En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

Predikotexter
Steps to Life

Pastor John Grosboll

”I Vågskålen”
Vilket underbart tillfälle för oss, att sammanstråla på Guds heliga dag och tillbe samt studera Hans ord! I går kväll studerade vi Lukasevangeliet 19:41, 42, där Jesus kom upp på höjderna utanför Jerusalem och tittade ned på staden och alla fröjdade sig, men Han grät. Varför grät Han? Det berodde inte enbart på det, som skulle komma att drabba judarna. Vad sade Ellen White, att Jesus såg? Oh! Hans profetiska blick skådade långt in i framtiden, till vår tid. Han såg den stora rörelsen föregående Hans återkomst. Han såg inte bara dess uppkomst, utan Han såg den hela vägen till slutet; och då Han såg, vad som skulle komma att ske med den hela vägen till slutet, skakade Han i kroppen av gråtattacker. Vad tror Du, att Han såg beträffande slutet för rörelsen förebådande Hans återkomst? Jag tänker läsa upp ett uttalande, som ger en viss antydan om, vad Han såg – ett av de mest förfärande uttalandena hos Profetians Ande.

”Då Frälsaren såg, att det judiska folket var en nation skild ifrån Gud, såg Han också en bekännande kristen församling förenad med världen och påvedömet” RH, den 8. Oktober, 1901.
Det var, vad Han såg; det var, varför Han grät. Han såg en bekännande kristen församling i vår tid, som var förenad med världen och påvedömet.

”Och liksom Han stod på Oljeberget och grät över Jerusalem, tills solen gick ned över kullarna i väster, gråter Han över och bönfaller syndare i dessa tidens sista ögonblick. Snart kommer Han att säga till änglarna, som håller i de fyra vindarna: ’släpp lös plågorna; låt mörker, ödeläggelse och död drabba överträdarna av min lag.’ Kommer Han att måsta säga till dem, som ägt omfattande ljus och kunskap, liksom Han sade till judarna: ’Tänk om du i dag hade förstått, också du, vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon’?” Samma.
Vän, vad kommer att ske med oss, när solen går ned? Om det har vi ringa aning.

En gång under den gammaltestamentliga tiden var det en kung vid namn Nebukadnessar, som lät uppföra en väldig, gyllene bildstod och sade till om, att alla skulle tillbe den. Han gjorde det, för att ställa till förtret för Daniel och hans tre vänner, som, i enlighet med hans egen dröm, hade förutskickat att hans rike inte skulle bestå för alltid. Alltså lät han uppföra en väldig, gyllene bildstod för att bevisa, att hans rike visst skulle bestå för alltid och beordrade alla, att tillbe den. De tre hedervärda hebréerna vägrade och slängdes i elden, men Gud räddade dem ur den.

Senare förekom det en sonson till Nebukadnessar med namnet Belsassar. Han var väl medveten om, vad som hade inträffat. Han kände till Daniels Gud. Han kände till de tre hedervärda hebréerna, som hade räddats ur elden. Han var medveten om den levande Guden; men han vände ryggen åt det han kände till. I femte kapitlet av Danielsboken läser vi hans berättelse om den stora avgudafest han anordnade, det supkalas de hängav sig åt.

Mitt under pågående kalas såg Belsassar en kritvit hand skriva några bokstäver på en vägg. Han blev så rädd, att knäna slog emot varandra. Visste Du, vän, att när Gud gör en person rädd, kan vederbörande inte dölja det? Till sist sade drottningmodern åt honom: ”Nå, här finns en man i riket, som vet, hur man tyder sådant här. Kalla på honom.” Väl Daniel kallats dit, tolkade han skriften.

Tekel betyder: Du är vägd på en våg och funnen vara för lätt” Danielsboken 5:27.
Måhända Du på domstolsbyggnader har sett antingen ett konstverk eller en bild av en kvinna med förbundna ögon, som håller en våg i handen. Ögonbindeln står för faktumet, att här skall rättvisa gälla; inga mutor skall förekomma; inga favörer skall visas. Utslaget i målet skall bygga på innehållet i vågskålarna. Du och jag, var och en av oss, kommer att sättas i dessa skålar. Jag vill studera den saken med Er en stund i förmiddag. Vad händer, när just Du sätts i rättvisans vågskål under den förundersökande domen? Hur kommer Du att klara Dig? Hur kommer domen över Dig att lyda? Nå, vad innebär det när vi säger, att Gud har ett par vågskålar? Det judiska folket sattes i Guds vågskålar och befanns väga för lätt.

”Gud väger varje människa i helgedomens vågskålar. I den ena skålen sätts hans fullkomliga, oföränderliga lag [Vad har vi på ena sidan? Guds lag, fullkomlig och oföränderlig], som kräver fullkomlig lydnad. Om det i den andra ligger åratal av glömskhet, av uppror, av själveftergivenhet, utan syndaånger, utan bekännelse, ingen ansträngning att göra det rätta, säger Gud: ’Du är vägd på en våg och funnen vara för lätt’” YI, den 31. Juli, 1902.
Gud tar Din karaktär, vän, och sätter den i den andra skålen. Dra nu inga förhastade slutsatser; vi har bara inlett vårt studium; vi har inte satt punkt ännu. Man blir aldrig funnen vara av rätt vikt, med mindre Jesus står på ens sida i vågskålen; själv klarar man sig aldrig. Dock har vi något att uträtta. Ellen White säger, att om vi saknar syndaånger, om vi inte bekänner våra skulder, om vi inte anstränger oss för att göra det rätta, om vi bara väntar på, att Gud skall frälsa oss, gör vi ingen ansträngning och då kommer Gud att säga: ”Du är funnen vara för lätt.”

Vän, den sorgliga sanningen är, att det här kommer att stämma in på flertalet sjundedags-adventister. Ellen White såg det i en syn; hon såg det, som hittills inte har inträffat, men hon såg hela vägen till slutet. Hon offentliggjorde detta för första gången omkring 1849. Det går dock att finna något liknande till det jag tänker läsa högt för Er i Early Writings, s. 37/Adventbudskapet, s. 47, ellenwhite.se. Hon talar om den tid, då dödspåbudet utfärdades, för att man skulle avliva samtliga Guds barn och dessa ropade dag som natt i den största förtvivlan, varpå de undsattes tack vare att Gud sade till om det. Hon såg, att de 144 000 segrade och deras ansikten sken upp med Guds härlighet, men genast därefter såg hon följande. Lyssna noga:

”Sedan visades mig ett sällskap, som ylade i ångest” RH, den 1. Augusti, 1849.
För resten, har Du någon gång råkat en person, som sagt: ”Åh, Ni adventistpredikanter, Ni bara hojtar och ylar om världens undergång hela tiden. Varför talar Ni aldrig om Guds kärlek?” Har Du hört någon tala på det sättet? Låt mig säga Dig en sak, vän, i fall ett hus står i ljusan låga och det finns människor inne i det, som man älskar, då kommer man att hojta; och ju kärare man har dem, desto högre kommer man att hojta. Om man är allmänt velig, saknar man Jesu kärlek i hjärtat. Det är dags att tänka klart, vän. Det kommer en dag, när vi inte kommer att hojta och skrika längre! På den tiden, säger Ellen White, kommer det att finnas en grupp personer, som kommer att yla! Har Du hört någon, som ylat? Det brukar hundar göra, menar vi, men det här är folk. De kommer att yla. Varför ylar de i ångest? Här är skälet.

”På deras kläder stod skrivet med stora bokstäver: ’Du är vägd på en våg och funnen vara för lätt.’ Jag frågade, vilka det här sällskapet var. Ängeln sade: ’Dessa är de, som en gång i tiden har helighållit Sabbaten, men sedan gett upp den.’” Samma.
Vilka är de? De är personer, som brukade helighålla Sabbaten, men sedan slutat med det. Många av dem upphörde med det under krisen med Söndagslagen.

”Jag hörde dem ropa högljutt: ’Vi trodde på Din ankomst, och lärde ut den med kraft.’ Och samtidigt som de talade, föll blicken på deras kläder och så såg de skriften, och sedan ylade de rakt ut. Jag såg, att de hade druckit av de djupa vattnen, och smutsat ned återstoden med fötterna – trampat på Sabbaten, och det var orsaken till, att de vägts i vågskålen och befunnits för lätta.” Samma.
Oh, vän, det kommer att ske, och det inom kort. Jesus såg det hela. Det var orsaken till, att Han led av sådan ångest, eftersom Han såg att det här inte behövde inträffa. Du avgör själv.

Jag vill studera det här ämnet om att vägas i vågskålen med Er en stund, därför att vi kommer samtliga att vägas. Det läste vi nyss i Youth’s Instructor. Varje man, varje person kommer att vägas i vågskålen. Jag kommer att vägas i vågskålen; Du kommer att vägas i vågskålen; Din fru, Din man, Dina barn, Dina grannar, Dina vänner, Ni kommer alla att vägas i vågskålen, vän. Vad kommer att ske och hur skall just Du bli redo för den händelsen? Ja, för det första måste Du inse sanningen om synden. Synd är överträdelse av Guds lag, och om det förekommer någon synd i Ditt liv, kommer Du att dra det kortaste strået, därför att Guds lag kommer att stå på andra sidan. I fall det förekommer synd i Ditt liv, kommer Du att bli befunnen för lätt.

”Hur många skulle det inte gå att skriva om, såsom det gjordes om Belsassar, ’Du är vägd på en våg och funnen vara för lätt’! Att befinnas vara för lätt den dagen är, att vara för lätt för alltid; Din enda säkerhet består i, att komma till Kristus, och att upphöra med synden i detta nu” ST, den 29. Augusti, 1892. (All betoning vår.)

Däri ligger Din enda trygghet – att komma till Kristus och sluta att synda i detta ögonblick. ”Jaha”, säger någon, ”men jag kan inte sluta att synda.” Det är vad vi hör ifrån vårt släkte. På Ellen Whites tid, på 1800-talet, menade folk att världen höll på att bli allt bättre och en av de stora svårigheterna för kristna då, var att människor gick omkring och sade sig vara fullkomliga. Efter Andra Världskriget råder inte längre denna optimism; världen har blivit pessimistisk och så säger folk: ”Jag kan inte.” Naturligtvis kan Du inte; men om Du beslutar Dig för att göra det, som Jesus sagt till om, kommer Han att skänka Dig kraften till det. Men om Du inte bestämmer Dig för att upphöra med synden, kommer Du aldrig att sluta att synda. Ditt beslut är alltså avgörande. Det är inte på det viset, att Gud skulle sakna den rätta kraften, Gud har gott om kraft. I mitt stilla sinne har jag om och om igen tänkt så här: Vad skulle ske, i fall jag skulle nå fram till domedagen med synd kvar i livet och jag skulle säga: ”Oh, Herre, Du förstår inte, hur svårt det var för mig. Det här var min skötesynd!”?

Herren kunde säga till mig: ”Titta på alla dessa personer här”, och då kunde Herren, vän, peka ut hundratusentals eller kanske rent av milliontals personer, som hade precis samma skötesynd, som jag hade och säga: ”Dessa personer hade samma skötesynd som Du, och de kom till mig och jag skänkte dem kraften till seger. Jag skulle ha skänkt Dig samma kraft.” Vad skall jag säga då? Jag kommer att bli stum. Den enda tryggheten ligger i, enligt Ellen White, att upphöra med synden just nu, i detta ögonblick!

”{…} om du omhuldar eller ursäktar synd beseglar du din själs öde. Du kommer att bli vägd på en våg och befunnen för lätt” 6T, s. 405, Vägledning för Församlingen, Band 3, s. 12.
Om Du omhuldar synden, eller ursäktar den, då innebär det att Du säger: ”Jaha, Herre, jag vill göra det rätta, men det är så väldigt svårt för mig.” Om Du kommer med en ursäkt i den förundersökande domen, kommer Du att befinnas för lätt. Just det kommer att inträffa!

”Det finns unga män, som tycks vara det de inte är. De tycks vara ärliga och uppriktiga; men de är som vitkalkade gravar, vackra på utsidan, men fördärvade på insidan, ända in i sitt innersta. Hjärtat är fläckat, smutsat av synd; och så står det också skrivet i de himmelska salarna… Det kommer att bli en katastrof, som de nu inte förstår vidden av” 5T, s. 397, när de vägs i vågskålen och befinns vara för lätta.

Oh, vän! Om Din karaktär är fläckad och sölad med synd, kommer Du att vägas i vågskålen och befinnas vara för lätt, såvida Du ej ångrar Din synd. Jag behöver gå igenom det här på nytt, eftersom folk har så svårt för denna sak. Vår tids människor är uppövade i PR, där man bara slätar över det inträffade och går vidare med orden: ”Låt oss bli vänner igen!” Hör upp, min vän, det är inte evangeliet! Om fel har begåtts, måste förnyad vänskap och enighet föregås av syndaånger. Syndaånger innebär att man är ledsen, ja, att man är tillräckligt ledsen för att sluta med en viss synd, och ångern åtföljs av bekännelse. Det går inte att dölja några synder inför Guds blick. Alla måste bekännas! Oavsett vem vi har felat emot, måste vi bekänna det inför vederbörande. Vän, om det aldrig blir av, gör Du Dig redo för att bli befunnen för lätt. I fall Du har några obekända synder, eller synder som Du inte har ångrat, då kommer Du, vän, att bli befunnen för lätt, med mindre Du rättar till det här före nådatidens utgång. Det återstår inte mycket tid. Du behöver bestämma Dig i dag!

Ett av vår tids stora bedrägerier, som adventister har fallit för, är uppfattningen att ”Nå, det har gått tio år, sedan vi bråkade, då borde vi ju bara kunna glömma och gå vidare.” Nej, vän, det spelar ingen roll, hur lång tid det har gått, med mindre vi har ångrat och bekänt, kan vi inte skapa kristen endräkt igen. Det finns de, som säger: ”Vad är fel med den ekumeniska rörelsen?” Så långt tillbaka som år 1844 förkastade de protestantiska samfunden i Förenta Staterna den förste ängelns budskap och blev Babylon och inte förrän de är villiga att ångra detta och vända om samt godta den förste ängelns budskap, kan vi inte uppnå enighet igen och det är meningslöst att tala om enighet, förrän vi vänder om och erfar ånger samt bekänner.

Vi måste bli omvända. Det är vårt stora behov. Vi måste fyllas och bearbetas av den Helige Ande. Vi skall inte, vän, uppsöka dem, som ej står under den Helige Andes ledning och bearbetas av Honom, för råd. Detta är något ytterst viktigt, som Ni måste förstå, ja, jag måste säga det här, eftersom det kan finnas personer här eller lyssnare, som kan förlora sina själar, med mindre de får fatt i den här poängen. Gud har gett Er entydig undervisning om, att icke uppsöka dem, som inte står under den Helige Andes ledning, för att söka råd. Om Ni går för att finna råd och låter Er påverkas av någon, som ej är under den Helige Andes kontroll, gissa vem som då kommer att påverka Era sinnen? Jo, Djävulen!

”Du har redan blivit förvirrad genom män, vars råd är felaktiga. Genom att undvika dessa män, kommer Du att bli i mycket bättre stånd till, att föra verket framåt. Det finns ingen trygghet i, att följa råd från män, som inte livas av den Helige Ande” 14 MR, s. 50.
Hyr mycken trygghet ligger det häri? Ingen alls! Vi omkringresande predikanter stöter ständigt på sådana, som är helt förvirrade, eftersom de sökt råd hos dem, som ej står under den Helige Andes kontroll. Det händer, att Guds förkunnare måste ägna timmar åt att försöka att häva förvirringen. Personligen har jag bestämt mig för, att om folk tänker vara så dåraktiga, att de söker råd från individer, som ej leds av den Helige Ande, skall jag inte slösa bort min tid på att föra in dem på rätt spår igen! Jag har annat att stå i, som är mycket viktigare. Jag vill hjälpa Guds folk, men, vän, om Du prompt skall söka råd från någon, som inte står under den Helige Andes ledning och vederbörande heller inte ger prov på, att göra det, då trotsar Du Guds uttryckliga anvisning. Gud tänker inte utverka ett mirakel, för att Du skall slippa att bli vilseledd. Jag skulle kunna förtälja berättelse efter berättelse om det här. Vi mottar telefonsamtal och brev hela tiden från sådana här personer, sedan de blivit vilseförda, och de vill ha vår hjälp med, att hamna på rätt spår igen.

Vägd i vågskålen: Vi kommer alla att bli vägda i vågskålen. Jesus hade ett budskap att förmedla till församlingen i Efesus, eftersom Han sade, att de hade övergett sin första kärlek. Jesu kärlek, som borde ha funnits i deras hjärtan, saknades.

”Gud är i färd med att bedöma våra karaktärer, vårt handlingssätt och våra motiv i helgedomens vågskål. Den kommer att ge ett fruktansvärt utslag om han måste ge till känna brist på kärlek och lydnad för vår Återlösare” 3T, s. 370, Vägledning för Församlingen, Band 1, s. 385.
Oh, vän! Hur står det till med Ditt sinnelag, brister Du i kärlek till Jesus? Din kärlek till och lydnad mot Jesus mäts och bedöms i vågskålen. Vi måste äga Kristi kärlek, som liknas vid guld. De flesta av oss har inte kommit i kontakt tillräckligt länge med guld, för att veta, hur tungt guld är. Guld är en väldigt tung metall. Guld är tungt – och om Du besitter Jesu kärlek och lyder Honom, när Du läggs i vågskålen, kommer Du inte att befinnas vara för lätt. Vad än vi må ha i övrigt, kommer vi att befinnas väga för lätt, vara felande, om vi saknar Kristi kärlek invärtes och inte är lydiga. Vad skulle Kristi kärlek innebära för Dig och för mig? Jesu kärlek är så underbar; det händer att jag önskar, att jag kunde tala hela tiden om Hans kärlek och nåd, men jag ser folk gå mot sin eviga undergång och måste varna dem, för att ha rent samvete. Vet Du om, att Jesu kärlek kommer att göra oss förfinade? Den kommer att undanröja all grovhet från vårt tänkande, vårt talande och vårt handlande.

”Ditt moraliska värde kommer att bedömas i helgedomens vågskålar, och om Du befinns vara för lätt, kommer Din förlust att bli evig. All grovhet, all hårdhet, måste bort från Din karaktär, innan Jesus kommer” ST, den 10. Februari, 1888.
Grovheten, hårdheten måste avlägsnas från våra sinnelag. Himmelen är en förfinad plats. Där finns det inget utrymme för grovhet och hårdhet eller avsky, avund, svartsjuka eller något av det andra, som skulle utestänga oss. Kristi kärlek kommer att utplåna alla de här felen i karaktären; Hans kärlek kommer att förändra vårt tal. I fall vi gjort oss skyldiga till illvilligt tal, gör vi det uppenbart med våra illasinnade ord, att vi inte passar i himmelriket; dessa ord bevisar, att vi befunnits väga för lätt. Nå, min vän, i tillägg till att Du och jag kommer att vägas i helgedomens vågskålar, kommer också hela Sjundedags-adventistsamfundet att läggas i vågskålen. Jag undrar just, vad som då kommer att ske? Vi har upprepade gånger upplysts om, att det här kommer att ske:

”Församlingen kan inte mäta eller bedöma sig själv utifrån världen eller med hjälp av människors åsikter eller ens i enlighet med, vad den själv en gång var. Dess tro och plats i världen sådana de nu är, måste jämföras med, hurdana de skulle ha varit, om församlingen oavbrutet fortsatt framåt och uppåt. Församlingen kommer att vägas i helgedomens vågskålar. I fall dess moraliska karaktär och andliga tillstånd inte överensstämmer med förmånerna och välsignelsen Gud har strött över henne, kommer den att befinnas vara för lätt” 5T, s. 83.
Käre vän! Snart kommer Gud att avkräva räkenskap från Sjundedags-adventistsamfundet. Han kommer att lägga samfundet i vågskålen och betrakta alla förmåner, som vi fått, och säga: ”Vilken avkastning får jag för det kapital jag satsat på Er?”

”Sjundedags-adventistförsamlingen kommer att vägas i helgedomens vågskål. Den kommer att bli dömd efter de förmåner och de företräden som den har haft. Om dess andliga erfarenhet inte överensstämmer med de företräden Kristus har gett den till ett så omätligt pris, och om de välsignelser som den har varit föremål för inte har gjort den skickad till att utföra den uppgift som anförtrotts den, kommer domen att uttalas: ’Befunnen för lätt.’ Den kommer att dömas efter det ljus den erhållit och de tillfällen som den har getts” 8T, s. 247, Vägledning för Församlingen, Band 3, s. 272.
Vän, det här väntar runt hörnet, ja, det är möjligt att domen över oss pågår just nu. En av de saker jag lärt mig vid studiet av Belsassar, är detta – en synnerligen viktig poäng att få grepp om. Då Belsassar såg skriften på väggen, hade vägandet i helgedomen redan ägt rum. Det är väldigt viktigt att förstå. Ni förstår, han visste inte om, vid vilken tidpunkt han blev vägd. I det ögonblick som han såg utfallet, var allting över. Låt mig säga Dig, vän, att det här kommer att ske med adventismen. Vi kommer inte att känna till, när vi läggs i vågskålarna i den himmelska helgedomen. När vi får reda på domsutslaget, kommer allt att vara över. Somliga väntar på domslutet, och när de meddelas det, kommer allt att vara över. Deras eviga öde kommer att vara avgjort.

Inser vi, hur allvarsmättad tiden vi lever i är? Ellen White har övertygat mig flera gånger om, att vi inte ens delvis förstår det. Kanske det sitter någon här i dag och tänker för sig själv: ”Tja, jag vet om, att samfundet är i ganska uselt skick och kanske det aldrig kommer att klara sig, men jag arbetar för en liten institution och vi gör minsann bättre ifrån oss.” Vet Du vad? Institutionen Du arbetar för kommer också att läggas i vågskålen.

”Våra hälsoinrättningar är av värde enligt vår Herres förmenande endast när Han tillåts att leda deras skötsel. Om Hans planer och uträkningar betraktas som underlägsna människors, betraktar Han dessa institutioner som av lika litet värde som de inrättningar, som världsliga personer driver” 7MR, s. 212.
Uppfattade Du det?

”Gud kan inte erkänna någon som helst inrättning, om den inte lär ut de levande grundsatserna hos Hans lag och ser till, att dess egna handlingar och åtgärder nogsamt stämmer överens med dessa påbud. Mot de inrättningar, som inte sköts enligt Hans lag, uttalar Han domen ’Underkänd! Vägd i helgedomens vågskålar och befunnen för lätt’” Samma.
Oh, vän! Noggranna anteckningar förs om varje inrättning. Gud vet om, vad som sker inom varje avdelning hos institutionen. Han vet, vad vi lägger ut våra pengar på. Han vet, hur pengarna hanteras vid sjundedags-adventisternas alla institutioner och låt mig säga Dig, vän, Han kommer att avkräva oss ingående räkenskap för, hur vi har använt Herrens pengar, eftersom de ändå inte tillhör oss, vi är bara förvaltare. Är Du redo, att läggas i vågskålen? Kamreren, bokföraren, den räkenskapsansvarige, alla kommer vi att läggas i vågskålen, för att vägas.

”Låt oss alltid betänka, att det är Herrens pengar, som hanteras på våra institutioner och att Han genom Sina himmelska medarbetare håller reda på, hur pengarna används. [Gud noterar, vän, hur vi använder Hans pengar inom varje SDA-institution, och Han kommer att lägga oss i vågskålen och se, vad utfallet blir.] Varje konto lämnas till den osynlige Bokföraren ovan där. När pengar läggs ut i onödan, antecknas följande i himmelen: ’Vägd i vågskålen och befunnen för lätt’” PUR, den 19. December, 1901.
Hon säger, att varje konto överlämnas till Bokföraren där ovan, som vi inte kan se, och att anteckningar förs över, hur vi handhar Herrens ägodelar. Vän, låt mig säga Dig, det här behöver vi tänka på vid våra kommittémöten, där vi bestämmer, hur vi skall använda Guds pengar; vi bör falla på knä och be.

Vet Du, vad Jesus vill göra? Jesus vill klä Dig i Sin rättfärdighet och skänka Dig guldet hos Sin tro och kärlek. När Hans karaktär blivit Din, då kommer Du att väga nog mycket, för att vågskålen skall tippa över i Din favör. Till ett omätligt pris, vän, har Jesus ordnat det så, att Dina synder och mina går att förlåta, för då kan Han skänka oss Sin rättfärdighet. Jag vill inte bli missförstådd. Ingen av oss kan säga: ”Jag är utan synd.” Ingen säger så. Läs Första Johannesbrevet 1:8; om Du ändå säger så, då är Du bedragen, då ljuger Du. Vi skulle behärskas av ett farligt bedrägeri, i fall vi skulle säga så. Nå, hur skall vi undgå anklagelsen ”Du är vägd i vågskålen och befunnen för lätt”? När just Du blickar hän till Jesus, när Du förlitar Dig på Honom, har Han ingått förbund om, att vara Ditt ombud i den himmelska domstolen. Han står där jämte vågskålarna. Om Du fullt och fast har överlåtit Ditt liv åt Honom, kommer Han att vara Din försvarare. Förutom att sudda ut Dina synder med Sitt blod, kommer Han att iföra Dig Sin rättfärdighet och Du kommer att börja att leva Hans liv. Ett mirakel kommer att äga rum i Ditt liv. Det är tack vare Guds oändliga nåd, som Du kan läggas i vågskålen och inte förkunnas vara för lätt. Felet är, att nåden har blivit förvrängd. Nåden både tillhandahåller syndernas förlåtelse och Guds kraft till att leva ett nytt liv. Nåden har förvrängts så häftigt, att folk tror att nåden bara innefattar förlåtelse för synd; nåden är så mycket mer. Jag älskar att tala om Guds nåd. Det är endast tack vare Hans oändliga nåd, som Du kan läggas i vågskålen och inte befinnas vara för lätt. Men låt mig säga Dig, vän, att om Du inte uträttar Din del, kommer Du inte motta Guds nåd. Där har vi haken, det är där som folk misstar sig.

Judarna lades i vågskålen. Vet Ni, vad felet var med judarna? Låt oss se, om någon känner igen något av det, som jag tänker säga. Ellen White säger att felet med judarna var, att deras ledare började att agera Gud.

”Gud har i de himmelska böckerna skrivit: ’Vägd i vågskålen och befunnen vara för lätt.’ Många har gett omfattande bevis för sin själviskhet. De har satt sig till doms över sina medmänniskor. Likväl har inte deras grymhet och orättvisa genomskådats tillräckligt väl, för att omgivningen skall inse, vilken återvändsgränd vi nått fram till. Gud är missnöjd. Hans ilska är väckt mot de män, som har uppträtt som gudar. Liksom judarna, har de laddat hämndens moln, som slutligen måste utgjuta sitt innehåll över dem. Med mindre de nu inser, att människors själar inte läggs i deras hand, att de inte får leva ut sin själviskhet, snikenhet och sitt habegär under förevändning, att det skulle gynna Guds sak, finns det inget botemedel för dem” 17 MR, s. 206.
Vi måste akta oss noga för, att uppamma själviskhet och habegär och dölja sådant under en fromhetens kappa och säga: ”Men det här är med tanke på Guds verk.” Gud hatar dylikt, vän. Han står inte ut med hyckleri. Det var genom hyckleri, som Hans Son hamnade på korset. Minns Ni, varför judarna ville korsfästa Jesus? De sade: ”Åh, Han vanhelgar templet.” De stängde in sitt hat under en förment from kappa. När man läggs i den himmelska helgedomens vågskålar, och det sker inte bara med institutioner utan också med oss som individer, ligger det i dessa vågskålar facit över vår hantering av pengar. Kände Ni till det? Där står det skrivet, vad vi har lagt ut våra pengar på.

”Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara” Matteusevangeliet 6:19-21.
Det är en av de spännande sakerna med den här TV-verksamheten. När jag betraktar satellitsändningsbussen där ute, blir jag alltid så upprymd och lycklig när jag ser den. Ni vet, vänner, att vissa människor har satt in pengar i himmelen på mer än ett sätt, eller hur? Och det kommer att bli en väldigt hög ränta på de pengarna, enligt Herrens sätt att betala ränta, var Ni medvetna om det? Känner Ni till, vilken ränta Han betalar? Herren erlägger inte ränta varje månad eller varje år, som banken; Han betalar räntan bara en gång. Han ger en ränta i den här världen, men till sist kommer Han att betala den slutliga räntan. Vet Ni, hur hög räntan kommer att vara? Jesus sade i Matteusevangeliet 19:29, att räntan kommer att vara 10 000 procent. Här gäller Guds ord, och det sviker aldrig. Ni kommer att få 10 000 procent. Han sade också, att Ni kommer att få allt Ni behöver i det här livet; och förutom att erhålla 10 000 procent och allting Ni behöver i det här livet, kommer Ni att skörda evigt liv. Jag älskar Matteusevangeliet 19:29. Jag skulle kunna predika i en hel timme om bara den versen. Tio tusen procent med garanti och utan risk. Oh, vän, om Du önskar säkerhet och god avkastning, borde Du ansluta Dig till Herren och samla skatter i himmelens bank. Jag har ofta tänkt på det här uttalandet. Ellen White skrev ned, vad som kommer att hända, när rika personer kommer att träda fram till sjundedags-adventistiska predikanter och säga: ”Ta emot pengar till evangeliet”, och de sjundedags-adventistiska predikanterna kommer att säga: ”Vi behöver inte Era pengar längre.”

Hur många hundratals millioner dollar kommer att stå till vårt förfogande, när vi inte behöver dem längre? Det vet inte jag, men Djävulen är hack i häl på sjundedags-adventister; han är hack i häl på varje själ. Han verkar dygnet runt, för att blockera alla Guds pengar, så att den evangeliska verksamheten inte skall kunna avslutas. Ellen White skrev om det.

”Den store utövaren av ondska ligger hack i häl på varje själ. Orättfärdiga affärsuppgörelser, missbruket av Herrens tillgångar, pengasatsandet på världsliga projekt, bromsar arbete, som Herren avser skulle utföras” 11 MR, s. 102.
”Åh!”, säger någon, ”men det här är ett sunt projekt.” Visst kan det vara ett sunt projekt, men om det inte är, vad Gud vill att vi skall göra, är det fel projekt. Och Djävulen arbetar dygnet runt, för att försöka att förmå oss att satsa alla våra medel – vill Ni, att jag nämner några projekt? – på egendomar; för att låsa alla våra pengar i fastigheter, i ålderdomshem och sjukhus samt i alla tänkbara affärsrörelser under solen, och så säger vi: ”Åh, det här är en bra affär och avkastningen kommer att berika Herrens verk.” Herrens verk kommer att vara över och en del personer kommer att ha sina pengar låsta här nere och de kommer att ha samlat sina skatter här nere. Deras hjärtan kommer att vara här nere, och de kommer att stanna kvar här nere. Vi lever under en synnerligen allvarlig tid. Om vi bara kunde förstå, hur snart Herrens arbete kommer att avslutas, skulle vi falla på knä och säga: ”Herre, vad vill Du att jag skall göra med mina pengar?” Jag har varit predikant i större delen av mitt liv och jag har inte en massa pengar, men jag äger ett hem, och jag vill ha det sagt, att jag ofta talar med Herren om det här. ”Herre, om Du vill att jag skall sälja mitt hem, låt mig veta det, när Du ser att tiden är inne.”

Oavsett hur litet eller mycket vi har, måste vi be om, att Djävulen inte skall lägga beslag på samtliga våra medel och låsa dem i saker och ting här nere. Vet Ni, vad som kommer att hända? Herren kommer att avsluta Sitt verk genom andra. Jo, vi skulle kunna tala en hel del om detta, eftersom det är synnerligen allvarligt och väsentligt, men jag hoppas att Ni kommer att uppsöka Era egna böneplatser. Tro inte för ett ögonblick, att jag ber om pengar, för det gör jag inte. Det är Herren, inte jag, som framför det här budskapet. Ni behöver själva uppsöka bönevrån och säga: ”Herre, hur vill Du att jag skall inordna mitt liv?” Världens slut närmar sig, ser Du inte det, min vän? Hur många investeringar vill Du äga, när Du inte kan köpa eller sälja? Hur många investeringar vill Du äga, när Du slängs i en fängelsehåla någonstans för att ha helighållit Sabbaten och Du sitter kedjad där och Du säger till Dig själv: ”Tja, jag har gott om aktier i TeliaSonera”? Hur skulle det kunna hjälpa Dig? Nu är det hög tid, att knäfalla och be. ”Herre, hur vill Du att jag skall inrätta mitt liv, så att jag är redo; så att jag inte befinns väga för lätt, när jag läggs i vågskålen?” Djävulen har för avsikt, att förmå adventisterna att sova bara litet längre, ty han vet att Guds verk kommer att avslutas snart och om han bara förmår att hålla Er och mig sovande en liten stund till, kommer allt att vara över. Över hela landet kommer folk att gå fram till Herrens predikanter och säga: ”Hör här, ta dessa pengar”, och predikanterna kommer att säga: ”Vi behöver inte Era pengar längre.”

För mer än hundra år sedan skrev Ellen White:

”Vad skall jag göra för att väcka Guds sista församling? Jag fick se att fruktansvärda händelser väntar oss. Satan och hans änglar använder all sin kraft för att få inflytande över Guds folk. Han vet att om de sover litet längre, är deras undergång säker. Jag uppmanar alla som bekänner Jesu Kristi namn, att noggrant studera sig själva och göra en hel och fullständig bekännelse av sina fel. Dessa bekännelser måste sändas i förväg [åsyftning på Första Timoteusbrevet 5:24], så att den ängel som för anteckningarna, må kunna skriva vid sidan av varje namn: bekänt. Min broder, min syster, om dessa dyrbara nådens ögonblick inte används, kommer du att lämnas utan ursäkt. Om du inte gör någon särskild ansträngning att bli väckt, och inte visar något nit när det gäller ånger, kommer dessa gyllene ögonblick att snart passera förbi, och i domens vågskål kommer du att vara för lätt” 1T, s. 263, Vägledning för Församlingen, Band 1, s. 97, 98.
Käre vän! I dag är många upprörda, förbittrade över särskilda verksamheter. De är vreda över att det här mötet hålls; och, ja, Ni vet vad det är som irriterar dem. Jag retar mig inte på dem, men jag är så ledsen för deras skull, eftersom i dag är många sjundedags-adventister medlemmar av Satans synagoga, utan att känna till det. Det har hänt, att jag har tänkt för mig själv: ”Det skulle vara värt det att bli martyr, om det skulle få de här personerna att vakna upp.” Vad skall vi ta oss till, för att väcka Guds folk i tid?

Ingen är för högt uppsatt, för att falla. [Jag tänker inte ge exempel på sådana, som ingår i den skaran. Det borde Ni själva kunna räkna ut.] Synden uppstod hos Satan, som stod närmast Kristus. Lucifer ödelade dem, som himmelen anförtrott åt hans beskydd. Satan har en församling [Vilka är medlemmarna av den menigheten? Jag vill då inte vara medlem där, vill Du det?] i vår värld i dag. I hans församling ingår alla, som är missnöjda” AUCR, den 1. Oktober, 1906.
Har vi missnöjda personer inom dagens adventism? De ogillar Profetians Ande. De ser den bara som god andaktslektyr och inte något, som man måste rätta sig efter – har Ni hört det? Lyssna:

”I hans församling ingår alla, som är missnöjda, och de icke trofasta” Samma.
Om just Du har förkastat Profetians Ande, om Du är missnöjd, säger Ellen White, att samtliga missnöjda medlemmar ingår i Satans församling. Så säger Profetians Ande; det är inget jag har hittat på. I fall Du inte är trofast mot de tre änglarnas budskap, tillhör Du Djävulens församling, oavsett vilken dag i veckan Du går i kyrkan på. Detta är, vad Herren säger; det är inte mina ord. Det är dags att vakna upp, för Du kommer att vägas i vågskålen. Om Du är en av dessa missnöjda eller icke trofasta personer, kommer Du att befinnas vara för lätt.

”Alla, som härbärgerar stolthet, äregirighet, fåfänga, eller själviskhet, kommer att befinnas vara för lätta, när de vägs i Herrens vågskål” Samma.
I en syn fick Ellen White skåda en panoramavy över framtida händelser. Vad kommer att ske med sjundedags-adventister? Hon gav många beskrivningar av det. Jag vill läsa upp följande för Er, trots att detaljerna är sorgliga, ty jag vill inte att det här skall drabba Er. Det här har inte skett ännu och härmed framför jag varningen.

”I samband med den förundersökande domen kommer var och en att framstå med sin karaktär sådan denna är; vederbörande kommer att personligen avlägga räkenskap för Gud. Varje uttalat ord, varje avvikelse från rättrådigheten, varje själsnedsölande handling kommer att vägas i helgedomens vågskålar. Minnet kommer att vara tillförlitligt och levande i sitt fördömande av den skyldige, som på den dagen befinns ha kommit till korta. I sinnet kommer alla tankar och handlingar från det svunna att framträda; … På så vis kommer envar att bli fördömd eller frikänd genom sin egen mun” RH, den 4. November, 1884.
Hela livet kommer att passera revy som i ett panorama. Den egna munnen kommer att fördöma en; Gud kommer inte att behöva säga något. Här följer en annan beskrivning av detta.

”Barmhärtighetens väna stämma ljuder nu; men snart kommer den att tystna. Snart är prövningens tid förbi. De sju sista plågorna kommer att falla, och då kommer de som har valt världens nöjen och gjort uppror mot Gud, att vädja om nåd, när det inte kommer att finnas någon, som kan bönhöra dem. Dock kommer en röst att höras: ’Du har vägts på vågen och befunnits vara för lätt.’ Och när de förstår att de saknar skydd mot Guds vredes ohyggliga storm, kommer de att bönfalla om en timme ytterligare med prövning, så att de på nytt måtte få höra den älskliga röst, som inbjuder ’var och en som törstar, kom till vattenkällan.’ I denna förfärliga timme kommer örat att uppfatta orden: ’För sent, för sent!’” YI, den 1. Januari, 1854.
Bibeln beskriver det framtida skeendet. Detta är hämtat ur Bibeln, så det är sant – ehuru det må vara svårt att läsa – följande skall ske. Vän, säg inte till mig, att Gud inte är så här, ty här talar Bibeln och återger Guds stämma genom Salomo! Lyssna inte på dem, som säger att Gud inte är så här, ty Gud säger att det här kommer att inträffa och här följer Hans ord.

”Ni vägrade lyssna när jag ropade och ingen brydde sig om att jag räckte ut min hand, ni förkastade alla mina råd och ville ej veta av mina varningar. Därför skall också jag le när olycka drabbar er, och håna er när förskräckelse kommer över er, när förskräckelse kommer som ett oväder och olycka närmar sig som en storm, när nöd och ångest drabbar er. Då skall de ropa till mig utan att få svar, de skall söka mig utan att finna mig. Eftersom de hatade kunskap och inte ville frukta HERREN, eftersom de inte ville veta av mitt råd och föraktade alla mina varningar, därför skall de äta sina gärningars frukt och mättas av sina onda planer” Ordspråksboken 1:24-31.
Guds folk inser inte, hur nära vi står slutet; men det gör Djävulen! Han förstår, att slutet är nära förestående. Medan människor sover, verkar Djävulen 24 timmar om dygnet, för att hålla folk upptagna med köttets lustar, ögonens fägnad och livets stolta ögonblick. Satan vet, att så länge som sådant styr människor, har han dem som i en liten ask.

”Satan är verksam även ibland Guds folk, för att åstadkomma osämja. Själviskhet, fördärv och ondska av alla de slag håller hjärtan i ett fast grepp. Många bryr sig inte om Guds dyrbara ord. En roman eller berättelsebok fångar uppmärksamheten, och fängslar tankarna. Det, som eggar föreställningsförmågan, är hett eftertraktat, medan Guds ord läggs åt sidan. Det var för att de förbisåg Guds ord, som det judiska folket förkastade Kristus, och krävde lössläppandet av en rövare samt att Livets Furste skulle korsfästas. Och i dessa yttersta dagar upprepar bekännande kristna den här synden” RH, den 2. Januari, 1900.
Oh, vän, vi håller på att bli vägda i vågskålen. Han lägger mitt sinnelag i vågskålen. En dag kommer det att vara för sent, att bättra på tänkbara karaktärsbrister. Jag önskar vid Gud, att blindheten hos Hans bekännande folk skulle försvinna; att fjällen skulle lossna från våra ögon och att vi skulle motta andlig klarsyn, så att vi uppdagade vad som verkligen håller på att ske och vad som väntar. Ni ser, det fruktansvärda med Laodicea är, att de blinda där inte vet om att de är blinda. Om vi kände till vår blindhet, skulle vi uppsöka Herren och ta emot Hans ögonsalva samt bli frälsta. Oavsett om just Du känner till, huruvida något är fel med Dig eller inte, behöver Du och jag gå till vår bönevrå och bönfallande säga till Herren: ”Herre, hjälp mig att inse min sanna belägenhet och vad jag behöver göra.” Du måste verkligen anstränga Dig under bönen. Går Du till Herren liksom Jakob gjorde och bönfaller Honom om, att Jesus skall ta Sig an Ditt fall, så att Du måtte bli fylld av den Helige Ande och leva ett Kristus-likt liv, så att Du måtte överhöljas med Kristi rättfärdighet, så att Du måtte erhålla trons och kärlekens guld, så att Du måtte se, vad som egentligen håller på att ske? Vän, om Du inte gör någon ansträngning, kommer icke det gudomliga miraklet att inträffa i Ditt liv. Detta är en gudomlig grundsats i naturen, liksom inom den andliga sfären – Gud är den ende, som kan få ens trädgård att blomma, men det gör Han aldrig utan ens egen insats. Detsamma gäller andliga angelägenheter.

”Många kommer att gå förlorade, medan de hoppas på och önskar att bli kristna. De uppbådar ingen verklig ansträngning, och därför kommer de att vägas i vågskålen och befinnas vara för lätta” ST, den 1. Februari, 1899.
Har Du uppbådat en verklig ansträngning, för att göra precis som Gud vill att Du skall göra? Det här är, vad Du skall säga, ja, Herren har till och med förklarat, hur vi skall formulera oss, så att vi vet, hur vi skall uttrycka oss, vilket beslut vi skall fatta.

”Vi måste säga: ’Jag tänker vara en kristen’” Samma.
Vill Du säga det i dag? ”Herre, jag väljer att vara en kristen, att följa Jesus, att göra Hans vilja.” Tänker Du säga: ”Det här vill jag”? Därmed fattar Du ett beslut, ett avgörande. Detta är det första avgörande, som vi behöver fatta. Här följer nästa ord, som vi behöver yttra:

”Jag ämnar lära känna längden och bredden, höjden och djupet, hos den fullkomliga kärleken” Samma.
Vill Du säga det? Du förstår, huruvida Du någonsin kommer att lära känna bredden, längden, höjden och djupet hos den fullkomliga kärleken, kommer an på Ditt beslut. Om Du säger: ”Jag väljer att lära känna den”, då kommer Herren att se till, att Du gör det också.

”Lyssna till Jesu ord: ’Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, ty de skall bli mättade.’ Kristus har vidtagit tillräckliga mått och steg, för att tillfredsställa den själ, som hungrar och törstar efter rättfärdighet” Samma.
Har Du fattat det här beslutet i dag? Gå inte Din väg sägande: ”Tja, jag kan ju alltid göra det i morgon dag.” Hur kan Du veta, att Du får en morgondag? Det gör Du inte! Om den Helige Ande påverkar Ditt hjärta just nu och ger Dig intrycket av, att Du skall fatta beslutet, säg då till Herren: ”Herre, jag väljer att vara en kristen. Jag väljer att lära känna den fullkomliga kärleken, att följa Jesus, att göra Hans vilja.” Man väljer inte sin sista läglighet själv, och i fall man fortsätter att spjärna emot den Helige Ande, om man inte väljer att ge sig fullt och fast till Honom och följa Honom, vet man inte, när ens sista tillfälle inställer sig.

Det var en gång en bekännande kristen; jag tror, att han var sjundedags-adventist, men allt var inte rätt med hans hjärta. Han kunde inte uthärda, att han skulle läggas i vågskålen. Ellen White såg, vad som skulle komma att hända med mannen, om han lades i vågskålen i helgedomen och mötte sin dom där och då. Det här fick hon veta.

”Jag har klivit upp tidigt den här morgonen – jag oroar mig över Dig. I den allvarsmättade syn, som mötte mig för en stund sedan i sömnen, framställdes Ditt fall för mig. Huvudboken i himmelen öppnades, och däri läste jag facit över Ditt liv. Med en enda blick fick jag det hela klart för mig, Din svaghet, Din karaktärsbrist. Då hela jordens Domare kastade en blick över Ditt facit och sedan betraktade Dig, yttrade Han ej ett ord. Däremot upprepade Din egen mun: ’Vägd i vågskålen och befunnen vara för lätt. Jag har sått i köttets åker; jag kommer att skörda fördärv.’ Ditt ansikte var likblekt; stora svettdroppar trängde fram i pannan; och där, inför den församlade mängden, bekände Du öppet, var Du först snavat, var Du först valde stigen ledande till fördärvet. Du var väldigt vred på Dig själv, för att Du litat på Ditt eget omdöme och handlat i enlighet med Din egen klokskap, förkastat Guds stämma, hånat varningarna och råden från Hans tjänare” 4MR, s. 218.
Jag undrar, om den mannen bättrade sig. En dag kommer många sjundedags-adventister att vägas i helgedomens vågskål och befinnas vara för lätta. När det sker, kommer de inte längre att frukta för att bekänna sina synder; de kommer inte att blygas över, att någon skall få veta, vad de gjort för några fel. De kommer att personligen förkunna det inför hela världen, men då kommer det att vara för sent för att bli frälst. Varför väntar vi? Varför tar vi inte itu på allvar med våra själars frälsning just nu? Ellen White skrev angående dessa sjundedags-adventister, som skulle komma att vägas i vågskålen och befinnas vara för lätta.

”Och så många som kommer att vägas i vågskålen, kommer att befinnas vara bristfälliga. Då kommer de att förkunna sina synder från hustaken. Om de bara kunde gottgöra dem och rädda en enda själ!” Sermons and Talks, s. 102.
I detta ögonblick, i detta avslutande ögonblick i dag, har inte vågen visat det slutgiltiga utslaget ännu. Då jag många gånger har studerat det här ämnet, har jag av hela hjärtat tackat Gud. Du ser, det finns en del sjundedags-adventister, som säger: ”Jaha, varför har inte Herren kommit ännu?” Orsaken till, att Han ännu inte har kommit, är att Han försöker att frälsa en del människor, och en del av de människor Han försöker att frälsa, är adventister. I denna dag, som är, kan Du besluta Dig för att vända om; Du kan besluta Dig för att fullt och fast överlåta livet åt Jesus, så att Hans blod får tvätta bort Dina synder, så att Du kunde bli fylld av den Helige Ande, så att Du kan ångra Dina synder, så att Du kan bekänna, så att Du kan gottgöra, så att Du kan ändra sättet Du hanterar Dina finanser på, så att Du kan samla ihop till en skatt i himmelen, så att Du kan bli klädd med Kristi rättfärdighet, så att Du kan tilldelas guldet hos Hans kärlek som en beståndsdel i Din karaktär, så att Du kan skänkas Jesu tro, så att Du ser, så att bindlarna faller ifrån Dina ögon och Du upptäcker den andliga verkligheten. Vän, önskar Du den erfarenheten? Jag vill veta, i fall Du vill säkra den erfarenheten så mycket, att Du inte tänker vänta. Om den Helige Ande talar till Dig just nu, behöver Du fatta ett beslut just nu, i dag. Jag hoppas, att Du i Ditt eget hjärta, i Ditt eget sinne, kommer att säga: ”Herre, jag väljer att följa Dig hela vägen. Kläd mig i Hans rättfärdighet, med Hans sinnelag, så att jag inte är bristfällig, när jag blir lagd i vågskålen.”


Förkortningar
AUCR – Australian Union Conference Record
MR – Manuscript Releases, 1 MR, osv.
PUR – Pacific Union Recorder
RH – Review and Herald
ST – Signs of the Times
T – Testimonies to the Church, 1T, osv.
YI – Youth’s Instructor