad i sin nöd hela natten om frälsning ur Esaus hand. De rättfärdiga kommer att ropa natt som dag till Gud, i sina sinnens bävan, om frälsning från de ogudaktiga, som omringat dem.”
3SG, sidorna 131, 132?; Återlösningens Historia, sidan 97.
b.
”Jakobs erfarenhet under den ångestfulla natten, då han brottades med ängeln, föreställer de prövningar, som Guds folk måste gå igenom strax före Kristi andra ankomst. Profeten Jeremia, som i en helig syn skådade ned mot denna tid, sade: "Vi hör ångestskrin, rop i hjälplös skräck. . . . Varför har alla ansikten skiftat färg och blivit dödsbleka? Oerhörd är den dagen, ingen annan lik. Det blir en nödens tid för Jakob, men han skall bli räddad." – Jeremia 30:5-7. När Kristus har avslutat Sitt verk som medlare för människan, skall denna tid av nöd börja. Då skall varje persons sak ha blivit avgjord, och inget försonande blod för rening från synden skall mer finnas. När Jesus lämnar Sin ställning som människans medlare inför Gud, kommer detta allvarliga tillkännagivande att uttalas: ’Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig.’’ – Uppenbarelseboken 22:11 (Svenska Folk-Bibeln 98). Guds Ande, som har hållit det onda tillbaka, tas då från Jorden. Liksom Jakob hotades med döden av sin förbittrade bror, skall Guds folk hotas av de ogudaktiga, som söker att förgöra det. Och liksom patriarken kämpade hela natten om räddning ur Esaus händer, skall de rättfärdiga ropa till Gud om befrielse från fienderna, som omger dem.”
Patriarker och Profeter, sidan 205.

5. Är alla sjundedags-adventister eniga om, att ”Jakobs nödtid” kommer att inledas med det världsvida dödspåbudet efter nådatidens avslutning?
Nej, det är de inte. Det är vissa, som tror, att tiden för Jakobskampen börjar med den rikstäckande Söndagslagen, som kommer att föregå nådatidens avslutning. Deras slutsats bygger på följande uttalanden:
”För att försäkra sig om popularitet och allmänhetens välvilja ansluter sig lagstiftare till kravet på en söndagslag... Såsom de romerska härarnas intåg för lärjungarna var ett tecken på Jerusalems nära förestående förstörelse, är detta avfall ett tecken för oss att gränsen för Guds tålamod har nåtts, att måttet på vår nations ogudaktighet är fyllt och att nådens ängel är redo att lyfta sina vingar till flykt för att aldrig mer återvända. Guds folk skall då kastas in i dessa scener av lidande och trångmål som profeterna har beskrivit som en tid av nöd för Jakob.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidorna 450, 451.

Egentligen passar uttalandet i Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 451 fullständigt in på de redan anförda citaten. Guds folk kommer ”då” (efter det, att nådens ängel har flugit bort) att slungas ut i Jakobs nödtid.

6. Kan vi få en heltäckande bild av denna bittra prövning från Profetians Ande?
”En ’tid av nöd, som inte har haft sin like’ (Dan 12:1), skall snart drabba oss. Vi behöver en erfarenhet som vi nu inte har och som många är för likgiltiga för att kunna få. Det händer ofta att svårigheter blir mindre än vad vi fruktat, men så kommer det inte att bli när det gäller den kommande krisen. Den mest livliga skildring skulle inte kunna överdriva hur stor och omfattande den blir. I denna prövningens tid måste var och en stå ensam inför Gud.”
Den Stora Striden, sidan 532.


7. Skulle Jakobs nödtid vara för hård till och med för enskilda, äkta kristna?
1. Kor. 10:13

a.
”Man kan inte alltid känna sig trygg, genom att be om helande under alla förhållanden... Han ser, hur länge den person, som man håller förbön för, skulle uthärda de prövningar, som skulle drabba honom, i fall han finge leva. Han känner till slutet från början. Många kommer att läggas till vila, innan nödtidens eldprov drabbar världen.”
CH, sidan 375.
? Christian Service?
b.
”Herren har ofta underrettet mig om, att många barnen vilt bliva lakt till hvile för trängselstiden. Vi vilt få våra barnen att se igen. Vi skal genkände dem, når vi möder dem i de himmelske sale.”
2SM, sidan 259.?

8. Är det tillrådligt för oss, att börja att planlägga angående våra timliga behov under nödtiden?
a.
”Herren har upprepade gånger visat mig att det strider mot Bibelns undervisning att lägga upp proviant för att säkerställa våra timliga behov under nödens tid. Jag såg att om de heliga hade lagrat upp förråd av mat eller hade grödor ute på åkrarna under nödens tid då svärd, hungersnöd och pest råder i landet, skulle det ändå tas ifrån dem av våldsverkare, och främlingar skulle bärga deras skördar på fälten.”
Adventbudskapet, sidan 27.

b.
”Hus och egendomar kommer inte att kunna nyttjas av de heliga under nödens tid, eftersom de då tvingas fly för rasande pöbelhopar.”
Adventbudskapet, sidan 27.

9. Vem kommer att hjälpa oss?
a.
”Då kommer den tid då vi helt måste lita på Gud. Han skall sörja för våra behov.”
Adventbudskapet, sidan 27.

b.
”Under nödtiden, strax före Jesu återkomst, kommer heliga änglar att värna de rättfärdigas liv.”
The Signs of the Times, den 26. Februari, 1880, sidan 85.

c.
”Den Gud som tog hand om Elia, kommer inte att glömma ett enda av sina självförnekande barn. Han som räknar håren på deras huvuden kommer att ta hand om dem. Under hungerns tid skall de bli mättade. Medan de ogudaktiga dör av svält och pest, kommer änglar att beskydda de rättfärdiga och ge dem vad de behöver. ’Den som vandrar i rättfärdighet’ har fått löftet: ’Bröd skall han få, vatten skall aldrig fattas honom.’”
Den Stora Striden, sidan 538.

10. Hur mycken föda kommer de rättfärdiga att tilldelas?
a.
”Nödens tid ligger alldeles framför oss, och då blir det på grund av svåra omständigheter nödvändigt för Guds folk att förneka sig själva och äta bara tillräckligt för att upprätthålla livet, men Gud kommer att förbereda oss för den tiden. Under den fruktansvärda tiden kommer vårt behov att vara Guds tillfälle att ge sin stärkande kraft och att hålla sitt folk uppe.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidan 206; CD, sidan 202.?

b.
”Bröd och vatten är allt, som utlovas till kvarlevans folk i nödens tid.”
3SG, sidan 252?; Återlösningens Historia, sidan 129.

c.
”Guds folk kommer inte att gå fria från lidanden. Men även om de blir förföljda och plågade, och måste uthärda nöd och svält, kommer de inte att omkomma.”
Den Stora Striden, sidan 538.

d.
”Änglar gav dem mat och vatten, medan de ogudaktiga led av både hunger och törst.”
Adventbudskapet, sidan 134.

e.
”Jag såg att vi inte behövde vara bekymrade varken för bröd eller vatten under den tiden. Vi kommer inte att lida någon brist eller gå hungriga, eftersom Gud är mäktig nog att duka ett bord för oss till och med i vildmarken. Skulle det bli nödvändigt kan han sända korpar med mat till oss, som han gjorde för Elia, eller låta manna regna från himlen som han gjorde för israeliterna.”
Adventbudskapet, sidan 27.

f. ”Säker utplåning hotar dem, men liksom Jakob vägrar de, att tappa greppet om tron, även om deras böner inte genast besvaras. Trots att de lider svältens kval, upphör ej deras böner.”
Spiritual Gifts, Band 3, sidan 135.

11. Hur mycket moraliskt stöd kan vi räkna med, att få från våra vänner under detta eldprov?
”Enskilda församlingsmedlemmars tro kommer att sättas på prov, som om det inte funnes en till person i hela världen.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 983.

12. Kommer Herren att ögonblickligen besvara Sitt folks böner, när de ropar till Honom om befrielse?
a.
”Just denna nölen, var smertefull den än är for dem, är det bedste svar på deres bönner. Idet de besträber sig på att vente fortröstningsfullt på, att Herren skal gribe in, bliver de ledt till att utvise tro, håb och tålmodighet, som är blivit utövet for lidt i deres religiöse erfarenhet.”
Den Stora Striden, sidan 631 i GC.?

b.
”Den tid av nöd och ångest som ligger framför oss kräver en tro som kan uthärda trötthet, hunger och väntan – en tro som inte ger upp, trots att den blir hårt prövad.”
Den Stora Striden, sidan 532.

13. Vad kommer att vara huvudorsaken till deras bekymmer, trots förföljelse och svält?
”Trots att Guds folk kommer att omringas av fiender som är fast beslutna att förgöra dem, fruktar de inte för förföljelse för sanningens skull. Men de är ängsliga för att de inte har ångrat varje synd, och att de på grund av något fel hos dem själva inte kan få del av Frälsarens löfte: Jag skall ”bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen” (Upp 3:10). Om de bara kunde bli övertygade om att de fått syndernas förlåtelse, skulle de inte vika tillbaka för tortyr eller död. Men om det skulle visa sig att de är ovärdiga, och att de går miste om livet på grund av sin egen bristfälliga karaktär, skulle Guds heliga namn bli vanärat.”
Den Stora Striden, sidan 530.

14. Hur uppfattar de sig själva?
”De rättfärdiga kommer också att ha en djup förnimmelse av sin eländighet i sin nöd, och kommer att vidgå sin fullkomliga ovärdighet. Liksom Jakob, kommer de att hänvisa till Guds löften i Kristus, som skänkts till just sådana beroende, hjälplösa och ångerfulla syndare.”
Spiritual Gifts, Band 3, sidan 132; Återlösningens Historia, sidan 97; Profetians Ande, Band 1, sidorna 121, 122.

15.Kommer de heliga att själva kunna minnas några bestämda synder, som de har begått?
a.
”De kommer inte att kunna erinra sig någon bestämd synd, men inte heller se något gott i hela sina liv. Deras synder har i förväg gått till doms, och de har fått sina missgärningar förlåtna. Deras synder har förpassats till glömskans land, och de går inte längre att komma ihåg.”
Spiritual Gifts, Band 3, sidorna 134, 135; Profetians Ande, Band 1, sidorna 123, 124.

b.
”Men även om de djupt känner sin ovärdighet, finns det inga dolda synder för dem att bekänna. Synderna har gått före dem till domen och är fullständigt utplånade. De kan inte längre erinra sig dem.”
Den Stora Striden, sidan 531.

16. Men när de rättfärdiga blir påminda om sina tidigare synder, hur långt ned i förtvivlans djup kommer de då att sjunka?
a.
”Jakob höll fast vid ängeln och ville inte låta honom gå. Då han bad under tårar, påminde ängeln honom om hans begångna synder, och försökte att undfly Jakob, för att pröva honom. Alltså kommer de rättfärdiga också att i nödens stund bli grundligt prövade, för att bevisa sin tros kraft, uthållighet och orubbliga tillit till Guds makt, att befria dem. Jakob vägrade, att bli bortvisad. Han visste, att Gud var barmhärtig, och han åberopade också Hans förbarmande. Han pekade på sin tidigare ånger och sorg över synden, och var ihärdig i sin bön om räddning undan Esaus hand. På det här sättet bad och kämpade han hela natten. Då han blickade tillbaka på sina begångna synder, drevs han nästan till förtvivlan. Men han visste, att han måste ha hjälp från Gud, eller omkomma. Han höll fast vid ängeln och lyfte fram sina önskemål under svår själskamp, med rop av allvar, tills han vann seger.
Så kommer det även att gå med de rättfärdiga. När de ser tillbaka på sina gångna liv, kommer deras hopp nästan att förintas.”
Spiritual Gifts, Band 3, sidorna 132, 133; Återlösningens Historia, sidorna 97, 98.

b. ”När Satan anklagar Guds folk för deras synder, tillåter Herren att de prövas till det yttersta. Deras tillit till Gud, deras tro och deras fasthet kommer att bli allvarligt prövad. När de ser tillbaka på den tid som gått sjunker deras hopp, eftersom de inte kan se att de har gjort något gott i hela sitt liv.”
Den Stora Striden, sidorna 529.

16. Hur kommer de rättfärdiga att vädja till Gud, när det gäller deras många synder?
a.
”När det går upp för dem, att det gäller liv eller död, ödmjukar de sina själar inför Gud, pekar på sin tidigare ånger för sina många synder och åberopar Frälsarens löfte: ’Eller också tar man sin tillflykt till mig och söker fred med mig, ja, söker fred med mig.’ (Jes. 27:5, Bibel 2000) Alltså ber de ihärdigt till Gud dag och natt...”
Spiritual Gifts, Band 3, sidan 133.

b.
”De odmjuker deres själe for Gud, idet de visar hen till deres tidligere anger av deres många synder.”
Den Stora Striden, sidan 616 i GC.?

17. Hur många icke bekända synder kommer de att påminnas om?
a.
”De kommer att känna sin egen ovärdighet, men de kommer inte att ha några dolda synder att uppenbara. De skulle bli överväldigade av förfäran, i fall de skulle ha icke bekända och icke förlåtna synder, medan de plågas av fruktan och ångest, blandad med en djup förnimmelse av den egna ovärdigheten.”
Spiritual Gifts, Band 3, sidan 134; Återlösningens Historia, sidan 98.

b.
”Så blir det också under nödens tid. Om Guds folk hade obekända synder som framställdes för dem, medan de plågades av fruktan och ångest, skulle de besegras. Förtvivlan skulle omintetgöra deras tro, och de skulle inte längre ha tillförsikt att be till Gud om befrielse. Men även om de djupt känner sin ovärdighet, finns det inga dolda synder för dem att bekänna.”
Den Stora Striden, sidan 531.

18. Vilka olika slags lidanden kommer att drabba de heliga?
”De som bara har svag tro nu löper den största risk att dras in under Satans förförande makt och den lag som vägrar människorna att följa sitt samvetes överbevisning. Även om de består provet, kastas de in i större ångest och lidande under nödens tid, därför att de inte har lärt sig att lita på Gud. Den tro som de tidigare har försummat att ta till sig tvingas de nu ta till sig under modlöshetens fruktansvärda press.”
Den Stora Striden, sidan 532.

19. Hur kommer Herren att besvara Sitt folks böner, innan de räddas från sina fiender?
a.
”Även om fiender kastar dem i fängelse, kan fängelsemurarna ändå inte skilja dem från gemenskap med Kristus. Han som ser alla deras svagheter, som känner till alla deras prövningar, är upphöjd över all jordisk makt. Änglar kommer till dem i deras ensamma celler och för med sig ljus och frid ifrån himlen. Fängelset blir som ett palats, eftersom de som är rika i tron, bor där. De dystra murarna lyses upp av ett himmelskt ljus, som då Paulus och Silas bad och sjöng lovsånger vid midnatt i fängelset i Filippi.”
Den Stora Striden, sidan 536. (Se också Profeter och Kungar, sidorna 512, 513.)

b.
”Medan de kämpande ivrigt sänder upp sina böner till Gud, verkar det som om den slöja som döljer den osynliga världen för dem dras åt sidan. Himlen glöder av den eviga dagens morgonrodnad som bryter fram. Som änglasång ljuder dessa ord för deras öron: ”Håll ut i tro! Hjälpen kommer!” Kristus, den allsmäktige Segraren, sträcker fram en evig härlighetskrona mot sina trötta stridsmän.”
Den Stora Striden, sidorna 540.

c.
”Om människor kunde se så som himlen ser, skulle de se att änglar, som är väldiga i makt, omger dem som ger akt på Kristi ord om tålamod. Med medkännande mildhet har änglarna bevittnat deras nöd och hört deras böner. De väntar på sin Ledares ord, att han skall rädda dem ur deras fara.”
Den Stora Striden, sidan 539.

20. På vilket sätt kommer Gud till sist att befria Sitt folk?
a.
”Med segerrop, hån och förbannelser är onda människor redo att störta sig över sitt byte. Men plötsligt faller ett tätt mörker, svartare än nattens, över jorden... Det är vid midnatt som Gud uppenbarar sin makt för att befria sitt folk... Mitt på den mörka himlen finns en klar plats som lyser med obeskrivlig härlighet. Härifrån hörs Guds röst som låter som om den kom från stora vattenmassor: ’Det är gjort.’”
Den Stora Striden, sidorna 544, 545.

21. Vad är antalet av dem, som kommer att gå segrande genom Jakobs nödtid?
Upp. 7:4; 14:1.

22. Vad kommer dessa att uppleva, till skillnad från alla andra kristna grupper genom tiderna?
”Och de synger' en ny sang' foran tronen, en sang som endast de 144.000 kan lära. Det är Mosses' och Lammets sang, en sang om befrielse. Ingen andre än de 144.000 kan lära den sang, for det är den sang, der handler om deres erfarenhet - en erfarenhet, som ingen anden nogensinnee har haft. 'Det är dem, der fölger Lammet, var det går'. De bliver bortrykket från jorden, från de levändes tal, och regnes som' en förstegröde for Gud och lammet'. Det är dem, som kommer från den stora trängsel. De har gennemgået en trängselstid, der inte har haft sin mage, så länge der var folkeslag till. De har gennemlevet Jakobs kvalfulle trängselstid. De har stået utan forsvarer genom den siste utgydelse av Guds straffedom.”
Den Stora Striden, sidan 649 i GC.?

23. Hur många synder kommer de att begå inom loppet av hela nödtiden... från prövotidens avslutning (när nådens dörr blir stängd) till Jesu ankomst på skyarna?
”Inte ens genom en tanke kunde vår Frälsare förmås att ge efter för frestelsens makt... Så långt måste också de komma, som skall kunna bestå under nödens tid.”
Den Stora Striden, sidan 533.

24. Med tanke på vilka har detta fantastiska, oskuldsfulla skådespel uppförts?
a.
”Då Gud skonade den förste mördarens liv, framställde Han för hela världsalltet en lärdom med hänsyn till den stora striden. ... Det var Hans avsikt, att inte bara kuva upproret, utan även att för hela världsalltet avslöja dess drivkrafter och innersta väsen... De heliga invånarna i andra världar betraktade med det största intresse händelserna på Jorden... Gud erhåller hela världsalltets sympati och bifall, medan Hans stora plan gradvis fulländas.”
Patriarker och Profeter, sidorna 71, 73.

b.
”Men frälsningsplanen avsåg ett än mera omfattande ändamål, än människans frälsning. Detta var inte den enda avsikten med Kristi ankomst till Jorden. Det var icke blott och bart, för att denna lilla världs invånare skulle lära sig att hålla Guds lag, såsom den bör iakttas, utan det skedde för att rättfärdiga Guds karaktär inför hela världsalltet. Det var denna frukt av Sin stora uppoffring – dess inflytande på såväl andra världars förnuftsväsen som på människan – Frälsaren såg fram emot, då Han just före Sin korsfästelse sade: ’Nu går en dom över världen. Nu skall denna världens furste kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden, skall jag dra alla till mig.’’ – Johannesevangeliet 12:31-32 (Svenska Folk-Bibeln 98). Kristi död för människans frälsning skulle inte bara göra himmelen tillgänglig för människorna, utan Guds och Hans Sons bemötande av Satans uppror skulle härigenom rättfärdigas inför hela världsalltet.”
Patriarker och Profeter, sidan 62.

c.
”De icke fallna världarna och de himmelska änglarna hade med spänt intresse följt med, under det striden närmade sig sin avslutning."
Vändpunkten, sidan 691 i DA.?

d.
”... som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor.”
1. Kor. 4:9.

e. ”Hele universet betrakter med usigelig interesse slutscenerne i den stora strid mellem godt och ondt.”
Profeter och Kungar, sidan 148 i PK.?

”Våra lille välden är en lärebog for universet.”
Vändpunkten, sidan 19 i DA.?