En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

11 Vilddjurets Märke

1. På vilket sätt varnar Johannes oss för, att ta emot vilddjurets märke?
Upp. 14:8, 10; 16:2.

2. Hur kommer Satan att hota alla, som vägrar, att ta emot vilddjurets märke?
Upp. 13:11, 15-17.

3. Vad är vilddjurets märke?
a.
”Johannes kallades att se ett folk, som skiljer sig tydligt från dem, som tillber vilddjuret och dess bild, genom att helighålla veckans första dag. Helighållandet av denna dag är vilddjurets märke.”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidan 133.

b.
”Guds tegn eller segl uppenbares genom överholdelsen av sabbaten - den sjuände dag - Herrens mine om skapelsen... Dyrets märke är det modsatte –overholdelse av ugens förste dag.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidan 117.?

c.
”Vilddjurets märke är påvedömets sabbat...”
Evangelisation, sidan 234.

d. ”När provet stundar, kommer det att klart framstå, vad som är vilddjurets märke. Det är Söndagens helighållande.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 980.

e.
”Söndagens helgande är ännu inte vilddjurets märke, och kommer heller inte att vara det, förrän påbudet utfärdas om att alla skall tillbedja denna avgudadyrkaraktiga vilodag. Dagen stundar, när denna dag innebär prövningen, men den dagen har ännu inte stundat.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 977 (1899).

4. Hur många, sade syster White, hade vilddjurets märke?
”Ingen har ännu tagit emot vilddjurets märke.”

Evangelisation, sidan 234 (1899).
5. När mottas vilddjurets märke? Sker det före eller efter nådadörrens stängning? Kommer det att vara möjligt för någon, att överleva nådadörrens stängning, utan att ta emot Guds insegel eller vilddjurets märke?

a. ”Prövningstiden har ännu inte kommit. Det finns sant kristna i alla församlingar, och den romersk-katolska kyrkan är inget undantag. Ingen döms förrän de har fått ljuset och sett plikten att hålla det fjärde budet. Men när dekretet går ut och tvingar igenom den falska sabbaten, och den tredje ängelns höga rop varnar människor för att tillbe vilddjuret och dess bild, kommer gränsen att dras mellan det falska och det sanna. Då kommer de som fortsätter att överträda Guds lag, att ta emot vilddjurets märke.”
Evangelisation, sidorna 234, 235.

b.
”Om Ni har fått se sanningens ljus och det uppenbarar det fjärde budets Sabbat för Er och visar, att Guds Ord inte ger något stöd för helighållande av Söndagen och Ni trots detta håller fast vid denna falska sabbat och vägrar att hålla den Sabbat, som Gud kallar för ”Min heliga dag”, tar Ni emot vilddjurets märke. När sker detta? – Det sker när Ni lyder den lag, som befaller Er att upphöra med Ert arbete på Söndagen och tillbe Gud, samtidigt som Ni vet, att det inte finns ett enda ord i Bibeln, som visar, att Söndagen är något annat än en vanlig arbetsdag. Då samtycker Ni till att ta emot vilddjurets märke och avstår från Guds sigill. Om vi tar emot detta märke på vår panna och på vår hand, måste den dom, som har uttalats över de olydiga, falla över oss. Men den levande Gudens sigill är på dem, som samvetsgrant håller Herrens Sabbat.”
The Review and Herald, den 13. Juli, 1897; SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 980 (se också Evangelisation, sidan 235).

c.
”Men när helighållandet av söndagen genomförs genom lagstiftning, och när världen blir upplyst om att den sanna sabbaten skall hållas helig, kommer var och en som överträder Guds befallning för att lyda ett bud som inte har någon högre auktoritet än den romerska kyrkans att sätta påvemakten över Gud. Han hyllar därigenom den romerska kyrkan och den makt som genomdriver den ordning som den romerska kyrkan har infört. Han tillber vilddjuret och dess avbild. När människor förkastar den dag som Gud har förklarat vara tecknet på hans auktoritet, och i dess ställe ärar det som Rom har valt som tecknet på sin överhöghet, accepterar de tecknet på lydnad för den romerska kyrkan – ”vilddjurets märke”. Och inte förrän denna sak har tydligt framhållits för människorna, och de ställs inför valet mellan Guds bud och människors bud, kommer de som fortsätter med överträdelse att ta emot ”vilddjurets märke”.”
Den Stora Striden, sidan 390.

d.
”Jordens makter, som förenar sig för att föra krig mot Guds bud, kommer att utfärda ett dekret om att alla, ’små och stora, rika och fattiga, fria och slavar’ (Upp 13:16), skall följa kyrkans seder och hålla dess falska vilodag. . . . Guds lag kräver lydnad och hotar med Guds vrede över alla dem som överträder dess bud.
Den som har en klar förståelse av detta och ändå väljer att överträda Guds lag för att lyda människobud tar på sig vilddjurets märke.”
Den Stora Striden, sidan 519.

e.
”Medan den ena gruppen accepterar tecknet på underordnande mot jordiska makter, och därmed tar vilddjurets märke, väljer den andra gruppen lojalitetstecknet på Guds auktoritet och tar därmed Guds sigill.”
Den Stora Striden, sidan 520.