En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

15 Den största Krisen i Världens Historia

1 Vilka är det, som i dag håller de ödeläggande krafterna tillbaka från, att drabba jorden?
Upp. 7:1-3.
a.
”Änglar omgärdar världen, de trotsar Satans anspråk på överhöghet, som reses på grund av hans anhängares väldiga skara. Vi hör inte deras röster, vi ser inte med våra fysiska ögon det verk som dessa änglar utför, men de håller varandras händer runt om världen, och utan att någonsin sova håller de vakt, för att hålla Satans härar stången, tills beseglingen av Guds folk är över.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 967.

b.
”Johannes ser naturens element – jordskalv, oväder och politiska stridigheter – framställda som fasthållna av fyra änglar. Dessa vindar står under deras kontroll, tills Gud ger dem order om, att släppa dem lösa. ”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidan 444.

c.
”Samma ödeläggande makt som heliga änglar använder, när Gud ger dem befallning om det, kan de onda änglarna också använda, när han tillåter det. Det finns krafter som nu ligger beredda, och som bara väntar på Guds tillåtelse, för att sprida ödeläggelse överallt.”
Den Stora Striden, sidan 527.

2. Vad blir dramats sista akt, varefter nådadörren stängs och Satan får tillåtelse till, att genomföra sin vilja på jorden?
”Denna jord är lige vid att nå det stade, da Gud vilt lade ödeläggeren gennemföre sin vilje på den. Insättelse av människobud i stedet for Guds lov, upphögonlse av söndagen i stedet for den bibelske sabbat - och detta vid människolig autoritet - det vilt utgöre dramaets siste akt. Når detta bliver infört universelt, vilt Gud uppenbare sig. Honom vilt resa sig i sin majestät for att ryste jorden. Honom vilt stige ned från sin trone for att straffe jordens inbyggere for deres uretfärdige gärningar, och jorden vilt avslöre sitt blod och aldrig mera däkke över sina slagne.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 141.?

3. Hur fullkomlig kommer Satans kontroll att vara över de ogudaktiga, när nådens dörr har stängts?
a.
”Han kommer att säga till änglarna: ”Ni skall inte längre bekämpa Satans ansträngningar, för att ödelägga. Låt honom uttömme sin ondska över olydnadens barn, för deras orättfärdighets bägare är full.””
The Review and Herald, den 17. September, 1901.

b.
”När han lämnar helgedomen täcker mörker jordens invånare. I denna fruktansvärda stund måste de rättfärdiga leva inför Guds heliga ansikte utan någon medlare. Allt inflytande som har dämpat de ogudaktigas hat har nu avlägsnats och Satan har fullständig kontroll över dem. Guds tålamod är slut. Världen har förkastat hans nåd, föraktat hans kärlek och trampat hans lag under sina fötter. De ogudaktiga har överskridit gränsen för sin prövningstid. Guds Ande, som de ständigt har stått emot, har till sist dragits tillbaka. Utan Guds nåd har de inte längre något skydd mot den onde.”
Den Stora Striden, sidan 527.

4. Vad säger Bibeln om denna tid?
Dan. 12:1.

5.Hur kommer världen att bli, när lidelse och laglöshet får flamma tygellöst?
”Anarkiets ande präger alla nationer, och uppröreme, som från tid till anden väkker rädsel i välden, är endast små antydninger av de inestängte flammer av lidenskap och lovlöshet, som, når de ändelig bliver sluppet fri, vilt fylla jorden med sorg och ulykke. Det billede, vi har fått av välden på syndflodens tid, passer alt for godt till den situation, det moderne samfund stiler emot.”
Patriarker och Profeter, sidan 102.?

6. Är ett förödande världskrig en verklig möjlighet?
a.
Upprustning till krig är på gång. ”Allting i världen befinner sig i ett osäkert tillstånd. Folken är vreda, och omfattande krigsförberedelser vidtas. Rike stämplar mot rike, och land mot land. Guds stora dag närmar sig med stormsteg. Men fastän nationerna rustar till krig och blodsutgjutelse, gäller alltfort befallningen till änglarna, nämligen att de skall hålla i de fyra vindarna, tills Guds tjänare beseglats i sina pannor”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 968 (1909).

b.
Nationerna kommer att resa sig mot varandra. ”Alldeles innan den inträffade [nödens tid], erhöll vi alla den levande Gudens insegel. Därpå såg jag de fyra änglarna upphöra med, att hålla emot de fyra vindarna. Och jag såg svält, pest och svärd, rike reste sig emot rike, och hela världen befann sig i förvirring”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7 sidan 968.

c.
Skepp kommer att begravas i djupet. ”Fyra mäktiga änglar håller tillbaka makterna på denna jord, till dess Guds tjänare har beseglats i sina pannor. Nationerna i världen är ivriga att gå ut i krig; men de bromsas ännu av änglarna. När denna återhållande makt dras bort, stundar det en tid med svårigheter och ångest. Dödsbringande redskap för krigföring kommer att uppfinnas. Fartyg, med sin levande last, kommer att sjunka i det stora djupet. Alla, som inte äger sanningens anda, kommer att gå samman under sataniska krafters anförarskap. Dock kommer de att hållas i schack, tills tidpunkten är inne för det stora slaget vid Harmagedon.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 967

d.
Man kommer att göra gemensam sak. ”Endast ett ögonblicks tid, så att säga, återstår fortfarande för oss. Men medan folk redan reser sig mot folk och det ena riket mot det andra, äger dock ännu ingen allmän resning rum, ty ännu hålls de fyra vindarna tillbaka, till dess Guds tjänare blivit tecknade på sina pannor. Då skall jordens makter uppställa sina krigshärar för den sista stora kampen.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 14 (se också SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 968).

7. Är atomkrig en reell eller verklig möjlighet?
a.
”Då kommer Satan att störta jordens invånare in i den sista stora prövningen. När Guds änglar inte längre tyglar människornas fruktansvärda lidelser, kommer alla stridens element att släppas lösa. Hela världen kommer att uppleva en mer fruktansvärd ödeläggelse än den som en gång drabbade det forntida Jerusalem.”
Den Stora Striden, sidan 527.

b.
”... både staden och templet revs ner till sina grundvalar. Den plats där helgedomen hade stått upplöjdes ’till en åker’ (Jer 26:18). Under belägringen och den slaktning som följde därefter omkom över en miljon människor.”
Den Stora Striden, sidan 27.

c. ”Frelserens profeti om dommen över Jerusalem skal gå i uppfyllalse ännu en gång, och mot denna uppfyllalse vilt Jerusalems frygtelige ödeläggelse endast vara en svag avskygning. I den utvalgte bys skäbne kan vi se dommen över den välden, som har avvist Guds barmhjertighet och trådt hans lov under fod.”
Den Stora Striden, sidan 36 i GC.?

d.
”Vid ett tillfälle då jag var i New York blev jag uppfordrad till att betrakta några byggnader som växte upp mot skyn med våning efter våning. Dessa byggnader garanterades vara eldsäkra och de byggdes för att förhärliga sina ägare och byggmästare... Nästa scen som passerade förbi mig var ett brandalarm. Människorna såg på dessa höga byggnader som man hade sagt skulle vara eldsäkra och sade: ”De är helt säkra.” Men dessa byggnader förtärdes av elden som om de hade varit uppförda av asfalt. Brandsprutorna kunde inte göra någonting för att hindra förstörelsen. Brandmanskapet kunde inte använda sig av sprutorna.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidorna 12, 13.


8. Kan vi över huvud taget föreställa oss, vilken fullständig ödeläggelse och strid det kommer att bli, när nådadörren är stängd?
”Änglarna håller nu tillbaka strids vindarna för att de . inte ska blåsa förrän världen blivit varnad om sin kommande undergång, men stormen drar sig samman, redo att bryta ut över jorden, och när Gud befaller sina änglar att släppa loss vindarna, kommer det att bli en strid som ingen penna kan beskriva.”
Vägen till Mognad, sidan 196 (se också Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 408).


9. Vem får skulden för alla Satans ödeläggande gärningar?
”När barmhärtighetens ängel fäller ihop vingarna och viker undan, kommer Satan att utföra de onda gärningar, som han länge har önskat att göra. Orkaner, oväder, krig och blodsutgjutelser... dessa ting fröjdar honom, och på detta sätt samlar han sin skörd. Och människorna låter sig narras så fullständigt, att de kommer att påstå, att dessa olyckor har förorsakats av vanhelgandet av första veckodagen. Från predikstolarna i de erkända kyrkorna kommer det att heta, att jorden blir straffad, eftersom Söndagen inte äras, som den bör. Och det kräver inte stor fantasi, för att folk skall tro på detta.”
The Review and Herald, den 17. September, 1901.


10. Vilka plågor kommer att sändas från himmelen över de obotfärdiga, förutom det blodbad, som Gud tillåter Satan att förorsaka?
Upp. 15:1, 8.; 16:1.

”Jag såg att de fyra änglarna skulle hålla tillbaka de fyra vindarna tills Jesu verk i helgedomen var färdigt. Sedan skall de sju sista plågorna utgjutas.”
Adventbudskapet, sidan 18.

11. Hur förfärliga blir de fyra första plågorna?
”Dessa plågor kommer inte att drabba hela jorden, eftersom alla människor då skulle omkomma. Men de blir de mest fruktansvärda plågor som människor någonsin har varit med om.”
Den Stora Striden, sidorna 538.


12. Vad består de två första plågorna av?
Upp. 16:2, 3.


13. Hur kommer de ogudaktiga att reagera på plågorna?
”Plågorna föll över jordens invånare. Några anklagade Gud för dem och förbannade honom. Andra rusade fram till Guds folk och bönföll dem att tala om hur de skulle undgå Guds straffdomar. Men de heliga hade inte längre någonting att säga dem. De sista tårarna för syndare hade blivit fällda, den sista innerliga bönen hade blivit uppsänd, den sista bördan buren och den sista varningen given.”
Adventbudskapet, sidan 133.


14. Varför kommer statsledarna, vid den tiden, att besluta om utplåning av alla, som håller Guds Tio Bud?
”De ogudaktiga menade att vi var orsaken till att Guds straffdomar hade kommit över dem, och att om de bara kunde utrota oss från jorden så skulle plågorna upphöra. Ett dekret sändes ut om att de heliga skulle dödas. Det blev anledning till att de heliga ropade efter befrielse både dag och natt. Detta var Jakobs nödtid.”
Adventbudskapet, sidorna 18, 19.

15. Vad blir Guds svar på detta dödspåbud?
Upp. 16:4-7.

”Havet ’förvandlades till blod som från en död, och allt liv i havet dog.’ Och ’floderna och vattenkällorna ... förvandlades till blod.’ Hur fruktansvärda dessa plågor än är, försvarar de fullständigt Guds rättvisa. Guds ängel förklarar: ’Rättfärdig är du ... ty du har fällt denna dom. De har utgjutit heligas och profeters blod och därför har du gett dem blod att dricka, och de har förtjänat det.’ (Upp 16:2-6). Genom att döma Guds folk till döden har de gjort sig skyldiga till deras blod, som om de hade utgjutit det med sina egna händer.”
Den Stora Striden, sidan 537.

16. Vilken fjärde plåga sänder Gud över jorden, samtidigt som de rättfärdiga flyr för livet?
Upp. 16:8, 9.


”I den plåga som följer får solen makt att ’bränna människorna såsom med eld. Och ... människorna blev brända av stark hetta’. (Verserna 8, 9, 1917). Profeterna beskriver tillståndet på jorden under denna fruktansvärda tid så här: ’Marken sörjer, ... ty skörden på fälten är förstörd. ... alla träd på marken har torkat bort, glädjen har vissnat bort från människors barn.’ ’Utsädet ligger förtorkat under klumpar av jord, förrådshusen står öde ... Hur stönar inte boskapen! Kreaturshjordarna irrar omkring, de finner inget bete ... vattenbäckarna har torkat ut och en eld har förtärt betet i öknen.’ ’Sångerna i palatset skall på den dagen övergå i klagan, säger Herren, HERREN. Döda kroppar i mängd skall i tysthet kastas överallt.’”
Den Stora Striden, sidan 538.

17. Hur kommer Herren, i samband med den femte plågan, att plötsligt sätta stopp för de ogudaktigas planer?
”Med segerrop, hån och förbannelser är onda människor redo att störta sig över sitt byte. Men plötsligt faller ett tätt mörker, svartare än nattens, över jorden. Himlen omspänns av en regnbåge som strålar av härlighet från Guds tron. Det ser ut som om den omger varje grupp som är samlad till bön. Den ursinniga människomassan stannar plötsligt. Deras hånande rop dör bort. De glömmer dem som var föremål för deras mordiska vrede. I fruktansvärd ångest för det som skall hända stirrar de på symbolen för Guds förbund och längtar efter att bli beskyddade från dess överväldigande klarhet.”
Den Stora Striden, sidan 544.

18. Vilka två olika grupper kommer alla människor på hela jorden att ha delat in sig i vid tiden för den sjätte plågan?
a.
”Två stora, mot varandra stående krafter uppenbaras i den avslutande storstriden. På ena sidan står himmelens och jordens Skapare. Alla på Hans sida bär Hans märke. De lyder Hans bud. På den andra sidan står mörkrets furste, med dem som har valt avfall och uppror.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 982.

b.
”Fallna änglar förenar sina krafter med onda människors, och eftersom de ständigt har befunnit sig i konflikt och vunnit erfarenhet i de bästa metoderna för bedrägeri och strid, samt har blivit starkare under hundratals år, kommer de inte att ge upp i den sista, stora striden utan en förtvivlad kamp. Hela världen kommer att stå på den ena eller andra sidan rörande stridsfrågan. Slaget vid Harmagedon kommer att utkämpas, och den dagen får ingen av oss stå och sova. Vi måste vara klarvakna, likt kloka jungfrur med olja i våra kar till lamporna... Den Helige Andes kraft måste vila över oss, och Anföraren för Herrens härskara kommer att gå i spetsen för himmelens änglar, för att styra insatsen i striden.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 982.

19. Började Satans ansträngningar, för att samla alla världens kungar och folk under sitt banér här under den sjätte plågan, eller är detta kulmen efter många års försök från hans sida?
a.
”Satans fiendskap mot det goda kommer att bli allt tydligare efter hand som han låter sina styrkor skrida till verket i ett sista uppror; och varje själ, som inte helt har överlämnat sig till Gud, och leds med gudomlig kraft, kommer att ingå förbund med Satan mot himmelen, och delta i striden mot universums Härskare.”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidan 465.

b.
”Onda andar kommer att gå ut till kungarna på jorden och till hela världens befolkning för att bedra dem. De onda andarna försöker energiskt övertala människorna att förena sig med Satan i hans sista kamp mot himlens regering.”
Den Stora Striden, sidan 533.

c.
”Guds Ande håller gradvis på att dras tillbaka från världen. Satan håller också på att samla sina onda krafter, för att bege sig ut ’till kungarna i hela världen’, för att samla dem under sitt banér, för att öva upp dem inför ’striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag.’”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 983.

d ”Vi måste forstå forlöbet av händelserne, når nationerne föres fram till den siste del av den stora strid.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidan 307.?

e.
”Snart vilt alla jordens inbyggere tage parti enten for eller emot himlens regering.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidan 141.?

20. Har himmelens Gud också förberett Sina styrkor till det sista slaget?
a.
”Ondskans makter kommer inte att ge sig i striden utan kamp. Dock har Försynen en roll att spela i slaget vid Harmagedon. När jorden lyses upp av härligheten från ängeln i Uppenbarelseboken arton, kommer både de goda och de onda religiösa elementen att vakna ur sin slummer, och den levande Gudens arméer kommer att inta slagfältet.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 983.

21. Är detta slag vid Harmagedon - kampen på Gud den Allmäktiges stora dag - slutstriden mellan det godas och det ondas makter?
”En ohygglig strid väntar oss. Vi närmar oss slaget på Guds den Allsmäktiges stora dag. Den strid, som har hållits i tömmarna, kommer då att släppas lös. Barmhärtighetens ängel fäller då ihop sina vingar och gör sig redo, att stiga ned från tronen och överlåta världen åt Satans herravälde. Furstendömena och världens makter är i bittert uppror mot himmelens Gud. De hatar dem, som tjänar Honom, och snart, ja, väldigt snart kommer det sista stora slaget mellan gott och ont att utkämpas. Jorden kommer att bli krigsskådeplatsen... scenen för den sista kampen och slutsegern. Här, där Satan under så lång tid har hetsat människorna mot Gud, kommer upproret att för evigt hejdas.”
The Review and Herald, den 13. Maj, 1902, sidan 9 (se också My Life Today, sidan 308).

22. Är slaget vid Harmagedon ett verkligt, fysiskt slag, ett andligt slag eller bäggedera?
”De strider, som utkämpas mellan dessa två arméer är lika verkliga, som de som utkämpas av arméerna i den här världen, men det är eviga öden som är beroende av utgången av den andliga konflikten.”
Profeter och Kungar, sidan 176.

23. Hur kommer Herren att ta initiativet i slaget under den sjunde plågan?
Upp. 16:17-21.


”Hela jorden häver sig. Den rullar som havets vågor. Dess yta bryts sönder. Det ser ut som om själva grundvalarna sviktar. Bergskedjor sjunker. Bebodda öar försvinner. Hamnstäder som har blivit som Sodom i ogudaktighet uppslukas av de upprörda vattenmassorna... Jordens stoltaste städer ödeläggs. Dyrbara palats, på vilka världens stora män har slösat sina rikedomar för att förhärliga sig själva, raseras till ruiner inför deras ögon. Fängelsemurar rämnar. Guds folk, som har hållits inspärrade för sin tro, befrias. Gravarna öppnas och ’många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam’”.
Den Stora Striden, sidorna 545, 546.

24. Hur bittert kommer Satans anhängare att ångra sig, när de ser, att allt är förlorat?
a.
”De rika jämrar sig över att deras storslagna hus har ödelagts och att de har förlorat silver och guld... Ord kan inte beskrive den längsel, de ulydige och utro nu föler for det, de har mistet for evigt - det evige liv. ... Alla samler de sig om att dynge deres bitreste fordömmelser upp om prästerne. ... De svärd, der skulle dräbe Guds folk, bruges nu till att utrydde detta folks fjänder med. överalt är der strid och blodsudgydelse. ”
Den Stora Striden, sidorna 559 (-656 i GC)? (se också Adventbudskapet, sidan 138).

b.
”Det är omöjligt att beskriva deras skräck och förtvivlan som har trampat Guds heliga lag under fötterna.”
Den Stora Striden, sidan 547.

25. Hur kommer Kristus att sätta slutpunkt för historien vid dess största klimax?
Upp. 19:11-20.

a.
”Slaget vid Harmagedon kommer snart att utkämpas. Han, på vars klädnad står skrivet namnet konungarnas Konung och herrarnas Herre, anför himmelens härar på vita hästar, klädda i fint linne, rent och vitt”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 982.

b.
” Snart ser man i öster ett litet svart moln, ungefär hälften så stort som en hand. Det är det moln som omger Frälsaren och som på det stora avståndet tycks vara insvept i mörker. ... De ogudaktiga ber om att få begravas under klipporna och bergen ... De ugudelige bliver fjernet från jordens överflade.”
Den Stora Striden, sidorna 548, 549 (+ 657 i GC?).