En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

1 Den stundande Krisen

1. Vilka tecken finns det i Skriften på, att en ohygglig tid av nöd ligger framför oss ?
Dan. 12:1.
a. För de onda - Upp. 14:9, 10; Upp. 16:1-21.
b. För de rättfärdiga - Upp. 13:15-17.

2. Hur beskriver syster White den period med lidanden, som kommer att drabba världen?
(1) ”En ohygglig kris”.

”Det arbete som församlingen har försummat att utföra under en tid av fred och välgång, måste den utföra under en fruktansvärd kristid, under de mest nedslående och avskräckande förhållanden.”
Evangelisering, sidan 31, Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 463.

(2) ”Den sista stora krisen”.
a.
”När vi nu ser att orättfärdigheten härskar överallt, ska vi veta att den sista stora krisen står för dörren. När det är ett nästan totalt trots mot Guds lag, när hans folk förtrycks och plågas av sina medmänniskor, då kommer Gud att ingripa.”
Såningsmannen, sidan 139.

b.
”När vi nu ser att orättfärdigheten härskar överallt, ska vi veta att den sista stora krisen står för dörren. När det är ett nästan totalt trots mot Guds lag, när hans folk förtrycks och plågas av sina medmänniskor, då kommer Gud att ingripa.
Det ondas redskap håller på att förena sina krafter och sluta sig samman. De samlar krafter till den sista stora krisen. Stora förändringar kommer snart att äga rum på vår jord och de sista händelserna kommer att ske mycket snabbt.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidan 11.

(3) Tidernas ”mest betydelsefulla strid”.
”En allvarlig kris väntar Guds folk. En kris väntar världen. Den mest betydelsefulla strid, som någonsin utkämpats ligger alldeles framför oss.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 711.

(4) ”Historiens största kris”.
”Vi står på tärsklen till historiens uppgör. I hurtig räkkefölge vilt Guds domme fölge efter varandra.... brande, översvömmelser, jordbävning, kriger och blodsutgydelser. På den tid, når både stora och avgörände begivenheder inträffer, skal vi inte bliva överrasket, for nådens ängel kan inte mycket längere vedblive att beskytte mot de människolige lidenskaper.”
Profeter och Kungar, sidan 278.
?
(5) Den största krisen sedan tidens gryning.
”Vi kommer till en kris, som mera än i någon annan tid sedan världens grundande kommer att fordra full helgelse av var och en, som bär Kristi namn.”
Gospel Workers, sidan 323.
Evangeliets Tjänare?
(6) En väldig kris.
”Tiden nu är av stort intresse för alla levande. Ledare och statsministrar, de som håller positioner av auktoritet och ansvar, tänkande människor av alla samhällsklasser sätter sin uppmärksamhet på händelser som pågår omkring oss. De följer relationerna mellan länderna. De märker en intensitet som greppar varje jordiskt element och förstår att något stort och avgörande ska ske snart – att världen står på randen till en gigantisk kris.”
Profeter och Kungar, sidan 537?; Evangelisation, sidan 703; Vägen till Mognad, sidan 179.

(7) ”En storm”.
a.
”En storm är i annalkande som kommer att riva och slita i vars och ens andliga grund och pröva den till det yttersta.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 129.

b. ”Det kommer en storm, som är obarmhärtig i sin våldsamhet. Är vi beredda, att möta den?”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidan 315.?

c. ”Stormen kommer, den storm, som skall prova varje människas tro, för att visa av vad slag den är. De troende måste nu vara fast rotade i Kristus, annars kommer de att föras vilse genom något slags lögn. Se till, att Er tro bygger på Guds Ord. Fatta bestämt tag om sanningens levande vittnesbörd. Hys förtröstan på Kristus som en personlig Frälsare. Han har varit och kommer alltid att vara Tidsåldrarnas Klippa för oss.”
Evangelisation, sidorna 361, 362.

(8) ”Ett oväder”.
a.
”Gud har uppenbarat vad som skall ske i de sista dagarna, på det att Hans folk skall hålla ut i den rasande stormen av motstånd och vrede.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 452.
b. ”Stormen kommer och vi måste bereda oss på dess raseri genom att söka Gud och göra bättring och ha tro på vår Herre Jesus Kristus. Herren kommer att resa sig för att skaka jorden på ett fruktansvärt sätt. Vi kommer att möta problem överallt. Tusentals skepp kommer att kastas i havets djup. Hela flottor kommer att sjunka och milliontals människoliv gå förlorade. Helt oväntat kommer bränder att bryta ut och det står inte i mänsklig makt att släcka dem. Jordens palats kommer att slukas av de rasande flammorna. Järnvägsolyckor kommer att inträffa allt oftare. Olyckor sker på de stora trafiklederna; förvirring, kollisioner och död utan ett ögonblicks varsel. Änden är nära. Nådens tid lider mot sitt slut. Låt oss söka Gud medan vi kan finna Honom och kalla på Honom medan han är nära.” Budskap till de Unga, sian 82.

(9) ”Den förfärligaste strid, som har upplevts”.
”Den konflikt som ligger alldeles framför oss, kommer att bli den mest fruktansvärda som någonsin inträffat.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 407.

(10) ”En fruktansvärd strid”.
”Satan är i färd med, att formera sina härar; och är vi var och en beredd på, att ge oss ut i denna fruktansvärda strid, som närmar sig? Förbereder vi våra barn på, att möta denna stora kris?”
Det adventistiska Hemmet, sidan 407.?

(11) ”En stor prövning”.
”Om de som tror på sanningen inte uppehålls av sin tro i dessa jämförelsevis fridfulla dagar, vad skall då uppehålla dem när det stora provet kommet och befallningen går ut mot alla dem som inte vill tillbedja vilddjurets bild och ta dess märke på sin panna och sina händer? Denna allvarliga stund är inte långt borra. I stället för att bli svaga och obeslutsamma, borde Guds folk samla kraft och mod för denna nödens tid.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 4, sidan 251.

(12) ”En stor skräck”.
”Överträdelserna har nästan nått sin gräns. Förvirring fyller världen, och en stor skräck skall snart gripa människorna. Änden är väldigt nära.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidan 28.?

3. Är universums invånare medvetna om vår kommande kris?
”Hela universum ser med obeskrivligt intresse på avslutningen av den stora striden mellan Kristus och Satan.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 526.?

4. Är flertalet av jordens bebyggare i lika hög grad uppmärksamma på de förestående begivenheterna?
a. ”Vi, som känner till sanningen, borde förbereda oss på, vad som för världen snart skall komma som en väldig överraskning.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidan 28?; SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 911.

b. ”Kristna skulle förbereda sig på det, som snart kommer att drabba världen som en väldig överraskning, och vid denna beredelse skulle de genom nogsamt studium av Guds ord eftersträva, att omdana sina liv enligt föreskrifterna ... Gud manar till väckelse och reformation.”
Profeter och Kungar, sidan 626.?

5. Har vi som sjundedags-adventister en sann förståelse av den väntande krisen?
a. ”En ”tid av nöd, som inte har haft sin like” (Dan 12:1), skall snart drabba oss. Vi behöver en erfarenhet som vi nu inte har och som många är för likgiltiga för att kunna få. Det händer ofta att svårigheter blir mindre än vad vi fruktat, men så kommer det inte att bli när det gäller den kommande krisen. Den mest livliga skildring skulle inte kunna överdriva hur stor och omfattande den blir.”
Den Stora Striden, 2015, sidan 532.

b. ”Vi står på själva gränsen till nödens tid. Förvecklingar som vi knappast har drömt om ligger framför oss.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidan 43.

6. Är det möjligt för kristna, att inte vara beredda på de kommande vanskligheterna, trots de givna varningarna?
Mark. 8:31, 32; 9:31; 10:32-34; Matt. 26:56; Luk. 24:6-8.

7. Varför var lärjungarna så fullständigt oförberedda?
a.
De ”ville inte tro att han, som var medelpunkten i deras hopp, skulle lida en vanärande död. De ord som de så väl behövde hade de glömt. Då prövningens stund var inne var de inte förberedda. Jesu död släckte deras hopp lika fullständigt som om han inte hade varnat dem på förhand.”
Den Stora Striden, sidan 511.

b. ”Petrus ville inte se korset i Kristi uppgift.”
Vändpunkten, sidan 415

8. Har Herren gett oss en klar beskrivning av de händelser, som är knutna till tiden för nådadörrens stängning?
a.
”De händelser som har samband med prövningstiden och förberedelsen för nödens tid har tydligt omtalats. Men många förstår inte mer av dessa viktiga sanningar än om de aldrig hade avslöjats.”
Den Stora Striden, sidan 511.

b. ”Hon har en karta som visar varje vägmärke på vandringen mot himlen. Hon bör inte på någon punkt gissa sig fram.”
Den Stora Striden, sidan 513.

c. ”Vi burde lära att se profetiernes uppfyllalse i historien, att studere forsynets arbeta genom de stora reformationer, att forstå begivenhedernes betydning for att göre nationerne rede till den siste stora konflikt i den stora strid.”
Hälsa för Hela Människan, sidan 386?; Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidan 307.

9. Betyder det, att vi på förhand kan känna till alla detaljer i de förväntade tilldragelserna?
a.
”Vilddjurets märke är just det, som det förkunnats att vara. Ännu förstår man inte allt som hör till detta ämne och allt kommer inte heller att kunna förstås förrän Gud fullkomligt uppenbarat Sin vilja”.
Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 17; Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidan 159.

b. ”Mycket om dessa ting har visats mig, men jag kan endast framföra några få idéer till Er. Gå själva till Gud, be om gudomlig upplysning, så att Ni vet, vad som är sant, när Satans förunderliga mirakler utförs, och be om att Ni, när fienden kommer som en ljusets ängel, kan skilja mellan Guds oförvanskade arbete och mörkrets makters efterapningar.”
The Review and Herald, den 24. December, 1889, sidan 3.

10. Hur viktigt för oss är det, att studera profetiorna angående de sista dagarna?
a.
”Idet vi närmer oss avslutningen på denna väldens historie kräver profetierne angåände de siste dage i särlig grad våra uppmärksomhed.”
Såningsmannen, sidan 100.?

b. ”De burde vide de ting, som skal ske för avslutningen av väldens historie. Dessa ting angår våra evige velfärd, och såvel lärere som elever burde ofre mera uppmärks-omhet på detta.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 129.?

c. ”Därefter såg jag den tredje ängeln. Den ängel som var med mig sade: ’Fruktansvärt är hans verk. Ohyggligt är hans uppdrag. Han är den ängel som skall skilja vetet från agnarna, och besegla eller binda ihop vetet i kärvar för det himmelska förrådshuset. Dessa ting skulle uppta hela vårt sinne och vår uppmärksamhet’.”
Adventbudskapet, sidan 58.

d. ”Under nattens timmar yttrades dessa ord till mig: ’Ålägg lärarna på våra skolor, att förbereda de studerande på, vad som skall komma över världen.’”
Grundsatser för Kristen Utbildning, sidorna 526, 527.

e. ”Dock har Gud fastställt en dag för slutet på denna världs historia: ’Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.’ {Vers 14.} Profetiorna uppfylls snabbt. Det måste talas mycket mera om dessa kolossalt viktiga ämnen.”
Grundsatser för Kristen Utbildning, sidan 335.

f. ”Nu skulle väktaren höja sin röst och förkunna budskapet för denna tid. Låt oss visa människorna var vi står i den profetiska historien”.
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, 716.

g. ”Stora ansträngelser skulle utfoldes for att forkynde detta budskap till folket. Det alvarlige faktum, att Herrens dag vilt komma pludselig och uventet, skal inte blot fortälles till väldens folk, men också till våra egne församlinger. Profetiens frygtelige advarsel har adresse till enhver själ. Låt ingen föle sig fri for den fare att bliva överrasket. Låt inte någon forklaring av profetien beröve dig din överbevisning i kundskapen om ting, som visar, att denna stora begivenhet är närt foreståände.”
Grundsatser för Kristen Utbildning, sidan 336.

11 Vad har vi särskilt ombetts, att inte göra?
a.
”Der kommer en trängselstid for Guds folk, men vi skal inte konstant framholde detta for folket och standse vid den trängselstid, som kommer.”
1 SM, sidan 180?; 2 SM, sidan 13.

b.
”Hårda tider väntar oss, men ingen bör yttra ett ord av vantro eller modlöshet.”
Christian Service, sidan 136.


12. Vad borde vi göra nu i ljuset av den kommande krisen?
”Så visst som Gud har talat genom mig – den tid kommer då ni skall ställas inför domstolar, och varje del av den sanning ni bekänner er till skall bli allvarligt kritiserad. Den tid som så många nu låter gå till spillo, skulle ägnas åt den uppgift Gud gett oss att bereda oss för den kommande krisen.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 717.

13. Vilka är de enda, som kommer att bestå under den sista, stora striden?
a.
”Inga andra än de som har stärkt sina sinnen med Bibelns sanningar kan bestå i den sista stora striden.”
Den Stora Striden, sidan 510.

b.
”Studera din bibel såsom du aldrig förr har studerat den. Med mindre du når högre i ditt andliga liv och en större helighet, kommer du inte att vara redo vid Herrens tillkomst.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 717.

c.
” Vi närmar oss stormiga tider... och om vi inte engagerade, stärkta och med beslutsamhet studerar Bibeln grundligt, kommer visdomen hos världens stora män att leda oss vilse.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 546.

d.
”Endast de som flitigt har studerat Bibeln och älskar sanningen kommer att bli beskyddade mot detta kraftiga bedrägeri som skall leda hela världen vilse.”
Den Stora Striden, sidan 625.