En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

Bibelstudium för den 10.-16. April, 2022

Syndens Ursprung

Nyckeltext
”Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! Du sade i ditt hjärta: ’Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.’” Jesaja 14:12–14

Anmärkning: ”Om Lucifer verkligen hade önskat att bli lik den Högste skulle han aldrig ha övergett sin framträdande plats i himmelen, eftersom den Högstes anda tar sig uttryck i osjälviskt tjänande. Lucifer ville få Guds kraft men inte hans väsen. Han försökte tillkämpa sig den högsta platsen.” The Desire of Ages, sidorna 435, 436/Vändpunkten, sidan 436

Söndag1 EN UPPHÖJD ÄNGEL

1.a. Hur beskriver profeten Hesekiel Lucifer, med hjälp av en bild på kungen av Tyrus? Hesekiel 28:13, 14

Anmärkning: ”Lucifer hade varit den överskuggande keruben. Han hade stått i ljuset av Guds närvaro. Han hade varit den främste av alla skapade väsen och hade varit den främste att avslöja Guds avsikter för universum.” The Desire of Ages, 758/Vändpunkten, sidan 763

”Fastän denne mäktige ängels [Lucifers] hela härlighet kom från Gud, började han att betrakta den som sin egen. Missnöjd med sin ställning, trots att han ärades högre än himmelens övriga invånare, dristade han sig till, att i sitt hjärta begära den hyllning, som endast tillhörde Skaparen.” Patriarchs and Prophets, sidan 35/Patriarker och Profeter, sidan 31

1.b. Fastän han redan ägde en så upphöjd ställning, vad ville Lucifer uppnå? Jesaja 14:13, 14

Anmärkning: ”Missnöjd med sin ställning, trots att han ärades högre än himmelens övriga invånare, dristade han [Lucifer] sig till, att i sitt hjärta begära den hyllning, som endast tillhörde Skaparen. I stället för att söka framhålla Gud som det förnämsta föremålet för alla skapade väsens kärlek och trohet, sökte han själv, att tillvinna sig deras trohet och lydnad. Och begäret efter den härlighet, som den oändlige Fadern hade tilldelat Sin Son, fick denne änglarnas furste att åstunda den makt, som endast tillkom Kristus.” Patriarchs and Prophets, sidan 35/Patriarker och Profeter, sidan 31

”Guds lag och styrelsesätt fick skulden för de motsättningar som hans eget beteende hade orsakat i himlen. Han förklarade att allt det onda var ett resultat av den gudomliga administrationen. Han hävdade att det var hans egen avsikt att förbättra Herrens lagar.” The Great Controversy, sidan 498/Den Stora Striden (2015), sidan 431

Måndag
2 UPPVIGLING OCH UPPROR

2.a. Hur resonerade Lucifer, för att få över änglarnas på sin sida? Psaltaren 55:22

Studiehjälp: Patriarchs and Prophets, sidorna 33–43/Patriarker och Profeter, sidorna 29-33

Inledning
”Synden började hos den som, näst efter Kristus, hade blivit mest ärad av Gud och som stod högst i makt och ära bland himlens invånare.” The Great Controversy, sidan 493/Den Stora Striden (2015), sidan 427

2.b. Vad hände den stora änglaskara, som Lucifer övertygade om behovet av en förändring i Guds styre? Uppenbarelseboken 12:4, första delen

Anmärkning: ”I sitt uppror tog Satan med sig en tredjedel av himmelens änglar. De vände sig bort från Fadern och hans Son och förenade sig med upprorsstiftaren.” Testimonies, Vol. 3, sidan 115/Vittnesbörd för Församlingen, Band 3, sidan 115

”Lucifer framställde Guds syften i falsk dager – han feltolkade och förvrängde dem, för att uppamma missnöje och protester. På ett illfundigt vis fick han sina åhörare, att ge uttryck åt sina känslor. Sedan upprepade han deras åsikter, då det bäst passade hans syften. Därmed försökte han bevisa, att änglarna inte var helt tillfreds med Guds styre. Samtidigt som han påstod sig vara fullt lojal mot Gud, betonade han enträget behovet av ändringar hos Guds ordning och lagar för det himmelska styrets bästa. Alltså försökte han både att uppegga motstånd mot Guds lag samt ingjuta sitt eget missnöje i änglarna under sig och verka för, att undanröja missnöje och försona avogt sinnade änglar med den himmelska ordningen. Under ytan fick han det att jäsa av missnöje och uppror. Utåt sett, tycktes dock hans enda föresats vara, att främja lojalitet och att bevara samklang och fred.” Patriarchs and Prophets, sidan 38/Patriarker och Profeter, sidan 31

Tisdag
3 GUDS LAG OFÖRÄNDERLIG

3.a. Vad säger Bibeln om Guds lag? Psaltaren 19:8; 111:7, 8; Romarbrevet 7:12. Vad påstod Lucifer om den?

Anmärkning: ”Guds älskade Sons död på korset visar Guds lags oåterkallelighet. Hans död upphöjer lagen och gör den ärbar samt bevisar dess oföränderliga karaktär.” The Signs of the Times, den 7. Augusti, 1879

”Kristus frigjorde inte, genom att axla syndarens skuld, människan från hennes skyldighet, att lyda lagen; ty om lagen hade kunnat förändras eller upphävas, skulle Han inte ha behövt komma till denna värld, för att lida och dö. Själva förhållandet, att Kristus dog för dess överträdelser, vittnar om den oföränderliga naturen hos Faderns lag.” Samma, den 25. Augusti, 1887

”Satans uppror skulle bli en varning för universum under alla kommande tider, ett evigt vittnesmål om syndens natur och dess fruktansvärda följder. När Satans regler följdes, skulle deras verkan både på människor och änglar visa resultaten av att åsidosätta den gudomliga auktoriteten. Så skulle det visa sig att alla Guds skapade väsens välfärd står och faller med Guds regering och hans lag.” The Great Controversy, sidan 499/Den Stora Striden (2015), sidan 431

3.b. Vad sade Jesus om Guds lag? Matteusevangeliet 5:17, 18; Lukasevangeliet 16:17. Vad är det mest omfattande beviset för Guds lag beständighet? Psaltaren 89:35; Jakobsbrevet 1:17; Första Korintierbrevet 15:3

Onsdag
4 KRIG I HIMMELEN

Anmärkning: ”Satan blev djärv i sitt uppror, och uttryckte sitt förakt för Skaparens lag. Satan stod inte ut med denna. Han hävdade, att änglarna inte behövde någon lag, utan borde få fritt lyda den egna viljan, som alltid skulle komma att leda dem rätt; att lagen begränsade deras frihet; och att lagens avskaffande utgjorde hans stora målsättning som ängel.” The Story of Redemption, sidorna 18, 19

”Gud kunde använda endast sådana medel, som överensstämmer med sanning och rättfärdighet; men Satan kunde utöva sitt inflytande genom smicker och bedrägeri. Han hade sökt att förvända Guds ord och ge en felaktig bild av Hans regeringsplan, och påstod, att Gud inte var rättvis, då Han ställde änglarna under Sin lags kontroll. Dessutom lät Satan påskina, att Skaparens krav på underdånighet och lydnad från Sina skapade väsen, endast var ett tecken på försök till självupphöjelse. Det blev alltså nödvändigt, att inför himmelens invånare och inför alla världar visa, att Guds regering är rättvis och Hans lag fullkomlig. Satan hade låtit påskina, att han själv sökte värna om universums bästa.” Patriarchs and Prophets, sidan 42/Patriarker och Profeter, sidan 33

4.a. Vad utspelades i himmelen mellan Kristus och Lucifer, och vad slutade det med? Uppenbarelseboken 12:7–10; Lukasevangeliet 10:18

Anmärkning: ”Den store upprorsmakaren fortsatte att rättfärdiga sig själv, ända till dess att striden i himlen avslutades. Då det blev känt att han skulle kastas ut från lyckans boningar tillsammans med alla sina anhängare, uttalade upprorsledaren öppet sitt förakt för Skaparens lag. Han återupprepade sitt påstående att änglar inte behövde någon kontroll. De borde ges frihet att följa sin egen vilja, som alltid skulle komma att visa dem den rätta vägen. Han fördömde de gudomliga buden som en begränsning av deras frihet och förklarade att det var hans avsikt att se till att alla lagar avskaffades. När de himmelska härskarorna blev fria från lagens krav, skulle de gå in i en mer upphöjd och härlig tillvaro.” The Great Controversy, sidan 499/Den Stora Striden (2015), sidan 431

”När Satan drevs ut från himlen tillkännagav Gud sin rättvisa och upprätthöll sin trons ära. Men när människorna hade syndat genom att ge efter för upprorsmakarens bedrägerier gav Gud ett bevis på sin kärlek genom att ge sin enfödde Son för att dö för det fallna människosläktet. I försoningen uppenbaras Guds väsen. Korsets mäktiga argument demonstrerar för hela universum att Guds regering inte i något avseende är ansvarig för den syndens väg som Lucifer hade valt. ” Samma, sidorna 500, 501/sidan 432

4.b. Vad var det egentliga målet för Lucifers angrepp? Jesaja 14:13, 14

Anmärkning: ”Satan, som ville upphöja sig själv, och som vägrade att underordna sig Jesu auktoritet, antydde tvivel mot Guds regering.” Early Writings, sidan 145/Adventbudskapet, sidan 69

”Satan har hittat på fabler att förvilla med. Han började i himmelen att strida mot Guds regerings grundvalar. Allt sedan han föll har han fortsatt med sitt uppror mot Guds lag.” Testimonies, Vol. 1, sidan 342/Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidan 342

”Det var stolthet och äregirighet, som förmådde Lucifer, att klaga över Guds styre och att söka omstörta ordningen, som hade blivit upprättad i himmelen. Och ända sedan han föll, har det varit hans uppgift, att uppväcka samma avundsfulla och missnöjda anda, samma begär efter en hög ställning och utmärkelse i människornas sinnen.” Patriarchs and Prophets, sidan 403/Patriarker och Profeter, sidan 430

Torsdag
5 HIMMELRIKET BEFRIAS FRÅN ONDSKAN

5.a. Vad drabbade Lucifer och hans anhängare, och varför? Uppenbarelseboken 12:9; Andra Petrusbrevet 2:4; Judasbrevet 6. Vad blev hans nästa plan? Första Petrusbrevet 5:8

Anmärkning: ”Genom att utgjuta Guds Sons blod hade han förlorat all sympati hos de himmelska väsendena. Hädanefter skulle hans verksamhet vara begränsad. Vilken inställning han än föregav sig ha, kunde han inte längre vänta på änglarna, när de kom ifrån himmelen och inför dem anklaga Jesu efterföljare för att vara klädda i mörkrets dräkter och besmittade med synd. Den sista länken av sympati mellan Satan och den himmelska världen hade brutits.” The Desire of Ages, sidan 761/Vändpunkten, sidan 766

Anmärkning: ”Visserligen hade han [Lucifer] svikit sin uppgift som beskyddande kerub. Om han emellertid hade varit villig att omvända sig till Gud, och hade erkänt Skaparens vishet och nöjt sig med att fylla den plats som hade bestämts för honom i Guds stora plan, skulle han ha blivit återinsatt i sitt ämbete. Men stoltheten förbjöd honom att underordna sig. Han försvarade ihärdigt den kurs han valt och hävdade, att han inte behövde någon omvändelse och kastade sig helt in i den stora striden med sin Skapare.” The Great Controversy, sidan 496/Den Stora Striden (2015), sidan 429

”Då Satan vägrade, att utöva sitt inflytande till förmån för sanningen, kunde himmelriket inte längre vara hans hem. Han drog till sig i sitt uppror en här av änglar, som hade avvikit från sin trofasthet. Jämte sina anhängare förvisades han från himmelen.” The Review and Herald, den 16. April, 1901

Fredag

5.b. Vad skedde i himmelen, då Kristus dog på korset? Uppenbarelseboken 12:10; Lukasevangeliet 10:18

FRÅGOR FÖR PERSONLIG EFTERTANKE
1. Vad kom Lucifer att sikta in sig på efter förvisningen från himmelen, och varför?
2. Hur spelar många i dag upp scenen föreställande Lucifers fälttåg?
3. Vad är ofta det falska påståendet från motståndarna till Guds lag?
4. När befriades de trogna änglarna från alla tvivel beträffande Satan?

Källa: LandMarks för Mars 2022, sidorna 39-41.