En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

12 Guds Insegel

1 Vilken särskild händelse beskrivs skall inträffa kort tid före nådadörrens stängning?
Upp. 7:1-4; Hes. 9:1-6.


”Johannes ser naturens element – jordskalv, oväder och politiska stridigheter – framställda som fasthållna av fyra änglar. Dessa vindar står under deras kontroll, tills Gud ger dem order om, att släppa dem lösa. Häri ligger Guds församlings trygghet. Guds änglar fullgör Hans befallningar, och håller vindarna borta från jorden, så att de ej skall blåsa på jorden, eller på havet, eller på något träd, förrän Guds tjänare beseglats i sina pannor. ... Denna besegling av Guds tjänare är densamma, som visades för Hesekiel i en syn.”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidorna 444, 445.

2. Vad är den levande Gudens insegel?
2. Mos. 20:8-11; 31:12, 17.

a.
”För sent ser de, att det fjärde budets sabbat är den levande Gudens sigill.”
Den Stora Striden, sidan 548.

b. ”Sann iakttagelse av Sabbaten är tecknet på trofasthet mot Gud”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 981.

c.
”De, som vill ha Guds insegel i pannan, måste helighålla Sabbaten från det fjärde budet.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 970.

d.
”Det kommer att anbringas ett märke på Guds folk, och det märket är helighållandet av Hans heliga Sabbat.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 981.

e.
”Till oss liksom till Israel har sabbaten getts som ”ett evigt förbund”. För dem som helgar Hans heliga lag är sabbaten ett tecken på att Gud erkänner dem som Sitt utvalda folk. Den är en pant på att Han skall uppfylla Sitt förbund på dem. Var och en som tar emot tecknet på Guds regering, ställer sig under det gudomliga, eviga förbundet. Han länkar sig själv till den gyllene kedjan av lydnad, där varje länk är ett löfte. Det fjärde budet är det enda av alla de tio buden som innehåller den store Laggivarens sigill, Skaparen av himmelen och jorden.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 350 (se också Patriarker och Profeter, sidan 320).

3 Hurdant måste det andliga tillståndet vara hos alla dem, som erhåller inseglet eller sigillet på Guds godkännande?
a.
De har en fullkomlig karaktär. ”Söker vi Hans fullhet, och skyndar vi hela tiden fram mot det mål som satts för oss – Hans fullkomliga karaktär? När Herrens folk uppnår denna nivå, kommer de att beseglas i sina pannor. Fyllda med Anden, kommer de att vara fullständiga i Kristus, och då kommer den antecknande ängeln att tillkännage: ’Det är fullbordat.’”
SDA:s Bibelkommentar, Band 6, sidan 1118.

b. Intet kan få dem bort från sanningen. ”Så snart, som Guds folk är beseglade i pannan – det här är inget synligt märke, utan det att vederbörande fästs grundligt i sanningen, både förståndsmässigt och andligt, så att de inte går att rubba – och därmed beredda på sållningen, kommer den att inträffa. Ja, den har redan inletts; Guds straffdomar vilar nu över landet, för att varna oss inför det, som komma skall.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 4, sidan 1161.

c.
De liknar Kristus. ”Den levande Gudens insegel kommer endast att sättas på dem, som är lika Kristus till karaktären.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 970.

d.
De är segervinnare. ”De, som får bukt med världen, köttet och Djävulen, kommer att vara de gynnade, som får ta emot den levande Gudens insegel.”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidan 445.

e.
De är rena och fläckfria. ”Nu är den rätta tiden att förbereda sig. Guds sigill kommer aldrig att sättas på en oren man eller kvinnas panna. Det kommer aldrig att placeras på pannan på en ärelysten man eller kvinna som älskar världen. Det kommer aldrig att sättas på pannan på män eller kvinnor med falska tungor och svekfulla hjärtan. Alla som tar emot sigillet måste vara fläckfria inför Gud – kandidater för himlen.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 216.

f. De sörjer över sina egna synder och över synden i församlingen och i världen. ”När faran och krisen i församlingen är som störst, kommer den lilla gruppen som står i ljuset att sucka och gråta över de styggelser som sker i landet. Men speciellt kommer deras böner att stiga upp för församlingens skull, eftersom dess medlemmar agerar på världens vis. ... De sörjer och lider eftersom girighet, själviskhet och bedrägeri av alla möjliga sorter finns i församlingen. ... Den grupp som inte känner sorg över sin egen andliga tillbakagång, som inte klagar över andras synder, kommer att lämnas utan Guds sigill. ... Guds sigill kommer att placeras enbart på deras pannor som suckar och gråter över de styggelser som sker i landet.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidorna 209-212.
”Endast de, som, i sin inställning gentemot Gud, uppfyller sin plats som de, vilka bekänner sina synder på den stora, avbildande försoningsdagen, kommer att erkännas och markeras som värdiga Guds beskydd.”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidan 445.

4. Befinner vi oss i beseglingstiden nu? I fall vi gör det, när inleddes den i så fall?
a.
”Jag såg att den prövning som nu pågår angående sabbaten kunde inte börja förrän Jesu medlartjänst var avslutad i det heliga och han hade gått innanför den andra förlåten. Det innebär att de kristna som inte hållit den rätta sabbaten och som avsomnat innan dörren öppnades till det allra heligaste, kan vila i sitt hopp. De hade inte ljus över den rätta sabbaten som vi nu har, eftersom det inte kom förrän midnattsropet avslutades och dörren öppnades i den sjunde månaden 1844. Jag såg att Satan frestade några av Guds folk på denna punkt. Eftersom så många goda kristna har avsomnat i tron utan att ha hållit den rätta sabbaten, tvivlar de på att den skulle vara en prövosten för oss nu. Satan visste detta och därför arbetade han med stor kraft för att få så många som möjligt att tvivla och bli osäkra på sanningen.”
Adventbudskapet, sidorna 21, 22.

b.
”Den tid det tar för beseglingen är mycket kort och kommer snart att vara förbi. Nu är det tid för oss att göra vårt val och grundfästa vår kallelse, nu medan de fyra änglarna håller tillbaka de fyra vindarna.”
Adventbudskapet, sidan 29.

5. Känner vi till någon, som redan är beseglad?
a.
”Jag såg, att hon {fru Hastings} var beseglad och att hon skulle stå upp vid Guds röst och vara bland de 144 000. Jag såg att vi inte behöver sörja över henne. Hon skall vila under nödens tid.”
Utvalda Budskap, Band 2, sidan 262.

b.
”På vår jord lever det män, som har passerat nittio års ålder. De naturliga följderna av stigande ålder märks på deras sprödhet. Men de tror på Gud, och Gud älskar dem. Guds sigill har tilldelats dem, och de kommer att ingå i den skara, om vilken Herren har sagt: ’Saliga är de döda som härefter dör i Herren.’”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 982.

6. Är det möjligt, att det i dag lever människor, som redan har erhållit Guds sigill?
”Et annet uttryk lyder således: Ja, brödre och söstre, velsignet vara Herren, der är et ekstra möde for dem, der har den levände Guds segl. Der är intet i detta, som vi inte stadig fastholder. Henvisninger till våra trykte värker, vilt vise våra tro på, att de levände retfärdige vilt modtage Guds segl för nådedörens lukning; och också att dessa vilt glädje sig över en särskilt ära i Guds rike.”
1SM, sidan 66 i originalet.?


7. Vilka härliga händelser kommer att inträffa, innan beseglingen av Guds folk är avslutad?
a.
”För värket är avsluttet och beseglingen av Guds folk är färdig, vilt vi modtage utgydelsen av Guds Ande.”
1SM, sidan 111 i originalet.?

b. ”Ingen enda av oss kommer någonsin att få ta emot Guds sigill medan våra karaktärer har ett fel eller en fläck. Vi har fått i uppgift att råda bot på våra karaktärsbrister, att rena själens tempel från varje orenhet. Sedan kommer det sena regnet att falla över oss, som det tidiga regnet föll över lärjungarna på pingstdagen.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 214.

8. Vad ske med dem, som inte har fästs ”grundligt i sanningen... så att de inte går att rubba”?
”Så snart, som Guds folk är beseglade i pannan – det här är inget synligt märke, utan det att vederbörande fästs grundligt i sanningen, både förståndsmässigt och andligt, så att de inte går att rubba – och därmed beredda på sållningen, kommer den att inträffa. Ja, den har redan inletts; Guds straffdomar vilar nu över landet, för att varna oss inför det, som komma skall.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 4, sidan 1161.

9. Vilket världsomfattande påbud kommer att utfärdas, innan hela Guds folk är beseglat?
a.
”Jordens makter, som förenar sig för att föra krig mot Guds bud, kommer att utfärda ett dekret om att alla, ’små och stora, rika och fattiga, fria och slavar’ (Upp 13:16), skall följa kyrkans seder och hålla dess falska vilodag.... På den andra sidan står Guds lag som innehåller Skaparens vilodag. Guds lag kräver lydnad och hotar med Guds vrede över alla dem som överträder dess bud. Den som har en klar förståelse av detta och ändå väljer att överträda Guds lag för att lyda människobud tar på sig vilddjurets märke.”
Den Stora Striden, sidan 519.

b. ”Medan den ena gruppen accepterar tecknet på underordnande mot jordiska makter, och därmed tar vilddjurets märke, väljer den andra gruppen lojalitetstecknet på Guds auktoritet och tar därmed Guds sigill.”
Den Stora Striden, sidan 520.

c. ”Det sker när Ni lyder den lag, som befaller Er att upphöra med Ert arbete på Söndagen ... Då samtycker Ni till att ta emot vilddjurets märke och avstår från Guds sigill. Om vi tar emot detta märke på vår panna och på vår hand, måste den dom, som har uttalats över de olydiga, falla över oss. Men den levande Gudens sigill är på dem, som samvetsgrant håller Herrens Sabbat.”
The Review and Herald, den 13. Juli, 1897; SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 980.

d.
”Herren har tydligt visat mig, att vilddjurets avbild kommer att formas före nådatidens utgång; ty den kommer att vara Guds folks stora prov, varigenom deras eviga öde blir bestämt. ... [Uppenbarelseboken 13:11- 17 anförs.] ... Detta är den prövning, som Guds folk måste genomgå, innan de blir beseglade. Alla, som bevisar sin trofasthet mot Gud genom att iaktta Hans lag, och vägrar att godta en oäkta vilodag, kommer att räknas in ibland dem som står under Herren Gud Jehovas banér, och kommer att erhålla den levande Gudens insegel. De, som ger upp den himmelska sanningen och finner sig i Söndagens vila, kommer att motta vilddjurets märke.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 976.

10. Hur högt var ”antalet av dem som var försedda med sigill”?
Upp.7:4.


11. Vet vi, om detta är ett symboliskt tal, eller ett bokstavligt tal?
”Det är inte hans vilje, att de skal strides om fråga, som inte vilt hjälpe dem åndeligt, som f.eks., vem de 144.000er.De, som är utvalgt av Gud vilt snart vide detta utan fråga.”
1SM, sidan 174 i originalet.?

12. När den beseglande ängeln har fullföljt sitt arbete, vad kommer Jesus att göra då?
a.
”En ängel som kommer tillbaka från jorden förkunnar, att hans uppgift nu är fullgjord. Det sista provet är över för världen. Alla som har valt att lyda Guds bud har fått ”den levande Gudens sigill” (Upp 7:2). Då avslutar Jesus sitt verk som medlare i den himmelska helgedomen.”
Den Stora Striden, sidan 613.

b. ”Jag såg änglar skynda fram och tillbaka i himlen. En ängel med ett skrivdon vid sin sida återvände från jorden och meddelade Jesus att hans verk var fullbordat och att de heliga var räknade och beseglade. Sedan såg jag Jesus, som hade tjänstgjort framför arken med de tio buden, ställa ned rökelsekaret. Han lyfte nu upp sina händer och sade med hög röst: ”Det är avslutat”. Och hela änglaskaran lade av sina kronor medan Jesus högtidligt sade: ’Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig’ (Upp. 22:11).”
Adventbudskapet, sidan 133.

13. Vad gör de fyra änglarna därefter?
”Alldeles innan den inträffade [nödens tid], erhöll vi alla den levande Gudens insegel. Därpå såg jag de fyra änglarna upphöra med, att hålla emot de fyra vindarna. Och jag såg svält, pest och svärd, rike reste sig emot rike, och hela världen befann sig i förvirring.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 968.

14. Vilka är de enda, som kommer att skyddas under nödens tid?
”De som tar emot den levande Gudens insegel och får beskydd under nödens tid måste återspegla Jesu bild fullständigt.”
Adventbudskapet, sidan 35.

15. Kommer Gud att anbringa eller sätta Sitt insegel eller sigill på oss?
a.
”Inom kort kommer var och en, som är ett Guds barn, att få Guds insegel fäst på sig. Åh, att det måtte bli fäst på våra pannor! Vem står ut med tanken på, att bli förbigången, när ängeln går åstad, för att besegla Guds tjänare i deras pannor?”
The Review and Herald, den 28. Maj, 1889.

b. ”Vårt eget handlingssätt kommer att avgöra om vi ska ta emot den levande Gudens sigill eller huggas ner med förstörelsevapen. Några få droppar av Guds vrede har redan fallit på jorden. Men när de sju sista plågorna oblandade kommer att utgjutas i hans vredes bägare, då kommer det för alltid att vara för sent att ångra och finna skydd. Inget försonande blod kommer då att tvätta bort syndens fläckar... ’På den tiden skall Mikael träda upp. . . När denna tid av nöd kommer är varje fall avgjort. Det finns inte längre någon prövningstid, ingen nåd för den obotfärdige. Den levande Gudens sigill har placerats på Hans folk.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidorna 212, 213.