En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

10 Det höga Ropet

1. Vad ingår i Guds sista varningsbudskap, som ges till världen?
Upp. 18:1-5.

a.
”Denna bibeltext pekar fram mot en tid då budskapet om Babylons fall, som det förkunnades av den andre ängeln i Upp 14:8, skall upprepas. Då kommer också det fördärv att omtalas som har trängt in i de organisationer som utgör Babylon, sedan budskapet först förkunnades, på sommaren 1844.”
Den Stora Striden, sidan 603 (se också Adventbudskapet, sidan 277).

b.
”Som forudsakt i uppenbaringens 18. kapitel, skal den tredje ängels budskap forkyndes med stor kraft av dem, som giver den siste advarsel om dyret och dets billede...”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidan 118.?

c.
”Upp 18:e kapitel visar framåt till den tid då de kristna samfunden, på grund av att de har förkastat det trefaldiga budskapet i Upp 14:6-12, helt och hållet har nått det tillstånd som har förutsagts av den andre ängeln. Och det Guds folk som fortfarande finns i Babylon kommer att kallas att skilja sig från dess gemenskap. Detta budskap är det sista som någonsin kommer att ges till världen.”
Den Stora Striden, sidan 343.

d.
”Dessa tillkännagivanden utgör tillsammans med den tredje ängelns budskap den sista varningen till jordens invånare.”
Den Stora Striden, sidan 519.

2.Är detta samma budskap, som vi har predikat sedan 1844, eller är det ett bestämt kall?
”I början på Sin offentliga tjänst renade Jesus templet från dess vanhelgande världslighet. En av de sista handlingarna under Hans tjänst var templets andra rening. Likadant förekommer det två åtskilda maningar till kyrkorna under det avslutande arbetet med, att varna världen. Den andre ängelns budskap lyder: ’’Fallet, fallet är Babylon, den stora staden, eftersom hon fått alla folk att dricka av sin otukts vredesvin.’* Och i det högljudda ropet från den tredje ängelns budskap hörs en röst från himmelen säga: ’’Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott.’”
2SM, sidan 118?; SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 985 (se Adventbudskapet, sidan 132).

3.Vad är kärnan i de tre änglarnas budskap?
Upp. 14:6.
a. ”Flera har skrivit till mig, och frågat mig om budskapet rättfärdiggörelse genom tro är den tredje ängelns budskap, och jag har svarat: ’Det är verkligen den tredje ängelns budskap.’”
Evangelisation, sidan 190; 1SM, sidan 372.?

b. ”Budskapet om Kristi rättfärdighet måste ljuda från jordens ena ända till den andra för att bereda Herrens väg. Detta är Guds härlighet, som avslutar den tredje ängelns verk.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 19.

c. ”Herren har i Sin stora barmhärtighet sänt ett väldigt värdefullt budskap till Sitt folk genom äldstebröderna Waggoner och Jones.* Detta budskap skulle bringa världen större klarhet om den upplyfte Frälsaren, offret för hela väldens synder. Det framlade rättfärdiggörelse genom tro på Garanten; det bjöd in folket till, att ta emot Kristi rättfärdighet, som görs uppenbar genom lydnad mot alla Guds bud. Många hade förlorat Jesus ur sikte. De behövde få blicken riktad mot Hans gudomliga person, Hans förtjänster och Hans oföränderliga kärlek till den mänskliga familjen. All kraft är lagd i Hans händer, för att Han skall kunna dela ut rika gåvor till människorna, däribland Sin egen rättfärdighet till den hjälplösa människan. Det är det här budskapet, som Gud har befallt skall ges till världen. Det är den tredje ängelns budskap, som skall förkunnas med hög röst, och ledsagas av utgjutelsen av Hans Ande i stor omfattning.”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidorna 91, 92.

d.
”... det sista nådens budskap som ska ges till världen är en uppenbarelse av hans kärleksfulla karaktär. Det är Guds barn som ska uppenbara hans härlighet. Det är i sina egna liv och karaktärer som de ska uppenbara vad Guds nåd har gjort för dem.”
Såningsmannen, sidorna 415, 416.

4. Varför sägs det, att detta budskap förkunnas med kraftig stämma eller hög röst? (Upp. 18:2.)
”Det beskrivs som att det förkunnas med hög röst; det vill säga, med den Helige Andes kraft.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 980.

5. Vad gör det höga ropet möjligt? Varifrån kommer dess oemotståndliga makt och kraft?
Sak. 4:6.


a. ”Den 'seldige regn' eller fornyelsen från Herrens åsyn vilt komma for att giva makt till den tredje ängels högon röst, och forberede de hellige till att stå genom den periode, var de sju siste plager bliver utgydt.”
Evangelisation, sidan 86.?

b.
”Jag hörde dem som var klädda i rustningen frambära sanningen med stor kraft. Det gav resultat... Jag frågade vad som hade åstadkommit denna stora förändring. En ängel svarade: ”Det är senregnet, vederkvickelsen från Herren, den tredje ängelns höga rop”.”
Adventbudskapet, sidan 271.

6 Vem riktas det höga ropet särskilt till?
a.
”I uppenbaringens 18. kapitel uppfordres Guds folk ydermere till att drage ut från Babylon. I henhold till detta skriftsted måste många av Guds folk stadig vara i Babylon. Och i hvilke trosssamfund fines flertallet av Guds folk i dag? Utvivlsomt i de forskellige kyrkar, som bekänder sig till den protestantiske tro.”
Den Stora Striden, sidan 383 i GC.?

b. ”Det är riktigt att det finns verkliga kristna i den romersk- katolska kyrkan. Tusentals tjänar Gud efter det bästa ljus de har ... Många kommer att ansluta sig till hans folk.”
Den Stora Striden, sidan 485.

c.
”Trots det andliga mörker och det främlingskap för Gud som gör sig gällande inom de församlingar som Babylon består av, finns alltjämt det stora flertalet av Kristi sanna efterföljare inom deras gemenskap.”
Den Stora Striden, sidan 343 (se också Den Stora Striden, sidorna 390, 605 i GC?).

Vad kommer Satan att införa i de populära kyrkorna, innan Upp. 18:1 går i uppfyllelse?
a.
”Själafienden vill förhindra detta verk. Innan tidpunkten är inne för en sådan rörelse kommer han att försöka förebygga den genom att åstadkomma en falsk väckelse. I de samfund som han för in under sin förförande makt, ser han till att Guds särskilda välsignelser ser ut att utgjutas. Saker och ting kommer att inträffa som människor tror beror på stort andligt intresse. Stora skaror kommer att glädja sig över att Gud utför mäktiga ting, när det i stället är en annan ande som är i verksamhet. I kristen förklädnad kommer Satan att försöka utvidga sitt inflytande över kristenheten.”
Den Stora Striden, sidan 404.

b.
”Men allt medan Satan verkar genom sina lögnaktiga underverk, kommer den i Uppenbarelseboken förutsagda tidpunkten att förverkligas, och den mäktige ängel som skall lysa upp jorden med sin härlighet, kommer att tillkännage Babylons fall, och mana Guds folk till att överge henne.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 985.


8. Hur kan vi skilja mellan Satans falska väckelse och det höga ropet?
”Den känslomässiga hänförelsen och sammanblandningen av sanning och villfarelse fungerar väl för att föra människor på villospår. Ändå behöver ingen bli bedragen. I ljuset från Bibeln är det inte svårt att ta ställning till dessa rörelser. Överallt där människor inte vill ge akt på Bibelns undervisning och vänder sig bort från de enkla, prövande sanningarna som kräver självförnekelse och försakelse av världen, kan man vara övertygad om att Guds välsignelse inte finns. Kristus gav oss normen för sin bedömning med följande ord: ’På deras frukt skall ni känna igen dem.’ (Matt 7:16). När vi använder oss av den ser vi tydligt att dessa rörelser inte är ett verk av Guds Ande.”
Den Stora Striden, sidorna 404.


9. Vet vi exakt, när det sena regnet kommer att falla, och ängeln från Upp. 18 stiger ned från himmelen?
”Jag har ingen viss tidpunkt att nämna för utgjutandet av den Helige Ande – när den mäktige ängeln stiger ned från himmelen, och förenar sig med den tredje ängeln i verkets avslutande i denna värld; mitt budskap är, att vår enda trygghet ligger i, att vara redo för det himmelska uppfriskandet, genom att ha våra lampor i ordning och brinnande.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 984.

10. Var Babylons fall fullständigt, då syster White skrev Den Stora Striden?
”Men vi kan ännu inte säga att Babylon har fallit, därför att det har gett ’alla folk’ att dricka av hennes ’otukts vredesvin’ (Upp 14:8). Det har ännu inte fått alla folk att göra så.”
Den Stora Striden, sidan 342.

11. När är Babylons fall fullbordat, så att Upp. 18:2 går att förkunna som en fullständigt uppfylld profetia?
a.
”'Hun lod alla nationer drikke av sin utugts harmes vin.' Upp. 14,6-8. Hvordan göres detta? Vid att tvinge människone till att acceptere en falsk sabbat.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidan 94.?

b.
”Först når denna situation är intruffet, och når kyrkans forening med välden är fullbyrdet i hele kristenheden, vilt Babylons fald vara en realitet. Forandringen sker gradvis, och den fulle uppfyllalse avprofetieniåb.14,8hörerstadig framtiden till.”
Den Stora Striden, sidan 390 i GC.?

12. Hur kommer Söndagslagstiftningen, med åtföljande förföljelse, att påverka förkunnelsen av den tredje ängelns budskap?
a.
”Når forfölgelsens storm virkelig bryder lös mot oss, ... da vilt den tredje ängels budskap resa sig som et höjt rop, och hele välden vilt bliva uppljust av Herrens herlighed.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 401.?

b. ”Därför blev vi, vid början av nödens tid, fyllda av den Helige Ande och gick ut för att förkunna sabbaten mera fullständigt.”
Adventbudskapet, sidan 17 (se också Adventbudskapet, sidan 42).

c.
”Den falska vilodagen kommer att genomdrivas med hjälp av en förtryckande lag. Satan och hans änglar är klarvakna och intensivt aktiva... Men allt medan Satan verkar genom sina lögnaktiga underverk, kommer den i Uppenbarelseboken förutsagda tidpunkten att förverkligas, och den mäktige ängel som skall lysa upp jorden med sin härlighet, kommer att tillkännage Babylons fall, och mana Guds folk till att överge henne.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 985; The Review and Herald, den 13. December, 1892, sidan 769.

13. Hur kommer denna förunderliga erfarenhet att påverka Guds folk?
a.
”När medlemmarna av Kristi kropp nalkas stunden för sin sista strid, ”tiden för Jakobs nöd”, kommer de att växa upp till Kristus, och kommer att i rikt mått få del av Hans Ande. I det att den tredje ängelns budskap sväller ut till ett högljutt rop, och i det att väldig kraft och härlighet åtföljer det avslutande verket, kommer Guds trofasta folk att ta del av denna härlighet. Det är särlaregnet, som uppfriskar och stärker dem till att klara sig igenom nödens tid. Deras anleten kommer att stråla med det ljus, som beledsagar den tredje ängeln.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 984; Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidan 353.

b.
”När den tredje ängelns budskap sväller ut till ett högljutt rop, kommer stor kraft och härlighet att åtfölja dess förkunnande. Guds folks ansikten kommer att stråla av himmelskt ljus.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidan 17.

c.
”När änden närmar sig, kommer Guds tjänares vittnesbörd att bli mera innerligt och kraftfullt.”
The Review and Herald, den 13. December, 1892, sidan 769.

14. Går detta att på något sätt jämföra med ”midnattsropet” år 1844?
a.
”Den ängel (se Upp 18:1-5) som ansluter sig till förkunnandet av den tredje ängelns budskap kommer att lysa upp hela jorden med sin strålglans. Här förutsägs ett verk som sträcker sig över hela världen och utförs med sällsynt kraft. Den milleritiska rörelsen under åren 1840-1844 var en härlig uppenbarelse av Guds kraft. Den förste ängelns budskap förkunnades för varje missionsstation i världen. I några länder väcktes ett större religiöst intresse än man sett sedan reformationen på 1500-talet. Den mäktiga rörelsen under den tredje ängelns sista varning kommer emellertid att skapa en större väckelse.”
Den Stora Striden, sidan 611.

b. ”Jag såg att detta budskap skall avslutas med en kraft och en styrka som i stor utsträckning överträffar midnattsropet.”
Adventbudskapet, sidan 278.

c. ”Den kraft som upprörde människor så kraftigt i rörelsen år 1844 kommer att återupplivas. Den tredje ängelns budskap kommer att gå fram, inte som en viskning, utan med en hög röst.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 252; Evangelisation, sidan 693.

15. Hur löd ”midnattsropet”?
”Som en flodvåg svepte denna rörelse över landet ... Det fanns inte mycket av extatisk glädje utan snarare en djup hjärterannsakan, bekännelse av synd och ett övergivande av denna världen. De hade en intensiv känsla av att de måste förbereda sig för att möta Herren. De var uthålliga i bönen och överlät sig utan förbehåll till Gud... Bland alla de stora religiösa väckelser som förekommit sedan apostlarnas tid har ingen varit mer fri från mänskliga ofullkomligheter och Satans snaror än väckelsen på hösten 1844. ... De studerade Bibeln med ett intensivt intresse som man tidigare aldrig känt till. ... Vid denna tidpunkt var det tron som medförde svar på bön. ... Förvissningen att deras Frälsare såg med välbehag på dem var viktigare för dem än deras dagliga bröd.”
Den Stora Striden, sidorna 351, 352.

16. Hur kan det höga ropet jämföras med Pingsthögtiden?
a.
”Detta verk kommer att likna det som utfördes på pingstdagen. På samma sätt som ”det tidiga regnet” gavs när den helige Ande utgöts i början av evangeliets förkunnelse, för att den dyrbara säden skulle gro, så kommer ”det sena regnet” att ges när den helige Ande utgjuts vid slutet av evangeliets förkunnelse, för att skörden skall mogna.”
Den Stora Striden, sidan 524.

b.
”Innan Guds straffdomar slutligen kommer över jorden, kommer det bland Guds folk att ske ett sådant återuppväckande av ursprunglig gudsfruktan, som man inte har sett sedan apostlarnas dagar.”
Den Stora Striden, sidan 404.

c.
”Utgjutelsen av den Helige Ande på apostlars tid var det tidiga regnet och härliga var dess följder. Men det sena regnet kommer att bli ändå mera rikligt.”
Evangelisation, sidan 701. Förbättrad översättning.

d.
”Tiden kommer snart, när lika många blir omvända på en dag som på Pingstdagen, sedan lärjungarna hade fått den Helige Ande.”
Evangelisation, sidan 692. Förbättrad översättning.

17. Kommer det att ske mirakler, liksom under tiden omkring Pingsthögtiden?
a.
”Der vilt bliva utrettet en gerning av samme art som den, der fandt sted på pinsedagen. ... Den stora uppgåva, som evangeliets förkunelse är, skal inte fullföres med en minre uppenbarelse av Guds kraft, än den der markerede förkunelsens begyndelse. De profetier, som blev uppfyldt, da tidligregnen blev utgydt vid evangeliets begyndelse, skal atter uppfyllas, vid att seldigregnen utgyde s vid dens avslutning. Det är dessa 'husvalelsestider' , som aposstlen Peter så fram till, da honom sagde: "Fat fördenskull et annet sinne och vänd om, så era synder måste bliva utslettede, for att husvalelsestiderne måste komma från Herrens åsyn, och honom måste sände den Kristus, som var bestemt for era, nämligen Jesus.”
Ap.G.3,19.20.
KÄLLA? TILL VÄNSTER ANGES VERSER UR BIBELN.
b. ”Med ansikten som lyser upp och strålar av helig hängivenhet, kommer Guds tjänare att skynda från plats till plats för att förkunna himlens budskap. Tusentals röster överallt på jorden förkunnar varningen. Underverk utförs, sjuka botas och tecken och under följer de troende. Men Satan verkar också med falska tecken och under. Han får till och med eld att falla ned från himlen inför människors ögon. (Se Upp 13:13). Så kommer jordens invånare att ställas inför nödvändigheten att välja ståndpunkt.”
Den Stora Striden, sidorna 525.

c. ”Stora underverk blev utförda. Sjuka blev botade, och tecken och under följde de troende.”
Adventbudskapet, sidan 278.

18. Hur ställer Gud Sig till dem, som förnekar, att Han åter igen kommer att utföra underverk?
”Här ser vi att församlingen – Herrens helgedom – var de första som skulle känna av Guds vrede. De äldste, de som Gud hade gett stort ljus och som hade stått som beskyddare för folkets andliga intressen, hade svikit sitt förtroende. De hade haft inställningen att vi inte ska vänta oss underverk och tydliga manifestationer av Guds kraft, som förr i tiden.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 211.

19. Är det möjligt, att också tungomåltalandets gåva återkommer?
”Det är med uppriktig längtan, som jag ser fram emot den tid, när händelserna under Pingsten kommer att upprepas med än större kraft, än vid det tillfället. Johannes säger: ’Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från honom.’ Då kommer, liksom vid Pingsten, folket att få höra sanningen förkunnas för sig, varje person på sitt tungomål.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 6, sidan 1055; The Review and Herald, den 20. Juli, 1886.

20. Hur kommer de av Guds barn, som fortsatt är i Babylon, att besvara det höga ropet?
a.
”Mängder kommer att ta emot tron och förena sig med Herrens arméer.”
Evangelisation, sidan 700.

b.
”Själe, som var spredt överalt i de religiöse samfund, besvarede kaldet, och de dyrebare blev hastigt taget ut av de dömte kyrkar, liksom Lot skyndte sig ut av Sodoma för dens ödeläggelse.”
Adventbudskapet, sidan 279 i EW.?

c.
”När krisen inträffar, kommer många att vara redo för rätt beslut, ehuru de ställs ansikte mot ansikte med de stora vanskligheter, som Satans förledande underverk reser upp i vägen för dem. Även dessa kommer att bekänna sanningen och bli arbetare åt Kristus i den elfte timmen och erhålla samma lön som de, vilka har arbetat under hela dagen. Det kommer att vara en här av trofasta troende, som kommer att stå fasta som en klippa genom den sista prövningen.”
The Review and Herald, den 24. December, 1889, sidan 3.

d.
”Vad berodde det på, att Kristus gick ut till stranden och upp i bergen? Han skulle ge Livets ord till folk. De insåg det inte just vid det tillfället. Ganska många ser det inte nu så att de kan ta ställning, men dessa ord påverkar deras liv, och när budskapet går ut med hög röst, kommer de att vara beredda att ta emot det. De kommer inte längre att tveka. De kommer ut och tar ställning.”
Evangelisation, sidorna 300, 301.

e. ”Budskapet kommer inte att bäras så mycket av argument som av Guds Andes djupa överbevisning. Argumenten har lagts fram. Säden har såtts, och nu kommer den att växa upp och bära frukt. Litteratur har spritts av litteraturevangelister som utövat sitt inflytande, men många som påverkades i sina hjärtan hindrades från att helt förstå sanningen eller från att lyda den. Nu tränger ljuset igenom överallt. Sanningen blir klarare. Guds uppriktiga barn bryter de band som tidigare hindrat dem. Varken familjeband eller församlingstillhörighet har längre någon kraft att hindra dem. Sanningen är mer värd för dem än allt annat. Trots alla krafter som har förenat sig mot sanningen, går ett stort antal människor över på Herrens sida.”
Den Stora Striden, sidan 525.

f. ”Jag hörde dem som var klädda i rustningen frambära sanningen med stor kraft. Det gav resultat. Många av dem hade varit bundna, en del hustrur av sina män, och en del barn av sina föräldrar. De uppriktiga som tidigare förhindrats att höra sanningen, tog nu ivrigt emot den. All rädsla för anhöriga var försvunnen, och endast sanningen var betydelsefull för dem. De hade hungrat och törstat efter sanningen. Den var nu dyrbarare för dem än livet. Jag frågade vad som hade åstadkommit denna stora förändring. En ängel svarade: ’Det är senregnet, vederkvickelsen från Herren, den tredje ängelns höga rop’.”
Adventbudskapet, sidan 128.

21. Kommer varje avfallen adventist att ge akt på budskapet?
”Många, der är kommet bort från folden, vilt vände tillbaka for att fölge den stora hyrde.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 401.?

22. Vilken av Profetians Andes böcker kommer att bidra till, att många tar gemensam ställning med Guds laglydiga folk?
”Boken Den Stora Striden sätter jag högre värde på, än silver och guld, och jag önskar innerligt, att den skall komma ut ibland folk. Frukterna av denna boks utbredelse skall inte bedömas utifrån, vad som sker i ögonblicket. Genom att läsa den, kommer somliga att bli väckta och få mod till, att strax förena sig med dem, som håller Guds bud. Men en långt större del av dem, som läser den, kommer inte att inta sin ståndpunkt, förrän de ser just de händelser, som är förutsagda i den, inträffa. Uppfyllelsen av sådana förutskickelser kommer att inspirera människor till att tro, att övriga profetior också kommer att besannas, och när jorden blir upplyst av Herrens härlighet under det avslutande verket, kommer många själar att ta sin ståndpunkt för Guds bud tack vare denna bok.”
Colporteur Ministry, sidorna 128, 129.

23. Hur kommer icke omvända medlemmar av Sjundedags- adventistförsamlingen att reagera?
a.
”Den tredje ängelns budskap kommer ej att förstås, ljuset, som lyser upp jorden med sin härlighet, kommer att kallas för ett falskt ljus av de människor, som vägrar, att vandra i dess tilltagande härlighet.”
The Review and Herald, den 27. Maj, 1890, sidan 321.

b.
”I fall inte de, der kan hjälpe till I bliver väkket upp till att forstå deres plikt, vilt de inte genkände Guds gerning, når den tredje ängels högon rop höres.”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidan 300.?

c.
”Det skall komma en vidunderlig uppenbarelse av Guds makt i församlingarna, men denna kommer inte att påverka dem, som har underlåtit att ödmjuka sig inför Herren och öppna hjärtats dörr genom bekännelse och ånger. Genom den uppenbarelse av makt, som lyser upp jorden med sin härlighet, kommer de endast att se något, som de i sin blindhet tror är farligt, något, som väcker deras fruktan, och så kommer de att spänna musklerna, för att motstå det. Eftersom Herren inte arbetar, som de förväntar sig och enligt deras idéer, kommer de att bekämpa verket. Varför, säger de, skulle vi inte känna igen Guds Ande, när vi har sysslat med verket i så många år?”
The Review and Herald, den 7. November, 1918.

d.
”När stormen närmar sig kommer många som har bekänt sig tro på den tredje ängelns budskap, men som inte har blivit helgade genom lydnad för sanningen, att svika sin övertygelse och gå över till motståndarens led.”
Den Stora Striden, sidan 522.

24. Hurdan kommer reaktionen att bli från det populära prästerskapet och den stora mängden, som älskar synden?
a.
”Men da så många nägter att slå sig till tåls med människors myndighet och kräver et klart ”så säga Herren”, vilt de fleste präster, liksom fortidens farisäere, bliva uppfyldt av vrede över, att deres myndighet drages i tvivl, och de vilt anklage budskapet for att vara från Satan och upphidse masserne, som elsker synd, till att forhåne och forfölge dem, som forkynder det.” KÄLLA.

b.
”Medan striden utvidgas till nya områden, och människor blir uppmärksamma på Guds nedtrampade lag, kommer Satan i rörelse. Den kraft som åtföljer förkunnelsen, tänder motståndarnas raseri. Prästerna gör nästan övermänskliga ansträngningar för att hindra ljuset att nå fram till sina anhängare. Med alla tänkbara medel hindrar de diskussioner om dessa viktiga frågor. Kyrkan vänder sig till den borgerliga myndighetens starka arm. Katoliker och protestanter förenas i detta arbete. Efterhand som arbetet med att driva igenom söndagsfirandet med maktmedel blir mer och mer markerat och beslutsamt, kommer man att kräva lagens ingripande mot sabbatsfirarna. Några hotas med böter och fängelse. Andra får erbjudande om fina ämbeten, andra belöningar och fördelar, om de vill avsäga sig sin tro.”
Den Stora Striden, sidan 521.

c. ”Den sista stora varningen hade hörts överallt, och den hade väckt upp och gjort de av jordens invånare som inte tog emot budskapet rasande.”
Adventbudskapet, sidan 133.

25. Hur omfattande kommer utbredandet av kunskapen om frälsningen att bli?
a.
”Under det höga ropet kommer församlingen, med hjälp av Herrens ingripanden, att sprida frälsningens kunskap så grundligt, att ljus kommer att stråla i varje stad och by. Jorden kommer att fyllas med frälsningens kunskap. Guds Ande kommer att skänka så övermåttan stor framgång åt de aktiva verksamheterna, att sanningen för vår tid kommer att blixtra fram överallt.”
Evangelisation, sidan 694. Förbättrad översättning.

b.
”Det är en kris på gång! Vi måste ropa ut de stora sanningarna för dessa sista dagar, genom den Helige Andes kraft. Det skall inte dröja länge, innan alla har hört varningen och alla har tagit sina beslut. Då skall slutet komma.”
Evangelisation, sidan 703. Förbättrad översättning.

26. Kommer Guds folk att dra sig undan från Sjundedags- adventistförsamlingen och ansluta sig till en renare och mera helig grupp, när tiden inträffar för det höga ropet?
a.
”Hvordan kan det gå till, att dessa skrifter, der forkynder, att sjuände Dags Adventistförsamlingen är Babylon, bliver spredt överalt, just på en tid, var församlingen modtager utgydelsen av Guds and? Hvordan kan det gå till, att någon människor kan vara så veldledt att forestille sig, att det högon rop består i att kalde Guds folk ut från en församlings gemenskap, der gläder sig över husvalelsestiderne?”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidan 23.?

b.
”Du välger avsnit i Vidnesbyrdene, som omhandler nådetidensafslutning och Rystelsen blandt Guds folk, och du påstår, att derudfra detta folk skal komma en ny gruppe människor, som är renere och mera hellige. Det synes fjänden om I fall der var många, der antog dessa synspunkter, som du kommer med och handlede efter dem, da ville vi se en av de mest fanatiske bevägelser, man någon sinnee har väret vidne till blandt sjuände Dags Adventister. Det är just vad Satan önsker.”
1SM, sidan 179.?
c. ”Vi kan inte nu gå in i en ny organisation, ty det skulle innebära ett avfall från sanningen.”
2SM, sidan 391.

27. Kommer det höga ropet som resultat av mänsklig planläggning?
a.
”Låt mig säga era, att Herren i detta siste arbeta vilt arbeta på en måde, der är mycket forskellig från tingenes alminelige orden, och på en måde, der vilt vara i modstrid med enhver människolig planlägning. Der vilt vara dem blandt oss, der altid vilt önske att styre Guds arbeta, att diktere de skridt, der skal tages. Når arbetat ledes av den ängel, som samarbetar med den tredje ängel vid utbringelsen av budskapet till välden, vilt Gud bruge väge och måder, genom hvilke det vilt kunde ses, att honom tager ledelsen i sina händer. Arbetarne vilt bliva överraskede över de enkle måder, som honom vilt tage i användelse for att fullföre och fullände sitt retfärdigheds värk.”
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidan 300.?

b.
”De kommer att bli beredda för denna uppgift genom den helige Andes smörjelse, snarare än genom universitetsutbildning. Trons och bönens människor kommer att drivas till att arbeta med helig iver och förkunna de ord som Gud ger dem.”
Den Stora Striden, sidan 520 (se också Evangelisation, sidan 700).

c.
”Nu ropas Guds ord ut av många, även av de outbildade. Barn, drivna av Anden, går fram och ropar ut himmelens budskap. Anden utgjuts över alla, som överlåter sig till dess maningar. De kastar bort alla mänskliga begränsningar – deras bindande regler och försiktiga metoder – och ropar ut sanningen med Andens kraft.”
Evangelisation, sidan 700. Förbättrad översättning.

d.
”Endast de som uppriktigt söker efter ljus och som med glädje tar emot varje stråle av gudomlig upplysning från Hans heliga ord, skall finna detta ljus. Genom dessa skall Gud uppenbara det ljus och den makt som skall upplysa hela jorden med Hans härlighet.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 729.

e. ”När gudomlig kraft förenas med mänsklig strävan, kommer verket att spridas som eld i en stubbåker. Gud kommer att använda medhjälpare, vars ursprung ingen skall kunna utröna; änglar kommer att uträtta ett arbete, som människor kunde ha fått välsignelsen av att utföra, i fall de inte hade förbisett Guds krav.”
The Review and Herald, den 15. December, 1885, sidan 769.