En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

14 Det är fullbordat

1. På vilket andligt stadium under utgjutandet av senregnets undergörande kraft kommer Guds folk, de 144 000, att befinna sig vid slutet på prövotiden?
Upp. 14:1, 5.

a.
”Inte ens genom en tanke kunde vår Frälsare förmås att ge efter för frestelsens makt... Så långt måste också de komma, som skall kunna bestå under nödens tid.”
Den Stora Striden, sidan 533 (se också Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 475).

b.
”Söker vi efter Hans fullhet, genom att alltid sikta mot det mål, som är uppsatt för oss, Hans fullkomliga karaktär? När Guds folk når detta mål, kommer de att beseglas i sina pannor. Fyllda med den Helige Ande, kommer de att vara fullkomliga i Kristus, och den antecknande ängeln kommer att tillkännage: Det är fullbordat.”
Our High Calling, sidan 150.

c.
”De, som hellre dör än utför en orätt handling, är de enda, som kommer att bli bedömda som trofasta.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 53 (se också Vägen till Kristus, sidan 34?).

2. Är en lång tidsrymd av år nödvändig för uppnåendet av en kristen karaktär?
a.
”När vi närmar oss slutet av denna jords historia, kommer vi att snabbt växa till som kristna, annars återvänder vi till världen."
The Review and Herald, den 13. December, 1892, sidan 770.

b.
”... det som har tagit oss år att lära, måste andra lära sig på några få månader.”
Adventbudskapet, sidan 33.

3. Varför är det absolut nödvändigt för de 144 000, att de inte ens syndar i tankarna efter prövotidens avslutning?
”De är kommet igennem en trängsel, i fall lige aldrig har väret siden tidernes begyndelse... De har stået utan en mellemman genom den siste utgydelse av Guds domshandling.”
Den Stora Striden, sidan 649 i GC.?

4. Kommer de fortsatt att känna samvetsförebråelser och frestas efter prövotidens avslutning?
a.
”Så länge Satan regerer, måste vi själva undertvinge sködesynder; så länge livet varer, vilt der inte vara någon standsning, inte något punkt, vi kan nå fram till och säga: "Jag har nået det." Hellighet är et resultat av livslång lydighed.”
Löftestiden, sidorna 560, 561 i originalet? (se också Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidan 341).

b.
”Till dem, der har prövet så hårdt genom tro att uppnå såkaldt "helligt köd" vilt jag säga: I kan inte uppnå det. Inte en eneste av era har "helligt köd". Vi måste hava kristelig fullkommenhet i hjertet. Genom offeret, som blev givet for våra skyld, kan synd bliva fullständig tilgivet... Tak Gud fordi vi inte är stillet över for det umulige. Vi kan göre krav på i Helliggörelse.”
2SM, sidan 32.?

c. ”Vi kan skapa en overklig värld i våra sinnen och föreställa oss en idealförsamling, där Satans frestelser inte längre förleder oss till det onda, men fullkomligheten existerar endast i vår fantasi.”
The Review and Herald, den 8. Augusti, 1893.

5. När kommer alla frestelser att upphöra?
a.
”Når människor modtager en hellig skikkelse, vilt de inte forblive på jorden, men vilt bliva upptaget till himlen. Medens synden bliver tilgivet här på jorden, så är dens resultater inte fullständig fjernet. Det är vid hans komma, att Kristus skal ändre våra elendige legeme, så det kommer till att ligne hans herlighedslegeme.”
2SM, sidan 33.?

b.
”Vi kan inte säga: "Jag är syndfri", förrän denna eländiga lekamen förändras och liknar Hans härlighetskropp.”
The Signs of the Times, den 23. Mars, 1888.

c. ”Jag hörde segerrop från änglarna och från de förlossade heliga, vilka lät som tio tusen musikinstrument, eftersom de inte längre skulle irriteras och frestas av Satan och för att andra världars invånare hade befriats från hans närvaro och frestelser.”
Återlösningens Historia, sidan 416.

d.
”Det förekommer nedärvda och uppammade böjelser för det onda, som måste övervinnas. Aptiten och lidelserna måste bringas under den Helige Andes kontroll. Kriget kommer inte att upphöra på denna sida evigheten.”
Counsels to Parents, Teachers, and Students, sidan 20.